radno anga ovanje i zapo ljavanje osoba sa intelektualnim te ko ama na otvorenom tr i tu rada n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Radno angažovanje i zapošljavanje osoba sa intelektualnim teškoćama na otvorenom tržištu rada

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Radno angažovanje i zapošljavanje osoba sa intelektualnim teškoćama na otvorenom tržištu rada - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Radno angažovanje i zapošljavanje osoba sa intelektualnim teškoćama na otvorenom tržištu rada. www.kec.org.rs. KEC MNRO Osnovan 2002 Preregistrovan 2011 Promenio ime 2013 u Kreativno edukativni centar KEC. . Misija:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Radno angažovanje i zapošljavanje osoba sa intelektualnim teškoćama na otvorenom tržištu rada' - melina


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
radno anga ovanje i zapo ljavanje osoba sa intelektualnim te ko ama na otvorenom tr i tu rada

Radno angažovanje i zapošljavanje osoba sa intelektualnim teškoćamana otvorenomtržištu rada

www.kec.org.rs

kec mnro osnovan 2002 preregistrovan 2011 promenio ime 2013 u kreativno edukativni centar kec
KECMNROOsnovan 2002Preregistrovan 2011Promenio ime 2013 u Kreativno edukativni centar KEC
 • .

Misija:

 • Podrška i pomoć osobama sa intelektualnim teškoćama - OIT - da u sebi prepoznaju potencijal, talenat i snagu kojima mogu da doprinesu boljem životu u svom okruženju.
 • uspostavljanje partnerskih odnosa sa užom i širom društvenom zajednicom u cilju uspešne socijalne inkluzije OIT
oblasti delovanja

OBLASTI DELOVANJA

KEC se razvija u tri oblasti:

Dnevni boravak za OIT

Radno angažovanje i zapošljavanje

Socijalno preduzetništvo

radno anga ovanje

RADNO ANGAŽOVANJE

Poseban akcenat u radu KEC od 2004. stavljen je na radno osposobljavanje, radno angažovanje i zapošljavanje osoba sa intelektualnim teškoćama na otvorenom tržištu rada:

McDonald’s restorani, Parking servis, Jevrejska opština, Delta Holding, Klinički Centar Srbije, Home Center, Roggenart pekare, Zajkonprint štamparija, Beogradska Filharmonija, Narodno pozorište, KPMG, Maxi supermarketi, OSCE, rezidencije Norveške, Francuske, Portugalije, Indonezije, Delagacije EU i dr.

zna aj rada za osobe sa intelektualnim te ko ama

Značaj rada za osobe sa intelektualnim teškoćama

Radno angažovanje osoba sa intelektualnim teškoćama na javnim mestima jeuspešno rehabilitaciono i terapeutsko sredstvo, ali u isto vreme i uspešanvid integracije u socijalnu sredinu. Svaki se pojedinac ostvaruje kroz radi nalazi smisao svog života i postojanja, ako je u kontaktu sa ljudima okosebe. Tako i osobe sa intelektualnim teškoćama imaju potrebu da ostvaresvoje osnovno ljudskoi građansko pravo na rad, da se iskažu, dokažu, upotrebe svoje znanje,talenat, snagu i sposobnosti za opšte dobro zajednice u kojoj žive. Svakompojedincu je moguće da radom doprinese napretkudruštva i ostvari ravnopravnost sa ostalim članovima društvene zajednice.

nagra en rad

Nagrađenrad

Radno angažovanje je poseban vid, neplaćenog ali nagrađenog rada, koji se realizuje sa osnovnim ciljem integracije i inkluzije osoba sa IT u društvenu sredinu. To je uspešan način rešavanjaproblema društvene izolacije osoba sa IT, kao i način razvoja društva kaprihvatanju različitosti i prevazilaženju predrasuda prema osobama sa IT.

rezultati 2004 2013

Rezultati 2004- 2013

Radno angažovano 100 osoba

Zaposleno uz podršku 9 osoba

Zaposleno samostalno 30 osoba

poslovi koje osobe sa intelektualnim te ko ama uspe no obavljaju su

Poslovi koje osobe sa intelektualnim teškoćama uspešno obavljaju su:

kuriri,

radnici u arhivama

kafe-kuvarice,

radnici na fotokopir aparatima,

higijeničari,

pomoćni radnici u kuhinjama i restoranima,

asistenti izlagača u prodavnicama,

radnici u autoperionicama

idr.

efekti

Efekti:

1. Osobe sa intelektualnim teškoćama

2. Njihove porodice

3. Poslovni sektor

4. Opštu populaciju

1 efekti za osobe sa it

1. Efekti za osobe sa IT:

- poboljšanje kvaliteta života

- izlazak iz društvene izolacije

- sticanje samostalnosti, radnih navika i sposobnosti komunikacije

- prihvatanje pravila ponašanja, tolerancije i saradnje

- buđenje samoinicijative

- podizanje stepena samopouzdanja, zadovoljstva i motivacije za aktivno uključivanje u život društvene zajednice

2 efekti za porodice osoba sa it

2. Efekti za porodice osoba sa IT:

 • transformacija i normalizacija odnosa u porodici
 • rešavanje problema društvene izolacije
 • povećanje kvaliteta života
 • ostvarivanje prava na rad, slobodno vreme i društveni život članova porodice.
3 efekti za poslodavce

3. Efekti za poslodavce:

- povećan vizibilitet društveno odgovornog poslovanja kompanije

- jačanje reputacije

- povećan senzibilitet zaposlenih ka prihvatanju različitosti, jačanju tolerancije i negovanju ravnopravnosti

- ostvareno zadovoljstvo u kontaktu, komunikaciji i saradnji između zaposlenih i osoba sa IT

- prihvaćena nova grupa motivisanih, odgovornih, efikasnih i druželjubivih radnika sa intelektualnim teškoćama

Izjava šefa marketinga u MCDonald’s-u: “Ja o njima brinem isto kao i o svakoj osobi zaposlenoj kod nas”.

4 efekti za op tu populaciju

4. Efekti za opštu populaciju:

- sticanje ličnog pozitivnog iskustva u direktnom kontaktu sa OIT na mestima njihovog radnog angažovanja

- prevazilaženje predrasuda

- razvijanje svesti o postojanju, potrebama i sposobnostima osoba sa intelektualnim teškoćama

- promena negativnih stavova i prihvatanje osoba sa intelektualnim teškoćama kao ravnopravnih članova društva

zakonska regulativa

Zakonskaregulativa

Republika Srbija je 2009. godine donela Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom u kome se radno angažovanje uređuje u delu Zakona „Posebni oblici zapošljavanja i radnog angažovanja osoba sa invaliditetom“.

amandman

Amandman

Na inicijativu KEC u Zakon je unet amandman na član

43., stav 6, Zakona, po kome je omogućeno radno angažovanje osoba sa IT na otvorenom tržištu:

radno angažovanje kao radno terapijska aktivnost osoba sa

invaliditetom može se obezbediti, ne samo u radnom centru već i u ustanovi socijalne zaštite za smeštaj korisnika i kod poslodavca posredstvom radnog centra pod uslovima i na način koji

propisuje ministar nadležan za poslove socijalne politike.

slide16

Problemi 1. oduzeta poslovna sposobnost osobama sa intelektualnim teškoćama 2. poslodavci nisu stimulisani za prihvatanje programa radnog angažovanjaMoguća rešenja1. vraćanje delimične poslovne sposobnosti2.regulisati beneficije za poslodavce koji obezbeđuju mogućnosti za radno angažovanje

planovi za budu nost

Planovi za budućnost

1. Proširivanje dosadašnje saradnje i uspostavljanje čvršćih partnerskih odnosa sa:

-Nacionalnom službom za zapošljavanje,

-Unijom poslodavaca Srbije

-Poslovnim sektorom

-Lokalnom samoupravom

2. Lobiranje za izmenu zakonskih regulativa vezanih za zapošljavanje osoba sa IT.

priznanja i nagrade

Priznanja i nagrade

KEC su prepoznali kao uspešnu organizaciju u domenu inkluzije osoba sa IT kroz radno angažovanje i zapošljavanje:

- Ministarstvo rada i socijalne politike

- Fond za socijalne inovacije

- Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava

- Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

- Skupština Grada

- domaće i strane NVO

priznanja i nagrade1
Priznanja i nagrade
 • Kreativno edukativni centar - KEC dobitnik je treće nagrade Erste Fondacije za 2009.godinu iz oblasti Socijalne integracije, između 1300 projekata jugoistočne Evrope, za projekat „Radno angažovanje osoba sa intelektualnim teškoćama“.
 • Program “Radno angažovanje osoba sa IT na otvorenom tržištu rada” je akreditovao Republički zavod za socijalnu zaštitu.
svi smo mi isti
Svi smo mi isti
 • McDonald’s
hvala na pa nji

HVALA NA PAŽNJI !

www.kec.org.rs

ad