VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY BRATISLAVA - PowerPoint PPT Presentation

vysok kola zdravotn ctva a soci lnej pr ce sv al bety bratislava n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY BRATISLAVA PowerPoint Presentation
Download Presentation
VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY BRATISLAVA

play fullscreen
1 / 42
VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY BRATISLAVA
821 Views
Download Presentation
faith
Download Presentation

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY BRATISLAVA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY BRATISLAVA Detašované pracovisko bl. Metoda D. Trčku Michalovce Ročníková práca PhDr. Eva Halušková, PhD. email: evah.haluskova@gmail.com t.č.0911 691 826

 2. Na akademickej pôdesamôžemestretnúť s rôznymidruhmiprác, ktorésaodlišujúsvojimicieľmi, obsahom charakteroma významom. KLASIFIKÁCIA PRÁC Školské (prekvalifikačné) práce Sú to práce, ktoré študenti spracovávajúpočas vysokoškolského štúdia. Ide o: • seminárnepráce/referáty, • ročníkové práce/projekty, • Práce študentskejvedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ), študentskejvedeckej činnosti (ŠVČ), študentskejvedeckej aktivity (ŠVA). Vedeckokvalifikačné práce Ide o súhrné zobrazenieprácspracúvaných a predkladaných na obhajobu za účelomzískania vysokoškolského vzdelania, vysokoškolskejkvalifikácie, akademického titulu alebovedecko-pedagogickejhodnosti. • bakalárske práce, • diplomové práce, • rigorózne práce, • dizertačné práce, • habilitačné práce. ŠKOLSKÉ, ZÁVEREČNÉ A KVALIFIKAČNÉ PRÁCE

 3. CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH PRÁC Seminárna práca Má charakter písomnej práce a študenti ňou prezentujú výsledky teoretického i praktického skúmania určitého problému. Pomáha študentom zvládnuť obsah študovaného predmetu. Môže mať rôznorodý charakter: projekt, praktická úloha, meranie, prieskum, experiment, výpočet, informačný prehľad. Ročníková práca Preverujú sa ňou odborné schopnosti a vedomosti študenta a jeho schopnosť interpretovať odborné problémy v širších časových a predmetových súvislostiach. Cieľom písania ročníkovej práce je: • Praktická aplikácia stavby textu na základe odborných formálnych požiadaviek v súlade s platnými normami. • Orientácia v odbornej literatúre. • Interpretácia odborného problému zo študijného odboru príbuzných disciplín. • Vlastná interpretácia zistených faktov a odborných problémov, ich analýza, syntéza a prehľadné spracovanie v rámci odborného kontextu do vlastného diela.

 4. Bakalárska práca Je záverečnou prácou pri štúdiu podľa študijného programu prvého stupňa (bakalársky študijný program). Overuje sa ňou zvládnutie základov teórie a odbornej terminológie, základných štandardných vedeckých metód a úroveň vedomostí, znalostí a zručností, ktoré študent získal počas štúdia. Preukazuje sa ňou schopnosť samostatnej odbornej práce z obsahového a formálneho hľadiska. Môže mať prvky pôvodnosti, sumarizácie a kompilácie. Diplomová práca Je záverečnou prácou pri štúdiu podľa študijného programu druhého stupňa alebo študijného programu podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách (magisterský, inžiniersky a doktorský študijný program). Diplomovou prácou sa overuje zvládnutie teórie a odbornej terminológie, aplikácia základných štandardných vedeckých metód a úroveň vedomostí, znalostí a zručností, ktoré študent získal počas štúdia, a jeho schopnosť používať ich pri riešení úloh študijného odboru. Preukazuje sa ňou schopnosť samostatnej odbornej práce z obsahového a formálneho hľadiska. Môže mať prvky pôvodnosti sumarizácie a kompilácie.

 5. Dizertačná práca Je záverečnou prácou pri štúdiu podľa študijného programu tretieho stupňa (doktorandský študijný program). Má charakter vedeckej práce, v ktorej doktorand na základe priebežného výskumu a s využitím bohatého dokladového materiálu, ako aj vedeckých metód preukazuje schopnosť a pripravenosť samostatne vedecky a tvorivo pracovať v oblasti výskumu alebo vývoja, resp. pripravenosť na samostatnú teoretickú a tvorivú umeleckú činnosť, na riešenie teoretických i praktických problémov vedného odboru. Autor prácou preukazuje schopnosť spracovať zvolený odborný problém s medziodborovým prístupom a s vypracovaním záveru. Rigorózna práca Jej obhajoba je súčasťou vykonania rigoróznej skúšky v študijnom odbore, v ktorom získal študent vysokoškolské vzdelanie. Rigoróznou prácou sa overuje schopnosť študenta na základe samostatného štúdia preukázať, že v študijnom odbore má hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je spôsobilý osvojovať si samostatne nové poznatky vedy a praxe a je schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi. Táto práca má byť pôvodná a originálna, nesmie byť upravená alebo prepracovaná diplomová alebo iná postupová a kvalifikačná práca. Habilitačná práca Jej príprava je podmienkou začatia habilitačného konania v príslušnom vednom odbore. Môže mať podobu monografie, monotematickej práce, ktorá prináša nové vedecké poznatky alebo súboru publikovaných vedeckých prác, doplneného komentárom uchádzača o habilitáciu za docenta. Autor habilitačnej práce preukazuje schopnosť spracovať zvolený odborný problém s medziodborovým prístupom a závermi. Na základe vlastného doterajšieho výskumu s využitím vedeckého odborového potenciálu prináša zásadné poznatky alebo teoretické východiská.

 6. Bakalárskapráca Podľa § 52 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. „Bakalársky študijný program ako študijný program prvého stupňa sa zameriava na získanie teoretických poznatkov a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy alebo umenia a na zvládnutie ich použitia pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Absolventi bakalárskeho študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.“ Odporúčaný postup pri písaní bakalárskej práce • voľba témy – zvážiť vzťah k téme, jej náročnosť a dostupnosť informácií, • vyhľadávanie bibliografie, prameňov, rešerše, • štúdium materiálov a výpisky, • formulovanie cieľa/cieľov práce, • osnova (štruktúra) bakalárskej práce, • vlastné spracovanie témy – vlastný text (jadro, úvod, záver), • kompletizácia – tabuľky, grafy, obrázky, prílohy, bibliografia, • konečná verzia bakalárskej práce, • korektúry, jazyková úprava, zviazanie práce, • odovzdanie bakalárskej práce v počte 2x v tvrdej väzbe a 1x v PDF.

 7. Ročníková práca • RP sa overuje zvládnutie základov teórie a odbornej terminológie a úroveň vedomostí, znalostí a zručností, ktoré študent získal počas doterajšieho štúdia • študent ňou preukazuje schopnosť samostatnej odbornej práce z obsahového a formálneho hľadiska

 8. Smernica č. 7/2011 VŠZaSP sv. Alžbety • Norma ISO 690:2012 • Orendáč, P. 2009. Ako písať školské a záverečné práce. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, 2009, 47 s. • Dodatok k 2. vydaniu Orendáča - internet Formálne spracovanie ročníkových prác

 9. rozsah práce: 20 strán • do rozsahu práce sa počíta úvod, hlavný text, záver, zoznam použitej literatúry • typ písma TimesNew Roman, veľkosť 12 v celej práci, s výnimkou nadpisov (14 b) • riadkovanie 1,5 v celej práci jednotné • nastavenie strany – okraje zľava 3,5 cm, sprava 2 cm, zhora a zdola 2,5 cm • číslovanie strán – arabskými číslicami, v dolnej časti stránky (centrovanie na stred) Formálne spracovanie ročníkových prác

 10. Prvá úroveň – 14 b veľkým tlačeným písmom bold(úvod, hlavné kapitoly, záver, zoznam použitej literatúry) • Druhá úroveň – 12 b veľkým tlačeným písmom bold(podkapitola 1. 1 a PRÍLOHA A, PRÍLOHA B) • Tretia úroveň – 12 b malým tlačeným písmom bold(podpodkapitola 1. 1. 1) • Všetky názvy kapitol – píšeme od ľavého okraja Formálne spracovanie ročníkových prác

 11. nová kapitola (1. úroveň) sa začína vždy na novej strane • nová podkapitola (2. úroveň) pokračuje za predchádzajúcim textom, pričom 2 voľné riadky sa vynechávajú pred nadpisom, 1 voľný riadok za nadpisom • čísla strán sa uvádzajú dole v strede (začíname číslovať za úvodom prvá strana) • práca sa píše v autorskom pluráli v štátnom jazyku • text zarovnať obojstranne • každá nová myšlienka v novom riadku + tabulátor Formálne spracovanie ročníkových prác

 12. jazyková úprava textu – gramatika a štylistika; používa sa odborná terminológia, nepoužívajú sa hovorové výrazy či zdrobneniny, nepoužívajú sa skratky - t. j. t. z. napr., atď. treba napísať celý výraz • Používať len jeden typ odrážok v celej práci (napr. pomĺčka, šípka, atď.). Formálne spracovanie ročníkových prác

 13. pri zostavovaní štruktúry práce vychádzať z názvu témy • ročníková práca je teoretická práca • nemala by sa (môže) používať tretia úroveň členenia textu (1.1.1) Obsahová stránka ročníkovej práce

 14. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY BRATISLAVA Detašované pracovisko bl. Metoda D. Trčku Michalovce SOCIÁLNE PROBLÉMY RODÍN V DNEŠNEJ DOBE ROČNÍKOVÁ PRÁCA 2013 MENO A PRIEZVISKO

 15. OBSAH ÚVOD .................................................................................................................... 8 1 POJEM RODINA A JEHO VYMEDZENIE .............................................................. 9 1.1 Premeny cyklu rodinného života od začiatku 20. storočia .......................10 1.2 Situácia na Slovensku ................................................................................12 2 SOCIÁLNE PROBLÉMY A RIZIKÁ SÚČASNEJ RODINY.......................................... 14 2.1 Detstvo a mladosť .....................................................................................14 2.2 Rozvod........................................................................................................26 2.3 Nezamestnanosť.........................................................................................35 2.4 Chudoba .....................................................................................................42 3 SOCIÁLNA PRÁCA................................................................................................ 44 ZÁVER..................................................................................................................... 49 ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY........................................................................... 50

 16. Obsah – vygenerovať (nie ručne) Úvod – ktorý sa píše na záver, stručne opisujeme problematiku, ktorou sa práca zaoberá, cieľ práce ...... Jadro práce – jednotlivé kapitoly Záver Zoznam použitej literatúry

 17. V úvode autor stručne a výstižne charakterizuje stav poznania alebo praxe v oblasti, ktorá je predmetom záverečnej/kvalifikačnej práce a oboznamuje čitateľa s významom, cieľmi (posledný odsek) a zámermi práce. • Autor v úvode zdôrazňuje, prečo je práca dôležitá a prečo sa rozhodol spracovať danú tému a pre akú cieľovú skupinu je práca určená Úvod

 18. kapitoly majú byť rozsahovo vyvážené • musí byť zrejmá logická nadväznosť a súvislosť jednotlivých kapitol s témou práce • úvod a záver sa píše nakoniec Obsahová stránka ročníkovej práce

 19. Minimálne 15 zdrojov • Zdroje - nie staršie ako z roku 2000 Literárne zdroje

 20. Autor sa opiera o odborné pramene: • Odborná literatúra, • Články z odborných časopisov, • Zborníky z konferencií, • Zákony a vyhlášky, • Interné materiály inštitúcii, • Informácie z učebných textov. • nepoužívame www.referaty.sk, www.infodrogy.sk a im podobné stránky, Literárne zdroje

 21. pri citovaní je dôležitá etika citovania a technika citovania • etika citovania – odráža či a ako autor dodržiava etické normy vo vzťahu k cudzím myšlienkam, čo znamená, že každá myšlienka, ktorú autor prevezme od iného autora musí byť riadne odcitovaná, inak sa autor dopúšťa plagiátorstva • technika citovania: parafrázovanie a doslovná (priama) citácia Citácie v texte

 22. citácia, • parafráza, • výťah. 3 spôsoby preberania prameňov:

 23. „prerozprávanie“ prevzatej myšlienky (upravená myšlienka iného autora, zmysel myšlienky sa nemení, ide o vyjadrenie vlastnými slovami) • uvádza sa autor a rok, napr.: • Ukázalo sa, že tieto zmeny zasahujú rodiny rôznych sociálnych vrstiev, v rôznych subkultúrach, v stupňoch a obdobiach a že realistický pohľad na minulosť, má aj veľký význam pre pochopenie prítomnosti (Možný, 2008). • Vychádzajúcim znakom každej rodiny, je existencia najmenej jedného dieťaťa bez zreteľa na jeho vek (Kraus, Poláčková, 2001). Parafrázovanie

 24. Možný (2008) uvádza rozdiely v reprodukčnom chovaní a životnom cykle:......... Rodičia pomáhali dorastajúcej generácii, kým sa nepostavila na svoje nohy až do tej miery, že nie jeden mladý človek to zneužíval a dodnes zneužíva a necháva sa živiť rodičmi aj v čase, keď by už mali stáť na vlastných nohách a pomáhať dokonca svojím rodičom (Góbis, 1999;Korcsog, 2005;Leczová, 2007). Parafrázovanie

 25. Rizikový muž je podľa Vágnerovej (2004): • muž, ktorý sa z dôvodu psychickej poruchy, ktorá bola zistená u páchateľov domáceho násilia, pre partnerstvo a rodičovstvo nehodí. Je neprimerane agresívny a ohrozuje svoju ženu i deti a všetkých slabých jedincov. Je konfliktný, egocentrický a bezohľadný, • muž závislý na alkohole alebo na drogách. Alkohol funguje ako spúšťač a odstraňuje zábrany, • rizikovými partnermi sú muži, ktorí v detstve zažili násilie vo vlastnej rodine, boli sami jeho obeťou alebo svedkami násilného správania medzi rodičmi. Takáto skúsenosť z vlastného detstva zvyšuje pravdepodobnosť zaujatia podobne vymedzených rolí i v dospelosti. Muži sa identifikujú so svojím otcom a stávajú sa násilníkmi.

 26. doslovný prepis textu tak, ako je uvedený v publikácii, z ktorej čerpáme (maximálne 10 riadkov) • používame výlučne v prípade definícií alebo pri citácii zákona • Uvádza sa autor, rok, strana (v úvodzovkách šikmým písmom len ak je citát nad 4 riadky) Citácia

 27. „Od nepamäti ženu spútava jej reprodukčná funkcia cez svoju energetickú náročnosť, ktorú nemôže dostať, keď chýba v rodinnom systéme energia muža. Muž od nepamäti zaisťuje svojou dominantnosťou to, že plodí deti aby bol pre ich zabezpečenie nezbytočný“ (Možný, 2008, s. 323). Sociálny pracovník podľa ods. 7 § 84 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách „je fyzická osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore sociálna práca v prvom stupni, druhom stupni alebo má uznaný doklad o takomto vysokoškolskom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou.“

 28. ak citujeme text od autora, ktorý vo svojej publikácii cituje iných autorov • v práci môžeme citovať len ten zdroj, ktorý „držíme v rukách“ • autor In autor, rok Akútna intoxikácia psychoaktívnou látkou môže dôjsť u závislého, ale tiež u človeka, ktorý látku zneužíva rizikovo alebo škodlivo (Nešpor In Ondrejkovič et al., 2008). Sekundárne citácie

 29. Bowenová, Gilchristová a Bech (In Lovaš, 2010) zistili, že ich rehabilitačný program nemal očakávaný efekt. Významne neznížil opakované násilie ani čas opakovaného incidentu.

 30. text práce nečleníme na odseky podľa toho, z akých zdrojov sme čerpali • každý odsek musí tvoriť logicky zmysluplný celok, pričom v jednom odseku môže byť odcitovaných viacero zdrojov, napríklad:

 31. Je krátke zhrnutie originálnej pasáže, ide o redukciu textu minimálne na 75 % oproti originálu, treba sa pridržiavať originálnych myšlienok bez pridávania vlastných pohľadov. Výťah

 32. Ak autor čerpá z cudzojazyčných prameňov – uvádza sa citácia uvádzaná podľa tohto prekladu. • Píše sa text v jazyku, v ktorom je celá práca

 33. Ak sú dvaja autori (spoluautori): • Podľa Voňkovej, Klačanskej (2004) sa začala naša spoločnosť zaoberať o domácom násilí až v okamihu, keď táto problematika sa podarila neziskovým organizáciám presadiť ako mediálna téma. Do tej doby sa o tom verejne nehovorilo. • Naša spoločnosť sa začala zaoberať o domácom násilí až v okamihu, keď táto problematika sa podarila neziskovým organizáciám presadiť ako mediálna téma. Do tej doby sa o tom verejne nehovorilo (Voňková, Klačanská, 2004).

 34. Traja autori: • Oláh, Schavel, Mátel (2010) uvádzajú (tvrdia) nikdy nie hovoria • Viac ako traja autori: • Tomeš et al. (2010) tvrdí, že ........ (zo zahraničia autor) • Oláh a kol. (2011) uvádza, že (zo SR) • Citovanie zo zákona: • „Príspevok na zdravotnú starostlivosť je 2 eura mesačne“ (Zákon č. 599/2003 Z.z. § 11 ods. 2).

 35. Pri Ústave SR: • Podľa čl. 1 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. „Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá a práva.“ • V prípade anonymných diel: • Anonym (2011, s. 5) tvrdí, že ........ • Citovanie normy: • Edícia je „skupina monografií, sériových publikácií ......“ (STN ISO 690, 2012, s. 7).

 36. Citovanie z biblie: • „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho prvorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život“ (Sväté písmo, Jn 3, 16). • Citovanie cirkevných dokumentov: • Katechetizmus Katolickej cirkvi (KKC 2004) • Kódex kanonického práva (CIC 280) • „Solidarita sa prejavuje ......“ (KKC 1940). • Skratky sa uvedú do zoznamu skratiek

 37. Stručne zhrnúť a zhodnotiť dosiahnuté výsledky práce vo vzťahu k stanoveným cieľom. Záver

 38. Kniha a monografia OLÁH, M. 2005. Sociálnoprávna ochrana detí. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2005. 206 s. ISBN 80 – 8068 – 349 - 2. Článok v časopise ONDREJKOVIČ, P. 2007. Koncepcia prevencie drogových závislostí. In Sociálna prevencia. ISSN 1336 - 9679, 2007, roč. II., č. 3, s. 14 – 19. Zoznam použitej literatúry

 39. Článok zo zborníka a monografie KOZOŇ, A. 2009. Morálne aspekty bezpečnosti jedinca a spoločnosti v sociálnej a ekonomickej núdzi. In Sociálna a ekonomická núdza – bezpečnosť jedinca a spoločnosti. Zborník príspevkov. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2009. ISBN 978 – 80 – 89271 – 63 - 4, s. 23 - 30. KOVAČIKOVÁ, D. 2003. Vybrané kapitoly z dejín sociálnej práce. In TOKÁROVÁ, A. a kol. Sociálna práca . 2. vyd. Prešov : FF Prešovskej univerzity, 2003. ISBN 80 – 968367 – 5 - 7, s. 80 - 154.

 40. Elektronické dokumenty - monografie JURČOVÁ, D . 2005. Slovník demografických pojmov . [online]. Bratislava : Inštitút informatiky a štatistiky, apríl 2005. [citované 2007 – 10 – 3 0]. Dostupné na internete: < http://www.infostat.sk/vdc/pdf/slovnik_2verdd.pdf >. ISBN 80 – 85659 – 40 - 9. • Články v elektronických časopisoch a iné príspevky HOCHELOVÁ, M. 2007. Rizikové správanie detí a mládeže. In Sociálna prevencia . [online]. II. roč. č. 1/2007. [citované 2007 – 10 – 10]. s. 14-18. Dostupné na internete: <http://www.infodrogy.sk/drogyUserFiles/File/IVB_Kmiminalita_1_2007_zelene.pdf>. ISSN 1336-9679. Vedecko – kvalifikačné práce PODARENÁ, A. 2010. Domáce násilie voči seniorom: dizertačná práca. Bratislava : VŠZaSP sv. Alţbety, 2010. 149 s.

 41. Zákony: Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 42. Ďakujem za pozornosť! Kontakt : evah.haluskova@gmail.com t.č. 0911691826