pokazatelji efikasnosti n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
POKAZATELJI EFIKASNOSTI PowerPoint Presentation
Download Presentation
POKAZATELJI EFIKASNOSTI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

POKAZATELJI EFIKASNOSTI - PowerPoint PPT Presentation


 • 212 Views
 • Uploaded on

POKAZATELJI EFIKASNOSTI. GLAVA 15. Pokazatelji efikasnosti. U zavisnosti od toga da li uvažavaju vremensku vrednost novca , pokazatelji efikasnosti se dele u dve grupe: Dinamički pokazatelji efikasnosti Statički pokazatelji efikasnosti. Vremenska vrednost novca.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

POKAZATELJI EFIKASNOSTI


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pokazatelji efikasnosti1
Pokazatelji efikasnosti
 • U zavisnosti od toga da li uvažavaju vremensku vrednost novca, pokazatelji efikasnosti se dele u dve grupe:
 • Dinamički pokazatelji efikasnosti
 • Statički pokazatelji efikasnosti
vremenska vrednost novca
Vremenska vrednost novca
 • Jedan evro danas vredi više nego jedan evro sutra, zato što danas može biti uložen u neki posao (investiran) koji će do sutra doneti neki prinos.

Nije isto !!!

1 evro

1evro

+

prinos

investirano

1 evro

danas

sutra

primena diskontne stope u poslovnim planovima
Primena diskontne stope u poslovnim planovima
 • U poslovnim planovima se diskontna stopa koristi za svođenje na sadašnju vrednost na dan (datum) koji predstoji aktiviranju investicije i primenjuje se na:
 • Investiciona ulaganja (tabela: dinamika stvarnih ulaganja sa aspekta preduzeća) i
 • Neto prilive (tabela: ekonomski tok)
 • Specifičnost izračunavanja sadašnje vrednosti investicionih ulaganja je u tome što su neka ulaganja izvršena pre a neka posle trenutka na koji se računa sadašnja vrednost.
slide5
Sadašnja vrednost investicionih ulaganja koja su izvršena pre momenta za koji računamo sadašnju vrednost:

Stvarna vrednost * faktor akumulacije

 • Sadašnja vrednost investicionih ulaganja koja su izvršena posle momenta za koji računamo sadašnju vrednost:

Stvarna vrednost * diskontni faktor

formule
Formule:
 • Za naš poslovni plan diskontna stopa (d) ima vrednost 10 % !!!
 • N- vremenski period
slide7

NSV= sadašnje vrednosti neto priliva

- sadašnje vrednosti investicionih ulaganja

Investiciona ulaganja

F. akumulacije

Diskontni f.

Investiciona ulaganja

Neto prilivi

Sadašnjost

Dan pred

pokretanje analiziranog

projekta

Prošlost

Budućnost

dinami ki pokazatelji efikasnosti
Dinamički pokazatelji efikasnosti
 • Uvažavaju koncept vremenske vrednosti novca, i tu spadaju:
 • Neto sadašnja vrednost
 • Indeks rentabilnosti
 • Interna stopa rentabilnosti
 • Diskontovani period povraćaja
neto sada nja vrednost
Neto sadašnja vrednost
 • Predstavlja razliku između sadašnje vrednosti neto priliva i sadašnje vrednosti investicionih ulaganja.
primer
Primer:
 • Preduzeće raspolaže sa 6 evra i ima dve mogućnosti za njihovo angažovanje. Prvo, da 6 evra uloži u poslovnu banku po kamatnoj stopi od 10% (6 puta (1,10 na 4)= 8,78 evra)). Drugo, da 6 evra investira u privrednu aktivnost i ostvari sledeće prilive iz ekonomskog toka:
 • 4 evra na kraju prve godine
 • 2 evra na kraju druge godine
 • 4 evra na kraju treće godine
 • 10 evra na kraju četvrte godine
re enje

Diskontni faktor

je jednak 1/ faktor

akumulacije.

Rešenje:

+

=

slide12
EXEL:
 • Neto sadašnja vrednost se računa pomoću funkcije NPV.

=NPV(0,1;4;2;4;10)

 • Oduzeti od dobijene vrednosti sadašnju vrednost ulaganja (15,12 – 6 = 9,12)
slide13
Osnovni kriterijum za prihvatanje investicionih projekata ja da je NSV>0, ili u graničnom slučaju da je NSV=0
 • U suprotnom se investicioni projekat odbacuje, zbog činjenice da ostvaruje manje neto prilive od ulaganja neophodnih sredstava za njegovu realizaciju.
indeks rentabilnosti
Indeks rentabilnosti
 • Predstavlja odnos neto sadašnje vrednosti projekta i sadašnje vrednosti ulaganja u projekat.
interna stopa rentabilnosti irr
Interna stopa rentabilnosti (IRR)
 • To je diskontna stopa koja sadašnju vrednost očekivanog neto priliva izjednačava sa sadašnjom vrednošću ulaganja.
 • Drugim rečima, interna stopa rentabilnosti predstavlja onu diskontnu stopu koja NSV izjednačava sa nulom.
 • Njena vrednost pokazuje pod kojom godišnjom kamatnom stopom bi trebalo uložiti u banku iznos jednak sadašnjoj vrednosti ulaganja, da bi se ostvario isti efekat kao kod ulaganja u analizirani poslovni projekat.
slide16
Osnovni kriterijum za prihvatanje projekta je IRR>d, ili granični slučaj IRR=d
 • Između neto sadašnje vrednosti i interne stope rentabilnosti postoji direktna veza, koja se može prikazati na sledeći način:
 • NSV>0  IRR >d
 • NSV=0  IRR=d
 • NSV<0  IRR<d
slide17
EXEL:
 • Za uzračunavanje interne stope rentabilnosti se primenjuje finansijska funkcija IRR.

=IRR(A1:A5)

Pozicije od A1 do A5 se predhodno ukucaju

Pre pozivanja IRR funkcije kliknuti u polje u kom želimo

da vidimo rezultat.

diskontovani period povra aja
Diskontovani period povraćaja
 • Pokazuje vreme neophodno da sadašnja vrednost neto priliva iz ekonomskog toka nadoknadi (pokrije) sadašnju vrednost investicionog ulaganja.
 • Npr- neto priliv iz ekonomskog toka u n-toj godini
 • D- diskontna stopa
 • N broj godina potrebnih da se prilivi izjednače sa visinom ulaganja
 • SC- sadašnja vrednost ulaganja
stati ki pokazatelji efikasnosti
Statički pokazatelji efikasnosti
 • Ovi zanemaruju koncept vremenske vrednosti novca. Tu spadaju:
 • Period povraćaja
 • Prosečni period povraćaja
 • Recipročni period povraćaja
period povra aja
Period povraćaja
 • Period povraćaja pokazuje neophodno vreme da se iz neto priliva iz ekonomskog toka nadoknade sva investiciona ulaganja.
 • Drugim rečima, to je vremenski period (n) u kome se suma neto priliva (suma Npr) izjednačava sa visinom ukupnih ulaganja (C).
prose ni period povra aja
Prosečni period povraćaja
 • Za razliku od perioda povraćaja , prosečni period povraćaja ne posmatra samo neto prilive iz ekonomskog toka do perioda povraćaja, već celokupne neto prilive u toku trajanja projekta.
recipro ni period povra aja
Recipročni period povraćaja
 • Izračunava se kao količnik prosečnog neto priliva i visine ulaganja , po obrascu: