Download
liding stad medarbetarunders kning november 2010 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010

Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010

265 Views Download Presentation
Download Presentation

Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Lidingö stadmedarbetarundersökning November 2010

 2. FÖRSTUDIE · Syfte · Mål UPPFÖLJNING · Återkoppling · Kvalitetssäkring PROJEKTPLAN · När/Hur? · Information · Ansvarsfördelning FÖRÄNDRINGSARBETE · Grupputveckling · Coachning STRUKTUR · Enkätutformning · Organisationsstruktur · Resultatgrupper/deltagare ÅTERKOPPLING · Diskussion · Lokala handlingsplaner GENOMFÖRANDE · Internet/papper/telefon · Anonymitet · Påminnelser HANDLINGSPLAN · Ledningen · Resultathantering · Information ANALYS PRESENTATION · Rapporter · NMI · Prioriteringsmatris · Nuläge Organisationsutvecklingmed undersökningar

 3. Dagens presentation Sammanfattning resultat Syfte och metod Genomförande och svarsfrekvens Genomgång av resultat Slutsatser Arbete med resultatet

 4. Kort summering av resultatet Bra svarsfrekvens! Förbättringsområden Arbetsmiljö Arbetets organisation Utveckling & förtroende Goda områden Engagerade medarbetare Tydligt ansvar och befogenheter Tydliga mål Nytta av sina kunskaper Närmaste chefen är förtroendeingivande, motiverar medarbetarna, ger stöd och skapar delaktighet, upplevs tydlig i sin kommunikation Många upplever att deras hälsa är bra

 5. Syfte och metod Syftet med enkäten är att samla information om medarbetar- ochledarskapet i Lidingö stad för att underlätta utveckling och förändringsarbete Nyckelfrågor i undersökningen Mitt arbete engagerar mig Totalt sett är jag nöjd med min arbetssituation Det känns roligt att gå till arbetet Jag skulle rekommendera Lidingö stad som arbetsgivare

 6. Index - Frågeområden Psykosocial arbetsmiljö, engagemang och motivation Medarbetarskap Informationstillgång, kunskapsdelning och samarbete Information & Kunskap Medarbetare som:- är engagerade - är nöjda med sin arbetssituation - tycker det är roligt att gå till jobbet - rekommenderar Lidingö stad Förtroende, kommunikation, tydliga mål Kommunledningen Förtroende, kommunikation, relationer och underlag chefsprofil Ledarskap Förändringsklimat, personlig utveckling, hantering idéer och förslag Utveckling Arbetsförhållanden, organisation, processer, rutiner Arbetsförutsättningar Stress Arbetsbelastning, möjlighet att koppla av från arbetet Hälsa Sömn, kost, motion,

 7. Genomförande och svarsfrekvens Frågeformulär 93 frågor 36 frågor helt jämförbara med 2008 33 frågor delvis jämförbara med 2008 Datainsamling: 16-26 november Möjlighet att svara via web eller papper I år gavs föräldralediga och sjukskrivna möjlighet att delta Svarsfrekvens Totalt Lidingö stad 2010: 79% (2004 av 2523 tillfrågade) Svarat via web: 85% (1727 av 2035 tillfrågade) Svarat via papper: 57% (277 av 488 tillfrågade) Totalt Lidingö stad 2008: 71%

 8. Svarsfrekvens – Kontor och Förvaltningar

 9. Generellt om resultatredovisning Resultatredovisning Andel positiva svar dvs. % andel 4 och 5 Konfidentialitet:5 svarande för att presentera resultatet för en grupp Resultatrapport: Resultat per indexområde Resultat per fråga NMI – Nöjd Medarbetar Index Ledarskapsprofil: Resultat på ledarskapfrågor Ledarskapsindex Prioriteringsmatris

 10. Resultat NMI Prioriteringsmatris Resultat per Indexområde

 11. Nöjd MedarbetarIndex - NMI • Sammanfattande resultat på enkäten • Andel positiva svar alla frågor ingår • Viktade mot nyckelfrågorna • Mitt arbete engagerar mig mycket (1) • Totalt sett är jag nöjd med min arbetssituation (2) • Det känns roligt att gå till arbetet (3) • Jag skulle rekommendera Lidingö stad som arbetsgivare (4) * NMI 2008 och 2006 ej helt jämförbara med NMI 2010. Nytt frågeformulär 2010 Not: Jämförelse, organisationer och företag i Sverige 60% - 65%

 12. NMI – Kontor och Förvaltningar * NMI 2008 och 2006 ej helt jämförbara med NMI 2010. Nytt frågeformulär 2010

 13. NMI - Bakgrundsfaktorer

 14. Prioriteringsmatris Betyg Bevara Förbättra Högt Påverkan Hög Låg Undersök konsekvens Prioritera Lågt • Påverkansanalys mot frågorna: • 1. Mitt arbete engagerar mig mycket • 2. Totalt sett är jag nöjd med min arbetssituation • 3. Det känns roligt att gå till arbetet • 4. Jag skulle rekommendera Lidingö stad som arbetsgivare

 15. Följande har högst påverkan på NMI (topp 10) - Totalt

 16. Jag upplever att det finns goda möjligheter för mig att utvecklas i mitt arbete Jag får den sömn jag behöver

 17. Påverkansanalys Låg påverkan Hög påverkan Nyckelfrågor Nyckelfrågor 5 5 1 1 Fråga nr 78 Fråga nr 13 1 5 1 5 Jag upplever att det finns goda möjligheter för mig att utvecklas i mitt arbete Jag får den sömn jag behöver

 18. Resultat per indexområde – Lidingö stad totalt

 19. Allmänt Frågeområdet innehåller nyckelfrågorna Index är 72. Det är det index som har högst resultat. 90% anser att arbetet engagerar dem, vilket är den fråga som fått högst resultat Då vi kombinerar frågorna ”jag är totalt sett nöjd med min arbetssituation” och ”mitt arbete engagerar mig” kan vi utläsa att 62% av medarbetarna är motiverade, 27% frustrerade – dvs. de har ett högt engagemang, men är inte nöjda med sin arbetssituation, 9% är vare sig nöjda eller motiverade och 1% är nöjda, men inte engagerade

 20. Allmänt (72%) 2008 79%

 21. Motivation Motiverad 62% Frustrerad 27% 4, 5 Fråga 1 Engagerad i sitt arbete Utanför 9% Nöjd 1% 1, 2, 3 Svarsskala 1-5 Fråga 2 Nöjd med sin arbetssituation 1, 2, 3 4, 5

 22. Medarbetarskap Index: 66 Styrkorna inom området är: medarbetarna upplever att de har ett meningsfullt arbete och att de har nytta av sina kunskaper och färdigheter i arbetet De främsta förbättringsområdena är: möjlighet att påverka arbetstiderna, vilket har sjunkit från 52 till 43% tid att göra ett bra arbete på ordinarie arbetstid goda möjligheter att utvecklas i arbetet Indexområdet medarbetarskap består av 13 frågor, varav 6 (*) har hög påverkan på NMI.

 23. Medarbetarskap (66%) 2008 * * * 93% * * 68% * 52% * = topp 10 som har mest påverkan på NMI

 24. Om du tänker på din arbetsplats där du nu arbetar, skulle du säga att du är… i rätt yrke på fel arbetsplats 16% i rätt yrke på rätt arbetsplats 73% Rätt 2008: 13 % 2008: 78 % Yrke i fel yrke på rätt arbetsplats 5% i fel yrke på fel arbetsplats 3% Fel 2008: 5 % 2008: 3 % Svarsskala rätt/fel Arbetsplats Fel Rätt

 25. Information och kunskap Index: 64 75% anser att de har tillgång till den information de behöver för att kunna utföra sitt arbete Hälften av medarbetarna anser att samarbetet fungerar bra mellan enheterna, medan drygt 70% anser att det fungerar bra inom avdelningen/enheten Tidningen Draken drygt hälften läser tidningen alltid eller ibland knappt hälften läser aldrig tidningen eller bara enstaka nummer Ö-nätet: drygt hälften använder sig av Ö-nätet någon gång i veckan eller oftare knappt hälften använder det mer sällan eller aldrig

 26. Information & Kunskap (64%) 2008 63%

 27. Kommunledningen Index för området är 44, vilket är högre i jämförelse med andra kommuner (36) Hälften av medarbetarna anser att det finns en tydlig målsättning med kommunens verksamhet Förtroende för ledningen: knappt hälften anger att de har stort eller mycket stort förtroende för ledningen på förvaltningen (32% är neutrala). Den frågan har stor påverkan på NMI. drygt 1/3 anger att de har stort eller mycket stort förtroende för ledningen på kommunen (37 % är neutrala)

 28. Kommunledningen (44%) * * = topp 10 som har mest påverkan på NMI

 29. Ledarskap Index: 62 På övergripande nivå är ledarnas främsta styrkor att de: gör medarbetarna delaktiga är öppna och ärliga i sin kommunikation tar ansvar och utvecklar verksamheten De främsta förbättringsområdena är: konstruktiv återkoppling till medarbetarna att underlätta genom att ta bort hinder ta tag i problem som rör konflikter och relationer

 30. Ledarskap (62%) 2008 61% 55% 55% * 65% * = topp 10 som har mest påverkan på NMI * = topp 10 som har mest påverkan på NMI

 31. Utveckling Index 53 Ca 2/3 anser att nya idéer uppmuntras på arbetsplatsen – vilket också är en fråga som har stor påverkan på NMI Förbättringsområden är att ta lärdom av andra framgångsrika verksamheter inom och utanför Lidingö stad. Detta resultat har dock förbättrats mycket sedan föregående mätning! Medarbetarsamtal: 87% har haft medarbetarsamtal. Av dessa är 64% som helhet nöjda med samtalet Förbättringar kan göras inom övriga områden av medarbetarsamtalet. Dvs. ta fram individuella mål, planera kompetensutveckling, samtala om förväntningar och genomföra överenskomna förväntningar. Däremot bör en analys göras inom vilka områden av verksamheten det fungerar bra respektive mindre bra.

 32. Utveckling (53%) 2008 * 22% 22% * * = topp 10 som har mest påverkan på NMI

 33. Utveckling (53%) - Medarbetarsamtal 2008 * 86% 7% 6% * 59% 48% * 59% 48% 62% * = topp 10 som har mest påverkan på NMI

 34. Arbetsförutsättningar Index 62 Styrkor i resultatet är att medarbetarna har de befogenheter de behöver för att kunna utföra sitt arbete och att det är klart och tydligt vad de har för ansvar och befogenheter Ett förbättringsområde är den fysiska arbetsmiljön, som drygt hälften tycker är bra. 85% deltar för det mesta i arbetsplatsträffar. Drygt hälften instämmer i att de: kan påverka frågor som är viktiga för dem är delaktiga inför viktiga beslut deltar i diskussioner 49% anger att det händer att de har påfrestande kontakter med brukare/allmänhet. Av dessa anser 90% att de får det stöd de behöver. De främsta effektivitetshindren är: för hög arbetsbelastning för lite tid till viktiga diskussioner att saker inte blir åtgärdade i tid

 35. Arbetsförutsättningar (62%) 2008 64% 82% 54%

 36. Arbetsförutsättningar - Arbetsplatsträffar 2008 87% 9% 1% 1% 50% 57% 52%

 37. Påfrestande kontakter brukare/allmänhet 90% av de som behövt stöd har fått det (864 av 955)

 38. Effektivitetshinder 59% (1006 st) har svarat ja på frågan ”Anser du att det finns betydande effektivitetshinder på din arbetsplats?”

 39. Stress och hälsa Stress: index 55 Ca 2/3 kan koppla av när de är lediga och knappt hälften har energi kvar för att göra något annat efter jobbet. 2/3 anger att de periodvis har mycket att göra, men däremellan är tempot lägre. Hälsa: index 62 3/4 upplever att deras hälsa i stort sett är bra

 40. Stress (55%) 2008 5% 68% 27%

 41. Hälsa (62%) 2008 44% 56% 70%

 42. Jämställdhet och rättvis behandling 77% anser att män och kvinnor har samma möjligheter varav 73 % av kvinnorna 86 % av männen 117 st (6%) anser sig ha utsatts för trakasserier / mobbning av kollega/chef 2008 var det 8% som svarat att de utsatts för mobbning på sin arbetsplatsoch 6% som svarat att de utsatts för trakasserier på sin arbetsplats 52 st (38%) har svarat att de fått det stöd och den hjälp de behöver 65% har svarat att de vet vart de ska vända sig för att få stöd och hjälp. Oavsett om de varit utsatta för trakasserier/mobbning eller ej 2008 var det 31% som visste var de skulle vända sig för att få stöd och hjälp

 43. 10 Lägsta(De frågor med lägst % 4:or och 5:or) * = topp 10 som har mest påverkan på NMI

 44. 10 Högsta(De frågor med högst % 4:or och 5:or) * = topp 10 som har mest påverkan på NMI

 45. Slutsatser

 46. Förbättringsområden/Utforska Arbetsmiljö Fysiska arbetsmiljön Arbetsbelastning Respekt Arbetets organisation Tydligt vem som gör vad samt samarbete mellan avdelningarna Effektivitet - ta bort påtalade hinder, styra arbetet effektivt och följa upp verksamheten på ett tydligt sätt Utveckling & förtroende Möjligheter att utvecklas vidare Lära sig av andra framgångsrika verksamheter Förtroende för ledningen inom förvaltningen och kommunen (utvecklingsmöjligheter och kompetensutveckling har stor påverkan på förtroendet för ledningen).

 47. Goda områden Engagerade medarbetare som upplever att de har ett meningsfullt arbete och nytta av sina kunskaper i arbetet Ansvar och befogenheter är tydligt och medarbetarna upplever att de har det ansvar och de befogenheter de behöver Tydliga mål att arbeta mot och möjlighet att påverka hur man utför det dagliga arbetet Närmaste chef är förtroendeingivande, motiverar medarbetarna, ger stöd och skapar delaktighet Närmaste chef upplevs tydlig i sin kommunikation 75% av medarbetarna upplever att deras hälsa är bra