slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kozmetické výrobky Legislatíva Incheba 30. 9. 2005 Elena Kohútová, Úrad verejného zdravotníctva SR PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kozmetické výrobky Legislatíva Incheba 30. 9. 2005 Elena Kohútová, Úrad verejného zdravotníctva SR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Kozmetické výrobky Legislatíva Incheba 30. 9. 2005 Elena Kohútová, Úrad verejného zdravotníctva SR - PowerPoint PPT Presentation


 • 248 Views
 • Uploaded on

Prednáška prednesená na 7. ročníku odborného seminára Slovenského kozmetologického zväzu KOZMETIKA - ZDRAVIE - KRÁSA Interbeauty, Bratislava 30.9.2005 Prezentované so súhlasom autorky Kopírovanie nie je povolené.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kozmetické výrobky Legislatíva Incheba 30. 9. 2005 Elena Kohútová, Úrad verejného zdravotníctva SR


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Prednáška prednesená na 7. ročníku odborného seminára

Slovenského kozmetologického zväzu

KOZMETIKA - ZDRAVIE - KRÁSA

Interbeauty, Bratislava 30.9.2005

Prezentované so súhlasom autorky

Kopírovanie nie je povolené

Kozmetické výrobky LegislatívaIncheba 30. 9. 2005Elena Kohútová, Úrad verejného zdravotníctva SR

slide2

Kompetentný orgán trhového dohľadu a zdravotného dozorunad kozmetickými výrobkamina Slovensku

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Trnavská 52, 826 45 Bratislava

Sekcia hygieny životných a pracovných podmienok

Odbor kozmetických výrobkov

 49284 245, www.uvzsr.sk

Regionálne úrady verejného zdravotníctva

kozmetick v robky legislat va s asnos
Kozmetické výrobky legislatíva - súčasnosť
 • Zákon NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí
 • Nariadenie vlády SR č. 348/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú analytické metódy na kontrolu zloženia kozmetických výrobkov
 • Nariadenie vlády SR č.174/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky
kozmetick v robky legislat va bud cnos
Kozmetické výrobky legislatíva - budúcnosť
 • Novela zákona NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí
 • Zákon o verejnom zdravotníctve
 • Nariadenie vlády SR č. 348/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú analytické metódy na kontrolu zloženia kozmetických výrobkov
 • Nariadenie vlády SR č ..../2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky
novela z kona nr sr 272 1994 z z o ochrane zdravia ud
Novela zákona NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí
 • Kompetencie orgánu trhového dohľadu a zdravotného dozoru nad kozmetickými výrobkami
  • Povolenie na použitie inej látky
  • Povolenie na neuvedenie látky v zozname zložiek
  • Povolenie výnimky zo zákazu testovať zložky na zvieratách
  • Informačné povinnosti voči EK a členským štátom
  • Vedenie registrov - výrobcov / dovozcov

- rámcových zložení

nariadenie vl dy sr ktor m sa ustanovuj po iadavky na kozmetick v robky
Nariadenie vlády SR č. ..., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky
 • Definície
 • Požiadavky na kozmetické výrobky
 • Povinnosti výrobcov a osôb zodpovedných za umiestnenie kozmetických výrobkov na trh
 • Plánovaná účinnosť – 1. 10. 2005
defin cie
Definície

Kozmetický výrobok je látka alebo prípravok určenýnapoužitie na vonkajšie časti ľudského tela (pokožku, vlasový systém, nechty, pery a vonkajšie pohlavné orgány), zuby a sliznicu ústnej dutiny s cieľom výlučne alebo prevažne ich očistiť, parfumovať, meniť ich vzhľad, chrániť ich, udržiavať ichv dobrom stave alebo korigovaťľudské pachy.

Výrobok, ktorý spĺňa požiadavky definície, ale do ľudského tela sa dostáva prehĺtaním, injekčne, inhaláciou alebo implantáciou, nie je kozmetický výrobok

Hraničné výrobky

Biocídny výrobok

Kozmetický výrobok

Zdravotnícka pomôcka

Liečivo

kozmetika bioc d
Kozmetika - biocíd
 • Usmernenie Európskej komisie – informácie na
 • www.europa.eu.int/comm/enviroment/biocides/index.htm
 • www.cchlp.sk
 • www.uvzsr.sk
 • Záver: ak výrobok obsahuje látku s biocídnym účinkom, ktorá nie je regulovaná v prílohe č. 6 nariadenia vlády SR, potom je potrebné vyjadrenie CCHLP, ktoré rozhodne, či ide o kozmetický výrobok alebo biocídny výrobok
kozmetika liek
Kozmetika - liek
 • Návrh usmernenia EK – informácie na
 • www.europa.eu.int/comm/enviroment/biocides/index.htm
 • www.uvzsr.sk
 • Záver: Ak výrobok v zmysle definícií môže byť kozmetickým výrobkom a liekom zároveň, ide o liek –

tzv. nekumulatívne pravidlo. Vždy však treba vykonať podrobné hodnotenie a žiadať ŠÚKL o jeho správne zaradenie.

Kozmetické výrobky nesmú deklarovať liečivý ani preventívny účinok

slide10

Dovozca

Distribútor

Výrobca

Spoločný trh Európskej Únie

defin cie z kladn ch pojmov
Definície základných pojmov
 • výrobcom je podnikateľ so na území členského štátu, ktorý kozmetický výrobok vyrobil, upravil, alebo sa ako výrobca na kozmetickom výrobku označil, uviedol na kozmetickom výrobku svoju ochrannú známku alebo iná osoba v dodávateľskom reťazci, ktorej činnosť môže ovplyvniť bezpečnostné vlastnosti kozmetického výrobku
 • dovozcom je podnikateľ so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky alebo na území členského štátu, ktorý doviezol do Slovenskej republiky alebo do členských štátov kozmetický výrobok vyrobený mimo územia členských štátov
defin cie z kladn ch pojmov1
Definície základných pojmov
 • distribútorom je každý podnikateľ v dodávateľskom reťazci, ktorý podniká následné obchodné činnosti po umiestnení kozmetického výrobku na trhu v Slovenskej republike alebo v členskom štáte, ktorého činnosť nemôže ovplyvniť bezpečnostné vlastnosti kozmetického výrobku
 • umiestnením na trh je okamih, keď kozmetický výrobok prvýkrát prechádza odplatne alebo bezodplatne z procesu výroby alebo dovozu do procesu distribúcie alebo predaja a to aj v prípade, ak je určený pre priamu osobnú spotrebu
defin cie z kladn ch pojmov2
Definície základných pojmov
 • osobou zodpovednou za umiestnenie kozmetického výrobku na trh je podnikateľ so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky alebo na území členského štátu, ktorá umiestnila na trh kozmetický výrobok vyrobený mimo územia členských štátov.
p ovinnosti v robcov a dovozcov kozmetick ch v robkov
Povinnosti výrobcov a dovozcov kozmetických výrobkov

Ohlásiť úradu výrobu alebo dovoz kozmetických výrobkov

Zabezpečiť hodnotenie bezpečnosti kozmetického výrobku

Zabezpečiť odborne spôsobilú osobu pre výrobu

alebo dovoz kozmetických výrobkov

Sprístupniť požadované údaje o kozmetickomvýrobku

úradu na účely štátneho zdravotného dozoru

p ovinnosti v robcov dovozcov a distrib torov kozmetick ch v robkov
Povinnosti výrobcov, dovozcov a distribútorov kozmetických výrobkov

Ohlásiť úradu rámcové zloženie kozmetického výrobku

na účely lekárskeho ošetrenia

Označiť kozmetický výrobok podľa požiadaviek nariadenia vlády

Vyrábať a umiestniť na trh len kozmetické výrobky

bezpečné pre zdravie ľudí

Sprístupniť na požiadanie spotrebiteľa údaje o kvalitatívnom

a kvantitatívnom zložení a údaje o nežiaducich účinkoch

kozmetických výrobkov na zdravie ľudí, ak také existujú

ozn menie v roby dovozu
Oznámenie výroby / dovozu

Oznámenie podáva výrobca alebo osoba zodpovedná za dovoz kozmetických výrobkov

informácie nawww.uvzsr.sk

ozn menie r mcov ho zlo enia kozmetick ho v robku na ely lek rskeho o etrenia
Oznámenie rámcového zloženia kozmetického výrobku na účely lekárskeho ošetrenia
 • Oznámenie podáva výrobca, osoba zodpovedná za umiestnenie kozmetických výrobkov na trh, distribútor alebo predajca
 • informácie nawww.uvzsr.sk
slide20

ElidaCosmetics, 4061 Oceanside, CA 92056; USA

ElidaCosmetics Europe, Hanröder Straße 24, 37235 Hessisch Lichtenau, Deutschland

ElidaCosmetics Slovensko, Svätoplukova 6, Žilina

Katarína Nováková

Osloboditeľov 36, 010 01 Žilina

041-562 4764, 0915-515 414

041-562 4764

katarina.novakova@stonline.sk

Elida Soap Soft Satin Tekuté mydlo 7.2

Elida Soap Refreshing Tekuté mydlo 7.2

Elida Soap Virginia Lavender Tekuté mydlo 7.2

slide22

Príloha č. 15k nariadeniu vlády č174/2005 Z. z.

ZOZNAM VYBRANÝCH LÁTOK A PODMIENKY ICH OZNÁMENIA

slide23

Uvedie sa názov a obsah každého éterického oleja alebo jeho derivátu, ak je obsah jednotlivých éterických olejov alebo ich derivátov v kozmetických výrobkoch vyšší ako 0,5 % okrem kozmetických výrobkov s rámcovým zložením 5.1. (t.j. parfum, parfumová voda, toaletná voda a kolínska voda)

Éterické oleje alebo deriváty éterických olejov vrátane gáfru

slide25

ElidaCosmetics, 4061 Oceanside, CA 92056; USA

ElidaCosmetics Europe, Hanröder Straße 24, 37235 Hessisch Lichtenau, Deutschland

ElidaCosmetics Slovensko, Svätoplukova 6, Žilina

Katarína Nováková

Osloboditeľov 36, 010 01 Žilina

041-562 4764, 0915-515 414

041-562 4764

katarina.novakova@stonline.sk

Elida Soap Virginia Lavender

TEKUTÉ MYDLO

7.2

slide26

Elida Soap Virginia Lavender

TEKUTÉ MYDLO

7.2

Lavandula angustifolia oil

2 %

Lavandula angustifolia oil

slide28

ElidaCosmetics, 4061 Oceanside, CA 92056; USA

ElidaCosmetics Europe, Hanröder Straße 24, 37235 Hessisch Lichtenau, Deutschland

ElidaCosmetics Slovensko, Svätoplukova 6, Žilina

Katarína Nováková

Osloboditeľov 36, 010 01 Žilina

041-562 4764, 0915-515 414

041-562 4764

katarina.novakova@stonline.sk

ELIDA regeneračný gél na ruky

Starostlivosť o pokožku

slide29

ElidaCosmetics, 4061 Oceanside, CA 92056; USA

ElidaCosmetics Europe, Hanröder Straße 24, 37235 Hessisch Lichtenau, Deutschland

ElidaCosmetics Slovensko, Svätoplukova 6, Žilina

Katarína Nováková

Osloboditeľov 36, 010 01 Žilina

041-562 4764, 0915-515 414

041-562 4764

katarina.novakova@stonline.sk

ELIDA regeneračný gél na ruky

Starostlivosť o pokožku

ozna ovanie kozmetick ch v robkov
Označovanie kozmetických výrobkov

Dátum minimálnej trvanlivosti

„Najlepšie spotrebovať do“ ....

Dátum minimálnej trvanlivosti nie je povinné uvádzať, ak minimálna trvanlivosť kozmetického výrobku je viac ako 30 mesiacov. Ak dátum minimálnej trvanlivosti kozmetického výrobku nie je na obale uvedený a po otvorení kozmetického výrobku môžu nastať zmeny, ktoré majú vplyv na jeho trvanlivosť, musí byť v označení takéhoto kozmetického výrobku uvedený symbol otvoreného téglika

testovanie kozmetick ch v robkov na zvierat ch
Testovanie kozmetických výrobkov na zvieratách

Zákaz

Testovania konečných kozmetických výrobkov

Testovania zložiek a finálnych zložení ak existuje alternatívna metóda

Umiestnenia kozmetických výrobkov na trh ak boli kozmetická výrobky testované na zvieratách i napriek tomu, že existuje alternatívna metóda.

Výnimka zo zákazu – po rozhodnutí Európskej komisie

Uvedenie na obale kozmetického výrobku údaju, že nebol testovaný na zvieratách–usmernenie EÚ Uvedenie na obale kozmetického výrobku údaju, že nebol testovaný na zvieratách – usmernenie EÚ - informácie na /www.europa.eu.int/comm/enviroment/biocides/index.htm

 • www.uvzsr.sk -
zoznamy regulovan ch l tok zmeny
Zoznamy regulovaných látok zmeny

zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov – príloha č. 2 - smernica 2005/42/ES

  • olej z koreňa rastliny costus, 7-etoxy-4-metylkumarín, hexahydrokumarín, peruánsky balzam pri použití ako vonná prísada

Zoznam povolených farbív – príloha č. 4 – smernica 2005/42/ES

  • Vypúšťajú sa farbivá CI 12150, CI20170, CI27290

Zoznam povolených konzervačných látok smernica 2005/42/ES

  • Látka č. 53 benzetónium chlorid 0,1% - do výrobkov, ktoré sa oplachujú
  • - do výrobkov, ktoré ostávajú na pokožke okrem tých, ktoré sú určené na starostlivosť o ústnu hygienu
  • Látka č. 57 Metylizotiazolín 0,01%
 • Predĺženie farbív na vlasy – príloha č. 3 časť 2 – smernica 2005/52/ES
  • R.č 1,2,8,13,15,17,23,30,34,40, 41, 42, 43, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 57, 59, 60do 31. 8. 2006
  • R.č. 3, 4, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 58do 31. 12. 2006
pripravovan zmeny v e
Pripravované zmeny v EÚ
 • Prehodnotenie farbív na vlasy
 • Prehodnnotenie UV filtrov a konzervačných látok / látky s *, parabény, MDGN/
 • Použitie peroxidu vodíka v bieliacich prípravkoch na vlasy
 • Návrh ISO normy na SVP
 • Analytické metódy
 • Ketokonazol, gáfor, lawson, IPBC, AHA kyseliny a iné
 • INCI - novela
kontakt
Kontakt

Úrad verejného zdravotníctva SR

Trnavská 52, 826 45 Bratislava

Odbor kozmetické výrobky: Elena Kohútová

Ing. Andrea Čierniková

Ing. Stanislav Hlávka

 • 02/ 49284 245

e-mail kohutova@uvzsr.sk

ciernikova@uvzsr.sk

hlavka@uvzsr.sk

Web: www.uvzsr.sk