slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aktivačné centrá PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aktivačné centrá

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 13
Download Presentation

Aktivačné centrá - PowerPoint PPT Presentation

lynda
258 Views
Download Presentation

Aktivačné centrá

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. „ AKTIVAČNÉ CENTRÁ“Aktivácia a podpora udržiavania pracovných návykov uchádzačov o zamestnanie a poberateľov dávky v hmotnej núdzi december 2013

 2. Aktivačné centrá Na všetkých 46 úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej „úrad“) budú vytvorené „Aktivačné centrá“, ktorých úlohou bude: • vyhľadávanie, kontaktovanie a komunikácia s inštitúciami, ktoré vykonávajú činnosti verejnoprospešného charakteru (ďalej „poskytovateľ“) • uzatváranie písomných dohôd medzi úradom a poskytovateľom • výber vhodných poberateľov dávky v hmotnej núdzi (ďalej len „DvHN“) na vykonávanie dohodnutých verejno-prospešných činností (ďalej len „činnosti“), na základe charakteristiky činností uvedených v dohode s poskytovateľom a profilácie klienta za účelom jeho efektívneho umiestnenia • zabezpečovanie výkonu dohodnutých činností – aktivít • poskytovanie podpory a poradenstva poberateľov DvHNpočas vykonávania činnosti • sledovanie a vyhodnocovanie výkonu činností poberateľov DvHN v nadväznosti na splnenie podmienky pre výplatu DvHN

 3. Podmienky Základnou podmienkou všetkých činností, do ktorých bude UoZ s DvHN v rámci programu zapojený u poskytovateľov, je podmienka verejnej prospešnosti týchto činností. Výkon verejnoprospešných činností môžu vyhlásiť všetky subjekty definované v zákone č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve

 4. Poskytovatelia Poskytovateľmi činností pre poberateľov DvHN môžu byť (zákon č. 599/2003 Z. z. a zákon č. 406/2011 Z. z.): • obce a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie • vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie • PO so sídlom na území SR organizujúce alebo sprostredkujúce dobrovoľnícku činnosť pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech • občianske združenia • školy alebo školské zariadenia • nadácie • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby • cirkev alebo náboženská spoločnosť alebo právnická osoba odvodzujúca svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti • nemocnice a iné zariadenia v oblasti zdravotníckych služieb • zariadenia sociálnych služieb a podobne

 5. Nedisponibilní poberatelia DvHN Podľa zákona 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi odpracovať si dávku sa nevzťahuje na člena domácnosti: • ktorý dosiahol vek potrebný na nárok na starobný dôchodok, • ktorý je invalidný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, • ktorý je nezaopatreným dieťaťom, • ktorý sa osobne, každodenne a riadne stará o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie, • ktorý sa zúčastňuje na resocializačných programoch v resocializačnom stredisku pobytovou formou, v rámci ktorých si nemôže zabezpečiť príjem vlastnou prácou, • ktorý si zvyšuje kvalifikáciu formou denného štúdia a nie je nezaopatrené dieťa, • ktorý má nepriaznivý zdravotný stav, za ktorý sa na účely tohto zákona považuje choroba, úraz alebo karanténne opatrenie, pre ktoré je fyzická osoba uznaná ošetrujúcim lekárom za dočasne práceneschopného na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní.

 6. Nedisponibilní poberatelia DvHN • ktorému vznikol nárok na aktivačný príspevok, príspevok na vykonávanie absolventskej praxe alebo na príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby, • ktorým je rodič, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do troch rokov veku, • ktorým je osamelý rodič, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do šiestich rokov veku, • ktorý vykonáva menšie obecné služby, dobrovoľnícku činnosť alebo práce na predchádzanie mimoriadnej situácii • ktorému vykonávanie menších obecných služieb, dobrovoľníckej činnosti alebo prác v dôsledku mimoriadnej situácie nebolo ponúknuté

 7. Oprávnené činnosti • pomoc pri likvidácii nelegálnych skládok komunálneho a stavebného odpadu • vykonávanie poriadkového dozoru v základných školách • vykonávanie dozoru na priechodoch pre chodcov počas rannej a poobednej dopravnej špičky pri školách • rozvoz stravy sociálne odkázaným občanom • čistenie lesných plôch od kalamitného dreva • aktivity sociálneho typu (pomoc starším, chorým) odkázaným občanom (nákupy, upratovanie, spoločenské vyžitie, program aktívneho starnutia, udržiavania psychického zdravia) – domovy dôchodcov, kluby dôchodcov, sociálne zariadenia zriadené obcou a VUC

 8. Oprávnené činnosti • údržba a úprava verejnej zelene • údržba a úprava zelene a priestranstiev v materských škôlkach, základných a stredných školách • udržiavanie čistoty na verejných priestranstvách • odpratávanie opadaných listov a snehu • úprava klzkých povrchov chodníkov v zimnom období • údržba a oprava existujúcich chodníkov a budovanie nových chodníkov, ktoré sú vhodné aj pre cyklistiku • čistenie odvodňovacích kanálov zrážkovej vody v obciach • čistenie lesov a zelených plôch od náletových drevín, zvyškov drevín po kalamitách a ťažbe dreva • čistenie vodných plôch, korýt riek, brehov tokov

 9. Oprávnené činnosti • údržba obecných cintorínov • participácia na kultúrnych a športových podujatiach • pomoc v mestských knižniciach • údržba obecných zariadení, kultúrnych a cirkevných pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností • oprava hradov a iných kultúrnych pamiatok • zabezpečovanie verejného poriadku, občianske hliadky, pomoc v útulkoch pre zvieratá • ...

 10. Oprávnené činnosti • doručovanie písomností • administratívne práce • pomoc pri výučbe prvej pomoci • pomoc pri vykonávaní verejných zbierok • pomocné práce v školských jedálňach • údržbárske práce v školských zariadeniach • žehlenie v MŠ • maliarske práce • výkopové práce • starostlivosť o športové areály • údržba verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu

 11. Úlohy úradu • zabezpečiť dostatočný počet poskytovateľov pre zapojenie aktivovaných • zabezpečiť výber vhodných aktivovaných na realizáciu dohodnutých činností podľa požiadaviek uvedených v dohode • koordinovať výkon činností • kontrolovať plnenie požadovaných parametrov činností • zabezpečiť úrazové poistenie pre aktivovaných poberateľov DvHN • zabezpečiť ochranné a pracovné pomôcky v prípade, že obec nimi nedisponuje • zabezpečiť pracovné podmienky pre koordinátorov

 12. Úlohy poskytovateľa • vytypovať činnosti a popísať ich charakter do zmluvy • určiť miesto, kde sa činnosti budú realizovať • určiť potrebný rozsah činností (množstvo aktivovaných, dobu trvania, periodicitu a pod.) • určiť ďalšie podmienky vykonávania činností • informovať úrad o spôsobe a kvalite výkonu činností • viesť evidenciu dochádzky • zabezpečiť pomocných koordinátorov

 13. Ďakujem za pozornosť