kommunikasjon og informasjon n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kommunikasjon og informasjon PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kommunikasjon og informasjon

play fullscreen
1 / 66

Kommunikasjon og informasjon

177 Views Download Presentation
Download Presentation

Kommunikasjon og informasjon

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kommunikasjon og informasjon Øystein Pedersen Dahlen oysteinlp@hivolda.no Høgskulen i Volda 13-14.01.09

 2. Oversikt over forelesningen • Om informasjon og kommunikasjon • Det systemteoretiske perspektivet • Praktisk kommunikasjonsutfordring

 3. God informasjon? • Tenk på et eksempel • Hvorfor nyttig? • I motsetning til dårlig informasjon • Hva var problemet?

 4. Kjennetegne på god informasjon • Tilgjengelig • Relevant • Tilpasset • Forstålig

 5. Hvorfor god informasjon? • Tilgjengelig • Relevans • Tilpasset • Forstålig

 6. Utgangspunktet • Overordnet problemstilling eller tema • Målgruppe • Målsetning • Virkemidler • Evaluering

 7. Forelesning på MEI302 • Overordnet problemstilling: kommunikasjon og informasjon • Målgruppe

 8. Hei jeg har noen spørsmål ang. mine forelesninger: - Hvor mange studenter er det på kurset? - Hva slags fagbakgrunn har studentene? - Hvilken yrkesgruppe tilhører de? - Skal jeg gå gjennom alt mitt på denne forelesningen eller skal jeg ha forelesninger senere i semesteret? Øystein

 9. Hei! Flott at du stiller igjen! Det er ca 35 studentar. Dei fleste 3- årige helse/sosialutdanningane er representerte, med overvekt av sjukepleiarar og sosialarbeidarar. (…) Jan Inge Sørbø har kontakta Jan Arne Halvorsen, men i utgangspunktet tenkte vi oss same "arbeidsdelinga" mellom dykk to som det var våren 08. Det betyr at du tek ditt no. Nils M.

 10. Et spørsmål til: er det folk med erfaring fra arbeidslivet (helse- og sosialsektoren)? Er de i arbeid nå? ø Ja, dei aller fleste. Nokre få er heiltidsstudentar som har gått direkte frå bachelor Nils

 11. Forelesning på MEI302 • Overordnet problemstilling: kommunikasjon og informasjon • Målgruppe: sjukepleiere og sosialarbeidere, 35 stykker • Målsetning: økt (teoretisk) forståelse • Virkemidler: forelesning (og litteratur) • Evaluering: samtale underveis

 12. En god kommunikatør • Teoretisk kunnskap • Praktisk erfaring • Personlig kompetanse (relasjonskompetanse)

 13. Kommunikasjonsutfordring • Overordnet problemstilling • Målgrupper • Målsetninger • Virkemidler • Evaluering

 14. Tenk ut en kommunikasjonsutfordring • Overordnet problemstilling • Pasientopplæring • Pårørendeopplæring • Informasjon om rettigheter • Helsekampanje eller –opplæring • Målgrupper • Målsetninger • Virkemidler • Evaluering

 15. Kommunikasjonsutfordring • Overordnet problemstilling • Inndeling i systemer • Målgrupper • Konkrete målsetninger • Virkemidler • Evaluering

 16. Systemteori • En verden av systemer • Helheten mer enn delene • Åpent systemperspektiv: • relasjoner mellom systemer • Undersøkelse av organisasjoners kontakt med omverden

 17. Ulike systemer Skiller seg fra hverandre med funksjon • Økonomi • Vitenskap • Familie • Politikk

 18. Binære koder Alle systemer er basert på binære koder • Massemedier: informasjon – ikke-informasjon • Domstoler: legalt – illegalt • Politikk: makt – opposisjon • Vennskap: tillitt – ikke tillitt • Helsevesenet: syk – frisk • Forretningsliv: lønnsomt - ulønnsomt

 19. http://www1.nrk.no/nyhetsspiller/type/loop/verdi/4195/tab/nyheterhttp://www1.nrk.no/nyhetsspiller/type/loop/verdi/4195/tab/nyheter

 20. Et sosialt system

 21. Tre nivåer • Systemet i seg selv: organisasjonen eller den som meddeler • Subsystemet: delene i organisasjonen eller intern målgruppe • Suprasystemet: omgivelseneeller ekstern målgruppe

 22. Konsekvenser av differensiering • Ulike systemer krever spesialkompetanse • Kommunikasjon er kontroll av kompleksitet, som skaper ytterligere kompleksitet • Friksjoner mellom systemene skaper endringer • Skaper nye undersystemer

 23. Kommunikasjonsutfordring • Innenfor hvilket system? • Fra hva slags system? • Binære koder? • Hva slags kommunikasjon i systemet? • Hva slags kompetanse forventes i systemet? • Hva slags holdninger forventes? • Sub-systemer?

 24. Omverdenanalyse • Holde kontakt med omverden: • Hvem er våre målgrupper? • Hva synes de om oss? • Hva ønsker de? • Hva er deres målsetninger? • Potensielle kriser? • Ta temperaturen på omverden

 25. Symmetrimodellen • James Grunig • Forholdet til andre systemer: • Asymmetrisk: etter organisasjonens ønsker • Symmetrisk: skape gjensidig forståelse og felles løsninger

 26. Den symmetriske modellen • Mer effektiv • Ønsker også å påvirke avsender • Partene skal nærme seg hverandre • Påvirke både organisasjonen og publikum

 27. Avhengig av verdensanskulese

 28. Excellence-modellen • Bøye av for interessentene (asymmetrisk) • Argumentere for organisasjonens interesser (asymmetrisk) • Felles løsninger: vinn-vinn-sone (symmetrisk) • Toveiskommunikasjon: dialog

 29. Forutsetninger for excellence-modellen • Kommunikatørene er involvert i strategiske prosesser • Internkommunikasjon er preget av symmetri

 30. Internkommunikasjon • Kontakt mellom organisasjonens subsystemer • Uformelle og formelle kanaler • Ulike virkemidler, til ulike målsetninger

 31. Målsetninger • Hovedmål • Ideelt mål og minstemål • Delmål – resultatmål • Tidshorisont Ulike typer målsetninger: • Kunnskapsmål • Endre holdninger • Endre adferd

 32. Fra budskap til adferdsendring • Høre budskapet • Forstå budskapet • Godta budskapet • Se relevansen i budskapet • Ta til seg budskapet • Huske budskapet • Endre holdninger • Endre adferd • Varig adferdsendring

 33. Fra budskap til adferdsendring • Høre budskapet: 50 % • Forstå budskapet: 50 % • Godta budskapet: 50 % • Ta til seg budskapet: 50 % • Se relevansen i budskapet: 50 % • Huske budskapet: 50 % • Endre holdninger: 50 % • Endre adferd: 50 % • Varig adferdsendring: 50 % = 0,2 %http://www.settegrenser.no

 34. Kommunikasjonssutfordring: målsetninger • Kunnskapsmål? • Endre holdninger? • Endre adferd?

 35. Kommunikasjonsutfordring: målgruppeanalyse • Hva vet dere om målgruppen? • Hva vet målgruppen om tema? • Hva ønsker målgruppen? • Hva vet målgruppen om avsender? • Hvordan kan dere få vite mer? • Kan det komme krav om endring?

 36. Informasjonsplanlegging • Definere tema • Definere målgruppe • Sette opp målsetninger • Analysere relasjoner og oppfatninger • Analysere situasjonen - rammefaktorer • Definere utfordringer • Analysere målgruppen • Bestemme respons • Planlegge kommunikasjonen • Evaluering

 37. Bestemme respons - virkemidler • En kommunikasjonsutfordring? • Eller juridisk, teknisk, fysisk, organisatorisk … ?

 38. Kampanjer Internett Brosjyrer Faktaark Brev må tilpasses målgruppen og målsetning E-post Møter Samtaler Gjennom journalister Ulike virkemidler

 39. Dialog med målgruppen • Hva trenger mottakeren å vite for å oppnå målsetningene? • Hva er mottaker interessert i å vite - hva er relevant informasjon? • Undersøke (få frem) hvordan mottakerne tolker og gir mening til egen situasjon

 40. Hvorfor god informasjon? • Tilgjengelig • Relevans • Tilpasset • Forstålig • Motivasjon • Interesse

 41. Planlegge kommunikasjonen • Hvem skal kommunisere? • Hvem har gjennomslagskraft? • Hva skal budskapet være? • Hva er det viktigste (for avsender/mottaker)? • Gjennom hvilke kanaler? • Spill på flere sanser! • Hvem er ansvarlig for gjennomføring og evaluering?

 42. Evaluering • Var informasjonstiltaket vellykket? • Hva var nå-situasjonen? • Hva var ønsket situasjon og minstestandard? • Hva er ny nåsituasjon? • Forskjell på pkt. 2 og 3? • For ambisiøse målsetninger?

 43. Evaluering: En kontinuerlig prosess • Forberedelser: • tilførsel av informasjon, planlegging • Gjennomføringen: • Spredning av materiell • Tidsplan • Kvaliteten på materiellet • Umiddelbare målsetninger • Overordnede målsetninger: • Kunnskap, holdninger, handlinger

 44. Planlegging, undersøk og evaluer • Samle informasjon om tema og målgruppen • Sett opp målsetninger • Finn strategi og plan for evaluering • Kontinuerlig målinger • Evaluere sluttresultat

 45. Evaluere sluttresultatet • Effektmåling • Effektanalyse (kontrollere variable) • Årsaksanalyse (andre faktorer) • Måloppfyllelsanalyse • Formålseffektivitetsanalyse (rett tiltak?) • Kostnadseffektivitet (verdt innsatsen?)

 46. Verktøy • Kvantitativ og kvalitativ metode • Kontorarbeid og feltarbeid • Casestudier • Intervjuer (individuelt eller flere) • Observasjoner • Eksperiment (eget opplegg) • Spørreskjema

 47. Barnevernet og skole/barnehage 13. Har du hatt kontakt med barnevernet gjennom arbeid? ם Ja ם Nei 32. Barnevernet er ein god samarbeidspartner for arbeidsplassen min:ם Heilt uenig ם Nokså enigם Nokså uenig ם Heilt uenigם Veit ikkje

 48. Ja: Har hatt kontakt med barnevernet God samarbeidspartner: Heilt enig: 16,9 % Nokså enig: 45,3 % (= 62,2 %) Veit ikkje 3,3 % Nei: Har ikkje hatt kontakt med barnevernet God samarbeidspartner: Heilt enig: 8,4 % Nokså enig: 15,0 % (= 23,4 %) Veit ikkje: 62,6 %