1 / 66

Stortingsvalget 2005

Stortingsvalget 2005. Tromsø 21. juni 2005. Stortingsvalget 2005. Stortings- og sametingsvalget i 2005 Valgdagen Mandag 12. september 2005 For de kommuner som kjører 2-dagers valg; Også søndag 11. september 2005. Når er det lunsj?. Kurset varer fra 1000 til 1400

art
Download Presentation

Stortingsvalget 2005

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Stortingsvalget 2005 Tromsø 21. juni 2005

 2. Stortingsvalget 2005 Stortings- og sametingsvalget i 2005 Valgdagen Mandag 12. september 2005 For de kommuner som kjører 2-dagers valg; Også søndag 11. september 2005 Stortingsvalget 2005

 3. Når er det lunsj? • Kurset varer fra 1000 til 1400 • Vi tar 30 minutter pause og spiser en enkel lunsj kl 1200 Stortingsvalget 2005

 4. Stortingsvalget 2005 Agenda • Tekniske krav • Pålogging • Funksjoner i systemet • Kommune / fylkesopplysninger • Operatører / autorisasjon • Valgkretser og roder • Partier / Kandidater • Manntall • Frister og datoer • Stemmesteder / urneintervall • Forhåndsstemmer • Tema for valgoppgjørskurs Stortingsvalget 2005

 5. Tekniske Krav Krav • Systemet har web-grensesnitt og kan nåes fra åpent internett. Det kreves at nettleseren er Microsoft Internet Explorer versjon 6.0 eller nyere • Det anbefales å bruke • 1152 * 864 piksler i sideoppløsning på PC • 1024 * 768 piksler i sideoppløsning på PC • Mellomstor tekststørrelse i nettleseren Stortingsvalget 2005

 6. Pålogging Dere får tilgang til systemet fra åpent internett ved å skrive inn følgende adresse i nettleseren. https://e-torg.no.ihost.com/valg/ Det kan være lurt å legge adressen som favoritt (bookmark). Stortingsvalget 2005

 7. Pålogging Adgangskontroll • Alle brukere av Valg2005 må en ha en personlig brukerident og passord for å få adgang til systemet. • Det er 2 påloggingsbilder dere må gjennom. • Det første er for å logge dere på den maskinen hos EDB hvor systemet Valg2005 ligger. • Det andre for å logge dere på selve valgsystemet med de rettigheter dere er tildelt der. • Dere benytter samme ident og passord til begge pålogginger. • Ident og passord lages av hovedoperatøren som samtidig gir den enkelte de tilganger som er nødvendig. • Hver hele time kjøres en rutine hos EDB som aktiviserer nye identer og passord og endringer av passord som er definert i systemet Stortingsvalget 2005

 8. Pålogging • Her er reglene som gjelder for identer. • Tegn 1 skal være fylkeskoden (C) • Tegn 2-3 skal være de 2 siste sifrene i kommunenummer • Tegn 4 skal være etatskode (bruk V for valg) • Tegn 5 -7 skal være initialene (to eller 3 tegn) C40VHN Troms – 1940 – Valg – Hans Nilsen • Ident og passord lages av kommunens hovedoperatør via operatørbildet i Valg2005 • Her er reglene som gjelder for passord • Passord må være 6 til 8 tegn langt                         • Passord må inneholde minst ett tall (0-9) • Passordets første og siste tegn må være alfabetisk (A-Z)              • Passord kan ikke inneholde mer enn 2 like tegn etter hverandre   • Passord kan ikke være det samme som brukerident                                Stortingsvalget 2005

 9. Pålogging Nedtrekksmeny hvor dere velger fylke Stortingsvalget 2005

 10. Pålogging Dette er første pålogging. Skriv inn ident og passord Dersom dere skriver feil Passord 3 ganger ved samme påloggingsforsøk vil identen bli sperret av sikkerhetsrutinen Kontakt hovedoperatør som vil sjekke passordet Nytt passord vil bli aktivert av sikkerhetsrutinen i EDB hver hele time. Stortingsvalget 2005

 11. Pålogging Dette er andre pålogging, pålogging til Valg2005. Her må dere i tillegg til ident og passord skrive inn kommunenummer Stortingsvalget 2005

 12. Stortingsvalget 2005 Stortingsvalget 2005

 13. Stortingsvalget 2005 Valgsystemet logger av identen automatisk dersom det ikke har vært aktivitet de siste 60 minuttene Ved å velge ny pålogging får du igjen tilgang til bildet for å logge deg påValg2005 Stortingsvalget 2005

 14. Funksjoner i systemet • I hovedsiden finner dere menyen til venstre. Den viser alle sidene/funksjonen dere er autorisert til å kunne gå inn på. • Denne menyen ligger alltid på venstre side i skjermen også når du er inne i de andre sidene/funksjonene. • "Bak" menyvalgene ligger hyperlinker til nye sider. Du behøver ikke å logge deg av en funksjon selv om du skal inn på en annen. Bare klikk i menyen på funksjonen du ønsker, så vil den nye siden legge seg over. • Bildet av den oppslåtte boka vises inne i alle funksjoner, Klikk på den… og systemet slår opp og viser akkurat den delen av brukerhåndboka som omhandler funksjonen du er inne i. Stortingsvalget 2005

 15. Funksjoner i systemet • Benytt i utgangspunktet museklikk til å navigere i systemet. Tab- og entertast kan også benyttes. • Velg funksjon fra menyen med museklikk, og du får opp den valgte siden i vinduet. • Siden minimeres, maksimeres og avsluttes ved å klikke på knappene på nettleseren. • Funksjonstast F11 er av- og på knapp for å "fjerne" nettleseren mens du er inne i applikasjonen. Effekten blir at større del av applikasjonen vises i skjermbildet. Stortingsvalget 2005

 16. Kommune- og fylkesopplysninger Viktig informasjon som får betydning for opptelling og møtebok Stortingsvalget 2005

 17. Operatører / autorisasjon Det er kun hovedoperatør som skal ha tilgang til dette bildet, og som dermed har dette valget i sin meny Stortingsvalget 2005

 18. Operatører / autorisasjon Anbefaler "nødvendig" tilgang til "nødvendige" funksjoner på "nødvendig" tidspunkt. Stortingsvalget 2005

 19. Øvelse 1 Pålogging • Skriv IP-adressen til Valg2005 i nettleseren https://e-torg.no.ihost.com/valg • Velg fylke fra nedtrekksmenyen • Logg dere på deres egen kommune med den ident og det passord dere har fått oppgitt. • Når dere er inne i Hovedsiden åpner dere kommuneopplysningsbildet. • Sjekk opplysningene som ligger der Stortingsvalget 2005

 20. Valgkretser og roder Det kan ikke endres i de grå feltene i dette bildet. Dersom klokkeslett fylles ut i Åpn.tid 2, betyr det at denne kretsen har 2 dagers valg. Informasjonen som legges i dette bildet skrives ut på valg- kortene dere bestiller i Skjema 1. Tilleggstekst maks 30 posisjoner pr. felt Stortingsvalget 2005

 21. Valgkretser og roder Dette bildet benyttes dersom det er nødvendig å fordele manntallet for enkelte stemmekretser på flere avkrysningsbord. Bildet fungerer som en simulator for å beregne tilnærmet lik belastning ved alle bord Stortingsvalget 2005

 22. Valgkretser og roder Det kan bestilles ulike rapporter fra registeret med kretser og roder Stortingsvalget 2005

 23. Valgkretser og roder Stortingsvalget 2005

 24. Partier / kandidater Ved Stortingsvalg er det fylket som legger inn partiene i Valg2005. Fylket har et tilsvarende sett med bilder og funksjoner. Bakgrunnsfargen i bildene er forskjellig. Det er online kontakt mellom fylket og kommunene som hører til under fylket slik at partiene kommer fram i stemmetallsbildene for kommunen Stortingsvalget 2005

 25. Partier / kandidater Fylket legger inn partier med partiopplysninger…… Stortingsvalget 2005

 26. Partier / kandidater ….og partiene vises i stemmetallsbildene i den enkelte kommune Stortingsvalget 2005

 27. Partier / kandidater Kandidatene til de enkelte partiene legges også inn av fylket Stortingsvalget 2005

 28. Øvelse 2 Autorisasjon • Logg dere på egen kommune igjen • Sjekk om dere har dette punktet i menyen. Dersom dere ikke har punktet, er dere ikke autorisert verken til å se på eller oppdatere identer og passord. Har dere ett valg, kan dere gå inn og få over- sikt over hvilke identer som ligger der. Har dere begge valgene er dere i praksis hovedoperatør. • Dere som har rettigheter kan gå inn og se hva som ligger inne av tilganger for deres kommune Stortingsvalget 2005

 29. Øvelse 3 Roder (avkrysningsbord) • Logg dere på egen kommune. • Finn menyvalget Reg. roder og klikk på det • Dere som ikke er autorisert i egen kommune, kan se "over skuldra" til noen som er autorisert. • Prøv hvordan ulike bokstavintervall påvirker størrelsen på rodene, legg merke til at enkelte bokstaver er er mer "populære" som førstebokstav i etternavn enn andre, dette må taes hensyn til. • Dersom dere ikke skal benytte rodeinndeling fra systemet, blanker dere ut "fra"- og "til"feltene i bildet. • Dersom det ligger rodeinndeling i en krets, vil avkrysningsmanntallet bli produsert med skilleark mellom hver rode innen kretsen etter den inndelingen som ligger for den enkelte krets i dette bildet. Stortingsvalget 2005

 30. Manntall • Manntallet dannes ved skjæringsdatoen 31.05.05 Kontrollmanntallet produseres og sendes ut i løpet av uke 23 • Alle endringer som har betydning for manntallet, og som kommer etter denne datoen, oppdateres automatisk av rutiner i Valg2005. Utleggsmanntall produseres og sendes ut i løpet av uke 26 • Beskjed fra Folkeregisteret om endringer til manntallet skal kun behandles som informasjon og ikke som grunnlag for manuelt ajourhold. • Manuelt ajourhold skal bare gjøres for endringer i manntallet som ikke ville ført til tilsvarende endring i Folkeregisteret. • Nødvendige lister fra manntallet er en del av Grunnpakken. Dersom det ønskes lister ut over disse, benyttes Skjema 1-4 Stortingsvalget 2005

 31. Manntall og rapporter produsert hos EDB Fakta om manntallet som dannes 31. mai 2005 • Data hentes fra folkeregisteret • Data suppleres med de som bor i utlandet som har beholdt norsk statsborgerskap • De som ikke har stemmerett ved stortingsvalget trekkes ut. • Det dannes samemanntall ut fra registreringer i folkeregisteret • Oppdatering skjer med endringer som først retter folkeregisteret og deretter valgmanntallet. Stortingsvalget 2005

 32. Manntall og rapporter produsert hos EDB • Alle manntall og rapporter fra manntallet produseres hos EDB • Det gjelder både kommuner som kjører Valg2005 hos EDB og kommuner som kjører Valg2005 hos ErgoGroup • Manntall fremstilles til valgstyrene i kommunen • Valgstyrene må selv bestille og betale valgkort i 2005. • De politiske partier har rett til å få et gratis eksemplar av manntallet fra valgstyret. • Det kan i tillegg produseres manntall og uttrekk fra manntall til de politiske partiene etter godkjenning fra valgstyret. Dette må de politiske partiene betale selv. Stortingsvalget 2005

 33. Manntall Søk og ajourhold av manntall i valg2005 • I Valg2005 ligger det landsomfattende manntallet tilgjengelig • Manntall inneholder funksjoner for • Registrering • Endringskode T for tilgang. Alle opplysninger om personen må registreres. • For registrering av personer uten gyldig fødselsnummer kan serien 00X00 benyttes i personnummer (X= kjønn: M(mann)=1,3,5,7,9 og K(kvinne)=0,2,4,6,8) Dette vil bli akseptert av systemet selv om det ikke danner et gyldig fødselsnummer. • Rettinger av adresser m.v. • Endringskode E for endring. Stortingsvalget 2005

 34. Manntall • Søk • Det kan søkes fram personer i en bestemt kommune ved å skrive inn kommunenummeret for denne kommunen og søke ved hjelp av: • Fødselsdato (6 siffer) • Personnummer (11 siffer) • Etternavn og fødselsdato • Etternavn og fornavn • Det kan søkes i manntallet for hele landet ved å blanke feltet for kommunenummer og søke ved hjelp av: • Personnummer (11 siffer) • Etternavn og fødselsdato Stortingsvalget 2005

 35. Manntall Skriv inn ønsket søkebegrep og klikk på Søk Og ønsket person hentes fra manntallet Stortingsvalget 2005

 36. Manntall Det kan skrives ut valgkort fra forhåndsstemmerutinen. På grunn av mulige endringer i side og linjenummer fraråder vi at det gjøres før valgkort er produsert hos EDB Stortingsvalget 2005

 37. Manntall Alle endringer som gjøres i manntallet får en kode etter hva slags endring det er. I utskrift av Endringsliste manntall kan du velge hvilke endringer du ønsker å få med i rapporten Stortingsvalget 2005

 38. Manntall Stortingsvalget 2005

 39. Manntall I svært mange norske kommuner bor det samer som er oppført i samemanntallet. Denne rapporten skriver ut alle som står oppført i samemanntallet i kommunen Stortingsvalget 2005

 40. Manntall Stortingsvalget 2005

 41. Manntall Dette er en tjeneste dere kan yte overfor folkeregisteret. Den har ingen betydning for valget eller valgoppgjøret Stortingsvalget 2005

 42. Oppgave 4 Manntall • Gå inn på egen kommune • Velg søk i manntall fra menyen • Hent frem dere selv • Søk frem person i annen kommune • Søk etter person uten at dere kjenner kommunen vedkommende er manntallsført i. • Skriv ut samemanntallet for egen kommune til skjerm. • hvor mange samer er registrert i samemanntallet i kommunen? Stortingsvalget 2005

 43. Frister og datoer • Skjæringsdato 31.05.05 • Kontrollmanntall produseres uke 23 • Utleggsmanntall produseres uke 26 • Valgkort produseres uke 28 • Avkrysningsmanntall produseres uke 36 • Forhåndsstemmemottak utenlands starter 1.juli 2005 • Forhåndsstemmemottak innenlands starter 10. august 2005 • Valgdag mandag 12. september 2005 • Også søndag 11. september for de som har 2-dagers valg. • Siste frist for å avgi forhåndsstemme fredag 9. september • Forhåndsstemmen må være mottatt av valgstyret innen kl. 2000 på valgdagen for at den skal kunne godkjennes. Stortingsvalget 2005

 44. Forhåndsstemmer • Mottak av forhåndsstemmer er kommunenes ansvar. Valgstyret kan imidlertid velge å sette ut selve jobben til andre. • Valgstyret avgjør hvor det skal være mulig å forhåndsstemme ved dette valget • Vi anbefaler at dere har forhåndsstemmemottak på steder hvor mottaker har Valg2005 tilgjengelig (Internett-tilgang), slik at stemmegivingen blir registrert i systemet der og da. Det sikrer at alle forhåndsstemmer blir registrert i systemet. Alle forhåndsstemmer må registreres inn for at dere skal kunne få full nytte av automatikken når valgstyrets møtebok skal produseres. Stortingsvalget 2005

 45. Forhåndsstemmer • En gyldig forhåndsstemme består av • Stemmeseddelkonvolutt med eller uten stemmeseddel • Valgkort signert og datert av stemmemottaker • Omslagskonvolutt • Omslagskonvolutten skal limes igjen. • Velgeren skal selv legge omslagskonvolutten i den fysiske urnen. • Stemmegivinger som skal til andre kommuner skal også legges i urne. Disse blir senere hentet ut av urnen og sent til kommunen hvor stemmegiveren er manntallsført • Valgstyret har plikt til å føre liste over mottatte stemmer fra andre kommuner. Dette gjøres enklest ved å registrere stemmegivingen direkte i Valg2005 Stortingsvalget 2005

 46. Forhåndsstemmer • Ved forhåndsstemmemottak har vi også ved dette valget mulighet til å benytte logiske urner. • Urnenummeret er sammen med forhåndsstemmested og forhåndsstemmetype med på "å holde styr på" de mottatte forhåndsstemmene. • Nytt i årets versjon av valgsystemet er at en kan velge å ikke benytte urner. I Valg2005 krysses det av for om det skal benyttes urner eller ikke i Kommuneopplysningsbildet. Stortingsvalget 2005

 47. Forhåndsstemmer Stemmesteder Dersom en velger å ikke benytte urner….. Er det tilstrekkelig å opprette de forhåndsstemmesteder som skal benyttes Stortingsvalget 2005

 48. Forhåndsstemmer Stemmesteder Velg stemmested og klikk på Til registrering Stortingsvalget 2005

 49. Forhåndsstemmer Stemmetypen velges fra nedtrekksmeny inne i registreringsbildet Stortingsvalget 2005

 50. Forhåndsstemmer Stemmesteder og urneintervall Dersom en velger å benytte urner….. vil en ha behov for å knytte urneintervall til stemmetyper pr forhåndsstemmested Stortingsvalget 2005

More Related