litomy l 8 9 2009 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Litomyšl, 8.9.2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Litomyšl, 8.9.2009

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Litomyšl, 8.9.2009 - PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

Litomyšl, 8.9.2009. Úloha a význam starého rodiča. Zmena myslenia - výskum. Existuje pomerne veľa výskumov venovaných skúmaniu vzťahov v rodine. Posun v súčasnosti: Minulé tradičné myslenie o rodine – založené na lineárnej kauzalite.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Litomyšl, 8.9.2009' - nadine


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
litomy l 8 9 2009

Litomyšl, 8.9.2009

Úloha a význam starého rodiča

zmena myslenia v skum
Zmena myslenia - výskum
 • Existuje pomerne veľa výskumov venovaných skúmaniu vzťahov v rodine.
 • Posun v súčasnosti:
 • Minulé tradičné myslenie o rodine – založené na lineárnej kauzalite.
 • Súčasné myslenie – systémové, založené na cirkulárnej kauzalite.
syst mov poh ad
Systémový pohľad
 • Správanie členov sa nevysvetľuje iba z pohľadu psychických procesov alebo emocionálnych problémov členov,
 • ale
 • aj v interakčnom kontexte.
 • Príklad:
 • psychicky chorá matka
 • rodinné konštelácie
objav star ch rodi ov
„Objav“ starých rodičov
 • Systémový pohľadu si začal všímať vzťahy medzi generáciami.
 • Ukázalo sa, okrem iného:
  • že starí rodičia (aj širšia rodina) majú vplyv na vnúčatá (ovplyvňujú ich detstvo a dospievanie).
 • Význam starých rodičov pre rodinu (spoločnosť) je nepreskúmaným.
faktory interakcie
Faktory interakcie

Keď analyzujeme interakciu medzi starým rodičom a vnúčaťom je potrebné všímať si:

 • osobu starého rodiča,
 • osobu vnúčaťa,
 • životnú situáciu,
 • druh vzťahu,
 • rodinný systém.
star rodi
Starý rodič
 • vek
 • „strana“
  • či je starým rodičom z otcovej alebo matkinej strany
 • pohlavie
  • rozdielne správanie a prežívanie starého otca a matky majú rozdielny vplyv na rodinu
  • veľa výskumov skúma vplyv starých matiek
slide7
Vnúča
 • vek
 • pohlavie
ivotn situ cia star ho rodi a a vn at
Životná situáciastarého rodiča a vnúčatá
 • zdravie, partnerstvo, bývanie, financie, povolanie, predstavy a očakávania do budúcnosti
  • či je stará matka vydatá (resp. starý otec ženatý)
  • či starý rodič žije sám
  • či je zdravý alebo chorý
druh vz ahu
Druh vzťahu
 • aký druh vzťahu medzi starým rodičom a vnúčaťom?
 • ako ho prežívajú?
 • akú úlohu mali v minulosti v životoch starých rodičov ich deti a vnúčatá?
 • vplyv má aj kultúrne pozadie.
osoba star ho rodi a
Osoba starého rodiča
 • najviac skúmaná
 • pohlavie
 • vek
 • zdravie starého rodiča
 • ich vzťah k vnúčatám
osoba star ho rodi a zistenia
Osoba starého rodiča zistenia
 • vnúčatá viac inklinujú k rodičom, ktorí nemajú vážne zdravotné problémy
 • zdravotný stav starého rodiča môže vážne ovplyvniť ich vzájomný vzťah
  • napríklad Alzheimerová choroba, problémy s pamäťou (príklad pani s demenciou, ktorú vnučka mala držať a ruku), rakovina (utrpenie), srdcové choroby alebo iné zdravotné problémy, ktoré (hoci len mierne) narušujú denný život starých rodičov
babi ka i
Babička I.
 • vnúčatá vnímajú babičku a dedka rozdielne
 • babičky dávajú vnúčatám viac emocionálnej podpory ako dedkovia

štúdia ILSE v Nemecku

 • vnúčatá mali viac optimálnych vzťahov s babičkami ako s dedkami

štúdia v USA

babi ka ii
Babička II.
 • vnúčatá, najmä vnučky, najviac inklinujú k babičkám z matkinej strany
 • vnučky - dievčatá inklinujú k blízkym rozhovorom skôr s babičkou ako s dedkom
 • vnuci – chlapci zase častejšie hľadajú konkrétnu pomoc u dedka
dede ek i
Dedeček I.
 • pomáhajú pri rôznych opravách a prácach v domácnosti dcéry alebo nevesty (ktorá chodí do práce)
 • riešenie rodinných problémov zas prenechajú manželke (babičke)
  • najmä problémy, pri ktorých je potrebná sociálna podpora
dede ek ii
Dedeček II.
 • muži sú spokojní s úlohou dedečka
   • na škále 1-5 dosahovali skóre 4,14
 • nezáleží na počte a veku vnúčat
dede ek iii
Dedeček III.

Nezáleží na vzdialenosti

Záleží:

na ich zdravotnom stave

(subjektívnom aj objektívnom)

na vzťahu k vlastnému dieťaťu

dede ek iii m ty
Dedeček III. - mýty

Mýty:

 • Dedeček má o vnúčatá menší záujem ako babička.
 • Dedeček je so svojou rolou menej spokojný ako babička.
dede ek iv
Dedeček IV.

Mladší dedeček, ktorý je ešte schopný pracovať, je pre svoje vnúčatá vzorom. Vnúčatá nechcú premeškať zážitky z ich skúseností.

vn a i vplyv veku a vn mania
Vnúča I. vplyv veku a vnímania

mladšie vnúčatá (deti) sú so starými rodičmi častejšie v kontakte ako starší (adolescenti)

to, ako vnúča starého rodiča vníma sa mení s vekom a pohlavím dieťaťa

vnúčatá vnímajú starého otca inak ako starú matku

vn a ii vplyv pohlavia
Vnúča II. vplyv pohlavia

vnučky viac inklinujú k babičkám

vnuci viac inklinujú k dedečkom

vnučky majú v porovnaní s vnukmi

bližšie vzťahy

viac staré mamy obdivujú

majú k nim citovejší vzťah

sú nimi viac opatrované

vn a iii kontakt vrs z ujem
Vnúča III. kontakt vrs. záujem

fyzický kontakt so starými rodičmi v priebehu života klesá, ale celkový záujem adolescentov o starých rodičov v priebehu adolescencie neklesá

inak

staršie vnúčatá trávia so starými rodičmi menej času, ale i napriek tomu ich vnímajú ako dôležitú súčasť sociálnej siete – ostávajú dôležití.

star rodi ia a star ie vn at
Starí rodičia a staršie vnúčatá
 • starí rodičia nie sú pre staršie vnúčatá dôležití z hľadiska dôvernosti, nečakajú konkrétnu pomoc
 • sú však dôležití spojenci
 • majú starých rodičov všeobecne v hlbokej úcte
 • vzťah medzi rodičmi a deťmi sa počas dospievania radikálne mení

ale

priateľstvo medzi starými rodičmi a vnúčatami zostáva aj počas dospievania stabilné a vnúča vďaka nemu zažíva stálu podporu

rodinn syst m rodi ia
Rodinný systém - rodičia

Atmosféru ovplyvňuje:

 • osobnostné charakteristiky rodičov
 • vzdelanie
 • príjem
 • kvalita interakcie medzi rodičom a dieťaťom
  • konflikt s rodičom, forma rodičovského dozoru a pod.
 • sociálne stresory v rodine
  • telesné postihnutie
  • nestabilná rodinná štruktúra
  • deti, ktoré žijú v inej rodinnej štruktúre ako s dvoma rodičmi, sú vystavené väčšiemu riziku emocionálnych problémov a problémov v správaní – život iba s jedným z rodičov má na dieťa negatívny vplyv
ir ia rodina i
Širšia rodina I.
 • starý rodič do nej patrí
 • viac výskumov je venovaných vplyvu starých rodičov
 • menej vplyvu iných členov, ktorí s nimi žijú v jednej domácnosti: strýko, teta, bratranec, sesternica alebo nejaký ďalší príbuzný
ir ia rodina ii
Širšia rodina II.

Prítomnosť starého rodiča v domácnosti u adolescentov spôsobuje:

menší výskyt deviantného správania,

menší výskyt depresívnych symptómov.

ir ia rodina iii
Širšia rodina III.

Prítomnosť iného člena rodiny v domácnosti u adolescentov spôsobuje:

 • väčší výskyt depresívnych symptómov
 • menší výskyt deviantného správania u tých adolescentov, ktorí majú väčší počet súrodencov.
  • v rodine s väčším počtom súrodencov nie je vplyv iných členov rodiny taký výrazný
ir ia rodina iv m ty
Širšia rodina IV. - mýty

Mýty o širšej rodine:

 • medzi širšou rodinou a životnou spokojnosťou adolescenta existuje priama závislosť
 • prítomnosť starého rodiča v kompletnej rodine negatívne vplýva na životnú spokojnosť vnúčaťa
v chovn met dy
Výchovné metódy
 • na dieťa a na adolescenta má vplyv to, ako boli jeho rodičia vychovávaní

teda

 • výchovný štýl a spôsob starostlivosti o dieťa sa prenáša medzigeneračne.
vplyv rozvodu i
Vplyv rozvodu I.
 • vplyv manželských nezhôd rodičov na vzťah s vnúčaťom
 • narúša vzťah medzi vnúčaťom a starým rodičom (najmä z otcovej strany)
 • v rozvedených rodinách poskytujú staré matky vnúčatám morálnu podporu

ale

rozlišuje sa medzi jednorazovou pomocou a prevzatím rodičovskej kontroly

V minulosti plnili rolu rodiča. Medzitým ale ju už prirodzene prestali plniť a snažia sa ustrážiť si slobodu.

vplyv rozvodu ii zmeny po rozvode
Vplyv rozvoduII. zmeny po rozvode

Počas rozvodového procesu sa rola starej matky mení.

 • hneď po rozvode dáva babička väčšiu mieru podpory
 • babička z otcovej strany má s vnúčatami menší kontakt ako stará matky z matkinej strany
 • vlastná dcéra je podporovaná viac, ako rozvedená nevesta.
 • neskôr (po 3 rokoch):
  • odmietajú prebrať zodpovednosť za vnúča,
  • odmietajú prebrať rolu náhradnej matky,
  • babičky na začiatku aktívnejšie, sa snažia neskôr o odstup
  • naopak, tie, ktoré sa po rozvode dištancujú, sa postupne začnú viac angažovať
intenzita kontaktu i
Intenzita kontaktu I.
 • ¾ starých rodičov je spokojnejších pri vyššej aktivite vo vzťahu s vnúčatami.
 • !!!!vzdelaní, kvalifikovaní a zdraví starí rodičia majú tendenciu aktivitu v plnení úlohy starého rodiča znižovať
 • intenzita kontaktu klesá s pribúdajúcim vekom vnúčaťa
intenzita kontaktu ii
Intenzita kontaktu II.

Starí rodičia vidia vnúčatá:

15 % denne

36 % raz za týždeň

13 % raz za mesiac

Pod 33 % menej ako raz za mesiac

Starí rodičia telefonujú s vnúčatami:

37 % viackrát za týždeň36,6

24 % raz za mesiac

v znam star ch rodi ov pre vn at i
Význam starých rodičov pre vnúčatá I.

Priamy vplyv:

vo forme dávania rád alebo učenia

v adolescencii sú pozitívne ovplyvnené dôležité psychosociálne faktory vývoja

pozitívne sa formuje aj ich identita

starí rodičia dávajú historickým opisom rodinných a kultúrnych udalostí pocit kontinuity vlastného života, spájanú rodinnú minulosť s budúcnosťou

v znam star ch rodi ov pre vn at ii
Význam starých rodičov pre vnúčatá II.

Nepriamy vplyv:

pomáha zmierovať vnúčatá s rodičmi pri nezhodách

starí rodičia sú dôležitou súčasťou sociálneho sveta vnúčaťa

dieťa vidí v starých rodičoch aj vzor

ak dieťa vidí, že sa jeho rodič alebo starý rodič nebojí smrti, nebude sa báť ani ono života

v znam star ch rodi ov pre vn at iii
Význam starých rodičov pre vnúčatá III.

Ďalší vplyv:

plní funkciu nárazníka

ovplyvňuje životnú spokojnosť

je advokátom, zástupcom rodiča a radcom

poskytuje potrebnú emocionálnu podporu rodičom, čo spôsobuje zlepšenie vzťahov medzi rodičmi a adolescentmi

môže byť dôležitým zdrojom mimoriadneho príjmu, poskytovať bezplatný nájom alebo opateru dieťaťa (to môže byť dôležité zvlášť vtedy, keď je rodina bez jedného z rodičov).

negat vny vplyv star ho rodi a
Negatívny vplyv starého rodiča

môže mať aj negatívny vplyv na životnú spokojnosť vnúčaťa

môže oslabovať rodičovskú zodpovednosť a negatívne ovplyvňovať dianie doma

môže negatívne ovplyvňovať duševné a psychosomatické ochorenie vnúčaťa

medzi rodičovským štýlom a štýlom starých rodičov nemusí byť súlad

chorí starí rodičia môžu vyžadovať ošetrovanie alebo opatrovanie

môžu odčerpávať peniaze, zaberať priestor v dome alebo narúšať súkromie

slide37
Děkuji za pozornost

petertavel@seznam,cz