Download
a m pha n trong kinh doanh quo c te n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ÑAØM PHAÙN TRONG KINH DOANH QUOÁC TEÁ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ÑAØM PHAÙN TRONG KINH DOANH QUOÁC TEÁ

ÑAØM PHAÙN TRONG KINH DOANH QUOÁC TEÁ

214 Views Download Presentation
Download Presentation

ÑAØM PHAÙN TRONG KINH DOANH QUOÁC TEÁ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ÑAØM PHAÙN TRONG KINH DOANHQUOÁC TEÁ PGS.TS.Ñoaøn Thò Hoàng Vaân NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van

 2. Baøi môû ñaàu • Giôùi thieäu moân hoïc • “ÑAØM PHAÙN TRONG • KINH DOANH QUOÁC TEÁ” NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van

 3. Giôùi thieäu moân hoïc “ÑAØM PHAÙN TRONG KINH DOANH QUOÁC TEÁ” • Söï caàn thieát cuûa moân hoïc. • Muïc ñích cuûa moân hoïc. • Phaïm vi nghieân cöùu • Phöông phaùp nghieân cöùu • Keát caáu cuûa moân hoïc NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van

 4. 1.SÖÏ CAÀN THIEÁT CUÛA MOÂN HOÏC. • Trong cuoäc soáng haèng ngaøy, moãi chuùng ta duø muoán hay khoâng muoán cuõng vaãn cöù laø moät nhaø ñaøm phaùn. Moät nhaø quaûn trò gioûi ñöông nhieân phaûi laø moät nhaø ñaøm phaùn gioûi, nhöng ñeå trôû thaønh nhaø ñaøm phaùn gioûi laø ñieàu khoâng ñôn giaûn. Muoán trôû thaønh nhaø ñaøm phaùn gioûi ñoøi hoûi phaûi coù kieán thöùc, coù kinh nghieäm, phaûi hoïc hoûi vaø phaán ñaáu khoâng ngöøng. NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van

 5. 1.Söï caàn thieát cuûa moân hoïc (Tieáp) • Trong ñieàu kieän hoäi nhaäp, thò tröôøng ngaøy caøng môû roäng, caïnh tranh ngaøy caøng gay gaét, muoán chieán thaéng ñöôïc treân thöông tröôøng laïi caøng caàn coù nhöõng nhaø ñaøm phaùn gioûi. • Chính vì vaäy, trong chöông trình ñaøo taïo caùc nhaø quaûn trò KDQT luoân coù moân hoïc “Ñaøm phaùn trong kinh doanh quoác teá”. Moân hoïc cung caáp nhöõng kieán thöùc caàn thieát ñeå giuùp caùc baïn phaán ñaáu, reøn luyeän ñeå trôû thaønh nhaø ñaøm phaùn trong KDQT gioûi. NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van

 6. 2. MUÏC ÑÍCH CUÛA MOÂN HOÏC • Vôùi muïc ñích phuïc vuï cho sinh vieân, caùc chuû doanh nghieäp vöøa vaø nhoû, caùc nhaø quaûn trò, caùc nhaân vieân, caùc nhaø ñaøm phaùn hieän taïi vaø trong töông lai, moân hoïc “Ñaøm phaùn trong kinh doanh quoác teá” cung caáp nhöõng kieán thöùc caàn thieát ñeå sau khi hoïc xong moân hoïc naøy, caùc baïn coù theå hieåu saâu saéc hôn vaø vaän duïng toát hôn nhöõng vaán ñeà sau: NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van

 7. 2. MUÏC ÑÍCH CUÛA MOÂN HOÏC • - Nhöõng vaán ñeà lyù luaän cô baûn veà giao tieáp vaø ñaøm phaùn trong kinh doanh quoác teá; • - Kyõ naêng giao tieáp vaø ñaøm phaùn trong kinh doanh quoác teá. • - Ñaøm phaùn kinh doanh quoác teá giöõa caùc neàn vaên hoaù khaùc nhau; • - Ruùt ra nhöõng baøi hoïc kinh nghieäm veà ñaøm phaùn trong kinh doanh. NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van

 8. 3. PHAÏM VI NGHIEÂN CÖÙU CUÛA MOÂN HOÏC: Trong cuoäc soáng haèng ngaøy coù voâ soá caùc cuoäc ñaøm phaùn, coù nhöõng cuoäc ñaøm phaùn trong ñoù yeâu caàu ñaët ra khoâng cao vaø khoâng caàn laäp keá hoaïch tröôùc cho quaù trình vaø keát quaû ñaøm phaùn, ví duï nhö: caùc cuoäc ñaøm phaùn, trong gia ñình, giöõa nhöõng ngöôøi baïn beø thaân thích, trong cuoäc soáng ñôøi thöôøng… NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van

 9. 3. PHAÏM VI NGHIEÂN CÖÙU CUÛA MOÂN HOÏC: Ngöôïc laïi, caùc cuoäc ñaøm phaùn trong kinh doanh, yeâu caàu caàn ñaït ñöôïc raát cao, ñoøi hoûi phaûi chuaån bò kyõ löôõng veà thoâng tin, veà naêng löïc cho ñoäi nguõ caùn boä ñaøm phaùn, phaûi laäp keá hoaïch, xaùc ñònh muïc tieâu, xaây döïng chieán löôïc ñaøm phaùn… Trong moân hoïc naøy chuùng ta chæ taäp trung nghieân cöùu daïng ñaøm phaùn thöù hai - ñaøm phaùn trong kinh doanh, ñaëc bieät laø Ñaøm phaùn trong KDQT. NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van

 10. 4. PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU Ñeå nghieân cöùu moân hoïc naøy, coù raát nhieàu taøi lieäu tham khaûo. Nhöng ñeå gíup caùc baïn ñaàu tö thôøi gian cho moân hoïc moät caùch taäp trung vaø hieäu quaû, xin giôùi thieäu moät soá taøi lieäu tham khaûo chính: NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van

 11. Caùc taøi lieäu tham khaûo chính • Ñoaøn Thò Hoàng Vaân (2004) Ñaøm phaùn trong kinh doanh quoác teá. • Ghauri,P.N, Usunier,J.C.(1996) International Business Negotiations. • Fisher,R,. Ury, W.(1991) Getting to Yes. ……………………………….. NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van

 12. 4. PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU • Vôùi nhöõng taøi lieäu coù ñöôïc, caùc baïn seõ keát hôïp giöõa vieäc nghe giaûng treân lôùp vôùi vieäc töï ñoïc taøi lieäu ôû baát cöù nôi ñaâu, vaøo baát cöù luùc naøo tieän lôïi cho baïn. Treân cô sôû nhöõng kieán thöùc coù ñöôïc baïn seõ tham gia vieát moät tieåu luaän. (Ñeà taøi tieåu luaän ñöôïc giôùi thieäu ôû cuoái moãi baøi hoïc, baïn coù theå tuøy yù löïa choïn moät trong soá ñoù).Tieåu luaän seõ ñöôïc trình baøy treân lôùp vaø ñöôïc coäng ñieåm vaøo baøi thi. • Vaän duïng toát nhöõng phöông phaùp treân chaéc chaén baïn seõ thaønh coâng NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van

 13. 5. KEÁT CAÁU CUÛA MOÂN HOÏC • Moân hoïc ñöôïc chia laøm 3 phaàn: • Phaàn I: Nhöõng vaán ñeà lyù luaän cô baûn veà ñaøm phaùn trong kinh doanh. • Phaàn II: Kyõ thuaät ñaøm phaùn trong kinh doanh. • Phaàn III: Ñaøm phaùn KDQT giöõa caùc neàn vaên hoùa khaùc nhau. NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van

 14. Phaàn I: Nhöõng vaán ñeà lyù luaän cô baûn veà ÑP trong KDQT Ch. Daãn nhaäp:Nhöõng v/ñ lyù luaän cô baûn veà giao tieáp vaø kyõ naêng giao tieáp Ch.1: Giôùi thieäu chung veà ñaøm phaùn trong KDQT; Ch.2: AÛnh höôûng cuûa vaên hoùa daân toäc, vaên hoùa toå chöùc vaø tính caùch caù nhaân ñeán caùc moái quan heä trong KDQT’ Ch.3: Caùc moâ hình ñaøm phaùn trong KDQT. NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van

 15. Phaàn II: Kyõ thuaät ñaøm phaùn… Ch.4: Quaù trình ñaøm phaùn hôïp ñoàng thöông maïi / ngoaïi thöông; Ch.5: Kyõ thuaät ñaøm phaùn hôïp ñoàng thöông maïi /ngoaïi thöông; Ch.6: Ñaøm phaùn hôïp ñoàng CGCN; Ch.7: Ñaøm phaùn döï aùn; Ch.8: Ñaøm phaùn giöõa caùc coâng ty ña quoác gia vaø chính phuû caùc nöôùc. NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van

 16. Phaàn III: Ñaøm phaùn KDQT giöõa caùc neàn vaên hoùa khaùc nhau Ch.9: Ñaøm phaùn KDQT ôû caùc nöôùc Ñoâng AÙ; Ch.10: Ñaøm phaùn KDQT taïi caùc nöôùc ASEAN; Ch.11: Ñaøm phaùn KDQT taïi Myõ; Ch.12: Ñaøm phaùn trong kinh doanh giöõa Myõ vaø Nhaät; NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van

 17. Phaàn III: Ñaøm phaùn KDQT giöõa caùc neàn vaên hoùa khaùc nhau Ch.13: Ñaøm phaùn KDQT ôû caùc nöôùc EU; Ch.14: Ñaøm phaùn KDQT ôû Nga vaø Ñoâng AÂu. Ch.15: Nhöõng baøi hoïc kinh nghieäm trong ñaøm phaùn kinh doanh quoác teá. NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van

 18. GIÔÙI THIEÄU CHUNG VEÀ ÑAØM PHAÙN TRONG KDQT • Daãn nhaäp. • Khaùi nieäm ñaøm phaùn • Ñaëc ñieåm cuûa ñaøm phaùn. • Nhöõng nguyeân taéc cô baûn vaø nhöõng sai laàm thöôøng maéc trong ñaøm phaùn; • Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán ñaøm phaùn trong KDQT. NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van

 19. Daãn nhaäp: • Ñaøm phaùn laø moät hoaït ñoäng cô baûn cuûa con ngöôøi. Trong cuoäc soáng haèng ngaøy ñaøm phaùn hieän dieän ôû moïi luùc, moïi nôi. Con ngöôøi luoân tieán haønh ñaøm phaùn ngay caû khi hoï khoâng bieát chính mình ñang laøm ñieàu ñoù. NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van

 20. Daãn nhaäp: • Vaäy ñaøm phaùn laø gì? Ñaøm phaùn coù nhöõng ñaëc ñieåm gì? Khi tieán haønh ñaøm phaùn caàn phaûi tuaân thuû theo nhöõng nguyeân taéc naøo? Caàn traùnh nhöõng sai laàm naøo? Nhöõng yeáu toá naøo aûnh höôûng ñeán ñaøm phaùn trong KDQT? Baøi hoâm nay seõ giuùp caùc baïn giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà neâu treân. NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van

 21. 1.1. KHAÙI NIEÄM ÑAØM PHAÙN • “Ñònh nghóa veà ñaøm phaùn ñôn giaûn nhaát, moãi nguyeän voïng thoûa maõn yeâu caàu vaø moãi nhu caàu tìm kieám söï thoûa maõn, ít nhaát ñeàu naûy nôû töø maàm moáng cuûa quaù trình ngöôøi ta trieån khai ñaøm phaùn. Chæ caàn ngöôøi ta vì muoán bieán ñoåi quan heä hoã töông maø trao ñoåi vôùi nhau veà quan ñieåm, chæ caàn ngöôøi ta muoán hieäp thöông baøn baïc ñeå ñi ñeán nhaát trí, laø hoï tieán haønh ñaøm phaùn”. “Ñaøm phaùn thoâng thöôøng tieán haønh giöõa caù nhaân, hoï hoaëc vì baûn thaân mình, hoaëc thay maët cho ñoaøn theå coù toå chöùc, vì theá coù theå coi ñaøm phaùn laø boä phaän caáu thaønh cuûa haønh vi nhaân loaïi, lòch söû ñaøm phaùn cuûa nhaân loaïi cuõng laâu daøi nhö lòch söû vaên minh nhaân loaïi.” (Gerald I. Nierenberg - The Art of Negotiating – Ngheä thuaät ñaøm phaùn). NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van

 22. 1.1. KHAÙI NIEÄM ÑAØM PHAÙN (tieáp) “Ñaøm phaùn laø phöông tieän ñeå ñaït ñöôïc ñieàu chuùng ta mong muoán töø ngöôøi khaùc. Ñoù laø söï trao ñoåi yù kieán qua laïi nhaèm ñaït ñöôïc thoûa thuaän trong khi baïn vaø phía beân kia coù moät soá lôïi ích chung vaø moät soá lôïi ích ñoái khaùng”. (Fisher,R.,Ury,W. Getting to Yes, 1991) NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van

 23. 1.1. KHAÙI NIEÄM ÑAØM PHAÙN(tieáp) • ” Ñaøm phaùn laø haønh vi vaø quaù trình maø ngöôøi ta muoán ñieàu hoøa quan heä giöõa hai beân, thoûa maõn nhu caàu cuûa moãi beân, thoâng qua hieäp thöông maø ñi ñeán yù kieán thoáng nhaát. (Tröông Töôøng -Ngheä thuaät ñaøm phaùn thöông vuï quoác teá – NXB Treû 1996). • Coøn theo chuùng toâi :”Ñaøm phaùn laø haønh vi vaø quaù trình, maø trong ñoù hai hay nhieàu beân tieán haønh thöông löôïng, thaûo luaän veà caùc moái quan taâm chung vaø nhöõng quan ñieåm coøn baát ñoàng, ñeå ñi ñeán moät thoûa thuaän thoáng nhaát.” NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van

 24. 1.1. KHAÙI NIEÄM ÑAØM PHAÙN (tieáp) Ñaøm phaùn trong kinh doanh quoác teá laø haønh vi vaø quaù trình, maø trong ñoù caùc beân, coù neàn vaên hoùa khaùc nhau, tieán haønh trao ñoåi, thaûo luaän veà caùc moái quan taâm chung vaø nhöõng ñieåm coøn baát ñoàng ñeå ñi ñeán moät thoûa thuaän thoáng nhaát. NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van

 25. 1.2. ÑAËC ÑIEÅM • Muoán ñaøm phaùn thaønh coâng phaûi xaùc ñònh roõ muïc tieâu ñaøm phaùn moät caùch khoa hoïc, phaûi kieân ñònh , khoân ngoan baûo veä quyeàn lôïi cuûa mình, ñoàng thôøi phaûi bieát öùng phoù moät caùch linh hoaït, saùng taïo trong töøng tröôøng hôïp cuï theå; • Phaûi bieát keát hôïp haøi hoaø giöõa baûo veä lôïi ích cuûa phía mình vôùi vieäc duy trì vaø phaùt trieån moái quan heä vôùi caùc ñoái taùc; NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van

 26. 1.2.ÑAËC ÑIEÅM (tieáp) 3. Phaûi ñaûm baûo nguyeân taéc “Ñoâi beân cuøng coù lôïi”; 4. Ñaùnh giaù moät cuoäc ñaøm phaùn thaønh coâng hay thaát baïi khoâng phaûi laø laáy vieäc thöïc hieän muïc tieâu döï ñònh cuûa moät beân naøo ñoù laøm tieâu chuaån duy nhaát, maø phaûi söû duïng moät loaït caùc tieâu chuaån ñaùnh giaù toång hôïp. 5. Ñaøm phaùn laø moät khoa hoïc, ñoàng thôøi laø moät ngheä thuaät. NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van

 27. 1.3. CAÙC NGUYEÂN TAÉC CÔ BAÛN VAØ NHÖÕNG SAI LAÀM THÖÔØNG MAÉC TRONG ÑAØM PHAÙN • “If you are going to play the game properly you`d better know the ruler” - “Muoán chôi ñuùng ñieäu , haõy hoïc luaät chôi” ( The Essence of negotiation - Jean M. Hiltrop and Sheila Udall) - tr.8). * Nhöõng nguyeân taéc ñoù laø : • Ñaøm phaùn laø moät vieäc töï nguyeän , theo nghóa baát cöù beân naøo cuõng coù theå thoaùi lui hay töø choái tham döï ñaøm phaùn vaøo baát cöù luùc naøo. • Ñaøm phaùn chæ coù theå baét ñaàu khi ít nhaát coù moät beân muoán thay ñoåi thoûa thuaän hieän taïi vaø tin raèng coù theå ñaït ñöôïc moät thoûa thuaän môùi thoûa maõn caû ñoâi beân . NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van

 28. 1.3. CAÙC NGUYEÂN TAÉC CÔ BAÛN … • Chæ xaûy ra ñaøm phaùn khi caùc beân hieåu raèng: söï vieäc chæ ñöôïc quyeát ñònh khi coù thoûa thuaän chung, coøn neáu söï vieäc coù theå quyeát ñònh ñôn phöông bôûi moät beân thì khoâng caàn xaûy ra ñaøm phaùn. • Thôøi gian laø moät trong nhöõng yeáu toá quyeát ñònh trong ñaøm phaùn. Thôøi gian coù aûnh höôûng to lôùn ñeán tình hình ñaøm phaùn vaø aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán keát quaû cuoái cuøng cuûa ñaøm phaùn. • Moät cuoäc ñaøm phaùn ñöôïc coi laø thaønh coâng khoâng coù nghóa laø phaûi giaønh thaéng lôïi baèng moïi giaù maø laø ñaït ñöôïc ñieàu maø caû hai beân ñeàu mong muoán. • Phaåm chaát, naêng löïc, kyõ naêng, thaùi ñoä vaø tình caûm cuûa nhöõng ngöôøi ngoài treân baøn ñaøm phaùn coù aûnh höôûng quyeát ñònh ñeán tieán trình ñaøm phaùn. NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van

 29. 1.3. CAÙC NGUYEÂN TAÉC CÔ BAÛN … * Nhöõng sai laàm thöôøng maéc phaûi trong ñaøm phaùn: • Ngoài vaøo baøn ñaøm phaùn vôùi moät caùi ñaàu ñaày nhöõng ñònh kieán. • Khoâng xaùc ñònh ñöôïc ngöôøi coù quyeàn quyeát ñònh cuoái cuøng cuûa phía ñoái taùc. • Khoâng xaùc ñònh ñöôïc chính xaùc theá maïnh cuûa mình laø gì vaø khoâng theå söû duïng theá maïnh ñoù moät caùch coù hieäu quaû. NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van

 30. 1.3. CAÙC NGUYEÂN TAÉC CÔ BAÛN … • Ngoài vaøo baøn ñaøm phaùn chæ vôùi moät phöông aùn duy nhaát maø khoâng coù phöông aùn thay theá, neân thöôøng rôi vaøo theá bò ñoäng. • Khoâng bieát caùch naâng cao vò theá cuûa mình. • Khoâng kieåm soaùt ñöôïc nhöõng yeáu toá quan troïng nhö: thôøi gian, nhöõng vaán ñeà caàn giaûi quyeát... maø ñeå ñoái taùc keùo ñi theo yù muoán cuûa hoï. NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van

 31. 1.3. CAÙC NGUYEÂN TAÉC CÔ BAÛN … • Ñeå vuoät khoûi tay quyeàn ra yeâu caàu tröôùc. • Khoâng taän duïng ñöôïc öu theá veà thôøi gian vaø ñòa ñieåm trong ñaøm phaùn. • Voäi boû cuoäc khi cuoäc ñaøm phaùn coù veû nhö ñi vaøo choã beá taéc. • Khoâng choïn ñöôïc thôøi ñieåm hôïp lyù ñeå keát thuùc cuoäc ñaøm phaùn. NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van

 32. 1.4. Nhöõng nhaân toá aûnh höôûng ñeán ñaøm phaùn trong KDQT: • * Caùc yeáu toá cô sôû; • * Baàu khoâng khí ñaøm phaùn; • * Quaù trình ñaøm phaùn. NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van

 33. Toùm laïi: • Ñaøm phaùn laø haønh vi vaø quaù trình, maø trong ñoù hai hay nhieàu beân tieán haønh trao ñoåi, thaûo luaän veà caùc moái quan taâm chung vaø nhöõng ñieåm coøn baát ñoàng, ñeå ñi ñeán moät thoaû thuaän thoáng nhaát. • Muoán ñaøm phaùn thaønh coâng caàn naém vöõng nhöõng ñaëc ñieåm, nhöõng nguyeân taéc cô baûn cuûa ñaøm phaùn vaø quan troïng nhaát phaûi coù nhöõng nhaø ñaøm phaùn gioûi. NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van

 34. Laøm Baøi taäp Chöông 1 ( Trang 36 ) NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van

 35. Aûnh höôûng cuûa vaên hoùa daân toäc, vaên hoùa toå chöùc, tính caùch caù nhaân ñeán ñaøm phaùn trong kinh doanh. • - Daãn nhaäp. • - Vaên hoùa daân toäc, vaên hoùa toå chöùc vaø tính caùch caù nhaân; • - Moái quan heä giöõa VHDT, VHTC, TCCN • - AÛnh höôûng cuûa caùc yeáu toá vaên hoùa ñeán ñaøm phaùn trong KDQT; • - YÙ nghóa cuûa vieäc nghieân cöùu VHDT, VHTC vaø TCCN trong quaûn trò. NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van

 36. Daãn nhaäp: Trong ñieàu kieän hoäi nhaäp vaø toaøn caàu hoaù ñeå ñaït ñöôïc thaønh coâng trong hoaït ñoäng kinh doanh noùi chung, trong ñaøm phaùn, noùi rieâng, caàn hieåu bieát veà vaên hoaù daân toäc, vaên hoaù toå chöùc vaø tính caùch caù nhaân. NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van

 37. Daãn nhaäp: Vì vaäy, trong chöông naøy chuùng ta seõ nghieân cöùu veà vaên hoaù daân toäc, vaên hoaù toå chöùc vaø tính caùch caù nhaân, cuøng nhöõng taùc ñoäng cuûa chuùng ñeán ñaøm phaùn trong kinh doanh; Treân cô sôû ñoù nghieân cöùu nhöõng giaûi phaùp vaän duïng caùc yeáu toá vaên hoaù trong ñaøm phaùn kinh doanh NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van

 38. 2.1. Vaên hoùa daân toä, vaên hoùa toå chöùc vaø tính caùch caù nhaân: Vaên hoaù coù aûnh höôûng saâu roäng ñeán nhaän thöùc vaø haønh ñoäng cuûa con ngöôøi treân thöông tröôøng, noùi rieâng, vaø trong cuoäc soáng, noùi chung. Vaäy vaên hoùa laø gì? NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van

 39. 2.1. Khaùi nieäm vaên hoaù: Theo ñònh nghóa vaên hoaù cuûa UNESCO thì "Vaên hoaù bao goàm taát caû nhöõng gì laøm cho daân toäc naøy khaùc vôùi daân toäc khaùc, töø nhöõng saûn phaåm tinh vi hieän ñaïi nhaát cho ñeán tín ngöôõng, phong tuïc, taäp quaùn, loái soáng vaø lao ñoäng." NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van

 40. 2.1. Khaùi nieäm vaên hoaù (tieáp) Vaên hoaù laø moät toång theå phöùc hôïp veà nhöõng giaù trò vaät chaát vaø tinh thaàn do con ngöôøi kieán taïo neân vaø mang tính ñaëc thuø rieâng cuûa moãi moät daân toäc. NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van

 41. Aûnh höôûng cuûa vaên hoùa If the global world in which we live had one thousand people, it would include: • 584 Asians • 124 Africans • 150 Europeans and former Soviets • 84 Latin Americans • 52 North Americans • 6 Australians and New Zealanders NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van

 42. Aûnh höôûng cuûa vaên hoùa About 50% of the people of the village speak the following languages: • 165 Mandarin • 86 English • 83 Hindu/Urdu • 64 Spanish • 58 Russian • 37 Arabic The other half speak Bengali, Portuguese, Indonesian, Japanese, German, French and 200 other languages. Communication, indeed, would be challenging in this global village. (The Philip R. Harris vaø Robert T. Moran) NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van

 43. Aûnh höôûng cuûa vaên hoùa Moät tình huoáng…. NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van

 44. 2.1.1.Vaên hoùa daân toäc • Caùc khía caïnh vaên hoùa • Caùc yeáu toá vaên hoùa • Quaûn trò ña vaên hoùa. NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van

 45. 2.1.1.2.Caùc yeáu toá vaên hoaù (Elements of culture) • Ngoân ngöõ (Language) • Toân giaùo (Religion) • Giaù trò vaø thaùi ñoä (Values and Attitudes) • Caùch cö xöû vaø phong tuïc (Manner and customs) • Caùc yeáu toá vaät chaát (Material elements) • Thaåm myõ (Asthetics) • Giaùo duïc (Education) NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van

 46. Ngoân ngöõ Ngoân ngöõ laø söï theå hieän roõ neùt cuûa vaên hoùa vì noù laø phöông tieän truyeàn ñaït thoâng tin vaø yù töôûng. NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van

 47. Toân giaùo • Thieân Chuùa giaùo (Catholic) • Phaät giaùo (Buddhism) • Khoång giaùo (Confucianism) • Nho giaùo (Taoism) • Tin laønh (Christianity) • Do Thaùi giaùo (Jewish) • Hoài giaùo (Islam) • Aán Ñoä giaùo (Hinduism) • … NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van

 48. Giaù trò vaø thaùi ñoä • Giaù trò laø nhöõng quan nieäm laøm caên cöù ñeå con ngöôøi ñaùnh giaù ñuùng vaø sai, toát vaø xaáu, quan troïng vaø khoâng quan troïng. • Thaùi ñoä laø nhöõng khuynh höôùng khoâng thay ñoåi cuûa söï caûm nhaän vaø haønh xöû theo moät höôùng xaùc ñònh ñoái vôùi moät ñoái töôïng. NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van

 49. Caùch cö xöû vaø phong tuïc • Phong tuïc laø neáp soáng, thoùi quen, laø nhöõng leà thoùi trong xaõ hoäi cuûa moät nöôùc hay moät ñòa phöông. Nhöõng neáp soáng, thoùi quen naøy ñöôïc xem laø phoå bieán vaø ñaõ hình thaønh töø tröôùc. • Caùch cö xöû laø nhöõng haønh vi ñöôïc xem laø ñuùng ñaén, phuø hôïp trong moät xaõ hoäi ñaëc thuø. NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van

 50. Caùc yeáu toá vaät chaát Vaên hoùa vaät chaát (hay nhöõng yeáu toá vaät chaát cuûa vaên hoùa) laø nhöõng saûn phaåm do con ngöôøi laøm ra. Khi nghieân cöùu vaên hoùa vaät chaát, chuùng ta xem xeùt caùch con ngöôøi laøm ra nhöõng saûn vaät (khía caïnh kyõ thuaät), ai ñaõ laøm ra chuùng vaø taïi sao laïi laøm (khía caïnh kinh teá). NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van