Sistemi i mbik qyrjes publike n poloni
Download
1 / 11

Sistemi i Mbikëqyrjes Publike në Poloni - PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on

Sistemi i Mbikëqyrjes Publike në Poloni. Sistemi i Mbikëqyrjes Publike në Poloni. Komisioni i Mbikëqyrjes së Auditimit (KMA) – organi i mbikëqyrjes publike krijuar me Ligjin e datës 7 maj 2009, që shndërron në ligj vendas Direktivën e BE-së 2006/43/EC

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Sistemi i Mbikëqyrjes Publike në Poloni' - dior


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Sistemi i mbik qyrjes publike n poloni1
Sistemi i Mbikëqyrjes Publike në Poloni

Komisioni i Mbikëqyrjes së Auditimit (KMA) – organi i mbikëqyrjes publike

krijuar me Ligjin e datës 7 maj 2009, që shndërron në ligj vendas Direktivën e BE-së 2006/43/EC

Dhoma Kombëtare e Audituesve të Autorizuar (DHKAA) – i janë deleguar disa detyra të mbikëqyrjes

vetërregullim i audituesve të autorizuar – organ i profesionit, ku anëtarëzimi i të gjithë audituesve është i detyrueshëm

Drejtoria e Kontabilitetit  

Ministria e Financave


Roli i kma s
Roli i KMA-së

Mbikëqyrja Publike

Ekspertët

kontabël

Firmat e

auditimit

DHKAA

Drejtoria e Kontabilitetit  

Ministria e Financave


Komisioni i mbik qyrjes s auditimit
Komisioni i Mbikëqyrjes së Auditimit

 • KMA përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar nga Ministri i Financave, të cilët janë përfaqësues të:

  • Ministrit të Financave (2 anëtarë, përfshirë edhe Kryetarin)

  • Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare (2 anëtare, përfshirë edhe Nënkryetarin)

  • Ministrit të Drejtësisë (1 anëtar)

  • Dhomës Kombëtare të Audituesve të Autorizuar (2 anëtarë)

  • Bursës së Varshavës (1 anëtar)

  • Organizatave të punëdhënësve (1 anëtar)

 • Anëtarët emërohen me mandat 4-vjeçar

 • Anëtarët nga profesioni janë në pakicë (3 nga 9 anëtarë, hë për hë)

Drejtoria e Kontabilitetit  

Ministria e Financave


Komisioni i mbik qyrjes s auditimit1
Komisioni i Mbikëqyrjes së Auditimit

KMA është organ i pavarur

Drejtoria e Kontabilitetit pranë Ministrisë së Financave siguron ekspertizën teknike dhe kryen detyrat administrative.

KMA financohet drejtpërdrejt nga buxheti i shtetit (por DHKAA kontribon në buxhetin e shtetit)

MKA është anëtar i EGAOB-së dhe do të kërkojë të bëhet anëtar në IFIAR

Drejtoria e Kontabilitetit  

Ministria e Financave


Detyrat kryesore t kma s 1 2
Detyrat Kryesore të KMA-së (1/2)

 • Regjistrimi dhe çregjistrimi i ekspertëve kontabël dhe firmave të auditimit:

  • E drejta për të kundërshtuar regjistrimin

  • E drejta për t’u ankuar në gjykatë kundër vendimeve për regjistrim dhe çregjistrim

  • Shkalla e dytë për çështje që kanë të bëjnë me regjistrimin dhe çregjistrimin në regjistrin e ekspertëve kontabël dhe firmave të auditimit

 • Regjistrimi i ekspertëve kontabël dhe firmave të auditimit nga vendet e treta:

 • Miratimi i vendimeve të DHKAA-së, që kanë të bëjnë sidomos me:

  • standardet kombëtare të audimit dhe etikën,

  • normat e procedurës disiplinuese,

  • standardet e kontrollit të brendshëm të cilësisë,

  • statutin e DHKAA-së

  • rregullat e zhvillimit të vazhduar profesional

 • Dorëzimi i ankesave në gjykatat administrative lidhur me vendimet e DHKAA-së, të cilat nuk i nënshtrohen miratimit të KMA-së, por të cilat janë në shkelje të ligjit

Drejtoria e Kontabilitetit  

Ministria e Financave


Detyrat kryesore t kma s 2 2
Detyrat Kryesore të KMA-së (2/2)

Përfshirja në sistemin e kontrollit të cilësisë

Kryerja e hetimeve përmes inspektorëve (jo praktikues të profesionit) të cilët veprojnë në emër të KMA-së, punonjës të Ministrisë së Financave

Përfshirja në sistemin disiplinues

Bashkëpunimi me organet e mbikëqyrjes nga Shtetet Anëtare të Bashkimit Europian dhe vendet e treta

Drejtoria e Kontabilitetit  

Ministria e Financave


Sistemi i kontrollit t cil sis
Sistemi i kontrollit të cilësisë

I është deleguar DHKAA-së

Sistem me dy nivele:

 • Auditues / firma auditimi të subjekteve me interes publik

 • Auditues / firma auditimi të subjekteve të tjera

  • realizohet në cikël 6-vjeçar nga kolegë

   Nën mbikëqyrjen e fundme të KMA-së

Drejtoria e Kontabilitetit  

Ministria e Financave


Sistemi i kontrollit t cil sis p r audituesit e subjekteve me interes publik inspektimet
Sistemi i Kontrollit të Cilësisë për audituesit e subjekteve me interes publik - Inspektimet

 • Inspektimet realizohen në cikël 3-vjeçar

 • Inspektorët (jo praktikues të profesionit) punësohen nga DHKAA

 • Inspektorët e KMA-së kanë të drejtën të marrin pjesë si vëzhgues në inspektimet që kryen DHKAA

 • KMA miraton:

  • planin vjetor të kontrollit

  • kandidatët për inspektorë dhe stafin e kontrollit për çdo kontroll

  • çdo raport kontrolli (KMA ka liri të plotë shikimi të gjithë dokumenteve të lidhura, me të drejtën që të bëjë ndryshime)

Drejtoria e Kontabilitetit  

Ministria e Financave


Hetimet dhe sistemi i disiplinimit
Hetimet dhe sistemi i disiplinimit subjekteve me interes publik -

Hetimet bëhen ad hoc nga inspektorët e KMA-së ose inspektorët e DHKAA-së

Vendimin për hetimin e merr KMA-së pas marrjes së informacionit për shkelje nga një ekspert kontabël ose firmë auditimi

KMA ka të drejtën e vendosjes së gjobave firmave të auditimit në varësi të rezultatit të hetimit

KMA ka të drejtën të veprojë si prokuror kundër një audituesi në gjykatën disiplinore nëse shkelja disiplinore shkel interesin publik

KMA ka të drejtën të veprojë si palë ndërgjygjëse dhe të kundërshtojë një vendim të marrë nga gjykata disiplinore e shkallës së parë (dmth brenda një organi profesional) përpara gjykatës së shkallës së dytë (dmth gjykatë e zakonshme)

Drejtoria e Kontabilitetit  

Ministria e Financave


Kontakte
Kontakte subjekteve me interes publik -

Komisja Nadzoru Audytowego

(Komisioni i Mbikëqyrjes së Auditimit)

Ul. Świętokrzyska 12

00-916 Varshavë, Poloni

Tel. +48 22 694 3961

Faks: +48 22 694 3260

Postë elektronike: [email protected]

Ministerstwo Finansów

Departament Rachunkowości

(Ministria e Financave

Drejtoria e Kontabilitetit)

Ul. Świętokrzyska 12

00-916 Varshavë, Poloni

Tel. +48 22 694 4402

Faks: +48 22 694 3260

Postë elektronike: [email protected]

Drejtoria e Kontabilitetit  

Ministria e Financave


ad