m ten och kontroverser kring platser i staden n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Möten och kontroverser kring platser i staden PowerPoint Presentation
Download Presentation
Möten och kontroverser kring platser i staden

play fullscreen
1 / 19

Möten och kontroverser kring platser i staden

126 Views Download Presentation
Download Presentation

Möten och kontroverser kring platser i staden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Möten och kontroverser kring platser i staden Björn Andersson Institutionen för socialt arbete

 2. En central uppdelning”The great dichotomy”, N Bobbio Offentligt öppet kollektivt tillgängligt Privat slutet enskilt intimt

 3. Det offentliga rummet Om gator och torg. Jane Jacobs

 4. Den offentliga sfären Media, diskussioner och kollektiva uppfattningar. Den allmänna opinionen. Jürgen Habermas

 5. Offentliga lokaler/verksamheter Offentliga institutioner, mötesplatser och kom- mersiella verksamheter. Ray Oldenburg: the “third” place.

 6. Ett socialt territorium • Ett lärande sammanhang. Det offentliga livets regelverk: den gat-smarta balettdansösen. • Mötet med främlingar. Kosmopolitism. • ErvingGoffman: främre och bakre regioner, face work, civil ouppmärksamhet. • Betydelsen av svaga band. • Makt: att ta platser i anspråk. • Kön: offentligheten som en manlig arena.

 7. Det offentliga livets problem • Den hårda kanten: otrygghetens platser • Konflikter och konfrontationer • Det offentliga livets förfall: intimitetens tyranni. • Internets betydelse.

 8. Ungdomsoffentlighet Sociala territorier Struktur av sociala till- hörigheter och kate- gorier

 9. Offentlighetens sociala problematik • tester av gränser • nya erfarenheter • identitet; kön, grupp • möte med andra • nöje, berusning, utlevelse • kompensatoriska behov • utanförskap

 10. Offentlighet i ett utvecklingsperspektiv • självständighet och nya beroenden • rum för att pröva och för att säkra • hitta det egna och orientering mot kollektiv • närhet och distans

 11. Två exempel Vasaparken: Esperantoplatsen: • Boende och ungdomar • Offentliga platser eller grannskap? • Störningar = ljud • Kommunala projekt Foto Filip Andersson

 12. I en annan del av Vasaparken Projekt med kulturförvaltningen, park och natur, Ung Kultur 116, Ung & Skapande Röda Sten, Trygg vacker stad och Schillerska gymnasiet. Ungdomars deltagande i att förändra den offentliga miljön: bänkar, papperskorgar och belysning.

 13. Soporna Foto Filip Andersson

 14. Belysning

 15. Esperantoplatsen • Göteborgs kommun - park och natur, • S 2020, medlingsverksamheten, Ung • Kultur 116, nätverkslaget, fältgruppen • City, ungdomsfullmäktige: • transformativ medling • fikavagn • information • möten • referensgrupp • fysiska förändringar Foto Filip Andersson

 16. Fikavagnen Foto Filip Andersson

 17. Mer fika Foto Filip Andersson

 18. Ny stensättning Foto Filip Andersson

 19. Vad har hänt så här långt? • Vasaparken: ungdomars medverkan i planeringsprocesser, fysiska förändringar i miljön, utveckla parken både praktiskt och symboliskt. • Esperantoplatsen: jobba med ”svårlösta frågor”, konflikthantering, fysiska förändringar, överenskommelser.