FRAME
Download
1 / 25

FRAME : Shkathtësitë për të ardhmen - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

FRAME : Shkathtësitë për të ardhmen Mbështetja e zhvillimit të vizioneve stategjike gjithëpërfshirëse për zhvillimin e e burimeve njerëzore (ZHBNJ) në vendet në zgjerim të rajonit të BE-së Prishtinë, 17 Dhjetor 2013 Susanne M. Nielsen, Eksperte Ndërkombëtare e ETF. Logjika.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' FRAME : Shkathtësitë për të ardhmen' - evania


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

FRAME:Shkathtësitë për të ardhmen

Mbështetja e zhvillimit të vizioneve stategjike gjithëpërfshirëse për zhvillimin e e burimeve njerëzore (ZHBNJ) në vendet në zgjerim të rajonit të BE-së

Prishtinë, 17 Dhjetor 2013

Susanne M. Nielsen, Eksperte Ndërkombëtare e ETF


Logjika
Logjika

“Nëse dikush nuk e din se për në cilin port po lundron, asnjë erë nuk është e favorshme për të”

Seneca, ca. 4 AD – 65


Fokusi i prezantimit

 • ETF FRAME (KORNIZA)Historiku dhe konteksti i projekti

 • IPA II Qasja e sektorit

 • Punëtoritë e parapara

 • Procesi i parashikuar i planifikimit

 • Konceptet kyçe


Projekti FRAME i ETF

Historiku:

 • Kërkesa nga DP për zgjerim

 • Programi i ri IPA II – sektori i qasur

 • EVROPA 2020 dhe Strategjia Evropa Jug-lindore

  Fokusi:

 • Arsim, punësimi, përfshirja sociale

  Koordinimi dhe bashkëpunimi:

 • Zyra e Kryeministrit në Kosovë


Ipa ii qasja e gjer e sektorit
IPA II qasja e gjerë e sektorit

 • Një proces që synon zhvillimin koherent të sektorit të politikave dhe strategjive.

 • Një mënyrë për të punuar së bashku në mes të qeverisë, donatorëve dhe aktorëve të tjerë kyç brenda një sektori.

 • Një qasje praktike për planifikimin dhe menaxhim, e cila forcon lidhjet midis sektorit të politikave, buxhetit, aktiviteteve dhe rezultateve.


Histo r iku p r ipa ii qasja sektoriale
Historiku për IPA II qasja sektoriale

 • Përqendrimi - nxit një përdorim më strategjik të fondeve të IPA-s

 • Integrimi - kombinon lloje të ndryshme të veprimeve

 • Optimizimi - ka përdorimin më efektiv të burimeve të IPA

 • Kapitalizimi - i ndërtuar mbi kapacitetet ekzistuese dhe mësimet e marra.


Kriteret e vler simit t sektorit
Kriteret e vlerësimit të sektorit

 • Një sektor i qartë kombëtar i politikës dhe strategjisë

 • Një program afatmesëm i shpenzimeve që reflekton në strategjinë e sektorit

 • Marrëveshjet sistematike për programimin e burimeve që mbështesin sektorin

 • Një përformancë në sistemin e monitorimit që matë përparimin dhe forcon përgjegjësinë.


Kriteret e vler simit t sektorit1
Kriteret e vlerësimit të sektorit

 • Mekanizmat e konsultimit të gjerë që përfshijnë të gjitha palët me interes

 • Një proces i formalizuar i kryesuar nga qeveria për ndihmë në koordinim dhe dialog në nivel sektori

 • Një proces i pajtuar për të lëvizur drejt sistemeve të harmonizuara për raportim, buxhetim, menaxhim financiar dhe prokurim


FRAME komponentët e ndërlidhura

 • Parashikimi: Çfarë shkathtësish nevojitën për 2020 dhe si do të gjenerohen ato?“Vizioni i Kosovës për Shkathtësi 2020” –një dokument i shkurtër me një vizion, prioritete dhe një udhërrëfyes.

 • Rishikimi i Marrëveshjeve Institucionale : A kanë kapacitete institucionet kyçe për të ofruar masat?Një plan me prioritete për zhvillim të kapaciteteve për institucionet përgjegjëse për ZHBNJ.


FRAME komponentat e ndërlidhura

 • Monitorimi: Çfarë indikatorësh për të monitoruara përparimin për vizionin e Shkathtësive 2020 ?Një mjet për vlerësimin e përparimit të implementimit të Vizionit të Shkathtësive 2020.

 • Rajonale: Si munden vendet të krijojnë sinergji në ZHBNJ dhe të mësojnë nga njëra-tjetra?Bashkëpunimi rajonal dhe të mësuarit reciprok të zgjeruar, në pajtim me Strategjinë e EJL 2020.S hkatht sit n qend r
SHKATHTËSITËnë qendër

Shkathtësitë janë elemente kyçe që kontribuojnë në prosperitetin kombëtar dhe jetës më të mirë të individëve

Për individët:

 • Shkathtësitë nënkuptojnë punësueshmëri dhe lëvizshmëri qytetare

  Për shoqërinë :

 • Shkathtësitë përfaqësojnë një komponent të rendësishëm të produktivitetit të saj, konkurrueshmëri dhe inovacion.

  Një mospërputhje mes kërkesës dhe ofertës së shkathtësive ka kosto të lartë ekonomike dhe sociale dhe rezultateteve dhe kontribuon në papunësinë strukturore.


D o k ument i i v ision it
Dokumenti i visionitParashikimi
Parashikimi

Një mjet ndryshimi për menaxhim që ndihmon udhëheqësit dhe ata që janë përgjegjës për ndryshim, të:

 • Qartësojnë sfidat me të cilat ata përballen

 • Të elaborojnë një vizion shpresëdhënës të asaj që mund të arrihet

 • Ti dhënë prioritet e veprimeve të kërkuara

 • Kuptojnë llojit të koordinimit dhe bashkëpunimit që është i nevojshëm për të pasur sukses


Nga vizioni tek masat
Nga vizioni tek masat

Vizioni i shkathtësive 2020: ambicioz, I ndarë me palët me interes, frymëzues për të marrë veprime të përbashkëta për të lëvizur drejt gjendjes së dëshiruar

 • Si mund të ndryshojnë gjërat kur të kemi arritur atje?

 • Si do ta masim suksesin?

 • Me çfarë sfidash do të ballafaqohemi për të arritur qëllimin tonë?

 • Për çfarë masash të përbashkëta kemi nevojë?


Çka është vizioni?

 • Elementet kryesore:

 • Njëgjendje e dëshiruar e punëvenëtëardhmen

 • Deklarata e vizionit: i shkurtër kualitativ, i lehtë për tu kuptuar

 • Në kontekst të FRAME, aty ku Kosova duhet të jetë në 2020 në raport me kapitalin njerëzor


Çka është PRIORITETI ?

Elementet kryesore:

 • Formuluar në formën e objektivave që duhet të arrihen deri në 2020

 • Objektivat duhet të jenë SMART - specifike, të matshme, të arritshme, realiste dhe në kohë

  Në kontekstin e FRAME fokusuar në aspektet ndërsektoriale të punësimit, arsimit dhe rritjes ekonomike.


Çka është MASA ?

 • Elementet kryesore:

 • Përshkrimet e asajqëduhettëarrihenderinë 2020 përçdoprioritetkonkretishtnë:

 • Aktivitetet kryesore

 • Rezultatet

 • Palët përgjesgjëse

 • Shpenzimet

 • Monitorimi (treguesit, baza dhe objektivi)

 • Nëkontekstin e FRAME masatpërbëjnëUdhërrëfyesinS h k atht sit n qend r
SHKATHTËSITË në qendër


Udhëzimet për punë në grupe

Ndarja e pjesëmarrësve në grupe me përfaqësim në

Arsim

Punësim

Zhvillimi i biznesit


Udhëzimet për punë në grupe

Nga secili grup kërkohet të:

 • Të diskutoj pyetjen A dhe pyetjen B

 • Të përgatisin prezantimin për përgjigjet dhe konkluzioneve e pajtuara

  Koha për punën në grup: 14:00 – 15:30

  Prezantimi në seancë plenare: 15:30 – 16:00


Pyetjet

A: A: Cilat janë boshllëqet dhe sfidat në shkathtësitë aktuale - në lidhje me kategoritë e mëposhtme të çështjeve:

- Tregu i Punës (kërkesa për shkathtësi)

- Strukturat e qeverisëse

- Dizajnimi i Politikave

- Ofrimi i Politikave (ofrimi i shkathtësive)

- Çështjet financiare/ burimet

- Monitorimi i tregut të punës dhe shkathtësitë e pritura

 • Të tjera

  B: Cilat janë lidhjet (shkaqet dhe pasojat) mes çështjeve?


ad