dedno pravo n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DEDNO PRAVO PowerPoint Presentation
Download Presentation
DEDNO PRAVO

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 151
Download Presentation

DEDNO PRAVO - PowerPoint PPT Presentation

yonah
1003 Views
Download Presentation

DEDNO PRAVO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DEDNO PRAVO Doc. dr. Suzana KRALJIČ suzana.kraljic@uni-mb.si 02/250 42 32 (torek 10.00-11.00)

 2. USTAVA 33. člen “Zagotovljena je pravica do osebne lastnine in dedovanja.” 2. odst. 67. člena “Zakon določa način in pogoje dedovanja.”

 3. ZAKONI • Zakon o dedovanju • Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev • Zakon o mednarodnem zasebnem pravu • Zakon o nepravdnem postopku • Zakon o pravdnem postopku • Zakon o splošnem upravnem postopku • Zakon o denacionalizaciji • Zakon o notariatu • Zakon o matičnem registru • Zakon o registraciji istospolnih partnerskih skupnosti • Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih

 4. DEDNO PRAVO • Subjektivno dedno pravo • objektivno dedno pravo • Definicija???

 5. NASTOP SMRTNEGA PRIMERA Smrt • Medicinska – klinična • Samostanska • državljanska • Razglasitev pogrešane osebe za mrtvo • V zadnjih 5 letih ni poročila + 70 let • V zadnjih 5 letih ni poročila + verjetnost • 6 mesecev od naravne, prometne,…nesreče • Izginil zaradi vojnih dogodkov + 6 m

 6. OBSTOJ DEDIČA - živ ob uvedbi dedovanja - izjema ??? - pravne osebe - volilojemnik

 7. PREHOD ALI PRENOS “Dedno pravo ureja prehod stvari in pravic umrle osebe na druge osebe. Pokojnikova zapuščina preide po samem zakonu na njegove dediče v trenutku njegove smrti.”

 8. ZAPUSTNIK ALI OPOROČITELJ • Zapustnik: • Fizična oseba • Pravna oseba • Oporočitelj – vsaka fizična oseba • mladoletnik • Premoženje???

 9. DEDIČ • Dedič • Fizična ali pravna oseba • Eden ali več • Zapuščina brez dediča • Alikvotni del • komorienti

 10. VOLILOJEMNIK • Le oporoka • Ni dedič po zakonu • Del ali celotno premoženje

 11. Zakon + oporoka Univerzalna sukcesija Odgovarja za dolgove Prehod direktno od zapustnika Prehod unu actu Oporoka Singularna sukcesija Ne odgovarja za dolgove Ni direktnega prehoda Terjatev zoper dediče RAZLIKA DEDIČ- VOLILOJEMNIK

 12. ZAPUŠČINA - DEDIŠČINA • Zapuščina • Dediščina • Hereditatis iacens

 13. PREHOD SLOVENIJA Ves čas subjekt Negativna dedna izjava Smrt delacija Dedič akvizicija ni subjekta Pozitivna dedna izjava Smrt Delacija Dedič akvizicija

 14. DEDNA PRAVICA • Absolutni značaj • Kdo jo ima??? • Na čem bazira??? • Pogoji za dedovanje

 15. DEDNI REDI

 16. Podlaga za zakonito dedovanje • Krvno sorodstvo • predniki • Potomci • Sorodniki v stranski črti • Zakonska zveza • zunajzakonska skupnost • Adoptivno sorodstvo • Popolna posvojitev • Nepopolna posvojitev

 17. VSTOPNA PRAVICA Del zapuščine, ki bi šel prej umrlemu, če bi bil preživel zapustnika, dedujejo njegovi otroci, zapustnikovi vnuki, po enakih delih; če pa umre kateri od vnukov pred zapustnikom, dedujejo delež, ki bi šel njemu, če bi bil živ ob zapustnikovi smrti, njegovi otroci, zapustnikovi pravnuki, po enakih delih in tako naprej po vrsti, dokler je kaj zapustnikovih potomcev.

 18. AKRESCENCA Delež oporočnega dediča, ki se je odpovedal dediščini, gre zapustnikovim zakonitim dedičem, če ne izhaja iz oporoke, da je imel oporočitelj kakšen drug namen.

 19. NAČELO IZKLJUČNOSTI Bližnji dedni red ima prednost pred bolj oddaljenim.

 20. DEDNI REDI • Podlaga • Parantelni sistem • Načelo izključnosti (stopnja sorodstva) • Ius representationis • Akrescenca • Načelo enakopravnosti

 21. NAČELO ENAKOPRAVNOSTI Načelo enakopravnosti: • med zakonsko zvezo in ZZS (pogoj veljavna) • naravni otroci in posvojenec • Otroci, rojeni v zakonski zvezi, in otroci, rojeni zunaj zakonske zveze

 22. Per capita Zakonec in otroci Delitev skupnega premoženja Vstopna pravica akrescenca Primer: zakonec in 3 otroci I. dedni red zapustnik O1 1/4 O2 1/4 O3 1/4 Z 1/4 1/8 1/8

 23. II. dedni red • Per partes • Zakonec + starši • Delitev skupnega premoženja • Vstopna pravica • akrescenca zapustnik ZAKONEC 1/2 STARŠI 1/2 OČE 1/4 MATI 1/4

 24. III. dedni red zapustnik • Per partes • Stari starši • Vstopna pravica • akrescenca Stari starši po materini strani 1/2 Stari starši po očetovi strani 1/2 Babica 1 1/4 Dedek 1 1/4 Babica 2 1/4 Dedek 2 1/4

 25. SKUPNO - - I. dedni red – per capita - II. dedni red – vse partner POSEBNO Po splošnih pravilih o dedovanju Ni prostora za partnerja Dedovanje istospolnega partnerja

 26. Gospodinjskih predmetov V korist potomcev IZLOČITVE Socialna pomoč

 27. 32. ČLEN Izločitev v korist potomcev Izročitev Izločitev iz zapustnikovega premoženja Pridobivali skupaj Lastnik nekdo drug Zahteva Ne dedovanje Pridobitev Ni odgovornosti za dolgove Zapuščinski postopek ali pravda 33. ČLEN Izločitev gosp. predmetov Izločitev Izločitev iz zapuščine Skupno gospodinjstvo Lastnik zapustnik Po uradni dolžnosti Dedovanje Pogoji za volilo Odgovornost (večja vrednost) RAZLIKE MED 32. in 33. členom

 28. Zapustnik je zapustil: zakonca A, mati B, sina D od umrlega polbrata C po očetovi strani, hčerki E in F od umrlega polbrata G po očetovi strani ter vnuka J in K od umrle hčerke I od umrle sestre H. Narišite shemo: kdo in koliko kdo deduje? A ___________ B____________ C____________ D____________ E____________ F____________ G____________ H____________ I_____________ J____________ K____________ Primer 1

 29. Primer 2 Anita, mati samohranilka 2 letnega Denisa, je izvedela, da je na smrt bolna. Zato se je obrnila na CSD, da bi Denisa dala v posvojitev. In res! Denisa je posvojil mlad zakonski par brez otrok, gospa in gospod Kralj. Ko je Anita umrla, sta zakonca Kralj priglasila Denisa kot Anitinega dediča. K dedovanju so se priglasili še Anitin nečak Jernej, sin Anitine umrle sestre Andreje, in Anitin oče (mama je umrla pred tremi leti). Kdo bo dedoval in kdo ne ter zakaj?

 30. Primer 3 Gledališki igralec Mirko Spretni je Društvo mladih igralcev imenoval za svojega edinega dediča in mu zapustil celotno svoje premoženje. Njegova vdova Berta in njegovi starši trdijo, da pravna oseba ne more biti dedič ter da so oni pravi dediči. Kdo ima prav in kako bo potekalo dedovanje?

 31. Umrli A je od sorodnikov za seboj pustil: Polbrata B po očetovi strani Polsestro C po mamini strani Tri nečake (D1, D2, D3) od prej umrlega brata D Dve nečakinji (E1, E2) od prej umrle polsestre po materini strani. Narišite shemo! Kdo deduje in koliko? B ____________ C ____________ D ____________ D1 ____________ D2 ____________ D3 ____________ E ____________ E1 ____________ E2 ____________ Primer 4

 32. Zapustnica je umrla in zapustila: Istospolno partnerico ter tri otroke iz prejšnje zakonske zveze Istospolno partnerico in očeta ter dve sestri Njeno zapuščino predstavlja: stanovanje, ki je skupno premoženje Hiša, ki jo je podedovala Avto, ki je darilo njene babice Terjatev, ki je nastala na podlagi tega, da je posodila 10.000 evrov svoji prijateljici Primer 6

 33. OPOROČNO DEDOVANJE

 34. TESTAMENTUM testatio mens

 35. OPOROKA subjektivnem smislu formalnem smislu objektivnem smislu materialnem smislu

 36. SPLOŠNE ZNAČILNOSTI OPOROKE • Prednost pred zakonitim dedovanjem • Omejenost z nujnim deležem • Je enostranski pravni posel • Oporočitelj jo lahko vsak čas prekliče • Pravni posel za primer smrti (negotio mortis causa) • Strogo osebni pravni posel • Razpolaganje s premoženjem nastopi šele z oporočiteljevo smrtjo • Strogo formalni pravni akt

 37. DA ALI NE??? • Kodicil • Testamentum simultaneum • Dedne pogodbe

 38. POGOJI ZA VELJAVNOST OPOROKE • Oporočna sposobnost • Oblika • Prava in resnična volja • Možnost, dopustnost predmeta, kavza

 39. DEFINICIJA Oporoka je enostranska, preklicna, v predpisani obliki dana izjava volje, s katero neka oseba razpolaga s svojim premoženjem za primer smrti.

 40. OPOROČNA SPOSOBNOST(factio testamenti activa) • Vsebina • Derogativna klavzula • trenutek • 15 let (Avstrija 14, Nemčija 16) • Razsodnost (subjektivnost, defekt razuma, defekt volje) • Ali je OS = PS???? • Strogo osebni pravni akt (formalno, materialno) • Pravna domneva oporočne sposobnosti (dokazno breme, izvedenci, roki) – izjema Ordenspersonen

 41. Redne Izredne Javne (dokazna moč) Zasebne Pisne ustne VRSTE OPOROK

 42. Forma ad valorem • Aktivnost • Pravni interes • Roki (subjektivni, objektivni) • konverzija

 43. LASTNOROČNA OPOROKA(testamentum holographum) • Redna, zasebna, pisna • Z lastno roko • Lastnoročni podpis • Le oseba, ki zna pisati in brati • Primeri: • pisalni stroj, računalnik, usta, noga, proteza • Jezik (slovenščina, hrvaščina, kitajščina, latinščina, šifre, stenogram • Papir, kamen, stena, les, koža • Podpis (ime, priimek, vzdevek, iniciali, pseudonim, prstni odtis, ročno znamenje) • Več listov • Kraj in datum

 44. PISNA OPOROKA PRED PRIČAMI (testamentum allographum) • Redna, zasebna, pisna • Pisnost (način) • Podpis • Jezik (pisati in brati)

 45. PRIČE • Pisna oporoka in sodna oporoka • Dve priči • Sočasnost • Unitas actu • Polnoletnost • Poslovna sposobnost • Pisati in brati (tuj jezik) • spodbojnost • Absolutna nesposobnost (npr. PS, gluhi, jezik…) • relativna nesposobnost (npr. sorodstvo (krvno, adoptivno, svaštvo, zakonska zveza

 46. SODNA OPOROKA(testamentum iudiciale) • Redna, javna, ustna • Dva primera: a) Osebe, ki znajo brati in pisati b) Osebe, ki ne znajo pisati Primer a: • Sestavi sodnik • Ugotovitev istovetnosti • Priče? • Oporočitelj prebere in podpiše • Sodnik potrdi (prebral, odobril, podpisal) in overi s svojim podpisom

 47. Primer b • Kdo ne: • Ne znajo ali niso v stanju, da bi brale ali pisale (nepismene osebe); • Znajo in lahko pišejo ali lahko tudi berejo, vendar niso v stanju, da bi brale (slepe); • Znajo in lahko berejo, a ne znajo pisati; • Znajo pisati in brati, a niso v stanju, da bi pisale (bolezen); • Ne znajo službenega jezika (tujci); • Neme osebe. • Dve priči • Podpis ali ročno znamenje

 48. NOTARSKA OPOROKA • Redna, javna, ustna • Notar kot oseba javnega zaupanja • Notarski zapisnik • Dve priči • Dve obliki: • Notarski zapis po ustni izjavi oporočitelja • Pisna oporoka, ki jo oporočitelj izroči notarju z notarskim zapisom

 49. OPOROKA SESTAVLJENA V TUJINI (konzularna oporoka) • Redna, javna, ustna • Izpeljanka sodne oporoke • Slovenski državljan • Slovensko ozemlje • Konzularni ali diplomatski predstavnik RS, ki opravlja konzularne zadeve • Izrecno pooblastilo

 50. OPOROKA SESTAVLJENA NA SLOVENSKI LADJI (testamentum in navigationibus conditum) • izredna, javna, ustna • Izpeljanka sodne oporoke • Slovenska ladja ali slovensko letalo • 30 dni (RS, teritorialne vode) • Izročitev oporoke