1 / 68

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας ( ΕΤΘΑ ) 2014 -2020

« NEA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας 2014-2020.

melina
Download Presentation

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας ( ΕΤΘΑ ) 2014 -2020

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. «NEA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020» • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας 2014-2020 Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας [για την κατάργηση του κανονισμού του Συμβουλίου (EΚ) αριθ. 1198/2006, του κανονισμού του Συμβουλίου (EΚ) αριθ. 861/2006 και του κανονισμού του Συμβουλίου αριθ. XXX/2011 για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική] ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩN Λευκωσία, 27 Νοεμβρίου 2013 Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014 -2020

 2. Περιεχόμενα • Νομοθετικό Πλαίσιο και Στόχοι του ΕΤΘΑ • Δομή του ΕΠΑΛ • Χρονοδιαγράμματα και πορεία υλοποίησης • Περιεχόμενα του ΕΠΑΛ • Χρηματοοικονομικοί Πίνακες • Επόμενα Βήματα/Χρονοδιαγράμματα • ----------------------------------------------------------------- Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020

 3. Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Χρηματοδοτικό μέσο για: • εφαρμογή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) • βιώσιμη ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών και της αλιείας εσωτερικών υδάτων • Εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής (ΟΘΠ) Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020

 4. Αλληλεξάρτηση και συνάφεια με άλλες νομικές προτάσεις/ Κανονισμούς Πακέτο αναθεώρησης της ΚΑλΠ * αναφορές με βάση τα αποτελέσματα της μερικής γενικής προσέγγιση κατά το Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας τον Οκτώβριο 2012 και Ιούνιο 2013 Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020

 5. Κοινή • Στρατηγική Προσέγγιση όλων των Ταμείων (Κανονισμός Κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ, και Ταμείο συνοχής) • Το ΕΤΘΑ συμβάλλει στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και στην εφαρμογή της ΚΑλΠ. • Εφαρμογή προτεραιοτήτων που συνάδουν με τους θεματικούς στρατηγικούς στόχους των Κοινών Διατάξεων. • Σύμφωνο εταιρικής σχέσης και θέση Ε. Επιτροπής για τις ανάγκες της Κύπρου Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020

 6. Προγραμματισμός (1) • Εκ των προτέρων Ειδικές Προϋποθέσεις • Υιοθέτηση Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Υδατοκαλλιέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κανονισμού για την ΚΑλΠ • Διοικητική ικανότητα συμμόρφωσης για τη συλλογή αλιευτικών δεδομένων (άρθρου 37 του Κανονισμού για την ΚΑλΠ) • Διοικητική ικανότητα συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις Ελέγχου (άρθρο 46 του Κανονισμού 1224/2009) • Υποβολή Έκθεσης αλιευτικής ικανότητας σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κανονισμού για την ΚΑλΠ Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020

 7. Προγραμματισμός (2) • Εφαρμογή Προτεραιοτήτων της Ένωσης • Π1. Προώθηση της βιώσιμης και αποδοτικής ως προς τους πόρους αλιείας και υδατοκαλλιέργειας • Π2. Ενίσχυση της καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας και υδατοκαλλιέργειας • Π3. Ενίσχυση της εφαρμογής της ΚΑλΠ • Π4. Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής • Π5. Ενίσχυση της εφαρμογής της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020

 8. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (1) • Ανάλυση της κατάστασης «SWOT» σε σχέση με τις προτεραιότητες της Ένωσης, στρατηγικό σχέδιο για την υδατοκαλλιέργεια, το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή και προσαρμογή και την καινοτομία. • Εθνική Στρατηγική για εφαρμογή της Στρατηγικής της Ένωσης, το κοινό στρατηγικό πλαίσιο και τη συμφωνία εταιρικής σχέσης με την οποία να συμπεριλαμβάνονται και να αιτιολογούνται : • α) Οι στόχοι βάσει κοινών δεικτών αποτελεσμάτων. • β) Η επιλογή των σχετικών μέτρων (ειδικές πρόνοιες για την παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων). • γ) Η κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων στις προτεραιότητες. • δ) Η συμπληρωματικότητα με τα άλλα ταμεία. • Εκτίμηση της συμμόρφωσης ως προς τις εκ των προτέρων προϋποθέσεις και οπού χρειαστεί αναφορά στο σχέδιο δράσης για συμμόρφωση. Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020

 9. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (2) Στρατηγική του Επιχειρησιακού Προγράμματος / SWOT Ανάλυση Προτεραιότητα ΕΤΘΑ(1): Προώθηση της βιώσιμης και αποδοτικής ως προς τους πόρους αλιείας και υδατοκαλλιέργειας συμπεριλαμβανομένης της συναφούς μεταποίησης. Ειδικός στόχος: Προώθηση της Βιώσιμης Υδατοκαλλιέργειας • Δείκτες εκροών: • Αριθμός έργων υποδομής • Αριθμός έργων που στοχεύουν στην ανταγωνιστικότητα • Μέτρα ΕΤΘΑ: • Άρθρο 46 Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια • Άρθρο 47 • Νέες μορφές εισοδήματος και προστιθέμενη αξία • Άρθρο 50Αύξηση του δυναμικού των ζωνών υδατοκαλλιέργειας • Δείκτες αποτελέσματος: • Αύξηση όγκου • Αύξηση αξία Θεματικός Στρατηγικός στόχος 3 Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020

 10. Στάδιο υλοποίησης και Χρονοδιαγράμματα • Δημόσια Διαβούλευση για ετοιμασία του προσχεδίου του προγράμματος • Παρουσίαση στην Επιτροπή Υδατοκαλλιέργειας - 11 Δεκεμβρίου 2012 • Παρουσίαση στους Θεσμικούς και Κοινωνικούς εταίρους - 28 Μαρτίου 2013 • Παρουσίαση στους Συνδέσμους Αλιέων – 5 Απριλίου 2013 • Παρουσίαση στους θεσμικούς εταίρους στα πλαίσια διαβούλευσης για το Περίγραμμα στρατηγικής – 18 Απριλίου 2013 • Παρουσίαση στους Υδατοκαλλιεργητές – 24 Μαΐου 2013 • Παρουσίαση στην Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠΑΛ 2007-2013 – 12 Ιουνίου 2013 • Δημιουργία Ομάδας Εργασίας για την ετοιμασία των επιμέρους κεφαλαίων του ΕΠ 2014-2020 • Πρόσληψη Συμβούλων για την εκ των προτέρων αξιολόγηση και ΣΜΕΠ • Επαφές με Ε. Επιτροπή για επιλεξιμότητα συγκεκριμένων ενεργειών • Ετοιμασία 1ου προσχεδίου Ιούλιος 2013 Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020

 11. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας 2014-2020 Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020

 12. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑ • SWOT ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ (1) • Ανάγκη προστασίας των αλιευτικών αποθεμάτων, βελτίωσης της επιστημονικής γνώσης σε θέματα τοπικής αλιείας και θαλάσσιου περιβάλλοντος, βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και του εισοδήματος των αλιέων και επιμόρφωσης των αλιέων σε θέματα που τους αφορούν. Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020

 13. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ- ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ • SWOT ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ (2) • Ενδυνάμωση της επιστημονικής γνώσης και συμπλήρωση των κενών που υπάρχουν για τις διάφορες συνιστώσες του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας της Κύπρου • Καταρτισμός, εφαρμογή και παρακολούθηση σχεδίων διαχείρισης για θαλάσσιες Ν2000 και άλλες θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές • Εφαρμογή προγραμμάτων παρακολούθησης και προγραμμάτων μέτρων στον ευρύτερο θαλάσσιο χώρο της Κύπρου για επίτευξη των στόχων της Καλής Περιβαλλοντικής Κατάστασης σύμφωνα με την ΟΠΘΣ (2008/56/ΕΚ) • Δημιουργία βάσης δεδομένων και ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης δεδομένων για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος • Συστηματική ενημέρωση και πληροφόρηση εμπλεκόμενων για τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές και γενικά για θέματα προστασίας και διατήρησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020

 14. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ • SWOT ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ (3) • Δημιουργία συλλογικών λιμενικών και χερσαίων υποδομών για υποστήριξη της δραστηριότητας της υδατοκαλλιέργειας. • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, συμπεριλαμβανομένου της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας, των μονάδων υδατοκαλλιέργειας • Συμπερίληψη της υδατοκαλλιέργειας στο Χωροταξικό σχεδιασμό και δημιουργία ζωνών υδατοκαλλιέργειας Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020

 15. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ • SWOT ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ (4) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΜΕΤΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ • Ανάγκη βελτίωσης του συστήματος εμπορίας με τη δημιουργία οργανώσεων παραγωγών, τη βελτίωση και προώθηση των αλιευτικών προϊόντων και την ενίσχυση της αλυσίδας παραγωγής και εμπορίας • Δημιουργία οριοθετημένων και λειτουργικών αλιευτικών περιοχών και ομάδων/οργανώσεων παραγωγών ή άλλων οργανωμένων συνόλων. Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020

 16. Κεφάλαιο 1- ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ • Κεφάλαιο 2 - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ • Κεφάλαιο 3- ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ • Κεφάλαιο 4 - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ • Κεφάλαιο 5 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ • Κεφάλαιο 6 –ΕΛΕΓΧΟΣ • Κεφάλαιο 7 - ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ • Κεφάλαιο 8- ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ;; Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020

 17. Κεφάλαιο 1. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020

 18. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ • Μέτρο 1.1 Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων • Μέτρο 1.2 Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων στο πλαίσιο των βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων • Μέτρο 1.3 Υγεία και ασφάλεια • Μέτρο 1.4 Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης και καταφύγια • Μέτρο 1.5 Συμπράξεις μεταξύ επιστημόνων και αλιέων • Μέτρο 1.6 Νέες μορφές εισοδήματος • Μέτρο 1.7 Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής • Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός: • € 20,5 εκ. (δημόσια δαπάνη) Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020

 19. ΜΕΤΡΟ 1.1ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020

 20. ΜΕΤΡΟ 1.2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (1) Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020

 21. ΜΕΤΡΟ 1.2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (2) Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020

 22. ΜΕΤΡΟ 1.3 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020

 23. ΜΕΤΡΟ 1.4 ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ, ΤΟΠΟΙ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ (1) Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020

 24. ΜΕΤΡΟ 1.4 ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ, ΤΟΠΟΙ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ (2) Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020

 25. ΜΕΤΡΟ 1.5 ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΩΝ Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020

 26. ΜΕΤΡΟ 1.6 ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020

 27. ΜΕΤΡΟ 1.7 ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020

 28. Κεφάλαιο 2. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020

 29. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ • Μέτρο 2.1 Καινοτομία • Μέτρο 2.2 Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια • Μέτρο 2.3 Υπηρεσίες διαχείρισης, παροχής βοήθειας και παροχής συμβουλών για εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας • Μέτρο 2.4 Αύξηση του δυναμικού των ζωνών υδατοκαλλιέργειας • Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός: • € 12,6 εκ. (δημόσια δαπάνη) Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020

 30. ΜΕΤΡΟ 2.1ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (1) Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020

 31. ΜΕΤΡΟ 2.1ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (2) Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020

 32. ΜΕΤΡΟ 2.2 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014 -2020

 33. ΜΕΤΡΟ 2.3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020

 34. ΜΕΤΡΟ 2.4 ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020

 35. Κεφάλαιο 3. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020

 36. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ • Μέτρο 3.1 Μέτρα εμπορίας • Μέτρο 3.2 Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας • Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός: • € 1,2 εκ. (δημόσια δαπάνη) Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020

 37. ΜΕΤΡΟ 3.1 ΜEΤΡΑ ΕΜΠΟΡIΑΣ Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020

 38. ΜΕΤΡΟ 3.2 ΜΕΤΑΠΟIΗΣΗ ΠΡΟΪOΝΤΩΝ ΑΛΙΕIΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛIEΡΓΕΙΑΣ Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020

 39. Κεφάλαιο 4. ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020

 40. ΓΕΝΙΚΑ (1) • Ως «αλιευτική περιοχή» νοείται μια περιοχή η οποία βρέχεται από θάλασσα ή λίμνη ή περιλαμβάνει τεχνητές λίμνες, ποταμό ή εκβολές ποταμού και στην οποία ουσιαστικό ποσοστό του πληθυσμού απασχολείται στον τομέα της αλιείας ή της υδατοκαλλιέργειας, η οποία είναι λειτουργικά συνεκτική σε γεωγραφικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς όρους και έχει οριστεί ως τέτοια από το κράτος μέλος. • Υλοποιούνται Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης από τις «Τοπικές Ομάδες Δράσης Αλιείας» (ΤΟΔΑ). • Για την επιλογή των αλιευτικών περιοχών για την περίοδο 2014-2020 αναμένεται να ακολουθηθεί ο ίδιος τρόπος όπως και για τον Άξονα 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013. Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014 -2020

 41. ΓΕΝΙΚΑ (2) • Η διαδικασία επιλογής των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης θα βασιστεί σε καθορισμένα κριτήρια που αφορούν α) την επιλεξιμότητα της περιοχής παρέμβασης, β) την ποιότητα της στρατηγικής και γ) την ποιότητα της εταιρικής σχέσης. • Η κάθε ΤΟΔΑ θα πρέπει να αποτελεί εταιρική σχέση και να αποτελείται από αντιπροσώπους των δημόσιων και ιδιωτικών τοπικών κοινωνικο-οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων συλλογικών φορέων επαγγελματιών αλιέων, υδατοκαλλιεργητών ή άλλων συναφή με τον αλιευτικό τομέα φορέων ώστε να εκπροσωπούν επαρκώς τα συμφέροντα του αλιευτικού τομέα της περιοχής παρέμβασης. Στο επίπεδο λήψης αποφάσεων, οι δημόσιες αρχές ή κάποια ενιαία ομάδα κοινού συμφέροντος δεν πρέπει να αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 49% των δικαιωμάτων ψήφου. Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014 -2020

 42. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ • Μέτρο 4.1 Προπαρασκευαστική υποστήριξη • Μέτρο 4.2 Υλοποίηση έργων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης • Μέτρο 4.3 Προετοιμασία και υλοποίηση δραστηριοτήτων συνεργασίας της τοπικής ομάδας δράσης • Μέτρο 4.4 Λειτουργία της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης • Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός: • € 7,0 εκ. (δημόσια δαπάνη) Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020

 43. ΜΕΤΡΟ 4.1 ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020

 44. ΜΕΤΡΟ 4.2 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020

 45. Οι δράσεις που υλοποιούνται από τις ΤΟΔΑ για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών, πρέπει να στοχεύουν στα ακόλουθα: • προσφορά προστιθέμενης αξίας, δημιουργία θέσεων εργασίας και προώθηση της καινοτομίας σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας • στήριξη της διαφοροποίησης εντός ή εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων, δια βίου μάθηση και δημιουργία θέσεων εργασίας σε αλιευτικές περιοχές • βελτίωση και αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων των αλιευτικών περιοχών, συμπεριλαμβανομένων δράσεων για την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής • προώθηση της κοινωνικής ευημερίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς στις αλιευτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς στους τομείς της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της θάλασσας • ενίσχυση του ρόλου των αλιευτικών κοινοτήτων στην τοπική ανάπτυξη και τη διαχείριση των τοπικών αλιευτικών πόρων και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων. • Πέραν των πιο πάνω η στρατηγική μπορεί να περιλαμβάνει μέτρα που προβλέπονται στα Κεφάλαια Ι, ΙΙ και IV, εφόσον υπάρχει σαφής λόγος για τη διαχείρισή τους σε τοπικό επίπεδο. Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020

 46. ΜΕΤΡΟ 4.3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΡΑΣΗΣ Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020

 47. ΜΕΤΡΟ 4.4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020

 48. Κεφάλαιο 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020

 49. ΜΕΤΡΟ 5.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020

 50. Κεφάλαιο 6. ΕΛΕΓΧΟΣ Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020

More Related