nepravdno in izvr ilno pravo tudijski program b ii pravo n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nepravdno in izvršilno pravo (študijski program B II – pravo) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nepravdno in izvršilno pravo (študijski program B II – pravo)

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 18
lucas-gilliam

Nepravdno in izvršilno pravo (študijski program B II – pravo) - PowerPoint PPT Presentation

137 Views
Download Presentation
Nepravdno in izvršilno pravo (študijski program B II – pravo)
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Nepravdno in izvršilno pravo(študijski program B II – pravo) IZVRŠILNO PRAVO – splošni del doc. dr. Andrej Ekart Maribor, 27. marec 2014

 2. Civilni postopki - delitev Postopki odločanja (Erkenntnisverfahren): Postopka izvrševanja: Izvršilni Insolvenčni • Pravdni (vključno s postopkom v delovnih sporih) – iurisdictio contentiosa • Nepravdni (“mlajši brat” ZPO) - iurisdictio voluntaria • Arbitražni

 3. Pravni viri izvršilnega prava • Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) • Subsidiarno Zakon o pravdnem postopku (15. člen ZIZ) • Pravilnik o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka

 4. Načela izvršilnega prava • Načelo dispozitivnosti • Načelo formalne legalitete • Načelo varstva dolžnika

 5. Faze izvršbe • dovolitev izvršbe: vložitev predloga za izvršbo in izdaja sklepa o izvršbi (40.-76. člen ZIZ) • oprava izvršbe (rubež in prodaja stvari, razdelitev izkupička): • Izterjava terjatev (77.-238.g člen ZIZ) • Zavarovanje terjatev (239.-279. člen ZIZ) • Ustavitev izvršbe (76 ZIZ) ali sklep o poplačilu / obračun terjatve pri izvršitelju, 97 ZIZ

 6. Iskanje dolžnikovega premoženja (4. in 40. čl. ZIZ) • Upnik • Sodišče • Izvršitelj • Seznam dolžnikovega premoženja, 31 ZIZ

 7. Ali je mogoče opraviti izvršbo na nepremičnino za 100 EUR dolga? • Sredstva in predmeti izvršbe – upnik izbira, dolžnik ponudi alternativo (34. in 169. čl. ZIZ) • Izvršba na nepremičnine je dolgotrajna • Pristopi (171. člen ZIZ) • Obresti in stroški • Aktivnost dolžnika Statistikaza zadnja 4 leta: za dolgove pod 100 EUR: 574 predlaganih izvršb, 1 prodaja; pod 1000 EUR: 6.663 predlganih izvršb, 31 prodaj

 8. Inštituti za povečanje učinkovitosti izvršbe • Izvršba na podlagi priložene menice • Izvršitev pred pravnomočnostjo • Iskanje dolžnikovega premoženja po uradni dolžnosti • Načelna nesuspenzivnost ugovora • Izvršilnega naslova ni treba priložiti • Izvršba na podlagi not. zapisa – 20.a člen ZIZ

 9. Vrste izvršbe • Civilna – izvršilno sodišče • Upravna – upravni organ, razen ko gre za izvršbo na nepremičnino ali delež družbenika • Davčna – davčni organ, razen ko gre za izvršbo na nepremičnino ali delež družbenika – 178.a ZPP • Realna in personalna izvršba (uklonilni zapor kot procesna sankcija, 33 čl. ZIZ) • Denarna in (ne)posredna naturalna izvršba • Izvršilni naslov in verodostojna listina

 10. Začetek izvršbe • Primernost predloga za izvršbo (40/1. člen ZIZ) • Določna označitev verodostojne listine ( 41. člen ZIZ) oziroma izvršilnega naslova in potrdila o izvršljivosti (42. člen ZIZ) • Izvrjšljivost notarskega zapisa in sodne poravnave • Pravno nasledstvo (24. in 25. člen ZIZ) se uveljavlja z javno ali po zakonu overjeno listino; subsidiarno z ugotovitveno tožbo • Pogojne in vzajemne terjatve – dokazovanje z javno ali po zakonu overjeno listino

 11. Sklep o izvršbi • na podlagi izvršilnega naslova - takojšnja oprava neposrednih izvršilnih dejanj! • na podlagi verodostojne listine – oprava izvršilnih dejanj po pravnomočnosti sklepa • na podlagi predložene menice – takojšnje poplačilo upnika iz sredstev na banki v gospodarskih zadevah, 41.a člen ZPP • Vročitev sklepa o izvršbi strankam in udeležencem (izvršitelju, banki...)

 12. Izvršba na premičnine, 77 ff ZIZ • Krajevna pristojnost: forum rei sitae, subsididarno bivališče dolžnika Predmeti, izvzeti iz izvršbe: • Osebni predmeti • Pravna oseba in s.p.: izvzete so stvari, ki so nujno potrebne dolžniku za opravljanje njegove dejavnosti Izjema: namensko posojila ali pogodbena zastava

 13. Izvršilna dejanja • z rubežem in cenitvijo stvari, s prodajo stvari in s poplačilom upnika iz zneska, dobljenega s prodajo. • Obseg rubeža: • kolikor je potrebno za poplačilo upnikove terjatve in izvršilnih stroškov. • Predvsem stvari, glede katerih ni pripomb o obstoju kakšne pravice, ki bi preprečevala izvršbo, in stvari, ki se dajo najlaže vnovčiti. • Nesorazmerje med vrednostjo terjatve in zarubljene stvari: možnost rubeža nadomestne stvari • Cenitev opravi izvršitelj, ki opravlja rubež, na predlog sodni cenilec • Prodaja stvari: po pravnomočnosti sklepa o izvršbi na javni dražbi ali z neposredno pogodbo med kupcem in izvršiteljem, oziroma prek osebe, ki opravlja komisijske posle.

 14. Prodajna cena • na prvi dražbi zarubljenih stvari ni dovoljeno prodati pod ocenjeno vrednostjo; druga dražba: 33%; neuspešni dražbi – ustavitev izvršbe • Kupec mora položiti kupnino in prevzeti stvari • Poplačilo upnika (stroški, obresti, glavnica) • Če je en sam upnik, o delitvi kupnine in poplačilu upnika odloči izvršitelj. • Če je več upnikov, se poplačajo po vrstnem redu, kot so pridobili zastavno pravico. Izvršitelj poda obračun terjatve z obvestilom o delitvi kupnine • Na podlagi dokončnega obračuna terjatve z obvestilom o delitvi kupnine oziroma pravnomočnega sklepa sodišča izvršitelj poplača upnike, presežek pa izroči dolžniku.

 15. Izvršba na denarno terjatev dolžnika (100 ZIZ) • Krajevna pristojnost: bivališče dolžnika • Prejemki, ki so izvzeti iz izvršbe, in omejitve izvršbe - najmanj znesek v višini minimalne plače • Izvršilna dejanja: z rubežem in prenosom • Rubež terjatve: sodišče s sklepom prepove sodišče dolžnikovemu dolžniku poravnati terjatev dolžniku, dolžniku pa prepove terjatev izterjati, in sicer tudi iz zastave, ki je bila dana v njeno zavarovanje, ali kako drugače z njo razpolagati. • izvršitelj odvzame dolžniku vrednostni papir

 16. Izvršba na denarno terjatev dolžnika (100 ZIZ) • Prenos terjatve v izterjavo ali namesto plačila. • Upravna izplačilna prepoved, ima pravni učinek sklepa o izvršbi na dolžnikovo plačo, 135 ZIZ • Izvršba na dolžnikove nedenarne terjatve – prenos v izterjavo (rubež premičnin, izročitev in prodaja nepremičnine)

 17. Izvršba na nematerializirane vrednostne papirje 163.a ff ZIZ Vpis sklepa o izvršbi pri klirinško depotni družbi- prepoved razpolaganja: • - zastavna pravica na vrednostnih papirjih, ki so predmet izvršbe, prodaja in prenos na račun kupca • Izvršba za izročitev vrednostnih papirjev: prenos iz dolžnikovega računa na račun upnika na podlagi obvestila sodišča o pravnomočnosti sklepa o izvršbi. Izvršba na delež družbenika: zaznamba sklepa o izvršbi, prodaja deleža in poplačilo upnika iz zneska, dobljenega s prodajo.

 18. Izvršba na nepremičnine, 166 ff ZIZ • Krajevna pristojnost: forum rei sitae • Izvršilna dejanja: zaznamba sklepa o izvršbi v zemljiški knjigi, ugotovitev vrednosti nepremičnine, prodaja nepremičnine in s poplačilo upnikov iz zneska, dobljenega s prodajo. • Kritno in izbrisno načelo • Prodaja nepremičnine: Položitev varščine; Prvi narok – ocenjena cena, drugi narok – 50 %; nižja cena po dogovoru