Samhandling og kommunikasjon - PowerPoint PPT Presentation

samhandling og kommunikasjon n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Samhandling og kommunikasjon PowerPoint Presentation
Download Presentation
Samhandling og kommunikasjon

play fullscreen
1 / 23
Samhandling og kommunikasjon
326 Views
Download Presentation
baakir
Download Presentation

Samhandling og kommunikasjon

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Samhandling og kommunikasjon Forelesninger 2002-2003 Grunnutdanningen i sykepleie Kull 2001

 2. Tema • Relasjoner • Kroppsspråk • Faser i kontaktforhold • Følelsesladede / nøytrale holdninger • Balansert involvering • Overføring - motoverføring • Aggresjonstakling

 3. Individ og Relasjoner • ”Alt liv handler om relasjoner. Det kan ikke tenkes noe form for liv uten relasjon til miljøet omkring. Alt levende forutsetter interaksjon med annet liv. Det er i denne utvekslingen mellom levende planter, dyr og mennesker at livet kan vokse, utvikle seg og forandres.” (Jensen, 1997 s. 31)

 4. Individ og Relasjoner (2) • Et helhetlig menneskesyn omfatter både mennesket og sammenhengene vi inngår i. • Hvis vi kun har enkeltindividet som vårt observasjonsfelt, vil en rekke fenomener bli uforståelig for oss.

 5. Hovedtyper relasjoner • Symmetriske relasjoner Deltakerne fokuserer på likheter. Forsøker å ligne hverandre. (”Like barn leker best”) • Komplementære /Asymmetriske relasjoner Deltakerne fokuserer på ulikheter. (”Motsetninger tiltrekker hverandre”). Hva slags relasjon er sykepleier/pasient-relasjonen?

 6. Hvordan skape betingelser for gode relasjoner? • Å være personlig • Å bekrefte det unike ved pasienten • Felles opplevelser • Hellige øyeblikk • Humor

 7. Kroppsspråk Ikke-verbal kommunikasjon består av: - Kroppsspråk - kroppens positur, holdning og bevegelse. - Kommunikasjon via ansikt, øyne, stemme, stillhet, pust, berøring.

 8. Det unike møtet • ”Møtet mellom to mennesker er en enestående hendelse i seg selv. Enestående i den betydning at akkurat dette møtet, mellom akkurat disse to menneskene aldri har skjedd før og aldri kommer til å skje igjen” (Størksen, 1980).

 9. Tilstedeværelse • Er jeg nysgjerrig på denne pasienten? • Hvordan kan jeg øke min nysgjerrighet?

 10. Sykepleier - pasient - fellesskapet • Forberedelsesfasen • Orienteringsfasen • Arbeidsfasen • Avslutningsfasen

 11. Samtale - 6 grunnregler 1. Börja med ”öppen invitation”. 2. Lyssna så länge det finns något att lyssna til 3.Tänk aldrig på vad du själv skall säga när patienten tystnar. 4. Lyssna och reagera på affektiva budskap. 5. Börja lyssna från början 6. Lär deg tåla och värdera tystnad. (Wretmark og Kagan, 1980).

 12. Holdning - en definisjon En holdning er en relativt varig organisering av tanker, følelser og atferdstilbøyeligheter omkring et fenomen, et spørsmål, en institusjon i samfunnet, en etnisk gruppe og lignende. Utviklingen av holdninger er en del av sosialiseringen fordi de både dannes som et resultat av samspill med andre, og påvirker måten vi omgås andre på (Bunkholdt, 2000).

 13. Personalholdninger som oppleves som positive: • Personlig omsorg • Innlevelsesevne • Åpenhet og evne til å vise seg som person • Håp og optimisme • Likeverdighet • Fleksibilitetog evne til nytenkning • Gi trygghet og støtte • Humoristisk sans (Hummelvold, 2001).

 14. Personalholdninger som oppleves som negative: • Manglende innlevelsesevne • Moralisering og ”bedre-vitende-holdning” • Travelhet • Passivitet og ”snillhet” • Manglende evne til å skille mellom egne og pasientens problemer

 15. Balansert involvering • ”…sykepleieren balanserer kontaktforholdet slik at det ikke blir for nært” (G.von Krogh, 1995).

 16. Overføring • Betegner de følelsesmessige reaksjoner pasienten får overfor en annen når reaksjonene ikke stammer fra slik den andre faktisk er eller forholder seg, men fra pasientens tidligere erfaring og mellommenneskelige forhold. (A. Evang, 1986).

 17. Motoverføring • Betegner de følelsesmessige reaksjoner behandler får overfor pasienten som ikke stammer fra slik pasienten faktisk er eller forholder seg. Reaksjonene stammer fra behandlerens tidligere erfaringer i mellommenneskelige forhold, fra egne nevrotiske konflikter. (A.Evang, 1986)

 18. Motoverføring i vid betydning • ”De komplekse følelsene som terapeuter kan ha overfor pasienter, blir med et fellesbegrep iblant kalt motoverføring” (Cullberg, 1999).

 19. Ulike måter å forstå aggresjon på • Teorier som fokuserer på personen. (personens psykologiske utvikling) • Teorier som fokuserer på innlært atferd. • Teorier som fokuserer på arv og genetikk. • Teorier som fokuserer på biologiske og biokjemiske forhold. • Teorier som fokuserer både på personen og situasjonen.

 20. ” Enkelte situasjoner eller relasjoner kan aktualisere en særlig sårbarhet hos en person som kan gjøre at volden blir en mulighet” (Bøe og Thomassen, 2000).

 21. Sårbarhetssammenhenger som går forut for voldelige handlinger • Fysisk kontakt • Grensesetting • Kommunikasjonsproblemer • Omstillinger • Personer • Risikokontakt • Stoff (Bjørkly, 1997).

 22. Strategier i det terapeutiske arbeidet med aggressive/voldelige pasienter 1. Arbeide med sårbarheten slik at personen i mindre grad opplever situasjoner som en trussel mot han/henne. 2. Hjelpe pasienten til å takle situasjonen uten å ty til vold. Finne andre mestringsstrategier enn vold. 3. Hjelpe pasienten til å unngå situasojner han/hun er sårbar i.

 23. Ansvar og skyld • Gjerningsmannen er ansvarlig for voldshandlingene og skyldig overfor den han har krenket. • Volden bør alltid sees som en handling utført av en person uansett hvor dominerende de situasjonelle føringene er. (Bøe og Thomassen, 2000).