Standardet Ndërkombëtare të Edukimit për Kontabilistët Profesionistë Mark Allison, Drejtor Ekzekutiv - PowerPoint PPT Presentation

hyman
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Standardet Ndërkombëtare të Edukimit për Kontabilistët Profesionistë Mark Allison, Drejtor Ekzekutiv PowerPoint Presentation
Download Presentation
Standardet Ndërkombëtare të Edukimit për Kontabilistët Profesionistë Mark Allison, Drejtor Ekzekutiv

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation
Standardet Ndërkombëtare të Edukimit për Kontabilistët Profesionistë Mark Allison, Drejtor Ekzekutiv
156 Views
Download Presentation

Standardet Ndërkombëtare të Edukimit për Kontabilistët Profesionistë Mark Allison, Drejtor Ekzekutiv

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Standardet Ndërkombëtare të Edukimit për Kontabilistët Profesionistë Mark Allison, Drejtor Ekzekutiv Instituti i Kontabilistëve të çertifikuar të Skotlandës dhe Këshilltar teknik të Komitetit Edukativ të IFAC 1998 - 2005

 2. Harmonizimi i standardevendërkombëtare • Harmonizimi çështje kyqe për profesionin • Baza solide për të mbështetur aplikimin e standardeve ndërkombëtare • Edukimi ofëron themel

 3. Bordi i edukimit (IAESB) 2006 • Zhvillon standardet dhe udhëzime për edukim dhe zhhvillim të kontabilistëve profesionistë • Transparenca në procesin e përcaktimit të standardeve • Anëtarët përfshijnë kontabilistët praktikues, akademikë, përfaqësues nga biznesi dhe publiku • Vëzhguesit nga komuniteti akademik i kontabilistëve dhe UNCTAD

 4. Standardet ndërkombëtare të edukimit (1) • Cakto benchmarks për edukim të profesionit të kontabilitetit kudo në botë • Siguro kualiteti dhe konsistencë në edukimin e kontabilitetit • Themel për të arritur konvergjencë të standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit, auditimit dhe sektorit publik • Qasje të ndryshme kudo në botë

 5. Standardet ndërkombëtare të edukimit (2) • Përshkruaj spektrën e njohurisë profesioniste, aftësive profesioniste, vlerave profesioniste, nevojiten etika dhe qëndrimi • Zhvillo një qëndrim të mësimit të përjetshëm

 6. Zhvillimi i standardeve • Vendimi për të zhvilluar standardet të edukimit nëntor 2001 • Draftet ekspozuese të lëshuara korrik 2002 • Marrja para sysh e komenteve • Standardet ndërkombëtare të edukimit (1 -6) të lëshuara tetor 2003 • Mbështetje akademikëve, punonjësve • SNE7 lëshuar maj 2004

 7. Korniza punuese dhe parathënie • Korniza punuese • Qëllimet dhe procedurat operative të bordit • Parathënie • Qëllimi, fusha dhe zhvillimi i SNE • Diskutime në lidhje me mënyrën në të cilën standardet mund të adaptuar dhe aplikuar

 8. SNE 1, Kërkesat hyrëse • Kërkesat për të hyrë në një program të edukimit të kontabilitetit profesionist dhe përvojës praktike • Qëllim për të siguruar studentët të kenë përvojë për të pasur mundësi të arsyeshme për të arritur sukses • Duhet të jetë në nivel në të cilin do t’ju lejohet hyrja në shkallë universitare

 9. SNE 2, Përmbajtja e programeve edukative të kontabilitetit profesionist • Përshkruan njohurinë dhe kompetencën që kandidatët u kërkohet për të funskionuar si kontabilistë profesionist • Kontabilitet, financa dhe njouri të ngjajshme • Njohuri organizative dhe afariste • Njohuri në IT dhe kompetenca • Shkallë të kualifikimit profesionist • Së paku dy vite studime me orar të plotë

 10. SNE 3, Aftësitë profesionite • Përshkruan përzierjen e aftësive profesioniste të nevojshme • Aftësi intelektuale • Aftësi teknike dhe funskionale • Aftësi personale • Aftësi ndërpersonale dhe komunikative • Aftësi organizative dhe menaxheriale afariste • Edukimi i përgjithshëm ndihmonë në zhvillimin e këtyre aftësive

 11. SNE 4, Vlerat profesionale, etika dhe qëndrimi • Përshkruan vlerat profesionale, etika dhe qëndrimi i nevojshëm • Përshkruan minimum fushat e temave • Vërteton që qasje të ndryshme do të reflektojnë mjedisin kombëtar dhe kulturor

 12. SNE 5, Kërkesat për përvojën praktike • Ka për qëllim të sigurojë që kandidatët kanë përvojë të nevojshme praktike për tu bër kontabilistë profesionit • Minimum 3 vite të përvojes praktike • Udhëzim të kontabilistëve profesionist me përvojë • Të dhëna për përvojën dhe të rishikimit

 13. SNE 6, Vlerësimi i aftësive dhe kompetencës profesioniste • Vlerësimi përfundimtar para kualifikimit si kontabilist profesionit • Testi i njohurisë teorike dhe aplikimit praktik të njohurisë • Të besuehsme dhe vlefshme

 14. SNE 7, Vazhdimi i zhvillimit profesionist • CPD të obligueshme për të gjithë kontabilistët profesionistë • Angazhim promovues të mësimit të përjetshëm • Ndihmo qasjen në mundësi të CPD • Themelo indikatorë për zhvillim dhe kompetencë të kontabilistëve profesionistë • Vëzhgo dhe zbato CPD

 15. SNE 7, Vazhdimi i zhvillimit profesionist • Tri qasje • Qasja input – 120 orë, tri vite periudhë vjeçare • Qasja output • Qasja e kombinuar

 16. SNE8 (Draft) Kompetencë për auditorët profesionistë • Auditimi i informatave historike financiare • Të gjitha SNE 1-7 dhe njohuri të avancuar shtesë • Niveli i diplomuar • Aftësi të veçanta audituese • Aplikimi i etikës në një kontekst auditimi • Përvojë pune të veçantë • Të lëshohet në korrik 2006/të aplikohet në janar 2008

 17. Implementimi i standardeve të edukimit • Pajtushmëria kërkohet nga të gjithë organet anëtare të IFAC • Januar 2005, SNE 1 – 6 • Januar 2006, SNE 7 • Mirato sisteme dhe procese të ndryshme të edukimit • Vërteto fazën e zhvillimit