Vítam Vás na mojom prvom školení  - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vítam Vás na mojom prvom školení  PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vítam Vás na mojom prvom školení 

play fullscreen
1 / 78
Vítam Vás na mojom prvom školení 
214 Views
Download Presentation
edan-pitts
Download Presentation

Vítam Vás na mojom prvom školení 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SLOVENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNYCH SLUŽIEBVAJNORSKÁ 1, 815 70 BRATISLAVA (www.sozzass.sk) Školenie hospodárov a členov revíznych komisií (revízorov účtov) v základných odborových organizáciách 13. – 16.10.2014 Banská Bystrica, Košice, Bratislava Jaroslava Čulenová Jaroslava Čulenová, SOZ ZaSS

 2. Vítam Vás na mojom prvom školení  Jaroslava Čulenová, SOZ ZaSS

 3. Obsah: • Dokumentácia a administratíva v základnej odborovej organizácii • Hospodárenie s finančnými prostriedkami • Príjmy základnej odborovej organizácie • Smernica o hospodárení • Rozpočet • Hospodár v základnej odborovej organizácii • Účtovníctvo v základnej odborovej organizácii • Zdaňovanie prostriedkov • Daň fyzickej osoby • Daň právnickej osoby • Revízna komisia • Záver Jaroslava Čulenová, SOZ ZaSS

 4. DOKUMENTÁCIA A ADMINISTRATÍVA V ZÁKLADNEJ ODBOROVEJ ORGANIZÁCII • Dokumenty SOZ • Dokumenty ZO • Dokumenty z oblasti vzťahov zamestnávateľa a ZO • Hospodárskadokumentácia Jaroslava Čulenová, SOZ ZaSS

 5. Okrem týchto dokumentov treba viesť: • Základné údaje o odborovej organizácii • Evidenciu členov ZO, evidenciu preukazov členov • Zoznam funkcionárov s kontaktmi • Kolektívnu zmluvu, zoznam kolektívnych vyjednávačov Jaroslava Čulenová, SOZ ZaSS

 6. Identifikácia základnej organizácie • Organizačné číslo ZO • Identifikačné číslo ZO (IČO) – pridelí štatistický úrad pri vzniku subjektu • Daňové identifikačné číslo (DIČ) – je identifikátor určený správcom dane pridelený daňovému subjektu pri registrácii Jaroslava Čulenová, SOZ ZaSS

 7. Povinnosť registrácie na daňovom úrade je spojená • so vznikom oprávnenia k výkonu činnosti, • so zahájením výkonu činnosti, • s poberaním príjmu podliehajúceho dani, so vznikom povinnosti zrážať daňalebo preddavky na ňu alebo daň vyberať. Jaroslava Čulenová, SOZ ZaSS

 8. IČO slúži na identifikáciu subjektu a má evidenčný charakter. Jaroslava Čulenová, SOZ ZaSS

 9. Jaroslava Čulenová, SOZ ZaSS

 10. HOSPODÁRENIE S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI V ZO ZO má právo samostatne hospodáriť s finančnými prostriedkami. Jaroslava Čulenová, SOZ ZaSS

 11. 2. a) PRÍJMY základnej odborovej organizácie Základný zdroj finančného zabezpečenia sú fin. prostriedky získané z výberu členských príspevkov • sú vo výške 1 % z čistého mesačného príjmu alebo peňažného plnenia nahrádzajúceho mzdu • platí člen tej ZO, v ktorej je registrovaný Jaroslava Čulenová, SOZ ZaSS

 12. Percentuálne rozdelenie členských príspevkov: • 80 % pre ZO (pre vlastnú činnosť) • 20 % sa odvádza na SOZ ZaSS Jaroslava Čulenová, SOZ ZaSS

 13. Je potrebné, aby si každá ZO so zamestnávateľom dohodla v kolektívnej zmluve mesačné zrážanie 1 % z čistej mzdy zamestnanca Jaroslava Čulenová, SOZ ZaSS

 14. Odborová organizácia vypracuje a členská schôdza schváli: • Smernicu o hospodárení • Rozpočet ZO Jaroslava Čulenová, SOZ ZaSS

 15. 2. b) SMERNICA o hospodárení • V smernici o hospodárení je potrebné určiť financovanie jednotlivých činností pre členov ZO, • určiť maximálne limity príspevkov, • musí byť schválená členskou schôdzou, • môže platiť aj na dlhšie obdobie ako 1 rok (napr. celé volebné obdobie). Jaroslava Čulenová, SOZ ZaSS

 16. Použitie prostriedkov odborovej organizácie Finančné prostriedky sú prostriedky členov ZO a slúžia na financovanie činnosti ZO: • kultúrne a vzdelávacie podujatia, návšteva divadla, kina • rekreácie a zájazdy, detské tábory, • sociálna oblasť v prospech členov, • rokovacia, komunikačná, schôdzová činnosť, • hospodársko – organizačné výdavky, • nákup hmotného majetku a pod., • pri spoločenských akciách (prenájom miestnosti, za hudbu, ceny do tomboly, kultúrne predstavenie), • pri školeniach funkcionárov (lektorská činnosť, stravné, cestovné), • na športové akcie. Jaroslava Čulenová, SOZ ZaSS

 17. Jaroslava Čulenová, SOZ ZaSS

 18. Z prostriedkov odborov je možné poskytnúť príspevky napr.: • pre rodinných príslušníkov pri úmrtí člena ZO, • pri prvom odchode člena do starobného, predčasného alebo invalidného dôchodku, • pri nezavinenej finančnej tiesni (na žiadosť člena), Jaroslava Čulenová, SOZ ZaSS

 19. Z prostriedkov odborov je možné poskytnúť dary Napr.: • pri životných a pracovných jubileách, • pri narodení dieťaťa, • pri návšteve chorých členov ZO (kvety, kniha, ovocie). PRÍSPEVKY A DARY POSKYTNUTÉ Z PROSTRIEDKOV ODBOROV SA NEZDAŇUJÚ, S VÝNIMKOU PROSTRIEDKOV VYPLATENÝCH AKO ODMENA ZA PRÁCU. Jaroslava Čulenová, SOZ ZaSS

 20. Poskytnuté odmeny za vykonanú prácu podliehajú zdaňovaniu podľa osobitného predpisu. Jaroslava Čulenová, SOZ ZaSS

 21. 2. c) ROZPOČET základnej odborovej organizácie • Hospodár vypracuje návrh rozpočtu s dôvodovou správou • Revízna komisia (revízori účtov) prerokuje návrh rozpočtu • Výbor ZOtento návrh predloží na schválenie členskej schôdzi. Jaroslava Čulenová, SOZ ZaSS

 22. Schválený rozpočet sa stáva záväznou smernicoupre hospodárenie s finančnými prostriedkami ZO. • Rozpočet ZO musí byť vyrovnaný, spracovaný v súlade so Smernicou hospodárenia ZO a musí rešpektovať všeobecné platné právne predpisy pre oblasť hospodárenia s finančnými prostriedkami. Jaroslava Čulenová, SOZ ZaSS

 23. Zloženie rozpočtu: • príjmová časť – tvorí zdroje finančných prostriedkov • výdavková časť – finančné výdavky súvisia s činnosťou ZO Jaroslava Čulenová, SOZ ZaSS

 24. Všetky zásadné zmeny v schválenom rozpočte ZO, ktoré vznikli v priebehu roka a vyžadujú si úpravu, alebo zmenu rozpočtu, musí opäť prerokovať a schváliť členská schôdza. Jaroslava Čulenová, SOZ ZaSS

 25. NÁVRH ROZPOČTU NA ROK ........ ZO SOZ ZaSS doplniť názov ZO Príjmy za rok ......... Stav finančných prostriedkov (predpokladaný) k 1.1. ................................... - bežný účet ......................................................................... - pokladničná hotovosť ........................................................ Spolu: ............................................................................................................. 450,00 € Členské príspevky ......................................................................................... 2 000,00 € Úroky ............................................................................................................. 50,00 € Príjmy spolu : ............................................................................................... 2 500,00 € Výdavky za rok ....... Pracovné a životné jubilea............................................................................... Vecné dary pri ukončení roka ......................................................................... Peňažné dary ku Dňu matiek .......................................................................... Peňažné dary ku Dňu otcov ............................................................................ Peňažné dary k MDD ....................................................................................... Pozornosť pri návšteve chorých ...................................................................... Podpora pri úmrtí člena ZO ............................................................................. Príspevok na kultúru a šport ........................................................................... Príspevok na zdravotnú starostlivosť .............................................................. Odvod z členských príspevkov ........................................................................ Hospodárska, organizačná a schôdzková činnosť ........................................... Rozpočtová rezerva ........................................................................................ Výdavky spolu :.......................................................................................... 2 500,00 € Spracoval: (doplniť meno) (doplniť meno) hospodár ZO SOZ ZaSS predseda ZO SOZ ZaSS Schválené na členskej schôdzi dňa : ...................................... Jaroslava Čulenová, SOZ ZaSS

 26. HOSPODÁR V ZÁKLADNEJ ODBOROVEJ ORGANIZÁCII Jaroslava Čulenová, SOZ ZaSS

 27. Hospodár v základne odborovej organizácii • vykonávahospodársku a finančnú agendu ZO, • zodpovedáza správu finančných prostriedkov a hmotného majetku ZO, • má dispozičné právov peňažnom ústave (doporučujem2 osoby spolu) Jaroslava Čulenová, SOZ ZaSS

 28. zabezpečuje odvod členských príspevkov na účet SOZ ZaSS (20 %-tný podiel), • informujevýbor ZO a členskú schôdzu o stave peňažných prostriedkov na bežnom účte a v pokladni, • vypracováva správu o hospodárení ZO, Jaroslava Čulenová, SOZ ZaSS

 29. pripravuje návrh rozpočtu ZO a dôvodovú správu, • vedie účtovníctvo a evidenciu členov ZO, • dbá, aby všetky výdavky z odborových prostriedkov boli realizované v súlade so smernicami hospodárenia ZO a schváleného rozpočtu ZO. Jaroslava Čulenová, SOZ ZaSS

 30. Pri zmene funkcionára, ktorý zodpovedá za hospodárenie s finančnými prostriedkami alebo majetkom ZO je potrebné zabezpečiť protokolárne odovzdanie agendy, najneskôr do dvoch týždňov po zmene funkcionárov Jaroslava Čulenová, SOZ ZaSS

 31. PROTOKOL O ODOVZDANÍ MAJETKU A AGENDY ZO dopísať názov ZO Evidenčné číslo ZO:............................... Majetok a písomná agenda odovzdaná novozvolenému V-ZO dňa : ...................... Odovzdali odstupujúci členovia V-ZO: predseda ZO : ...................................................(dopísať mená a podpisy) podpredseda ZO : ............................................................................................................. hospodár : ......................................................................................................................... predseda RK : ................................................................................................................... Prevzali novozvolení členovia V-ZO : predseda ZO : ...................................................(dopísať mená a podpisy) podpredseda ZO: ............................................................................................................... hospodár ZO : ................................................................................................................... predseda RK : .................................................................................................................... Obsah odovzdaného majetku a agendy V-ZO : 1. pečiatka ZO počet kusov: ....................... 2. stav finančných prostriedkov : v pokladni : ........................ na účte : ............................. 3. šeková knižka, čísla šekov: ...................................................... 4. bankomatová karta, čísla a počet : ........................................... 5. účtovné doklady, (uviesť roky) 6. zoznam inventáru vedeného v inventúrnej knihe, zápisnica s inventarizácie, (za roky .) 7. zásady hospodárenia ZO, (z roku .....) 8. rozpočet ZO, (za roky .....) 9. evidenčné štítky členov ZO, (počet kusov) 10. zápisnice z kontrol RK, (za obdobie .......) 11. Stanovy SOZ ZaSS, 12. kolektívne zmluvy, 13. zápisnice zo zasadnutí V-ZO, (za obdobie......) 14. zápisnice z členských schôdzi alebo konferencií, (za obdobie......) 15. korešpondencia V-ZO, (za obdobie.....) 16. kľúče od miestnosti V-ZO, (počet kusov). Zistené nedostatky: .................................................................................................. V ..................................... pečiatka ZO Protokol spísaný v dvoch vyhotoveniach. 1 x odovzdávajúci V-ZO 1 x novozvolený V-ZO Jaroslava Čulenová, SOZ ZaSS

 32. Úhrada príspevkov - čísla účtov SOZ ZaSS, na ktoré môžu ZO odvádzať 20 % z členských príspevkov: ČSOB 4008097597/7500 IBAN: SK63 7500 0000 0040 0809 7597 Slovenská sporiteľňa 0011481532/0900 IBAN: SK47 0900 0000 0000 1148 1532 Jaroslava Čulenová, SOZ ZaSS

 33. Jaroslava Čulenová, SOZ ZaSS

 34. Upozorňujem na presne vyplnené údaje na prevodnom príkaze: • Variabilný symbol – organizačné číslo ZO, ktoré je na pečiatke ZO (0000-00000) • Konštantný symbol – 0558 je to určitý znak bankového pohybu • Špecifický symbol – je číslo, ktoré určuje mesiac a rok odvodu zo ZO (napr. január 2014 je 0114; február, marec a apríl 2014 je 02030414) • Údaj pre vnútornú potrebu príkazcu – uvádza sa počet členov evidovaných v ZO (za mesačné obdobie) Jaroslava Čulenová, SOZ ZaSS

 35. ÚČTOVNÍCTVO V ZÁKLADNEJ ODBOROVEJ ORGANIZÁCII • Právnické, zahraničné a fyzické osoby v Slovenskej republike vedú účtovníctvo v zmysle zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctvev platnom znení. • Podľa uvedeného zákona sú účtovné jednotky (právnické, zahraničné a fyzické osoby) povinné viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvanlivosť účtovných záznamov. Jaroslava Čulenová, SOZ ZaSS

 36. Základná organizácia (účtovná jednotka) je povinná účtovať • v sústave jednoduchého alebo • podvojného účtovníctva. V sústave jednoduchého účtovníctva môže účtovať občianske združenie (odborová organizácia), ktorá má právnu subjektivitu a jej príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 tis. €. Ak ZO nesplní uvedené podmienky, je povinná účtovať v sústave podvojného účtovníctva. Jaroslava Čulenová, SOZ ZaSS

 37. Jaroslava Čulenová, SOZ ZaSS

 38. Všetky účtovné zápisy musia byť podložené účtovnými dokladmi, ktoré musia obsahovať: • slovné a číselné označenie účtovného dokladu, • obsahúčtovného prípadu a označenie účastníkov, Jaroslava Čulenová, SOZ ZaSS

 39. peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, • dátum vyhotovenia účtovného dokladu, • dátumuskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia, Jaroslava Čulenová, SOZ ZaSS

 40. podpisový záznamosoby zodpovednej za účtovný prípad (predseda ZO) a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie (hospodár ZO), • označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva Jaroslava Čulenová, SOZ ZaSS

 41. Účtovný zápis sa zaznamenáva do účtovných kníh. ZO, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva účtuje najmä: • v peňažnom denníku, • v knihách pohľadávok, • v knihe záväzkov, • v pomocných knihách. Jaroslava Čulenová, SOZ ZaSS

 42. Jaroslava Čulenová, SOZ ZaSS

 43. Peňažný denník je najdôležitejšou účtovnou knihou. Obsahuje najmä údaje o: • stave peňažných prostriedkov v hotovosti a na účtoch v peňažných ústavoch, • príjmoch v účtovnom období a v členení potrebnom na zistenie základu dane z príjmov, Jaroslava Čulenová, SOZ ZaSS

 44. umožňuje kontrolu plnenia rozpočtu a zostavenia výkazu o hospodárení ZO, • obsahuje všetky príjmy a výdavky, ktoré hospodár účtuje na základe príjmových a výdavkových dokladov. Príjmy a výdavky na bežnom účte na základe výpisu z bežného účtu. Jaroslava Čulenová, SOZ ZaSS

 45. Peňažný denník je možné objednať vo vydavateľstve: Nová Práca s.r.o. Barónka 12 831 06 Bratislava 3 č. tel./ fax: 02/44884768 www.vydavatelstvonp.sk Jaroslava Čulenová, SOZ ZaSS

 46. Príjmovépokladničné doklady sa vyhotovujú trojmo, pričom prvopis obdrží platiteľ, prvý prepis je účtovným dokladom a druhý zostáva v bloku. Jaroslava Čulenová, SOZ ZaSS

 47. Výdavkové doklady sa vyhotovujú dvojmo. Prvopis dokladu je účtovným dokladom a prepis zostáva v bloku. • Opravovanie finančných čiastok na účtovných dokladoch a v peňažnom denníku je prípustné iba účtovným spôsobom. Jaroslava Čulenová, SOZ ZaSS

 48. Účtovné doklady sa nesmú opravovať prepisovaním, vymazávaním alebo iným spôsobom, ktorým by sa účtovný doklad stal úplne alebo čiastočne nečitateľným. Oprava prečiarknutím sa vykoná tak, že nesprávny zápis sa prečiarkne. Pôvodný zápis, aj keď je prečiarknutý, musí zostať čitateľný. Na prečiarknutý zápis sa urobí správny zápis. K pôvodnému zápisu sa pripojí poznámka o vykonaní opravy s dátumom jej vykonania a podpisom osoby, ktorá opravu vykonala. Jaroslava Čulenová, SOZ ZaSS

 49. Jaroslava Čulenová, SOZ ZaSS

 50. Peňažný denník musí byť na titulnej strane označený pečiatkou ZO, podpísaný predsedom ZO, predsedom revíznej komisie ZO, resp. revízorom účtu a hospodárom ZO. • V prehľade o stave majetku ZO sa uvedie stav majetku k 01.01. kalendárneho roku, v ktorom sa peňažný denník začína viesť. Jaroslava Čulenová, SOZ ZaSS