Download
con h y nh r ng n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CON HÃY NHỚ RẰNG PowerPoint Presentation
Download Presentation
CON HÃY NHỚ RẰNG

CON HÃY NHỚ RẰNG

337 Views Download Presentation
Download Presentation

CON HÃY NHỚ RẰNG

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Done check spelling – pdf – Feb 19 2009 CON HÃY NHỚ RẰNG Con hãy nhớ rằng Hoàng Kim

 2. DK- Con hãy nhớ Con hãy nhớ rằng Đức Giêsu Kitô từ trong kẻ chết, Người đã phục sinh. Chúa là ơn cứu độ chúng ta, nguồn vinh quang muôn đời của ta.

 3. 1- Nếu ta cùng 1- Nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ sống với Người. Nếu ta cùng đau khổ với Người, ta sẽ thống trị với Người.

 4. DK- Con hãy nhớ Con hãy nhớ rằng Đức Giêsu Kitô từ trong kẻ chết, Người đã phục sinh. Chúa là ơn cứu độ chúng ta, nguồn vinh quang muôn đời của ta.

 5. 2- Ưu phiền của ta 2- Ưu phiền của ta ở nơi Người, hoan lạc của ta cũng nơi Người. Tin tưởng của ta ở nơi Người, mối tình của ta cũng nơi Người.

 6. DK- Con hãy nhớ Con hãy nhớ rằng Đức Giêsu Kitô từ trong kẻ chết, Người đã phục sinh. Chúa là ơn cứu độ chúng ta, nguồn vinh quang muôn đời của ta.

 7. 3- Ân sủng của ta 3- Ân sủng của ta ở nơi Người. An bình của ta cũng nơi Người. Vinh hiển của ta ở nơi Người, cứu độ của ta cũng nơi Người.

 8. DK-E Con hãy nhớ Con hãy nhớ rằng Đức Giêsu Kitô từ trong kẻ chết, Người đã phục sinh. Chúa là ơn cứu độ chúng ta, nguồn vinh quang muôn đời của ta.

 9. (Ca đoàn) Lạy Chúa! Xin dủ lòng, dủ lòng thương xót chúng con. Lạy Chúa Xin Dủ Lòng-1 (Cộng đoàn) Lạy Chúa! Xin dủ lòng, dủ lòng thương xót chúng con.

 10. (Ca đoàn) Lạy Chúa Kitô! Xin dủ lòng, dủ lòng thương xót chúng con. Lạy Chúa Xin Dủ Lòng-2 (Cộng đoàn) Lạy Chúa Kitô! Xin dủ lòng, dủ lòng thương xót chúng con.

 11. (Ca đoàn) Lạy Chúa! Xin dủ lòng, dủ lòng thương xót chúng con. Lạy Chúa Xin Dủ Lòng-3 (Cộng đoàn) Lạy Chúa! Xin dủ lòng, dủ lòng thương xót chúng con.

 12. Kinh vinh danh-1 CT: Vinh danh Thiên Chúa trên trời.CĐ: Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.

 13. Kinh vinh danh-2 (Nữ)Lạy Chúa Cha toàn năng là Thiên Chúa, là Vua ngự trên trời.

 14. (Nam) Chúng con ca ngợi Chúa. Kinh vinh danh-3 (Nữ) Chúng con chúc tụng Chúa.

 15. (Nam) Chúng con thờ lạy Chúa. Kinh vinh danh-4 (Nữ) Chúng con tôn vinh Chúa.

 16. (Nam) Chúng con cảm tạ Chúa. Kinh vinh danh-5 (Tất cả) Bởi vì Chúa vinh hiển vô biên.

 17. Kinh vinh danh-6 (Nữ) Lạy Thánh Tử Giê su Ki tô: Là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Một Chúa Cha.

 18. Kinh vinh danh-7 (Nam) Chúa xóa bỏ tội trần gian. (Tất cả) Xin thương xót chúng con.

 19. (Nữ) Chúa xóa bỏ tội trần gian, Kinh vinh danh-8 (Tất cả) Xin nhậm lời chúng con cầu khẩn.

 20. (Nam) Chúa ngự bên hữu Chúa Cha, Kinh vinh danh-9 (Tất cả) Xin thương xót chúng con.

 21. (Nữ) Vì chỉ có Chúa là Đấng Thánh. Chỉ có Chúa là Đức Chúa. Chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao. Kinh vinh danh-10

 22. Kinh vinh danh-11 (Nam) Lạy Chúa Giê su Ki tô cùng với Chúa Thánh Thần.

 23. Kinh vinh danh-12-E (Tất cả) Chúa muôn đời vinh hiển với Chúa Cha.A men.

 24. Spelling check done , pdf – Apr 10 2009 Tôi đã thấy nước TÔI ĐÃ THẤY NƯỚC

 25. Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra. Al-le-lu-ia ! 1. Tôi đã thấy nước

 26. Và nước ấy chảy đến những ai, thì tất cả đều được cứu rỗi và reo lên. Al-le-lu-ia ! Al-le-lu-ia ! 2.

 27. Lạy Chúa xin thương xót con theo lượng từ bi của Chúa. Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, 3.

 28. và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng A-Men. 4.

 29. Reading 1 BÀI ĐỌC 1 “Trong ngày lễ Ngũ Tuần, Phêrô cùng với mười một Tông đồ đứng ra, lên tiếng nói rằng: "Hỡi các người Do-thái và tất cả những ai ở Giêrusalem....” “Then Peter stood up with the Eleven, raised his voice, and proclaimed: “You who are Jews, indeed all of you staying in Jerusalem.”

 30. Chúa sẽ chỉ cho tôi biết đường, về chốn trường sinh. DK_1 Chúa yêu trần thế

 31. Reading 1 BÀI ĐỌC 2 “Anh em được cứu độ bằng Máu châu báu của Ðức Kitô, Con Chiên tinh tuyền.” “Realizing that you were ransomed from…the precious blood of Christas of a spotless unblemished lamb.”

 32. Gosphel PHÚC ÂM “Ðang khi cùng các ông ngồi bàn, Người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra Người.” “While he was with them at table, he took bread, said the blessing, broke it, and gave it to them. With that their eyes were opened and they recognized him.”

 33. Gosphel

 34. Kinh tin kinh 0 Tôi tin kính một Thiên Chúa, là Cha toàn năng. Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình.

 35. Ktk 1 Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời.

 36. Ktk 2 Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh sáng bởi Ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành,

 37. Ktk 3 đồng bản thể với Đức Chúa Cha: nhờ Người mà muôn vật được tạo thành.

 38. Ktk 4 Vì loài người chúng ta, và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế.

 39. Ktk 5 ( Mọi người cúi mình ) Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người. ( hết cúi mình )

 40. Ktk 6 Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan Phongxiô Philatô; Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh.

 41. Ktk 7 Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước Người sẽ không bao giờ cùng.

 42. Ktk 8 Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra.

 43. Ktk 9 Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy.

 44. Ktk 10 Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền.

 45. Ktk 11 of 11 Tôi tuyên xưng có một Phép Rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại, và sự sống đời sau. Amen.

 46. Spelling check sach TC -> OK TỰA LÀN TRẦM HƯƠNG # tựa làn trầm hương ♫ ♪ Tựa làn trầm hương thơm bay về thiên đường. Nguyện tình yêu Chúa thánh hóa… ♫ ♪

 47. 1-1 Tựa làn trầm hương 1. Tựa làn trầm hương thơm bay về thiên đường. Nguyện tình yêu Chúa thánh hóa cho lễ dâng.