1 / 2

Regional seksjon for psykiatri, utviklingshemning/autisme Klinikk psykisk helse og avhengighet

Målgruppe Personer fra 16 år med behov for utredning og behandling av psykisk lidelse. Personer med utviklingshemning og eventuelt med autismespekterforstyrrelser. Personer med autismespekterforstyrrelser med store sammensatte vansker og med funksjonsnivå som personer med

nerice
Download Presentation

Regional seksjon for psykiatri, utviklingshemning/autisme Klinikk psykisk helse og avhengighet

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Målgruppe • Personer fra 16 år med behov for utredning og behandling av psykisk lidelse. • Personer med • utviklingshemning og • eventuelt med • autismespekterforstyrrelser. • Personer med • autismespekterforstyrrelser • med store sammensatte • vansker og med • funksjonsnivå som • personer med • utviklingshemning. • Henvisning • Det kreves henvisning fra spesialisthelsetjenesten Regional seksjon for psykiatri, utviklingshemning/autisme Klinikk psykisk helse og avhengighet Besøksadresse: Verkensveien 19, 3.etasje, Postadr: Dikemarkveien 39, 1385 Asker Telefon: 66 90 87 74 Faks: 66 90 86 97 www.ppuavdelingen.no Regional seksjon for psykiatri, utviklingshemning/autisme Faglig ansvarlig: Siv Helene Høidal Epost: uxshkr@ous-hf.no Seksjonsleder: Anne-Karin Rustad Rudi Epost: uxnnud@ous-hf.no Revidert: 26.05.2014 HS/KH Avdeling for psykisk helse, nasjonale og regionale funksjoner Klinikk psykisk helse og avhengighet

  2. Seksjonen • Seksjonen yter psykiatriske spesialisthelsetjenster til personer med utviklingshemning/autisme i befolkningen over 16 år, primært i Helseregion Sør-Øst. • Seksjonen samarbeider med habiliteringstjenesten i fylkene, DPS, kommuner/bydeler og med annen psykiatrisk spesialisthelsetjeneste. • Seksjonen er en arenafleksibel seksjon. Det innebærer både døgnbehandling, polikliniske og ambulante tjenester. • Seksjonen utreder, diagnostiserer, igangsetter behandling til personer med psykisk lidelse og tilrettelegger individuell miljøterapi. • Samarbeid • Seksjonen har et aktivt samarbeid med pasientens pårørende. Det tilbys psykoedukative flerfamiliegrupper, pasient og pårørende undervisning og det er et aktivt brukerråd ved seksjonen. Regional Seksjon psykiatri utviklingshemning/autisme (PUA) er en seksjon ved Oslo universitetssykehus HF, klinikk for psykisk helse og avhengighet. Grunnleggende verdier Personer med utviklingshemning/autisme kan utvikle alle former for psykisk lidelse. Mennesker med psykisk lidelse kan i perioder være ute av stand til å ivareta egne behov og vil trenge mer assistanse i hverdagen. Behandlingen er basert på et samarbeid mellom pasient, familien og fagfolk. Individ Behandlingen innebærer utredning for å forstå pasientens sammensatte tilstand i en biopsykososial forståelsesmodell. Behandlingen tilpasses pasientens kognitive vansker på psykisk lidelse. Behandlingen omfatter: Systematisk miljøterapi, medikamentell behandling, samtaleterapi, gruppe-/familiebehandling og nettverksarbeid. Døgnenhetene Døgnenhet 1 og 2 gir tilbud til personer med lett til dyp utviklingshemning, eventuelt med gjennomgripende utviklingsforstyrrelser med store sammensatte vansker som grenser mot en lett grad av utviklingshemning. Spesialpoliklinikk Spesialpoliklinikken inngår i seksjonens øvrige behandlingstilbud. Henvisninger sendes til seksjonen. Seksjonen vurderer om tilbudet skal gis som et rent poliklinisk tilbud eller i kombinasjon med døgnbehandling. Spesialpoliklinikken tilbyr utredning, tilpasset psykoterapi, familiegrupper, medikamentell behandling, veiledning og undervisning. Forskning Seksjonen har siden 2000 deltatt i fagutvikling og forskningssamarbeid med Den Nasjonale Autismeenheten på Rikshospitalet. Seksjonen har i tillegg gjennomført prosjekter som har omfattet miljøbehandling til personer med utviklingshemning/autisme og alvorlig psykisk lidelse. Seksjonen har Enhet for forskning og utvikling. Tilbudet til pasienten inkluderer Kompetanseoverføring til lokale hjelpere både i Spesialisthelsetjenesten og kommunale tjenester. Faglig forankring Behandlingen i seksjonen er påvirket av kunnskap fra psykoterapeutiske teorier som bygger på utvikling og vekst gjennom relasjoner. Behandlingen er tverrfaglig og sammensatt av elementer fra blant annet biologisk medisin, utviklingspsykologi, systemteori og forskning fra feltet. Visjon Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Seksjon for logopedi Medisinsk klinikk

More Related