Araci kurulu lar seri v no 46 tebl 2499 sayili kanun
Download
1 / 55

ARACI KURULU?LAR Seri: V, No: 46 TEBL?? (2499 SAYILI KANUN) - PowerPoint PPT Presentation


 • 301 Views
 • Uploaded on

ARACI KURULUŞLAR Seri: V, No: 46 TEBLİĞ (2499 SAYILI KANUN). TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ (TSPAKB) 8/1/2001, Karar no: 2001/1914 sayılı bakanlar kurulu kararı www.tspakb.org.tr. ARACI KURULUŞLAR NELERDİR?. Aracı kurum ve Bankalar. Acente : Aracı kurum acentesi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ARACI KURULU?LAR Seri: V, No: 46 TEBL?? (2499 SAYILI KANUN)' - mele


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Araci kurulu lar seri v no 46 tebl 2499 sayili kanun

ARACI KURULUŞLARSeri: V, No: 46TEBLİĞ(2499 SAYILI KANUN)

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ (TSPAKB)

8/1/2001, Karar no: 2001/1914

sayılı bakanlar kurulu kararı

www.tspakb.org.tr


Araci kurulu lar nelerd r
ARACI KURULUŞLAR NELERDİR?

Aracı kurum

ve

Bankalar

Acente : Aracı kurum acentesi


Araci kurulu lar seri v no 46 tebl 2499 sayili kanun

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ

 • Kurul kaydına alınacak sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışına aracılık,

 • b) Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık amacıyla alım satımı,

 • c) Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil her türlü türev araçların alım satımının yapılmasına aracılık,


Araci kurulu lar seri v no 46 tebl 2499 sayili kanun

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ

d) Sermaye piyasası araçlarının geri alım veya satım taahhüdü ile alım satımı,

e) Yatırım danışmanlığı,

f) Portföy işletmeciliği ve yöneticiliği,

g) Döviz, mal, kıymetli maden veya Kurulca belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı alım satımı, alım satımına aracılık ve bu işlemlere yönelik hizmetlerin yerine getirilmesi.


Araci kurulu lar seri v no 46 tebl 2499 sayili kanun

Sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunacak kurumların, Kuruldan izin almaları zorunludur. Sermaye piyasası kurumlarına bir veya birden fazla faaliyet ve aracılık türü için Kurulca izin verilir.a) Kurul kaydına alınacak sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışına aracılık,    b) Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık amacıyla alım satımı,piyasası faaliyetleri münhasıran aracı kuruluşlarca yürütülür.    İzin verilen kuruluşlara, icra edecekleri sermaye piyasası faaliyetlerini gösteren Yetki Belgesi verilir.


Araci kurulu larin z n almasi
ARACI KURULUŞLARIN İZİN ALMASI

 • Borsada işlem yapacak aracı kuruluşların, ilgili borsadan borsa üyelik belgesi almaları zorunludur.

 •     Aracı kurumların faaliyetlerini izin almak koşuluyla merkez ve merkez dışı dışı örgütleri ile yerine getirebilir.

 •     Aracı kurumların, işlemlerinin sermaye piyasası ilkelerine ve mevzuatına uygunluğunu denetlemek üzere yeteri kadar müfettiş çalıştırmaları zorunludur.


Araci kurulu larin faal yetler
ARACI KURULUŞLARIN FAALİYETLERİ

Sermaye piyasasında aracılık,

 • kendi nam ve hesabına,

 • başkası nam ve hesabına,

 • kendi namına başkası hesabına

  ticari amaçla alım satımıdır. 


Araci kurulu larda halka arza aracilik faal yet
ARACI KURULUŞLARDA HALKA ARZA ARACILIK FAALİYETİ

a) En iyi gayret aracılığı,

b) Aracılık yüklenimi,


Araci kurulu larda en y gayret aracili i
ARACI KURULUŞLARDA EN İYİ GAYRET ARACILIĞI

Kurul kaydına alınacak sermaye piyasası araçlarının, izahnamede gösterilen

satış süresi içinde satılmasını, satılamayan kısmın ise satışı yapana iadesini veya bunları daha önce satın almayı taahhüt etmiş üçüncü kişilere satılmasını

ifade eder.


Araci kurulu larda aracilik y klen m
ARACI KURULUŞLARDA ARACILIK YÜKLENİMİ

a) Bakiyeyi Yüklenim:

Halka arz yoluyla satılmasının ve satılamayan kısmının tamamının bedeli satış süresi sonunda tam ve nakden ödenerek satın alınmasının

b) Tümünü Yüklenim:

Bedeli, satışın başlamasından önce tam ve nakden ödenmek suretiyle tamamının satın alınarak halka satılmasının

c) Kısmen Tümünü Yüklenim,

Halka arz yoluyla satılmasının ve satılamayan kısmının bir kısmının bedeli satış süresi sonunda tam ve nakden ödenerek satın alınmasının (Kısmen Bakiyeyi Yüklenim) veya bedeli, satışın başlamasından önce tam ve nakden ödenmek suretiyle bir kısmının satın alınarak halka satılmasının (satışı yapana karşı taahhüt edilmesidir.


Araci kurulu larda aracilik y klen m1
ARACI KURULUŞLARDA ARACILIK YÜKLENİMİ

c) Halka arz yoluyla satılmasının ve satılamayan kısmının bir kısmının bedeli satış süresi sonunda tam ve nakden ödenerek satın alınmasının (Kısmen Bakiyeyi Yüklenim)

veya

bedeli, satışın başlamasından önce tam ve nakden ödenmek suretiyle bir kısmının satın alınarak halka satılmasının(Kısmen Tümünü Yüklenim)


Araci kurulu larda alim satima aracilik faal yet
ARACI KURULUŞLARDA ALIM SATIMA ARACILIK FAALİYETİ

Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık sıfatıyla ve ticari amaçla alım satımını ifade eder.


Elektron k ortamda alim satim em rler n n let m
ELEKTRONİK ORTAMDA ALIM SATIM EMİRLERİNİN İLETİMİ

Aracı kurumlar, alım satıma aracılık faaliyeti kapsamında müşterilerle sözleşme imzalanması ve müşterilere hesap açılması kaydıyla, müşterilerinden borsaya iletilmek üzere elektronik ortamda emir kabul edebilirler.


M ter hesaplarindak nak t alacak bak yeler n n kullanim esaslari
MÜŞTERİ HESAPLARINDAKİ NAKİT ALACAK BAKİYELERİNİN KULLANIM ESASLARI

Aracı kurumlar, çerçeve sözleşmesinde müşterinin verdiği yetkiye bağlı olarak, gün içinde herhangi bir müşteri emrine konu olmayan ve gün sonu itibarıyla alacak bakiye veren müşteri hesaplarındaki nakitleri, yetkili oldukları faaliyetler, işletme politikaları ile müşterinin tercihleri doğrultusunda, muhasebe sistemlerinde hesap bazında izlemek kaydıyla, toplu olarak veya müşteri bazında değerlendirebilirler.


Araci kurumlarda m ter ler adina y net msel ve mal haklarin kullanimi
ARACI KURUMLARDA MÜŞTERİLER ADINA YÖNETİMSEL VE MALİ HAKLARIN KULLANIMI

Çerçeve sözleşmesinde, müşterilerinin verdiği yetkiye bağlı olarak müşteriler nam ve hesabına sermaye piyasası araçlarının

anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödenmesi ile yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarının ve hisse senetlerinden doğan oy haklarının

kullanılması hizmetlerini verebilirler.


Araci kurumlar hang faal yetler yapamazlar
ARACI KURUMLAR HANGİ FAALİYETLERİ YAPAMAZLAR? HAKLARIN KULLANIMI

 • Kendi mali taahhütlerini içeren evrak çıkaramazlar

 • Kendi hisse senetlerini temsil eden depo edilen menkul kıymet sertifikaları ihraç edemezler.

 • Ticari amaçlı gayrimenkul alım satımında bulunamazlar. Kredili menkul kıymet işlemlerine ilişkin mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak üzere, ödünç para verme işlemleri yapamazlar.

 • Hiçbir sınai ve zirai faaliyette bulunamazlar. Sermaye piyasası faaliyetlerini yürütebilmek için gerekli olanın üstünde taşınmaz mal edinemezler.


Araci kurumlar hang faal yetler yapamazlar1
ARACI KURUMLAR HANGİ FAALİYETLERİ YAPAMAZLAR? HAKLARIN KULLANIMI

 • Mevduat toplayamazlar, mevduat toplama sonucunu verebilecek iş ve işlemler yapamazlar

 • Belli bir getiri sağlayacağı yönünde herhangi bir yazılı veya sözlü taahhütte bulunamazlar

 • Abartılmış, gerçeğe uymayan, müşterilerini veya kamuoyunu yanıltıcı bilgileri içeren herhangi bir ilan ve reklam ile diğer yazılı ve sözlü açıklamalarda bulunamazlar.

 • Aracı kurum, gerek kendisine gerekse müşterilerine ait menkul kıymetleri yetkili Takas ve Saklama Kuruluşu dışında hiçbir yerde tutamaz.


Araci kurumlar hang faal yetler yapamazlar2
ARACI KURUMLAR HANGİ FAALİYETLERİ YAPAMAZLAR? HAKLARIN KULLANIMI

 • Müşteriye ait sermaye piyasası araçları ve nakit üzerinde hak ve yetkileri olmaksızın kendileri veya üçüncü şahıslar lehine herhangi bir tasarrufta bulunamazlar.

 • Herhangi bir şekilde yanlarında çalıştırdıkları kişilerin, mutad müşteri aracı kurum ilişkisi dışında imkanlarından yararlanmak suretiyle kendi nam ve hesaplarına işlem yapmalarına olanak sağlayamazlar

 • İhraç ettikleri hisse senetlerini, kendi nam ve hesaplarına alıp satamazlar.


Araci kurumlar hang faal yetler yapamazlar3
ARACI KURUMLAR HANGİ FAALİYETLERİ YAPAMAZLAR? HAKLARIN KULLANIMI

 • Fiktif hesap açamazlar, işlemlerini kayıt dışı bırakamazlar ve gerçek mahiyetine uygun düşmeyen kayıtlar tesis edemezler.

 • Aracı kurum yöneticileri ve merkez dışı örgütleri dahil tüm çalışanları için geniş yetkiler içeren vekaletname alarak müşteri adına işlem yapamazlar.

 • Yatırımcıların hak ve yararlarını zedeleyici, iyi niyet kurallarına aykırı hareket edemez ve işlemlerde bulunamazlar ve gereksiz alım-satım yapmalarına ortam hazırlayamazlar.


Araci kurumlar hang faal yetler yapamazlar4
ARACI KURUMLAR HANGİ FAALİYETLERİ YAPAMAZLAR? HAKLARIN KULLANIMI

 • Aracı kurum ve müşterileri hakkında öğrendikleri sırları açıklayamazlar ve bu sırları kendilerinin veya üçüncü kişilerin menfaatine kullanamazlar.


Araci kurumlarda nsan kaynaklari
ARACI KURUMLARDA İNSAN KAYNAKLARI ? HAKLARIN KULLANIMI

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı

 • Aracı kurum şube müdürü(Ön lisans)

 • İrtibat bürosu sorumlusu (Lise)


Araci kurumlarda nsan kaynaklari1
ARACI KURUMLARDA İNSAN KAYNAKLARI ? HAKLARIN KULLANIMI

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı

 • Temel Düzey Müşteri Temsilciliği Lisansı (Lise)

 • Hisse senetleri piyasası musteri temsilcisi,

 • Sabit getirili sermaye piyasası aracları ve repo-ters repo piyasası müşteri temsilcisi,

 • Yatırım fonları müşteri temsilcisi,

 • Aracı kurum acentesi olarak faaliyet gösteren banka şubelerinde ve katılım bankalarında acentelik işlemlerinden sorumlu müşteri temsilcisi

 • Seans salonlarında hisse senedi alım satımı görevini yürüten müşteri temsilcisi,

 • Bankaların ve acentelik faaliyetinde bulunacak katılım bankalarının bireysel finans merkezlerinde (çağrı merkezi-call center) hisse senedi ile ilgili işlemleri yapacak müşteri temsilcileri,


Araci kurumlarda nsan kaynaklari2
ARACI KURUMLARDA İNSAN KAYNAKLARI ? HAKLARIN KULLANIMI

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı

 • Takas ve Operasyon Sorumlusu Lisansı (Lise)

  Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı(Lisans)

 • Müfettiş, iç kontrol elemanı, teftiş kurulu başkanı ve yöneticileri, Portfoy yoneticisi,

 • Araştırma uzmanı,

 • Yatırım danışmanı,

 • Kurumsal finansman uzmanı,

 • Yöneticiler (İhtisas personelinin görev aldığı birimlerin, bağlı bulunduğu tüm kademelerdeki

 • Yöneticiler ile bu birimlerde, yönetici ile ihtisas personeli


Araci kurumlarda nsan kaynaklari3
ARACI KURUMLARDA İNSAN KAYNAKLARI ? HAKLARIN KULLANIMI

 • Türev Araçlar Lisansı (Lisans)

 • Türev araçlar birim yöneticisi,

 • Türev araçlar birim yöneticisi ile musteri temsilcisi arasındaki kademelerde görev yapan personel,

 • Serbest yatırım fonlarının, garantili yatırım fonlarının ve koruma amaçlı yatırım fonlarının portföy yönetimini üstlenecek yönetici şirketin yöneticileri, fon kurulu üyeleri, portföy yöneticileri,

 • Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu Lisansı (Lisans)

 • Türev Araçlar Müşteri Temsilciliği Lisansı(Lisans)


Araci kurulu lar seri v no 46 tebl 2499 sayili kanun

Yapılabilecek sermaye piyasası faaliyetleri ve aracılık türleri itibariyle yüklenilebilecekleri faaliyetlerin azami sınırları bulunur.Yetki Belgesi olmayanlar veya belgeleri iptal olunanlar, sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunamayacakları gibi ticaret unvanlarında veya ilan ve reklamlarında bu faaliyetlerde bulundukları intibaını yaratacak hiçbir kelime veya ibare kullanamazlar.    Sermaye piyasası kurumlarında, sermaye piyasası faaliyetlerini yürütmekle görevlendirilecek personelde aranacak asgari şartlar Kurulca belirlenir.


Araci kurulu lar seri v no 46 tebl 2499 sayili kanun

SERMAYE PİYASASI türleri itibariyle yüklenilebilecekleri faaliyetlerin FAALİYET İZNİ

Yetki belgesi olmayanlar veya belgeleri iptal olunanlar, sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunamayacakları gibi

ticaret unvanlarında veya ilan ve reklamlarında bu faaliyetlerde bulundukları intibaını yaratacak hiçbir kelime veya ibare kullanamazlar.


Araci kurulu lar seri v no 46 tebl 2499 sayili kanun

ARACI KURULUŞLARIN İLAN VE REKLAMLARI türleri itibariyle yüklenilebilecekleri faaliyetlerin

Sermaye piyasası faaliyetinde bulunan

kuruluşlar sermaye piyasası faaliyetlerine ilişkin olarak yazılı veya basılı araçlarla yapılacak tüm ilan ve reklamlar ile diğer dokümanların bir örneğini 3 yıl süreyle saklamak zorundadırlar.


Araci kurumlar nasil kurulur
ARACI KURUMLAR NASIL KURULUR? türleri itibariyle yüklenilebilecekleri faaliyetlerin

a) Anonim ortaklık şeklinde kurulmalı    b) Hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olmalı,    c) Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılmalı,    d) Sermayelerinin Kurulca belirlenen miktardan az olmaması,    e) Uygun bir sözleşmelerinin olması


Araci kurulu lar nasil kurulur
ARACI KURULUŞLAR NASIL KURULUR? türleri itibariyle yüklenilebilecekleri faaliyetlerin

f) Ortaklarının

Müflis olmaması,

Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına

ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar,

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,

Zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme,

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması,

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından

mahkûm olmaması,


Araci kurumlar asgar zsermaye y k ml l
ARACI KURUMLAR ASGARİ ÖZSERMAYE YÜKÜMLÜLÜĞÜ türleri itibariyle yüklenilebilecekleri faaliyetlerin

Aracı kurumların alım satım aracılığı faaliyeti için sahip olmaları gereken öz sermaye tutarı 90.000.000.000 (doksanmilyar) TL'dır.

Aracı kurumlar yapılan

her bir sermaye piyasası faaliyeti için öz sermayelerini belirtilen oranlarda artırmak

zorundadırlar.


Araci kurumlar zsermaye artirma y k ml l kler
ARACI KURUMLAR ÖZSERMAYE ARTIRMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ türleri itibariyle yüklenilebilecekleri faaliyetlerin


Araci kurumlar zsermaye bulundurma y k ml l kler
ARACI KURUMLAR ÖZSERMAYE BULUNDURMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ türleri itibariyle yüklenilebilecekleri faaliyetlerin


Araci kurumlar zsermaye bulundurma y k ml l kler1
ARACI KURUMLAR ÖZSERMAYE BULUNDURMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ türleri itibariyle yüklenilebilecekleri faaliyetlerin


Araci kurulu larin z n almasi1
ARACI KURULUŞLARIN İZİN ALMASI türleri itibariyle yüklenilebilecekleri faaliyetlerin

 • Aracı kuruluşların, teminatlarrehnedilemez, haczedilemez, kullanılma amaçları dışında tasarruf edilemez, üçüncü kişilere devredilemez.

 •     Pay devirlerinde Kuruldan izin alınması zorunludur. İzin alınmadan yapılan devirler pay defterine kaydolunmaz.    

 • Sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunacak yabancı kuruluşlara ilişkin esaslar Kurulca belirlenir.


Araci kurumlarin ba imsiz denet m
ARACI KURUMLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİ türleri itibariyle yüklenilebilecekleri faaliyetlerin

 • Aracı kurumlar mali tablolarını denetlemekle yükümlü

 • bağımsız denetleme kuruluşlarından,

 • altışar aylık ara dönem ve yıl sonu itibarıyla hazırlayacakları risk karşılığı,

 • sermaye yeterliliği tabanı ve

 • likidite yükümlülüğü hesaplama tablolarının,

  bu Tebliğde getirilen hükümlere uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin görüş almak zorundadırlar.

 • Bu görüşler, her dönemi takip eden 5 iş günü içinde Kurul’a gönderilir. Ayrıca, bağımsız


Araci kurumlarin ba imsiz denet m1
ARACI KURUMLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİ türleri itibariyle yüklenilebilecekleri faaliyetlerin

 • Aracı kurumlar mali tablolarını denetlemekle yükümlü

 • bağımsız denetleme kuruluşlarından,

 • altışar aylık ara dönem ve yıl sonu itibarıyla hazırlayacakları risk karşılığı,

 • sermaye yeterliliği tabanı ve

 • likidite yükümlülüğü hesaplama tablolarının,

  bu Tebliğde getirilen hükümlere uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin görüş almak zorundadırlar.

  Her dönemi takip eden 5 iş günü içinde Kurul’a gönderilir.


Araci kurumlarin ba imsiz denet m2
ARACI KURUMLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİ türleri itibariyle yüklenilebilecekleri faaliyetlerin

 • Bağımsız denetimden geçmiş yıllık mali tablolar esas alınarak hazırlanan sermaye yeterliliği tablolarına ilişkin bağımsız denetim raporları

 • Bağımsız denetimden geçmiş ara mali tablolar esas alınarak hazırlanan sermaye yeterliliği tablolarına ilişkin bağımsız denetim raporları


Kaldira li alim satim lem
KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMİ   türleri itibariyle yüklenilebilecekleri faaliyetlerin

Yatırılan teminat tutarı karşılığında, her türlü döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı olarak elektronik ortamda alım satımı işlemlerini,


Araci kurumlarin uymasi gereken y k ml l kler
ARACI KURUMLARIN UYMASI GEREKEN YÜKÜMLÜLÜKLER türleri itibariyle yüklenilebilecekleri faaliyetlerin

●Asgari özsermaye yükümlülüğü

●Sermaye yeterliliği tabanı yükümlülüğü

●Genel borçlanma sınırı

●Likidite yükümlülüğü

Bunlara ilave olarak, asgari özsermayenin belirli bir oranının ödenmiş veya çıkarılmış sermaye olması gibi daha alt yükümlülükler de bulunur.


Araci kurumlarda ayriliklarda uygulanacak tedb rler
ARACI KURUMLARDA AYRILIKLARDA UYGULANACAK TEDBİRLER türleri itibariyle yüklenilebilecekleri faaliyetlerin


T rk ye sermaye p yasasi araci kurulu lari b rl tspakb
TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ(TSPAKB)

KAMU KURUMU NİTELİĞİNDE, ÖZDÜZENLEYİCİ BİR MESLEK KURULUŞUDUR.

NİSAN 2001 TARİHİNDE FAALİYETE GEÇMİŞTİR.

ATTİLA KÖKSAL, CFA


T rk ye sermaye p yasasi araci kurulu lari b rl tspakb1
TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ(TSPAKB)

 • Yetkili kılınmış kuruluşların, aracı kuruluş niteliğini kazandığı andan itibaren üç ay içinde üye olmak için başvurmaları ve üye olmak zorundadırlar

 • Bu yükümlülüğe uymayan kuruluşların aracılık faaliyetleri Kurulca durdurulur.


T rk ye sermaye p yasasi araci kurulu lari b rl tspakb yeler
TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ(TSPAKB)ÜYELERİ

SERMAYE PİYASASI ARACILIK FAALİYETİ YETKİ BELGESİNE SAHİP

40 (TÜM) BANKA

101 ARACI KURUM

1 VADELİ İŞLEMLER ARACILIK ŞİRKETİ

TOPLAM 142 ÜYE


T rk ye sermaye p yasasi araci kurulu lari b rl tspakb g revler
TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ(TSPAKB)GÖREVLERİ

 • Birlik statüsünde öngörülen disiplin cezalarını vermek amacıyla ilgili hususlarda üye kuruluşları temsilen ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak;

 • Mesleki gelişmeleri, idari ve yasal düzenlemeleri izleyerek, bu konuda üyeleri aydınlatmak.

 • Yabancı ülkelerin sermaye piyasasında bulunan dengi kuruluşlar ile sermaye piyasaları konusunda her türlü işbirliği yapmaktır.


T rk ye sermaye p yasasi araci kurulu lari b rl tspakb b l mler
TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ(TSPAKB)BÖLÜMLERİ

1. İnceleme ve Hukuk İşleri Bölümü

2. Lisanslama ve Sicil Tutma Bölümü

3. İdari ve Mali İşler Bölümü

4. Araştırma ve İstatistik Bölümü

5. Bilgi İşlem ve Teknoloji Bölümü

6. Eğitim ve Tanıtım Bölümü


T rk ye sermaye p yasasi araci kurulu lari b rl tspakb organlari
TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ(TSPAKB)ORGANLARI

 • Genel kurul

 • Yönetim kurulu

 • Denetleme kuruludur.

  Kurulun önerisi ve ilgili Bakanlığın uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulu Kararı

 • Birliğin organları,

 • Gelirler - giderleri

 • çalışma esasları,

 • üyeliğe kabul- üyelikten geçici - sürekli çıkarma esasları

  ile yürürlüğe konulan Statüsünde düzenlenir.


T rk ye sermaye p yasasi araci kurulu lari b rl tspakb personel da ilimi
TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ(TSPAKB)PERSONEL DAĞILIMI


T rk ye sermaye p yasasi araci kurulu lari b rl tspakb t rakler
TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ(TSPAKB)İŞTİRAKLERİ


T rk ye sermaye p yasasi araci kurulu lari b rl tspakb b rl kler
TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ(TSPAKB)İŞBİRLİKLERİ


T rk ye sermaye p yasasi araci kurulu lari b rl tspakb g revler1
TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ(TSPAKB)GÖREVLERİ

 • Sermaye piyasasının ve aracılık faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere araştırmalar yapmak,

 • Birlik üyelerinin dayanışma ve sermaye piyasasının gerektirdiği özen ve disiplin içerisinde çalışmalarına yönelik meslek kurallarını oluşturmak,

 • Haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almak,

 • Kendisine mevzuatla bırakılan veya Kurulca belirlenen konularda düzenlemeler yapmak, yürütmek, denetlemek;


T rk ye sermaye p yasasi araci kurulu lari b rl tspakb organlari1
TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ(TSPAKB)ORGANLARI

 • Genel kurul

 • Yönetim kurulu

 • Denetleme kuruludur.

  Kurulun önerisi ve ilgili Bakanlığın uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulu Kararı

 • Birliğin organları,

 • Gelirler - giderleri

 • çalışma esasları,

 • üyeliğe kabul- üyelikten geçici - sürekli çıkarma esasları

  ile yürürlüğe konulan Statüsünde düzenlenir.