HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet - PowerPoint PPT Presentation

maxim
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet PowerPoint Presentation
Download Presentation
HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation
184 Views
Download Presentation

HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet Nina Jensen Honningsvåg 13-15. juni 2008 njensen@wwf.no

 2. Opprydding etter oljesøl krever store menneskelige ressurser og er potensielt helsefarlig.Sikkerhet og helse kommer alltid først!

 3. Hva er olje, og hvorfor er det farlig? • Vanlige plager under oljevernaksjoner • Hvordan unngå skader • Hva skal man gjøre hvis symptomer oppstår

 4. Hva er olje, og hvorfor er det farlig? Olje består av mange ulike hydrokarboner, et stort antall oksygen-, nitrogen- og svovelforbindelser som påvirker sentralnervesystemet og irriterer slimhinner Inneholder også metaller som nikkel, jern, krom, kobber, sink og kvikksølv Av kreftfremkallende stoffer finnes benzen, polyaromatiske hydrokarboner (PAH) og fenol


 5. Glatte fjæresteiner • Vanskelig terreng • Tungt og vanskelig å • bære utstyr • Håndtering av farlig utstyr

 6. Dårlig vær

 7. Oljesøl skjer gjerne på de verst tenkelige stedene • Tungt og vanskelig å • bære utstyr • Risiko for overoppheting

 8. Bark i øyet Kuttskader Hodepine Hudutslett Røde øyne Pusteproblemer, irritasjon i hals og luftveiene Kvalme Magesmerter Korsryggsmerte Vrikking av fot/ankel Vanlige plager under oljevernaksjoner

 9. Hvordan unngå skader

 10. OG HVORDAN DET IKKE SKAL GJØRES...

 11. Hvis symptomer oppstår... • Forlat området - ta lange pauser - sjekk verneutstyret • Ved direkte hudkontakt med olje, ta av tilgrisede klær og vask godt med • såpe • Ved oljesprut i øynene, skyll umiddelbart med vann • Ved kvalme, svimmelhet og slapphet - forlat forurenset område, • men sørg for å ikke være alene • Ved inntak av olje skal ikke brekninger fremkalles - kontakt lege

 12. Hva er det viktigste? • Ta ansvar for deg selv og dine kolleger • Ta ingen unødvendige sjanser • Ikke glem at sikkerhet og helse alltid har høyeste prioritet • Bruk alltid verneutstyr • Beveg deg forsiktig i strandsonen (glatt, ujevnt terreng) • Ta lange pauser, trekk frisk luft ved ubehag • Husk å skifte sittestilling jevnlig • Løft riktig

 13. Kystverkets HMS-perm

 14. Takk for oppmerksomheten! Les mer om WWFs arbeid på www.wwf.no