การสัมมนาทางวิชาการ
Download
1 / 2

??????????? ??? CFO ??????????? Guru ???????? ?????? - PowerPoint PPT Presentation


  • 138 Views
  • Uploaded on

การสัมมนาทางวิชาการ “ 2012 Key Challenges for CFO” จัดโดย สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 -17.00 น. ณ ห้องบอล รูม 3 โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '??????????? ??? CFO ??????????? Guru ???????? ??????' - lonato


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Cfo guru

การสัมมนาทางวิชาการ “2012 Key Challenges for CFO”จัดโดย สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 -17.00 น.ณ ห้องบอลรูม 3 โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ

สภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนในปัจจุบันดูจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ และส่งผลกระทบต่อทุกองค์กร และท้าทายบทบาท CFO ของท่าน

วัตถุประสงค์หลักของการสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อให้ CFO

ได้รับความรู้และฟังข้อคิดเห็นจากประสบการณ์จริงโดย CFO จากองค์กรชั้นนำของประเทศไทยและได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นในเรื่องกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงและการจัดการด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

ได้เข้าใจและเห็นภาพรวมของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทยผ่านมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดัง

ได้ทราบข้อมูลเรื่องการเปลี่ยนแปลง ทิศทางและแนวโน้ม โดยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานกำกับดูแลด้านภาษีอากร ด้านการรายงานทางการเงิน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่ง

จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อบทบาทความรับผิดชอบของท่านในฐานะ CFO

  • ท่านจะได้พบกับ CFO มืออาชีพและ Guru หลายท่าน ดังนี้

  • รับฟังประสบการณ์จริงและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงและความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยที่มีต่อธุรกิจ โดย

  • คุณสุรงค์ บูลกุล- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และคุณเชาวลิต เอกบุตร- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ การเงินและการลงทุนเอสซีจี และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจีการลงทุน

  • บทวิเคราะห์แนวโน้มสภาวะเศรษฐกิจโลกและการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ปัจจัยเสี่ยง และผลกระทบ โดย ดร. ศุภวุฒิ สายเชื้อ–กรรมการผู้จัดการ (หัวหน้าสายงานวิจัย)

  • บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

  • ชัดเจนทุกประเด็นถึงแนวนโยบายของภาครัฐในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลด้านภาษีอากร โดย คุณจำรัส แหยมสร้อยทอง- รองอธิบดีกรมสรรพากร

  • การเตรียมความพร้อมในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของการรายงานทางการเงิน: เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม โดย คุณแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์- หุ้นส่วนอาวุโส บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

  • การวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง: เตรียมตัวให้พร้อมรับมือสภาวะต่างๆ ควรทำอย่างไร โดย คุณวารุณี ปรีดานนท์ - หุ้นส่วน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด


Cfo guru

ค่าใช้จ่าย : สมาชิกสมาคมนิสิตเก่าฯ 4,205.61 + VAT 294.39 = ท่านละ 4,500 บาท

(*หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % = 126.16 บาท)

บุคคลทั่วไป 4,672.90 + VAT 327.10 = ท่านละ 5,000 บาท

(*หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % = 140.18 บาท)

รับใบเสร็จที่หน้างาน

กรณีในกรณีที่จ่ายในนามนิติบุคคล กรุณาหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ของค่าสัมมนา พร้อมออกหนังสือรับรองการหักภาษีให้กับ “สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาฯ” ที่อยู่ อาคารอนุสรณ์ 50 ปี

ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 9300013287 4

การนับชั่วโมง : สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี (CPD)

และของผู้สอบบัญชี (CPA) ได้ ทั้งนี้อยู่ระหว่างรออนุมัติ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าอบรมได้ที่สำนักงานสมาคมฯ ติดต่อ คุณดุษณี/ คุณนิลานนท์ โทรศัพท์ 02-255-8614, 02-218-5703 โทรสาร 02-255-3078 E-mail : cualumni@cscoms.com หรือ เว็บไซด์สมาคมฯ www.shicu.com

ใบสมัครโครงการการสัมมนา “2012 Key Challenges for CFO”

ชื่อ-นามสกุล โทรศัพท์ โทรสาร

E-mail : จำนวนเงินนำฝาก บาท

ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ในนาม

ที่อยู่

ประเภทของผู้สมัคร สมาชิกสมาคม ฯ คน บุคคลทั่วไป คน

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา (หากประสงค์ที่จะนับชั่วโมงการอบรม โปรดระบุเลข CPA / CPD)

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี(CPA) เลขที่ผู้ทำบัญชี(CPD)

1.ชื่อ

2.ชื่อ

3.ชื่อ

4.ชื่อ

5.ชื่อ

การชำระเงิน ชำระด้วยตนเองที่สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสภากาชาดไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 045- 2- 93778-0 ชื่อบัญชี “สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาฯ” (ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2555) และกรุณาส่งใบสมัครพร้อมสลิปโอนเงินมาที่สมาคมฯโทรสาร 02-255-3078 หรือ E-mail : cualumni@cscoms.com