slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Standardet nderkombetare te auditimit (SNA): Trajtimi i SNA-ve ne kontekstin kombetar PowerPoint Presentation
Download Presentation
Standardet nderkombetare te auditimit (SNA): Trajtimi i SNA-ve ne kontekstin kombetar

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Standardet nderkombetare te auditimit (SNA): Trajtimi i SNA-ve ne kontekstin kombetar - PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

Standardet nderkombetare te auditimit (SNA): Trajtimi i SNA-ve ne kontekstin kombetar. Prof. Arnold Shilder, Kryetar i IAASB-ese. Konferenca REPARIS e Bankes Boterore. Amsterdam. 5 prill 2011. Roli, objektivat dhe struktura e IAASB-ese. Roli dhe objektivat e IAASB-ese.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Standardet nderkombetare te auditimit (SNA): Trajtimi i SNA-ve ne kontekstin kombetar' - moira


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Standardet nderkombetare te auditimit (SNA): Trajtimi i SNA-ve ne kontekstin kombetar

Prof. Arnold Shilder, Kryetar i IAASB-ese

Konferenca REPARIS e Bankes Boterore

Amsterdam

5 prill 2011

roli objektivat dhe struktura e iaasb ese
Roli, objektivat dhe struktura e IAASB-ese

Roli dhe objektivat e IAASB-ese

 • Bord i pavarur per caktimin e standardeve qe i sherben interesit publik duke:
  • Caktuar standarde te cilesise se larte te auditimit, analizes, sigurise tjeter, kontrollit te cilesise dhe sherbimeve perkatese
  • Mundesimi i perputhjes se standardeve kombetare me ato nderkombetare
 • Kontribuon per rritjen e cilesise se auditimit ne bote dhe rritjen e besimit te publikut te raportimi financiar

2

roli objektivat dhe struktura e iaasb ese1
Roli, objektivat dhe struktura e IAASB-ese

Struktura e IAASB-ese dhe procesi i caktimit te standardeve

 • IAASB:
  • Mblidhet per nje jave te tere, kater here ne vit
  • Anetaresi me baze te gjere: 17 anetare, Kryetar me orar te plote, keshilltare teknike dhe tre vezhgues te perhershem me te drejte fjale
 • Grupi Konsultativ Keshillimor
  • Mblidhet dy here ne vit, 30 organizata anetare
 • Procesi i caktimit te standardeve
  • Proces i rregullt konsultimi global dhe transparent, takime te hapura dhe mbikeqyrje nepermjet Bordit Nderkombetar per Mbikeqyrjen e Interesit Publik (PIOB)

3

roli objektivat dhe struktura e iaasb ese2
Roli, objektivat dhe struktura e IAASB-ese

Hartimi i deklarimeve per cilesine e larte

 • Procesirregulltrigorozdhe transparent
  • Mbroninteresinpublikdhesiguronpranim ne shkalleglobale
 • Konsultimdhegatishmeriglobale
  • Dialog me paletkryesoreteinteresuara
   • Percaktuesit e standardevekombetareteauditimit
   • KomisioniiBazelit, KE, Bordi per StabilitetinFinanciar, IAIS, IFIAR, IOSCO, Banka Boterore
   • Investitoredhehartues (nepermjet IAASB CAG dhekontakteve)
   • Pale tetjerakryesoreteinteresuara: IASB, FEE, ForumiiFirmave, ICGN, organizmatanetarete IFAC, PCAOB
roli objektivat dhe struktura e iaasb ese3
Roli, objektivat dhe struktura e IAASB-ese

Hartimi i deklarimeve per cilesine e larte

 • Standardet nderkombetare te auditimit (SNA-te)
 • Standardet nderkombetare te zotimeve per siguri (SNZS-ete)
 • Standardet nderkombetare te zotimeve per analize (SNZA-te)
 • Standardet nderkombetare te sherbimeve perkatese (SNSHP-ete)
 • Deklarime per praktiken nderkombetare te auditimit (DPNA-te)

5

sna te e qartesuara
SNA-te e qartesuara

SNA-te e qartesuara

 • Zhvillimirendesishemistandardeveteauditimit ne shkallenderkombetare
 • Rihartimii 36 SNA-vedhe ISQC 1
 • Qartesi, kuptueshmeridhevijueshmeri me e madhe ne zbatim
  • Strukture, parimedhedetyrimetereja
 • Gjysma e SNA-ve ne thelbterishikuara
  • Forcojne “auditimin e temenduarit”
  • Rrisincilesine e performances ne shumefusha
 • Tani ne fuqi! (ngaauditimet per vitinkalendarik 2010)
 • Moratorium minimal 2-vjecar per standardet e reja
sna te e qartesuara1
SNA-te e qartesuara

SNA-te

Parimetdhepergjegjesite e pergjithshme

Vleresimiiriskutdhereagimindajrisqevetevleresuara

Provat e audimit

Perdorimiipunes se tetjereve

Konkluzionet e auditimitdheraportimi per te

Fushat e specializuara

ISA 200

ISA 300

ISA 500

ISA 600

ISA 700

ISA 800

ISA 210

ISA 315

ISA 501

ISA 610

ISA 705

ISA 805

ISA 220

ISA 320

ISA 505

ISA 620

ISA 706

ISA 810

ISA 230

ISA 330

ISA 510

ISA 710

ISA 240

ISA 402

ISA 520

ISA 720

ISA 250

ISA 450

ISA 530

ISA 260

ISA 540

Projekt per qartesine: legjenda

ISA 265

ISA 550

I ri

ISA 560

Rishikuardherihartuar

ISA 570

Vetemrihartuar

ISA 580

Post Clarity (2009 → )

Rishikimii SNA-ve 610dhe 720

7

sna te e qartesuara2
SNA-te e qartesuara

Ndryshime kryesore nga Projekti per Qartesine

Bazohet te parimet dhe thekson perdorimin e gjykimit profesional dhe skepticizmit profesional

Kerkesa me te forta dhe me te perforcuara ne fushat kryesore :

 • Vleresimi i riskut (p.sh.: preventivat dhe palet perkatese)
 • Materialiteti dhe perdorimi i tij per vleresimin e anomalive
 • Provat e audimit (p.sh.: konfirmimet dhe ilustrimet)
 • Perdorimi i punes se te tjereve (p.sh.: auditimet ne grup dhe ekspertet)
 • Raportimi dhe komunikimet me auditoret (perfshire me ato te ngarkuar per qeverisjen)
sna te e qartesuara3
SNA-te e qartesuara

Standardet globale te audimit: Ku jemi tani?

Mbeshtetja e shprehur per SNA-te e qartesuara:

 • OrganizataNderkombetare e KomisioneveteLetrave me Vlere (IOSCO)
 • KomisioniiBazelit per MbikeqyrjenBankare
 • Bordi per StabilitetinFinanciar
 • OrganizataNderkombetare e InstitucioneveteLartateKontrollit (INTOSAI)
 • Konferenca e KombeveteBashkuara per TregetinedheZhvillimin (UNCTAD)
 • Banka Boterore
 • FederataBoterore e Kembimeve

Perdorimetetjerate SNA-veteqartesuarane nivel global:

 • Kongresi INTOSAI (INCOSAI) nepermjetStandardeveNderkombetareteInstitucioneveteLartateKontrollit (ISSAIs)
 • Harmonizimiimetodologjivete 22 rrjeteve me temirateauditimitne nivel global
sna te e qartesuara4
SNA-te e qartesuara

Standardet globale te auditimit : Ku jemi tani?

Vendetqeperdorintashme SNA-te e qartesuara, oseqejaneangazhuart’iperdorinato ne njeteardhmeteafert:

Evrope:

Shqiperia, Belgjika, Bullgaria, Kroacia, Qipro, Republika e Cekise, Danimarka, Estonia, Finlanda, Gjeorgjia, Greqia, Hungaria, Islanda, Irlanda, Kosova, Letonia, Lituania, Malta, Hollanda, Norvegjia, Serbia, Sllovakia, Sllovenia, Suedia, Zvicra, Turqia, Mbreteria e Bashkuar

Azi/ Paqesor:

Australia, Bangladeshi, Kina, Hong Kongu, India, Japonia, Kazakistani, Malajzia, Mongolia, Nepali, Zelanda e Re, Pakistani, Filipinet, Singapori, Koreja e Jugut, Sri Lanka

Amerike e Veriutdhe e Jugut:

Brazili, Kanadaja, Guatemala, Guiana, Meksiko, Nikaragua, Panamaja, Trinidad dhe Tobago, SHBA (kompani private)

Afrike/ Lindje e Mesme:

Botsuana, Kenia, Libani, Lezoto, Malaui, Mauricius, Namibia, Afrika e Jugut, Svacilandi, Tanzania, Tunizia, Uganda, Emiratet e BashkuaraArabe(Abu DabidheDubai), Zambia, Zimbabve

miratimi dhe zbatimi ne kontekstin kombetar
Miratimi dhe zbatimi ne kontekstin kombetar

Raporti i Blerte i KE-se – miratimi i SNA-ve

Mbeshtetja per miratimin e SNA-ve – mbeshtetjengaorganizmaprofesionale, firma, autoritetepublike, akademi, investitore; hartues/kompani me pikepamjetendryshme

Impaktimbi SME-te/SMP-ete: “Fillimisht, duhetteperpiqemiqetemos u shkaktojme SME-eve dhefirmavetevogladhetemesmeteauditimitshpenzimetetjera…”

 • Eshtekuptuar mire motoja e IFAC-ese “Auditimieshteauditim”; shpeshherecitohetpublikimiistafitte IAASB-ese; janeterendesishemudhezuesit e Komisionitte SMP-eselidhur me zbatimin; ED-te per analiza/perpilime: mundteperdorenngasubjektet e perjashtuarangaauditimi

Qeverisja: Nevoja per tavenetheksintepavaresia, procesiirregullt, transparenca e procesittecaktimittestandardeve

 • Qeverisjadhekandidaturat; interesipublik; pjesemarrja e investitoreve– simundtepermiresohetkjo?
miratimi dhe zbatimi ne kontekstin kombetar1
Miratimi dhe zbatimi ne kontekstin kombetar

Raporti me rregullatoret e auditimit

 • Eshte i rendesishem dialogu ndermjet IAASB-ese dhe rregullatoreve te auditimit:
  • Interpretimi i standardeve; rendesia e gjykimit profesional
  • Dokumentacioni i auditimit perpjestimor
  • Cfare mesimesh duhen nxjerre nga konkluzionet e inspektimeve
 • Kontakte te rregullta mes IAASB-ese dhe IFIAR
  • Sesione plenare, grupe pune, takime te posacme
 • Evrope: nga EGAOB tek Grupi Evropian per Inspektimin e Auditimit
  • Takimi i pare IAASB-EAIG, qershor 2011 (dhe i posacem)

12

miratimi dhe zbatimi ne kontekstin kombetar2
Miratimi dhe zbatimi ne kontekstin kombetar

Faktoret kryesore per te patur sukses

 • Zbatimi i efektshem eshte shume i rendesishem per realizimin e avantazheve te plota
 • Nevoja per miratimin e plote te SNA-ve, perfshire deklarimet perkatese; ISQC 1, Kodi i Etikes per Kontabilistet Profesionale
 • Duhen kuptuar dhe duhen shkembyer mendime se si mund te zbatohen SNA-te ne menyre perpjestimore me madhesine dhe kompleksitetin e subjektit
  • Projekte per t’u dhene asistence SME-ete/SMP-ve; analiza dhe perpilime
 • Nuk duhen nenvleresuar sfidat e zbatimit praktik
  • Arsimimi/trainimi; metodologjite e auditimit; monitorimi dhe zbatimi

13

miratimi dhe zbatimi ne kontekstin kombetar3
Miratimi dhe zbatimi ne kontekstin kombetar

Zbatimi i SNA-ve te qartesuara

Mbeshtetja e IAASB-ese

 • Qendra e IAASB-ese per Qartesine(http://web.ifac.org/clarity-center/index)
 • Modulet per SNA-te (11 video + paketadiapozitivesh per SNA-te e rishikuara)
 • Sinjalet e alarmitqejepstafii IAASB-ese, pyetjedhepergjigjedhepyetjetqebehen me shpesh
 • Modulet per SNA-telidhur me qartesine
 • Projekt per monitorimin e zbatimit

Komisioni IFAC SMP:

 • SNA-tedheudhezuesit per kontrollin e cilesise
 • Mbeshtje per perkthimin e IFAC
slide15

“Auditimi rigoroz eshte shume i rendesishem per rivendosjen e besimit dhe sigurise te tregu; ai kontribuon ne mbrojtjen e investitoreve dhe uljen e shpenzimeve kapitale te kompanive.”

Raporti i blerte i KE-se, tetor 2010