Seminar Kombëtar
Download
1 / 15

- PowerPoint PPT Presentation


 • 258 Views
 • Uploaded on

Seminar Kombëtar Tiranë, 4 Mars, 2010 Arritjet dhe Sfidat në Mbështetjen e Organizatave të Shoqërisë Civile Shqiptare në Zhvillimin Urban - nga këndveshtrimi i REC- Mihallaq Qirjo Drejtor për Shqipërinë. Përmbajtje. Kontributi në kuadër të SECTOR dhe programeve të tjera të mbështetjes

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - PamelaLan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slide1 l.jpg

Seminar Kombëtar Tiranë, 4 Mars, 2010Arritjet dhe Sfidat në Mbështetjen e Organizatave të Shoqërisë Civile Shqiptare në Zhvillimin Urban- nga këndveshtrimi i REC- Mihallaq Qirjo Drejtor për Shqipërinë


P rmbajtje l.jpg
Përmbajtje

 • Kontributi në kuadër të SECTOR dhe programeve të tjera të mbështetjes

 • Praktika të mira

 • Mësime dhe reflektime


Mb shtetja n kuad r t sector l.jpg
Mbështetja në kuadër të SECTOR

Ndihmesë për OSHC për mbështetjen e aktiviteteve në mbrojtje të mjedisit; bashkëpunimin dhe partneritetin me autoritetet vendore; rritjen e ndërgjegjësimit për ndikimin ne zhvillimin urban, nxitjen dhe dhënien e alternativave për zhvillimin e qëndrueshëm urban; debate dhe diskutime publike rreth kuadrit ligjor e rregullator; dhe nxitjen për mënyra jetese pro mjedisore


Slide4 l.jpg

 • Environmental impacts (enlarged);

 • Long-terms and sustainable results;

 • Improvement of living conditions in urban areas

 • Approaches and methodology;

 • Involving approaches and tailored to community needs

 • Principles of programme;

 • Co-operation

 • Proposal quality: action plan, budgets

 • Organizational capacities and sustainability

Kriteret e vleresimitteprojekteve

Prioritetetmjedioretevendit ne zhvillimin e urban

Kushtet e jetesesdhendikimimbishendetin e popullates ne zonat urbane

Presioniirritur ne menaxhimin e territoritprejindustrise se ndertimit

Eficienca e ulet e energjise;

Prodhimi ne rritjeimbetjeve urbane dhemenaxhimii tyre

Transportidheproblemet e lidhura me te

 • Ndikimi mjedior;

 • Rezultatet afat gjata dhe qendrueshmeria;

 • Permiresimi I kushtIeve te jeteses ne zonat urbane

 • Perqasja dhe metodologjia;

 • Perfshirja e komunitetit dhe adresimi I nevojave te tij

 • Principet e programit;

 • Bashkepunimi

 • Cilesia e projektit, plani I veprimeve, buxheti

 • Kapacitetet e organizatesRreth aktiviteteve l.jpg
Rreth aktiviteteve

Ndërhyrjekonkrete:

Ujratëzeza, rehabilitiminfrastrukture, sip gjelbërta, kazanembetjesh; infrastrukturëpushimi

Modelimedhepilotime:

Eficence e energjise, ujëipijshëm

Ndërgjegjësimdhepërfshirjepublike:

Konsumuji; komisioneqytetare; pjesëmarrjepubilkenëcështje urbane dhe transport; monitorimmjedisorGrante rajonale l.jpg
Grante Rajonale

10 projekte në dy periudha aplikimi

(cdo periudhe me dy faza: projekt ide / projekte të plota)

(5 proj) 185.327 Eur

(5 proj) 174,234 Eur

Bashkëpunime rajonale


Fokusi i projekteve t oshcve t rajonit l.jpg
Fokusi i projekteve të OSHCve të rajonit

 • Tendencë drejt projekteve që adresojnë cështje të përdorimit të territorit dhe rehabilitime (gjelbërime, pastrime venddepozimesh ilegale, etj) dhe projekte edukimi ndergjegjësimi (mbi 50%).

 • Rreth 25 %: projekte avokimi dhe ndikimi në politika e rregullore për të promovuar edhe zgjidhje alternative (kompostime, trajtim ujrash etj).

 • Pjesa e mbetur fokusohet në fushat e energjisë, transportit dhe ujrave, duke tentuar të ndryshojnë sjelljen e qytetarëve drejt kursimit, riciklimit, etj


Nd r arritjet edhe p rtej mjedisit l.jpg
Ndër arritjet ... edhe përtej mjedisit ...

 • Mbështetje e veprimeve të OSHC mjedisore për të adresuar probleme shqetësuesë të zhvillimit urban

 • Perfshirja e aktorëve më të gjerë (bashkëpunimi ndër sektoral në nivel vendor

 • Zgjidhje vendore, bashkëpunim me pushtetin vendor në përmirësimin e kushteve mjedisore


Q ndrueshm ria organizative l.jpg
Qëndrueshmëria organizative

 • Vlerësim mbi zhvillimin organizativ me 58 organizata

 • Hartim i Udhëzuesit mbi Planin e Zhvillimit

 • Asistencë dhe Grant për Zbatimin e Planit të Zhvillimit për 3 shoqata, bazuar në aplikimin e tyre


Reflektime dhe m sime l.jpg
Reflektime dhe mësime

 • Projektet në mbështetje të pushtetit vendor shpesh kanë të paqarta kompetencat dhe detyrat reciproke lidhur me rolin e partnerëve (OSHC dhe PV).

 • Shumë projekte i adresohen komunitetit. Gjatë zbatimit përfshirja e komunitetit mbetet e kufizuar, duke ndikuar edhe mbi imazhin e OSHC në komunitet.

 • Projektet adresojnë cështje të rëndësishme të zhvillimit urban, por OSHC jane ende të drejtuara nga burimi i fondeve / donatorët

 • Trajtimi mediatik shpesh mbetet i kufizuar