klinische geriatrie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Klinische Geriatrie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Klinische Geriatrie

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 22
Download Presentation

Klinische Geriatrie - PowerPoint PPT Presentation

molimo
261 Views
Download Presentation

Klinische Geriatrie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Klinische Geriatrie drs. Kristine Luckham KlinischGeriater 20 November 2013

 2. Inhoud • Wat is klinischegeriatrie? • Een casus teruitleg • Watkunnen we niet? • Watkunnen we wel? • Wat is de rol van de verplegingbinnen de geriatrie? • Wat is onzevisie?

 3. KlinischeGeriatrie • Klinisch: in het ziekenhuis • Geriatrie: • Geron(grieks) : ouderen • Iatros : arts • Klinischegeriatrieis het medischspecialismein het ziekenhuis die zichbezighoudt met ouderepatiёnten(> 60jaar) met meerdereaandoeningen.

 4. Een casus • Een 75 jr.vrouw Mw. S. • Opnameindicatie: heupfractuur • DAG 1: koorts, nierfunctiestoornis, • nietgoedwekbaaroverdag, • ‘s avondswildezeweglopen

 5. Huidigbeleid:

 6. Watbetekentditbeleid: • De patiёnt: • 1. Operatiewordtmeestal met een week uitgesteld • 2. Onnodiglangpijnwaarvoorpijnmedicatiew.o. morfine • 3. Aanvullendonderzoekwaardooruitstel van juistebehandeling • 4. Veelgroterekans op complicatie van zowelmedicatie, fixatiealsonrust • De familie: • 5. Dagelijkstoeziendat mw gefixeerd, somnolent ligt, geen contact mogelijk en erg veelpijnheeft • De verpleegkundigen: • 6. Extra zorgleverenaaneenpatiёnt • 7. Zwaarderezorg last • De specialisten • 8. Vakergebeld in de dienst • 9. Levertslechtekwaliteitszorg

 7. Kan het beter? • Moet het beter? • Waarom? • Gaatbeterookduurderzijn? • MAAR HOE?

 8. Alternatiefbeleid:

 9. Watbetekentditbeleid: • De patiёnt: • 1. Operatiewordt NIET uitgesteld • 2. Patiёntheeft minder pijn en minder pijnmedicatie • 3. Geenaanvullendonderzoek maar start direct met juistemedicatie • 4. Door juistemaatregelenminimalekans op complicatie(s) • De familie: • 5. Binnen 1 dag is patiёntrustigen bijnaweer de oude • De verpleegkundigen: • 6. Na 1 nachtrustigepatiёntzonder extra zorg • 7. Zorgnietzwaarderdanbijeengemiddeldepatiёnt, geen extra handennodig • De specialisten: • 8. Geen van beidespecialistenwordengebeld in de dienst • 9. Kwaliteitszorgveelbeter

 10. Wat we nietdoen: • We toverenniet • We kunnengeenwonderenverrichten • We kunnenpatiёntenniet van de doodterugbrengen • We kunnenpatiёnten in de eindfasenietbetermaken

 11. Watdoen we wel: • We stellen de patiёnt en familiecentraal • We hebbeneenholistischeaanpak • We werken in team verband met andere disciplines • We zorgenvooreenbeterekwaliteit van leven, ongeacht de fasewaarinzezichbevinden

 12. Hoe doen we dit? Poliklinisch Klinisch/ consultenziekenhuis • Drs. K.Luckham, KlinischGeriater • Zr. H.Jane, VPK • Dhr. H. Grot, baliemedewerker • Mw. U.Waterberg, baliemedewerkster • Zr. A. Koorndijk, VPK • Zr. G. Peelen, VPK Team Geriatrie

 13. Watdoen we… • In de kliniek: • We gaannawat de consult vraag is. • We spreken de patiёnt en indiennodigdoen we het lichamelijkonderzoek • We spreken de VPK en de familie. • We gaan de acutelemedicatie en lab na. • We stelleneen diagnose vast en eenbehandel plan op. • Op de poli: • Idem plus • ECG en controles • Screenings testenvoordementie en depressie

 14. Welkepatiëntenzien we…. • Patiënten die 60 jaar of ouderzijn (ookbiologischeleeftijd) • Patiënten die 1 of meerdere of onbegrepenaandoeningenhebben

 15. Vertaaldbetekentdit…..

 16. Rol van de verpleging Symposium PWHHT, “Blik op de toekomst”

 17. … Hun vangnet Ons vangnet……

 18. Rol van de verpleging • Herkennen van kwetsbaarheidals indicator van mogelijkecomplicatie cascade • Verbeteren van: • Lichamelijkeactiviteit (mobiliseren!) • Voedingstoestand (juistevoeding) • Gevaartijdigherkenen en hulpinroepen • Uitpsychischisolementhalen

 19. Een casus • Een 75 jr.vrouw Mw. S. • Opnameindicatie: heupfractuur • DAG 1: koorts, nierfunctiestoornis, • nietgoedwekbaaroverdag, • ‘s avondswildezeweglopen

 20. De idealebehandeling… de Geriatrischevisie

 21. Take home message • Geriatrieheefteenhelikopter view • Julliesignaleren, Wijbehandelen, Ouderenwinnen

 22. Dank u V ragen?