tajuk l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TAJUK PowerPoint Presentation
Download Presentation
TAJUK

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 71

TAJUK - PowerPoint PPT Presentation


  • 647 Views
  • Uploaded on

TAJUK. ISU PENGURUSAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN SEKOLAH OLEH HUSSEIN AHMAD 15/03/2011 ANJURAN PPD KOTA TINGGI DEWAN SERI WARISAN. OBJEKTIF. 1 . Menerapkan kefahaman melalui pendedahan kepada undang-undang, prosidur dan isu-isu di dalam pengurusan kewangan sekolah

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TAJUK' - lenci


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tajuk
TAJUK

ISU PENGURUSAN KEWANGAN

DAN PERAKAUNAN SEKOLAH

OLEH

HUSSEIN AHMAD

15/03/2011

ANJURAN PPD KOTA TINGGI

DEWAN SERI WARISAN

objektif
OBJEKTIF

1. Menerapkan kefahaman melalui pendedahan kepada undang-undang, prosidur dan isu-isu di dalam pengurusan kewangan sekolah

2 Meningkatkan kompetensi menangani isu-isu yang dibangkitkan di dalam Sijil Audit Berteguran dan menyelesaikan teguran audit

3. Meningkatkan akauntabiliti pengurusan kewangan sekolah

4. Memastikan pengurusan kewangan dilaksanakan mengikut peraturan yang telah ditetapkan

tatacara yang perlu dipatuhi
TATACARA YANG PERLU DIPATUHI

Akta Prosedur Kewangan 1957

Akta Pendidikan 1996 Peraturan Pendidikan (Akaun dan Audit) 2002

Arahan Perbendaharaan

Tatacara Pengurusan Kewangan Dan Perakaunan Sekolah

Pekeliling-pekeliling kewangan yang berkaitan

Surat-surat Pekeliling Akauntan Negara yang berkaitan

pengenalan
PENGENALAN

Masalah pengurusan kewangan sering berlaku di sekolah. Untuk mengatasi masalah sedemikian seseorang Pengurus Sekolah(P/S) harus memahami akauntabiliti terhadap pengurusan kewangan yang melibatkan proses memperolehi, mengagihkan, menggunakan dan mengawal sumber-sumber kewangan untuk menambaikan pengurusan kewangan sekolah serta mencapai matlamat yang ditetapkan.

akauntabiliti
AKAUNTABILITI

Definisi

Bertanggungjawab kepada pematuhan arahan dan peraturan kewangan yang sedia ada terhadap peranan yang diberikan

Bertanggungjawab terhadap memberi jawapan ke atas peranan tanggungjawab yang diberikan

tanggungjawab dan peranan pengurus sekolah
TANGGUNGJAWAB DAN PERANAN PENGURUS SEKOLAH

Pematuhan kepada peraturan kewangan

Pencegahan penyelewengan

Penambahbaikan pengurusan kewangan

Pastikan Tiada Sijil Audit Berteguran

kesalahan yang boleh dikenakan surcaj
KESALAHAN YANG BOLEH DIKENAKAN SURCAJ

Perkara 18 Akta Prosedur Kewangan1957

Gagal mengutip wang atau hasil yang dipertanggungkan

Membuat bayaran yang tidak disahkan dengan sempurna.

Bertanggungjawab ke atas sesuatu kehilangan wang atau kerosakan harta kerajaan

Gagal menyimpan akaun atau rekod-rekod dengan sempurna

Gagal atau lambat membuat bayaran

Gagal atau lewat menghantar Penyata Akaun yang belum diaudit sebelum 31 Mac tahun berikutnya

penalti
PENALTI

Seseorang yang melanggar peraturan-peraturan ini melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM5,000.00 atau tiga bulan penjara atau kedua-duanya.

peningkatan prestasi pengurusan kewangan
PENINGKATAN PRESTASI PENGURUSAN KEWANGAN

Penambahbaikan

Pengurangan Sijil Audit Berteguran

tanggungjawab pembantu tadbir dalam pengurusan kewangan sekolah
TANGGUNGJAWAB PEMBANTU TADBIR DALAM PENGURUSAN KEWANGAN SEKOLAH

Penyediaan Penyata Kewangan

Buku Tunai

Resit Pelajar

Penyata Penyesuaian Bank

Daftar Kutipan Harian/Borang Serahan

Daftar Bil

Panjar Wang Runcit

tanggungjawab pembantu tadbir
TANGGUNGJAWAB PEMBANTU TADBIR

Jadual Kedatangan Murid

Daftar Penghuni Asrama

Buku Cek Sekolah

Daftar Aset Dan Inventori

Baucar Kecil

Pesanan Tempatan.

Akta Pendidikan 1996 Peraturan Pendidikan (Akaun Dan Audit 2002)

kuasa juruaudit
KUASA JURUAUDIT

Kuasa Mengaudit

Memeriksa semua rekod kewangan, dokumen wang, setem, hakmilik, stor, atau harta.

Meminta apa-apa penjelasan semasa menjalankan kewajipannya

Meminta cabutan atau carian dokumen

Menjalankan apa-apa penyiasatan atau pemeriksaan

laporan audit
LAPORAN AUDIT

Definasi

Cara perhubungan rasmi seorang juruaudit dengan pihak auditee, membangkitkan segala kelemahan yang terdapat dalam sistem pengurusan kewangan bersama-sama syor dan cadangan bagi mengatasinya serta ulasan yang sewajarnya.

Komponen Laporan Audit

Menjelaskan kelemahan/kesilapan/ketinggalan.

Menjelaskan kesan/kelemahan/kesilapan/

ketinggalan.

Menjelaskan syor-syor untuk membetulkan dan mengatasi kelemehan/kesilapan/ketinggalan.

sebab sebab kelemahan
SEBAB-SEBAB KELEMAHAN

Ketidakpatuhan undang-undang dan peraturan kewangan

Kelemahan dari segi kawalan dalaman

Kurang pendedahan kepada hal-hal kewangan

sumber sumber penyediaan permerhatian audit
Sumber-Sumber Penyediaan Permerhatian Audit

Soal selidik kawalan dalam

Memo ringkas semasa auditan

Menemubual pegawai

Pemerhatian

Pemeriksaan fizikal

Rekod/dokumen yang berkaitan/perkiraan

sijil audit
SIJIL AUDIT

Pernyataan pendapat seseorang Juruaudit yang bebas terhadap persembahan dalam penyata kewangan sesuatu entiti mengenai kedudukan kewangan dan urusan berkaitannya.

jenis jenis sijil audit
JENIS-JENIS SIJIL AUDIT

a) Sijil Tanpa Teguran:-

i) Sijil Audit Tanpa Teguran – Sangat Baik

ii) Sijil Audit Tanpa Teguran – Baik

iii)Sijil Audit Tanpa Teguran – Memuaskan

b) Sijil Audit Berteguran:-

i) Sijil Audit Berteguran – Kurang Memuaskan

ii) Sijil Audit Berteguran – Tidak Memuaskan

c) Sijil Berteguran Yang Berlawanan

d) Sijil Tanpa Pendapat

sijil tanpa teguran
SIJIL TANPA TEGURAN

Penyata Kewangan SMK XYZ Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2008

Penyata kewangan SMK XYZ bagi tahun berakhir 31 Disember 2008 telah diaudit dibawah arahan saya. Pihak pengurusan bertanggungjawab terhadap penyata kewangan ini. Tanggungjawab saya adalah mengaudit dan memberi pendapat terhadap penyata kewangan tersebut.

Pengauditan telah dilaksanakan mengikut pendidikan 1996, Peraturan-peraturan Pendidikan (Akaun dan Audit) 2002. Pengauditan dirancang dan dilaksanakan

untuk mendapat kepastian yang munasabah sama ada penyata kewangan adalah bebas daripada kesilapan atau ketinggalan yang ketara.

sijil tanpa teguran19
SIJIL TANPA TEGURAN

Pengauditan itu termasuk memeriksa rekod secara semak uji, menyemak bukti yang menyokong angka dan memastikan pendedahan yang mencukupi dalam penyata kewangan. Penilaian juga dibuat terhadap penyampaian penyata kewangan secara keseluruhan.

Pada pendapat saya penyata kewangan ini memberi gambaran yang benar dan saksama terhadap kedudukan kewangan SMK XYZ pada 31 Disember 2008

.

sijil berteguran
SIJIL BERTEGURAN

Penyata Kewangan SMK ABC

Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2008

Penyata kewangan SMK ABC bagi tahun berakhir 31 Disember 2008 telah diaudit di bawah arahan saya. Pihak pengurusan bertanggungjawab terhadap penyata kewangan ini.

Tanggungjawab saya adalah mengaudit dan memberi

pendapat terhadap penyata kewangan tersebut.

2. Pengauditan telah dilaksanakan mengikut Akta

Pendidikan 1996, Peraturan-Peraturan Pendidikan (Akaun dan Audit ) 2002.

sambungan
sambungan..

Pengauditan dirancang dan dilaksanakan untuk mendapat kepastian yang munasabah sama ada penyata kewangan adalah bebas daripada kesilapan dan ketinggalan yang ketara. Pengauditan itu termasuk memeriksa rekod secara semak uji, menyemak bukti yang menyokong angka dan memastikan pendedahan yang mencukupi dalam penyata kewangan. Penilaian juga dibuat terhadap peyampaian penyata kewangan secara keseluruhan.

3. Tindakan perlu diambil untuk menyelesaikan perkara yang dinyatakan seperti berikut:-

3.1 Tanpa Dokumen Sokongan

Saya tidak dapat mengesankan bayaran berjumlah RM2,805.00 dari Kumpulan Wang Kerajaan kerana tidak disokong dengan sebarang dokumen sokongan seperti baucer bayaran, bil dan lain-lain dokumen sokongan.

sambungan22
Sambungan..

3.2. Pembelian Tidak Menggunakan Pesanan Tempatan

Pembelian barang berjumlah RM21,765.00 diketiga-tiga Kumpulanwang telah dibuat tanpa menggunakan Borang Pesanan Tempatan seperti yang dikehendaki dalam TPKS 6.4.1 dan AP 176(b).

4. Kecuali apa yang dinyatakan di perengan 3 di atas, pada pendapat saya, penyata kewangan ini memberi gambaran yang benar dan saksama terhadap kedudukan kewangan SMK ABC pada 31 Disember 2008

penyediaan dan penyerahan penyata
PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PENYATA

Tidak tepat

Tidak lengkap

Penyata lewat dihantar ke pejabat Audit

Dokumen sokongan tidak lengkap/cukup

Akta Pendidikan 1996 Peraturan Pendidikan Akaun dan audit 2002

SPBK Bil. 5/1990

TPKPS.11.1.2

AP 307

penyediaan dan penyerahan penyata24
Penyediaan Dan Penyerahan Penyata

CARA MENGATASI

Mengandungi:-

Kunci Kira-Kira

Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Penyata Penerimaan dan Pembayaran

Nota-nota kepada Akaun

Surat Perakuan Pengetua/Guru Besar

Format Kertas Kerja/Disket Patskom

penyediaan dan penyerahan penyata25
Penyediaan Dan Penyerahan Penyata

CARA MENGATASI

Pemantauan oleh PTJ diwajibkan Penyata dihantar sebelum atau pada 31/3.

Pihak sekolah dikhendaki mengemukakan dokumen-dokumen kewangan/rekod yang ditetapkan dengan kemaskini bagi proses pengauditan.

tiada kuasa terima wang
TIADA KUASA TERIMA WANG

Pembantu Tadbir

Guru Kelas

Penyelia/warden Asrama

TPKS 5.4.2 dan AP 69

CARA MENGATASI

Kebenaran secara bertulis hendaklah diberikan daripada pengetua

kutipan tanpa kebenaran
Kutipan Tanpa Kebenaran

SP BPSG 2/92

CARA MENGATASI:-

Kutipan yuran hendaklah terlebih dahulu mendapat kelulusan Pendaftar Sekolah

terimaan tanpa resit
Terimaan Tanpa Resit

Penerimaan wang tidak disokong dengan resit rasmi

TPKS 5.3.1 dan AP 60

CARA MENGATASI

Terimaan hendaklah diakui dengan resit rasmi

pindaan terhadap resit
Pindaan Terhadap Resit

Resit yang dikeluarkan tidak boleh dipinda

TPKS 5.4.7 dan AP 62

CARA MENGATASI

Resit tidak boleh dipinda

Tersilap dibatalkan beserta salinannya

penggunaan resit tidak seragam
Penggunaan Resit Tidak Seragam

TPKPS 5.3.3.

Surat Pekeliling Kewangan 9/2004

CARA MENGATASI

Resit hendaklah diperolehi dari Percetakan Nasional Malaysia Berhad

akaun subsidiari
AKAUN SUBSIDIARI

Tidak menyelenggarakan Buku Akaun Subsidiari

Rujukan: Surat Pekeliling Kewangan 5/2002

Surat Pekeliling Tambahan kepada Surat Pekeliling Kewangan 5/2002

akaun subsidiari32
AKAUN SUBSIDIARI

Cara Mengatasi:

Pihak Sekolah mestilah menyediakan Buku Akaun Subsidiari yang lengkap.

KWK – Teras, Elektif & Pelbagai

KWS – Pelbagai sahaja

KWA – Pelbagai sahaja

wang tidak diperakaunkan
Wang Tidak Diperakaunkan

Resit murid telah dikeluarkan

Resit pejabat tidak direkodkan di Buku Tunai

Wang tidak dibankkan

TPKPS 5.3.7 / AP 72(b) & 78(a)

CARA MENGATASI

Terimaan direkodkan di Buku Tunai semasa urusniaga

Terimaan hendaklah dibankkan pada hari kutipan sekiranya tidak sempat dibankkan pada hari kerja berikutnya.

Pengurus Sekolah hendaklah menjalankan siasatan dan lapor kepada PTJ

wang tidak diperakaunkan34
Wang Tidak Diperakaunkan

CARA MENGATASI (Sambungan)

Pengurus Sekolah hendaklah membuat penyeliaan secara kerap terhadap pungutan dan kemasukan wang ke bank

wang tidak dibankkan
Wang Tidak DiBankkan

Resit terimaan telah dikeluarkan

Resit pejabat telah direkodkan di Buku Tunai

Wang tidak dibankkan

TPKPS 5.3.8 dan AP 78 (a)

CARA MENGATASI

-Sama seperti wang tidak diperakaunkan-

akaun belum terima yuran kurang serah
Akaun Belum Terima - Yuran Kurang Serah

Guru kelas/Penyelia Asrama/Warden kurang serah ke pejabat

TPKPS 5.3.9 / AP 53

CARA MENGATASI

Pengurus Sekolah hendaklah memastikan semua kutipan yang dikutip oleh Guru Kelas/ Penyelia Asrama/Warden/PT diserahkan ke pejabat

akaun belum terima tunggakan kutipan
Akaun Belum Terima - Tunggakan Kutipan

Tunggakan yuran

Tunggakan Sewa kantin

Tunggakan Sewa Kedai Buku dll.

Surat Perjanjian

TPKPS 17.3, AP 11 dan AP 53

CARA MENGATASI

Pengurus Sekolah hendaklah memastikan semua kutipan yang sepatutnya dipungut telah dibuat.

akaun belum terima
AKAUN BELUM TERIMA

SEK

PTJ

LAMPIRAN

L

KSU

BHG.

KEW

PERB.

bayaran tanpa dokumen sokongan
Bayaran Tanpa Dokumen Sokongan

Pembayaran yang tidak disokong dengan baucar,bil, inbois,nota minta, pesanan tempatan atau surat kebenaran (Legallity)

TPKPS 7.2.1(c) ,AP 99A dan AP 176(b)

SPBK 11/95

CARA MENGATASI

Pengurus Sekolah hendaklah memastikan setiap pembayaran disertakan dengan dokumen sokongan seperti baucar, bil, inbois, nota minta, pesanan tempatan, surat kuasa sebelum melulus/memperakui bayaran.

bil bil lewat dijelaskan
Bil-bil Lewat Dijelaskan

Bil-bil dijelaskan melebihi 14 hari daripada tarikh bil diterima.

SPP 7/2006 dan AP 103

CARA MENGATASI

Daftar bil hendaklah dikemaskinikan

Bil yang diterima hendaklah diselesaikan dalam tempoh 14 hari dari tarikh bil diterima

perbelanjaan melebihi had dan memecahkan bil
Perbelanjaan Melebihi Had dan memecahkan Bil

Tiada Kelulusan perbelanjaan melebihi RM10,000 daripada PTJ

TPKPS 6.2.1(e)

CARA MENGATASI

Perbelanjaan hendaklah mendapat kelulusan terlebih dahulu bagi kes-kes yang melebihi had ditetapkan dalam satu tahun iaitu melebihi RM10,000.00

Pembelian satu item/kelas item barangan tidak boleh memecah kecil bil-bil untuk mengelakkan daripada had tersebut.

bayaran melalui cek tidak berpalang tunai
Bayaran Melalui Cek Tidak Berpalang/Tunai

Cek bayaran hendaklah berpalang.

TPKPS 7.7.1 dan AP 97 (a)

CARA MENGATASI

Pengurus Sekolah hendaklah memastikan semua pembayaran kecuali PWR hendaklah berpalang dan atas nama penerima. Cek TUNAI tidak dibenarkan.

akaun belum bayar
Akaun Belum Bayar

Liabiliti/Tanggungan tahun kebelakangan yang belum diselesaikan

Bil/inbois yang belum dijelaskan

Kutipan bagi pihak ketiga yang tidak dijelaskan

Cek pembayaran yang dibatalkan tidak dijelaskan

TPKPS 16.4.

akaun belum bayar44
Akaun Belum Bayar

CARA MENGATASI:- (Samb..)

Bagi cek luput tarikh, pembayaran semula hendaklah dibuat dan direkodkan dalam daftar cek batal.

Permohonan untuk pelarasan selepas 3 tahun ke Bahagian Kewangan (Kementerian) melalui PTJ.

akaun belum bayar45
Akaun Belum Bayar

CARA MENGATASI:-

Mengesan dan mengambil tindakan untuk membuat pembayaran semula.

Menjelaskan bil dalam tempoh 1 bulan/30 hari dari bil diterima. Semua bil dijelaskan dalam tahun kewangan.

Mengenalpasti baki peruntukan sebelum membuat pembelian

Bagi kutipan pihak ketiga hendaklah djelaskan dalam tahun semasa kerana ia bukan pendapatan.

akaun belum bayar46
AKAUN BELUM BAYAR

SEK

PERLU

JELAS

3 TAHUN

PTJ

LARAS

pembayaran tidak menggunakan pesanan tempatan
Pembayaran Tidak Menggunakan Pesanan Tempatan

Tidak menggunakan Pesanan Tempatan

Pesanan Tempatan tidak sempurna

Pesanan Tempatan disediakan selepas pembelian

TPKPS 6.4.1(a)

CARA MENGATASI:-

Semua pembelian kecuali PWR hendaklah dibuat menggunakan Pesanan Tempatan

Pengurus Sekolah menandatangai semua pesanan

Harga bagi setiap barang yang dipesan hendaklah dicatatkan supaya dapat dibandingkan dengan bil/inbois.

pembayaran tidak menggunakan pesanan tempatan48
Pembayaran Tidak Menggunakan Pesanan Tempatan

CARA MENGATASI:-

Perakuan penerimaan hendaklah dilengkapkan pada semua Pesanan Tempatan sebagai bukti bekalan perkhidmatan telah disempurnakan

Menggunakan pesanan tempatan yang seragam

Pesanan Tempatan hendaklah dikeluarkan terlebih dahulu sebelum sesuatu perolehan dibuat.

perbelanjaan tidak mengikut peruntukan
Perbelanjaan Tidak Mengikut Peruntukan

Perbelanjaan tidak mengikut peruntukan sebenar

Mesti mendapat kebenaran PTJ

TPKPS 3.2.1(v) , SPK 5/2002

dan SPK 6/2002

CARA MENGATASI:-

Pengurus Sekolah memastikan setiap peruntukan mata pelajaran/pemberian hendaklah digunakan bagi tujuan matapelajaran itu sendiri

Sekiranya perkara ini berlaku permohonan kebenaran dari PTJ perlu dibuat.

peruntukan defisit baki kwt defisit baki bank defisit
Peruntukan Defisit/ Baki KWT Defisit/Baki Bank Defisit

Kawalan Perbelanjaan

Buku Tunai Tidak Kemaskini

TPKPS 6.2.1(a),TPKPS 7.2.1(a)

AP 54

CARA MENGATASI:-

Pengurus Sekolah dikhendaki mengawal perbelanjaan sesuatu peruntukan supaya ianya tidak dilampaui sehingga peruntukkan defisit

Menyemak baki peruntukan dan tanggungan yang belum dibayar sebelum membuat bayaran

peruntukan defisit baki kwt defisit baki bank defisit sbg
Peruntukan Defisit/ Baki KWT Defisit/Baki Bank Defisit (sbg)

CARA MENGATASI:-

Pengurus Sekolah hendaklah merancang dan mengawal perbelanjaan agar tidak melampaui pendapatan

Kemaskini Buku Tunai dan pastikan cek yang dikeluarkan mempunyai baki bank yang cukup.

peruntukan bantuan pelajaran
Peruntukan Bantuan Pelajaran

Terlebih tuntut

Terkurang tuntut

Tidak dituntut

TPKPS 3.1, SPK 5/2002 dan

SPK 6/2002

CARA MENGATASI:-

Pengurus Sekolah hendaklah memastikan jumlah murid bertepatan dengan asas tarikh tuntutan supaya tidak berlaku kelebihan / kekurangan tuntutan

Sekolah kehilangan pendapatan sekiranya terkurang tuntut atau tidak dituntut.

baki peruntukan pcg tinggi
Baki Peruntukan PCG Tinggi

Rujukan: Surat Pekeliling Kewangan 5/2002 dan TPKPS 3.2.1(d)

Cara Penyelesaian: Pihak sekolah hendaklah membelanjakan peruntukan PCG yang diterima dalam tahun semasa dan jika berbaki tidak melebihi 10% daripada jumlah asal PCG yang diterima

terimaan teras
Terimaan Teras

Terimaan Teras tidak mengikut Pecahan Peratusan yang ditetapkan

Rujukan: Surat Pekeliling Tambahan kepada Surat Pekeliling Kewangan 5/2002

Sekolah mestilah mematuhi pecahan peratusan seperti berikut:

terimaan teras55
Terimaan Teras

60% - Sains, Matematik dan Bahasa Inggeris

40% - Lain-lain mata pelajaran Teras di mana:

60% dipecahkan kepada:

40% - Sains

30% - Matematik

30% - Bahasa Inggeris

pelarasan buku tunai
Pelarasan Buku Tunai

Pelarasan Buku Tunai tidak diambil tindakan

Prosedur Perakaunan

CARA MENGATASI:-

Membuat pelarasan di Buku Tunai agar menunjukan kedudukan Buku Tunai sebenar pada akhir tahun. Jika berlaku pelarasan (+) atau (-) hendaklah dibuat diperuntukan terlibat di Buku Tunai.

defisit kewangan
DEFISIT KEWANGAN

Baki Kumpulan Wang Terkumpul

mengalami defisit

Keseluruhan Kumpulan Wang Terkumpul mengalami defisit

TPKPS 3.2.1(d)

AP 54

Cara Mengatasi:-

Merancang dan mengawal perbelanjaan.

kehilangan wang tunai dokumen kewangan
Kehilangan Wang Tunai/ Dokumen Kewangan

Kehilangan Wang Tunai

Buku Tunai

Lain-lain dokumen

TPKPS 5.4.13 dan TPKPS 12.2.1

AP 315 dan 126

CARA MENGATASI:-

Simpan ditempat yang selamat/peti besi

Lapor segera kepada polis

Sediakan laporan kehilangan seperti dilampiran J dan hantarkan 5 salinan ke PTJ dan 1 salinan ke Bahagian Kewangan Kementerian Pelajaran Malaysia

kehilangan wang tunai dokumen kewangan59
Kehilangan Wang Tunai/ Dokumen Kewangan

Kehilangan Buku Tunai

Lain-lain dokumen- buku resit, Jadual kedatangan murid, buku cek dll.

TPKPS 4.3.9,TPKPS 5.4.13,TPKPS 12.2.1 AP 126 dan AP 315

CARA MENGATASI:-

Simpan ditempat yang selamat/peti besi/bilik kebal

Pegawai bertanggungjawab hendaklah mengeluarkan buku-buku yang dikehendaki bagi kegunaan dan pastikan nombor sirinya adalah lengkap dan betul.

penyata penyesuaian bank
Penyata Penyesuaian Bank

Penyata penyesuaian bank tidak disediakan

Penyata penyesuaian bank tidak tepat

Penyata penyesuaian bank tidak disahkan Pengurus Sekolah

Tiada Sijil Pengesahan baki bank 31/12

Cek luput masih di PPB

TPKPS 4.6.2 .TPKPS 4.6.3(d)TPKPS 7.9.1 dan AP 117,AP118 dan AP146

CARA MENGATASI:-

PPB hendaklah disediakan pada setiap bulan sebaik sahaja penyata bank diterima untuk menyesuaikan baki di Buku Tunai dengan baki di Penyata Bank.

penyata penyesuaian bank61
Penyata Penyesuaian Bank

CARA MENGATASI:-

PPB disediakan mengambilkira:

Kemasukan wang tidak dikreditkan oleh bank

Kesilapan bank kredit/debit

Cek-cek yang dikeluarkan masih belum ditunaikan

Terimaan wang dikreditkan terus kebank.

Sekolah hendaklah dengan segera selepas akhir tahun kewangan meminta sijil pengesahan baki bank pada 31 Disember tahun kewangan yang lalu.

Pengurus Sekolah hendaklah mengesahkan PPB setiap bulan beserta dengan tarikh.

penyata penyesuaian bank62
Penyata Penyesuaian Bank

CARA MENGATASI:-

Cek-cek yang tamat tempoh laku hendaklah dibatalkan dan didaftarkan di daftar cek terbatal

Menggantikan cek baru jika perlu

Membuat pelarasan jika perlu (*)

penyelenggaraan rekod daftar akaun tidak diselenggarakan atau tidak kemaskini
Penyelenggaraan Rekod/Daftar/Akaun Tidak Diselenggarakan atau tidak kemaskini

Buku Tunai (TPKPS 4.3.3,AP144 dan

AP 147

Daftar Stok Resit (TPKS 5.4.9 dan AP 67

Daftar bil TPKPS 7.5.1 dan AP 103(b)

Tiada Surat Perjanjian dan/atau melanggar peraturan TPKPS 9.6.1 (SPBB 4/1987)

Borang Kutipan dan Serahan TPKPS 5.3.5. dan AP73

Daftar Penghuni Asrama SPK 6/2002

Daftar Cek Terbatal TPKPS 7.9.1(b) dan

AP 118 (d)

penyelenggaraan rekod daftar akaun
Penyelenggaraan Rekod/Daftar/Akaun

CARA MENGATASI:-

Pengurus Sekolah memastikan supaya:

Semua rekod dan daftar diselenggarakan dengan lengkap dan kemaskini sepertimana peraturan kewangan yang ditetapkan.

Pemeriksaan/pemantauan perlu dibuat mengikut urusniaga atau mengikut keperluan.

pengurusan stok tidak memuaskan
Pengurusan Stok Tidak Memuaskan

Barang-barang yang diterima tidak direkodkan

Direkodkan dalam daftar yang berlainan

Pergerakan harta modal tidak diselenggarakan

TPKPS 10.4.1(d)

Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2007

CARA MENGATASI:-

Pengurus Sekolah hendaklah melantik pegawai tertentu/Juruaudit dalaman bagi memastikan:-

Barang-barang yang diterima hendaklah direkodkan dalam daftar yang ditetapkan KEW. PA 2 , KEW. PA 3 , 300J, KEW. PA 6

Daftar stok hendaklah dikemaskinikan sebaik sahaja barang-barang diterima/dikeluarkan dan ditandatangai oleh penerima

Pemeriksaan stok sekurang-kurang 6 bulan sekali.

tindakan susulan
Tindakan Susulan

Tidak ada tindakan susulan terhadap pemerhatian dan laporan audit

Jawapan kepada pemerhatian dan laporan audit tidak lengkap

TPKPS 19.2.8 dan AP 306

Akta Pendidikan 1996 Peraturan Pendidikan (Akaun dan Audit) 2002

tindakan susulan67
Tindakan Susulan

CARA MENGATASI:-

Pertanyaan audit hendaklah dijawab dalam tempoh 1 bulan dari tarikh ia dialamatkan kepada sekolah.

Jawapan yang diberi hendaklah merangkumi semua perkara yang dibangkitkan bersekali dengan tindakan penyelesaikanyang diambil.

isu isu yang sering dibangkitkan dalam laporan audit berteguran
ISU-ISU YANG SERING DIBANGKITKAN DALAM LAPORAN AUDIT BERTEGURAN

Penyediaan Dan Penyerahan Penyata

Wang Tidak Diperakaunkan

Wang Tidak Dibankkan

Akaun Belum Terima

Terimaan Tanpa Kelulusan

Terimaan Tanpa Resit

Akaun Belum Bayar

Bil Lewat Dijelaskan

Pembayaran Tanpa Dokumen Sokongan

Perbelanjaan Melebihi Had

slide69
Samb..

Perbelanjaan Salah Peruntukan

Defisit KWT/defisit bank

Kehilangan wang tunai/aset/dokumen

Penyata penyesuaian bank tidak dibuat/kemaskini

Penyelenggaraan rekod/daftar/akaun tidak kemaskini

Penyelenggaraan Rekod Stor tidak memuaskan

kesimpulan
Kesimpulan

Kesedaran terhadap tanggungjawab dan peranan pihak pengurus sekolah dipertingkatkan

Pematuhan peraturan kewangan dipertingkatkan

Pencegahan terhadap penyelewangan dapat diambil

Penambahbaikan tahap pengurusan kewangan sekolah

Pengurangan Laporan Audit Berteguran