Prednáška prednesená na 7. ročníku odborného seminára
Download
1 / 35

- PowerPoint PPT Presentation


 • 236 Views
 • Uploaded on

Prednáška prednesená na 7. ročníku odborného seminára Slovenského kozmetologického zväzu KOZMETIKA - ZDRAVIE - KRÁSA Interbeauty, Bratislava 30.9.2005 Prezentované so súhlasom autorky Kopírovanie nie je povolené.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - micol


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kozmetick v robky legislat va incheba 30 9 2005 elena koh tov rad verejn ho zdravotn ctva sr

Prednáška prednesená na 7. ročníku odborného seminára

Slovenského kozmetologického zväzu

KOZMETIKA - ZDRAVIE - KRÁSA

Interbeauty, Bratislava 30.9.2005

Prezentované so súhlasom autorky

Kopírovanie nie je povolené

Kozmetické výrobky LegislatívaIncheba 30. 9. 2005Elena Kohútová, Úrad verejného zdravotníctva SR


Kozmetick v robky legislat va incheba 30 9 2005 elena koh tov rad verejn ho zdravotn ctva sr

Kompetentný orgán trhového dohľadu a zdravotného dozorunad kozmetickými výrobkamina Slovensku

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Trnavská 52, 826 45 Bratislava

Sekcia hygieny životných a pracovných podmienok

Odbor kozmetických výrobkov

 49284 245, www.uvzsr.sk

Regionálne úrady verejného zdravotníctva


Kozmetick v robky legislat va s asnos
Kozmetické výrobky legislatíva - súčasnosť

 • Zákon NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí

 • Nariadenie vlády SR č. 348/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú analytické metódy na kontrolu zloženia kozmetických výrobkov

 • Nariadenie vlády SR č.174/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky


Kozmetick v robky legislat va bud cnos
Kozmetické výrobky legislatíva - budúcnosť

 • Novela zákona NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí

 • Zákon o verejnom zdravotníctve

 • Nariadenie vlády SR č. 348/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú analytické metódy na kontrolu zloženia kozmetických výrobkov

 • Nariadenie vlády SR č ..../2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky


Novela z kona nr sr 272 1994 z z o ochrane zdravia ud
Novela zákona NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí

 • Kompetencie orgánu trhového dohľadu a zdravotného dozoru nad kozmetickými výrobkami

  • Povolenie na použitie inej látky

  • Povolenie na neuvedenie látky v zozname zložiek

  • Povolenie výnimky zo zákazu testovať zložky na zvieratách

  • Informačné povinnosti voči EK a členským štátom

  • Vedenie registrov - výrobcov / dovozcov

   - rámcových zložení


Nariadenie vl dy sr ktor m sa ustanovuj po iadavky na kozmetick v robky
Nariadenie vlády SR č. ..., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky

 • Definície

 • Požiadavky na kozmetické výrobky

 • Povinnosti výrobcov a osôb zodpovedných za umiestnenie kozmetických výrobkov na trh

 • Plánovaná účinnosť – 1. 10. 2005


Defin cie
Definície požiadavky na kozmetické výrobky

Kozmetický výrobok je látka alebo prípravok určenýnapoužitie na vonkajšie časti ľudského tela (pokožku, vlasový systém, nechty, pery a vonkajšie pohlavné orgány), zuby a sliznicu ústnej dutiny s cieľom výlučne alebo prevažne ich očistiť, parfumovať, meniť ich vzhľad, chrániť ich, udržiavať ichv dobrom stave alebo korigovaťľudské pachy.

Výrobok, ktorý spĺňa požiadavky definície, ale do ľudského tela sa dostáva prehĺtaním, injekčne, inhaláciou alebo implantáciou, nie je kozmetický výrobok

Hraničné výrobky

Biocídny výrobok

Kozmetický výrobok

Zdravotnícka pomôcka

Liečivo


Kozmetika bioc d
Kozmetika - biocíd požiadavky na kozmetické výrobky

 • Usmernenie Európskej komisie – informácie na

 • www.europa.eu.int/comm/enviroment/biocides/index.htm

 • www.cchlp.sk

 • www.uvzsr.sk

 • Záver: ak výrobok obsahuje látku s biocídnym účinkom, ktorá nie je regulovaná v prílohe č. 6 nariadenia vlády SR, potom je potrebné vyjadrenie CCHLP, ktoré rozhodne, či ide o kozmetický výrobok alebo biocídny výrobok


Kozmetika liek
Kozmetika - liek požiadavky na kozmetické výrobky

 • Návrh usmernenia EK – informácie na

 • www.europa.eu.int/comm/enviroment/biocides/index.htm

 • www.uvzsr.sk

 • Záver: Ak výrobok v zmysle definícií môže byť kozmetickým výrobkom a liekom zároveň, ide o liek –

  tzv. nekumulatívne pravidlo. Vždy však treba vykonať podrobné hodnotenie a žiadať ŠÚKL o jeho správne zaradenie.

  Kozmetické výrobky nesmú deklarovať liečivý ani preventívny účinok


Kozmetick v robky legislat va incheba 30 9 2005 elena koh tov rad verejn ho zdravotn ctva sr

Dovozca požiadavky na kozmetické výrobky

Distribútor

Výrobca

Spoločný trh Európskej Únie


Defin cie z kladn ch pojmov
Definície požiadavky na kozmetické výrobky základných pojmov

 • výrobcom je podnikateľ so na území členského štátu, ktorý kozmetický výrobok vyrobil, upravil, alebo sa ako výrobca na kozmetickom výrobku označil, uviedol na kozmetickom výrobku svoju ochrannú známku alebo iná osoba v dodávateľskom reťazci, ktorej činnosť môže ovplyvniť bezpečnostné vlastnosti kozmetického výrobku

 • dovozcom je podnikateľ so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky alebo na území členského štátu, ktorý doviezol do Slovenskej republiky alebo do členských štátov kozmetický výrobok vyrobený mimo územia členských štátov


Defin cie z kladn ch pojmov1
Definície základných pojmov požiadavky na kozmetické výrobky

 • distribútorom je každý podnikateľ v dodávateľskom reťazci, ktorý podniká následné obchodné činnosti po umiestnení kozmetického výrobku na trhu v Slovenskej republike alebo v členskom štáte, ktorého činnosť nemôže ovplyvniť bezpečnostné vlastnosti kozmetického výrobku

 • umiestnením na trh je okamih, keď kozmetický výrobok prvýkrát prechádza odplatne alebo bezodplatne z procesu výroby alebo dovozu do procesu distribúcie alebo predaja a to aj v prípade, ak je určený pre priamu osobnú spotrebu


Defin cie z kladn ch pojmov2
Definície základných pojmov požiadavky na kozmetické výrobky

 • osobou zodpovednou za umiestnenie kozmetického výrobku na trh je podnikateľ so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky alebo na území členského štátu, ktorá umiestnila na trh kozmetický výrobok vyrobený mimo územia členských štátov.


P ovinnosti v robcov a dovozcov kozmetick ch v robkov
P požiadavky na kozmetické výrobkyovinnosti výrobcov a dovozcov kozmetických výrobkov

Ohlásiť úradu výrobu alebo dovoz kozmetických výrobkov

Zabezpečiť hodnotenie bezpečnosti kozmetického výrobku

Zabezpečiť odborne spôsobilú osobu pre výrobu

alebo dovoz kozmetických výrobkov

Sprístupniť požadované údaje o kozmetickomvýrobku

úradu na účely štátneho zdravotného dozoru


P ovinnosti v robcov dovozcov a distrib torov kozmetick ch v robkov
P požiadavky na kozmetické výrobkyovinnosti výrobcov, dovozcov a distribútorov kozmetických výrobkov

Ohlásiť úradu rámcové zloženie kozmetického výrobku

na účely lekárskeho ošetrenia

Označiť kozmetický výrobok podľa požiadaviek nariadenia vlády

Vyrábať a umiestniť na trh len kozmetické výrobky

bezpečné pre zdravie ľudí

Sprístupniť na požiadanie spotrebiteľa údaje o kvalitatívnom

a kvantitatívnom zložení a údaje o nežiaducich účinkoch

kozmetických výrobkov na zdravie ľudí, ak také existujú


Ozn menie v roby dovozu
Oznámenie výroby / dovozu požiadavky na kozmetické výrobky

Oznámenie podáva výrobca alebo osoba zodpovedná za dovoz kozmetických výrobkov

informácie nawww.uvzsr.sk


Kozmetick v robky legislat va incheba 30 9 2005 elena koh tov rad verejn ho zdravotn ctva sr

Vzor požiadavky na kozmetické výrobky


Ozn menie r mcov ho zlo enia kozmetick ho v robku na ely lek rskeho o etrenia
Oznámenie rámcového zloženia kozmetického výrobku požiadavky na kozmetické výrobkyna účely lekárskeho ošetrenia

 • Oznámenie podáva výrobca, osoba zodpovedná za umiestnenie kozmetických výrobkov na trh, distribútor alebo predajca

 • informácie nawww.uvzsr.sk


Kozmetick v robky legislat va incheba 30 9 2005 elena koh tov rad verejn ho zdravotn ctva sr

Vzor 1 požiadavky na kozmetické výrobky


Kozmetick v robky legislat va incheba 30 9 2005 elena koh tov rad verejn ho zdravotn ctva sr

ElidaCosmetics, 4061 Oceanside, CA 92056; USA požiadavky na kozmetické výrobky

ElidaCosmetics Europe, Hanröder Straße 24, 37235 Hessisch Lichtenau, Deutschland

ElidaCosmetics Slovensko, Svätoplukova 6, Žilina

Katarína Nováková

Osloboditeľov 36, 010 01 Žilina

041-562 4764, 0915-515 414

041-562 4764

katarina.novakova@stonline.sk

Elida Soap Soft Satin Tekuté mydlo 7.2

Elida Soap Refreshing Tekuté mydlo 7.2

Elida Soap Virginia Lavender Tekuté mydlo 7.2


Kozmetick v robky legislat va incheba 30 9 2005 elena koh tov rad verejn ho zdravotn ctva sr

Rámcové zloženie č. 7.2 požiadavky na kozmetické výrobky

TEKUTÉ MYDLO


Kozmetick v robky legislat va incheba 30 9 2005 elena koh tov rad verejn ho zdravotn ctva sr

Príloha č. 1 požiadavky na kozmetické výrobky5k nariadeniu vlády č174/2005 Z. z.

ZOZNAM VYBRANÝCH LÁTOK A PODMIENKY ICH OZNÁMENIA


Kozmetick v robky legislat va incheba 30 9 2005 elena koh tov rad verejn ho zdravotn ctva sr

Uvedie sa názov a obsah každého éterického oleja alebo jeho derivátu, ak je obsah jednotlivých éterických olejov alebo ich derivátov v kozmetických výrobkoch vyšší ako 0,5 % okrem kozmetických výrobkov s rámcovým zložením 5.1. (t.j. parfum, parfumová voda, toaletná voda a kolínska voda)

Éterické oleje alebo deriváty éterických olejov vrátane gáfru


Kozmetick v robky legislat va incheba 30 9 2005 elena koh tov rad verejn ho zdravotn ctva sr

Vzor 2 jeho derivátu, ak je obsah jednotlivých éterických olejov alebo ich derivátov v kozmetických výrobkoch vyšší ako 0,5 % okrem kozmetických výrobkov s rámcovým zložením 5.1. (t.j. parfum, parfumová voda, toaletná voda a kolínska voda)


Kozmetick v robky legislat va incheba 30 9 2005 elena koh tov rad verejn ho zdravotn ctva sr

ElidaCosmetics, 4061 Oceanside, CA 92056; USA jeho derivátu, ak je obsah jednotlivých éterických olejov alebo ich derivátov v kozmetických výrobkoch vyšší ako 0,5 % okrem kozmetických výrobkov s rámcovým zložením 5.1. (t.j. parfum, parfumová voda, toaletná voda a kolínska voda)

ElidaCosmetics Europe, Hanröder Straße 24, 37235 Hessisch Lichtenau, Deutschland

ElidaCosmetics Slovensko, Svätoplukova 6, Žilina

Katarína Nováková

Osloboditeľov 36, 010 01 Žilina

041-562 4764, 0915-515 414

041-562 4764

katarina.novakova@stonline.sk

Elida Soap Virginia Lavender

TEKUTÉ MYDLO

7.2


Kozmetick v robky legislat va incheba 30 9 2005 elena koh tov rad verejn ho zdravotn ctva sr

Elida Soap Virginia Lavender jeho derivátu, ak je obsah jednotlivých éterických olejov alebo ich derivátov v kozmetických výrobkoch vyšší ako 0,5 % okrem kozmetických výrobkov s rámcovým zložením 5.1. (t.j. parfum, parfumová voda, toaletná voda a kolínska voda)

TEKUTÉ MYDLO

7.2

Lavandula angustifolia oil

2 %

Lavandula angustifolia oil


Kozmetick v robky legislat va incheba 30 9 2005 elena koh tov rad verejn ho zdravotn ctva sr

Vzor 3 jeho derivátu, ak je obsah jednotlivých éterických olejov alebo ich derivátov v kozmetických výrobkoch vyšší ako 0,5 % okrem kozmetických výrobkov s rámcovým zložením 5.1. (t.j. parfum, parfumová voda, toaletná voda a kolínska voda)


Kozmetick v robky legislat va incheba 30 9 2005 elena koh tov rad verejn ho zdravotn ctva sr

ElidaCosmetics, 4061 Oceanside, CA 92056; USA jeho derivátu, ak je obsah jednotlivých éterických olejov alebo ich derivátov v kozmetických výrobkoch vyšší ako 0,5 % okrem kozmetických výrobkov s rámcovým zložením 5.1. (t.j. parfum, parfumová voda, toaletná voda a kolínska voda)

ElidaCosmetics Europe, Hanröder Straße 24, 37235 Hessisch Lichtenau, Deutschland

ElidaCosmetics Slovensko, Svätoplukova 6, Žilina

Katarína Nováková

Osloboditeľov 36, 010 01 Žilina

041-562 4764, 0915-515 414

041-562 4764

katarina.novakova@stonline.sk

ELIDA regeneračný gél na ruky

Starostlivosť o pokožku


Kozmetick v robky legislat va incheba 30 9 2005 elena koh tov rad verejn ho zdravotn ctva sr

ElidaCosmetics, 4061 Oceanside, CA 92056; USA jeho derivátu, ak je obsah jednotlivých éterických olejov alebo ich derivátov v kozmetických výrobkoch vyšší ako 0,5 % okrem kozmetických výrobkov s rámcovým zložením 5.1. (t.j. parfum, parfumová voda, toaletná voda a kolínska voda)

ElidaCosmetics Europe, Hanröder Straße 24, 37235 Hessisch Lichtenau, Deutschland

ElidaCosmetics Slovensko, Svätoplukova 6, Žilina

Katarína Nováková

Osloboditeľov 36, 010 01 Žilina

041-562 4764, 0915-515 414

041-562 4764

katarina.novakova@stonline.sk

ELIDA regeneračný gél na ruky

Starostlivosť o pokožku


Kozmetick v robky legislat va incheba 30 9 2005 elena koh tov rad verejn ho zdravotn ctva sr

Vzor 4 jeho derivátu, ak je obsah jednotlivých éterických olejov alebo ich derivátov v kozmetických výrobkoch vyšší ako 0,5 % okrem kozmetických výrobkov s rámcovým zložením 5.1. (t.j. parfum, parfumová voda, toaletná voda a kolínska voda)


Ozna ovanie kozmetick ch v robkov
Označovanie kozmetických výrobkov jeho derivátu, ak je obsah jednotlivých éterických olejov alebo ich derivátov v kozmetických výrobkoch vyšší ako 0,5 % okrem kozmetických výrobkov s rámcovým zložením 5.1. (t.j. parfum, parfumová voda, toaletná voda a kolínska voda)

Dátum minimálnej trvanlivosti

„Najlepšie spotrebovať do“ ....

Dátum minimálnej trvanlivosti nie je povinné uvádzať, ak minimálna trvanlivosť kozmetického výrobku je viac ako 30 mesiacov. Ak dátum minimálnej trvanlivosti kozmetického výrobku nie je na obale uvedený a po otvorení kozmetického výrobku môžu nastať zmeny, ktoré majú vplyv na jeho trvanlivosť, musí byť v označení takéhoto kozmetického výrobku uvedený symbol otvoreného téglika


Testovanie kozmetick ch v robkov na zvierat ch
Testovanie kozmetických výrobkov na zvieratách jeho derivátu, ak je obsah jednotlivých éterických olejov alebo ich derivátov v kozmetických výrobkoch vyšší ako 0,5 % okrem kozmetických výrobkov s rámcovým zložením 5.1. (t.j. parfum, parfumová voda, toaletná voda a kolínska voda)

Zákaz

Testovania konečných kozmetických výrobkov

Testovania zložiek a finálnych zložení ak existuje alternatívna metóda

Umiestnenia kozmetických výrobkov na trh ak boli kozmetická výrobky testované na zvieratách i napriek tomu, že existuje alternatívna metóda.

Výnimka zo zákazu – po rozhodnutí Európskej komisie

Uvedenie na obale kozmetického výrobku údaju, že nebol testovaný na zvieratách–usmernenie EÚ Uvedenie na obale kozmetického výrobku údaju, že nebol testovaný na zvieratách – usmernenie EÚ - informácie na /www.europa.eu.int/comm/enviroment/biocides/index.htm

 • www.uvzsr.sk -


Zoznamy regulovan ch l tok zmeny
Zoznamy regulovaných látok jeho derivátu, ak je obsah jednotlivých éterických olejov alebo ich derivátov v kozmetických výrobkoch vyšší ako 0,5 % okrem kozmetických výrobkov s rámcovým zložením 5.1. (t.j. parfum, parfumová voda, toaletná voda a kolínska voda) zmeny

zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov – príloha č. 2 - smernica 2005/42/ES

 • olej z koreňa rastliny costus, 7-etoxy-4-metylkumarín, hexahydrokumarín, peruánsky balzam pri použití ako vonná prísada

  Zoznam povolených farbív – príloha č. 4 – smernica 2005/42/ES

 • Vypúšťajú sa farbivá CI 12150, CI20170, CI27290

  Zoznam povolených konzervačných látok smernica 2005/42/ES

 • Látka č. 53 benzetónium chlorid 0,1% - do výrobkov, ktoré sa oplachujú

 • - do výrobkov, ktoré ostávajú na pokožke okrem tých, ktoré sú určené na starostlivosť o ústnu hygienu

 • Látka č. 57 Metylizotiazolín 0,01%

 • Predĺženie farbív na vlasy – príloha č. 3 časť 2 – smernica 2005/52/ES

  • R.č 1,2,8,13,15,17,23,30,34,40, 41, 42, 43, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 57, 59, 60do 31. 8. 2006

  • R.č. 3, 4, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 58do 31. 12. 2006


 • Pripravovan zmeny v e
  Pripravované zmeny v EÚ jeho derivátu, ak je obsah jednotlivých éterických olejov alebo ich derivátov v kozmetických výrobkoch vyšší ako 0,5 % okrem kozmetických výrobkov s rámcovým zložením 5.1. (t.j. parfum, parfumová voda, toaletná voda a kolínska voda)

  • Prehodnotenie farbív na vlasy

  • Prehodnnotenie UV filtrov a konzervačných látok / látky s *, parabény, MDGN/

  • Použitie peroxidu vodíka v bieliacich prípravkoch na vlasy

  • Návrh ISO normy na SVP

  • Analytické metódy

  • Ketokonazol, gáfor, lawson, IPBC, AHA kyseliny a iné

  • INCI - novela


  Kontakt
  Kontakt jeho derivátu, ak je obsah jednotlivých éterických olejov alebo ich derivátov v kozmetických výrobkoch vyšší ako 0,5 % okrem kozmetických výrobkov s rámcovým zložením 5.1. (t.j. parfum, parfumová voda, toaletná voda a kolínska voda)

  Úrad verejného zdravotníctva SR

  Trnavská 52, 826 45 Bratislava

  Odbor kozmetické výrobky: Elena Kohútová

  Ing. Andrea Čierniková

  Ing. Stanislav Hlávka

  • 02/ 49284 245

   e-mail kohutova@uvzsr.sk

   ciernikova@uvzsr.sk

   hlavka@uvzsr.sk

   Web: www.uvzsr.sk