kriptojenik organize pn moni 11 hastan n klinik radyolojik zellikleri ve tedavi sonu lar n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kriptojenik organize pnömoni : 11 hastanın klinik , radyolojik özellikleri ve tedavi sonuçları

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Kriptojenik organize pnömoni : 11 hastanın klinik , radyolojik özellikleri ve tedavi sonuçları - PowerPoint PPT Presentation


 • 308 Views
 • Uploaded on

Kriptojenik organize pnömoni : 11 hastanın klinik , radyolojik özellikleri ve tedavi sonuçları. E. Yelda Özgün Niksarlıoğlu , Gülcihan Özkan , Güngör Çamsarı , Nur Dilek Bakan , Ayşe Yeter , Deniz Bilici , Serpil Başgüden,Emel tas

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kriptojenik organize pnömoni : 11 hastanın klinik , radyolojik özellikleri ve tedavi sonuçları' - lilly


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kriptojenik organize pn moni 11 hastan n klinik radyolojik zellikleri ve tedavi sonu lar

Kriptojenik organize pnömoni: 11 hastanınklinik, radyolojiközelliklerivetedavisonuçları

E. YeldaÖzgünNiksarlıoğlu,GülcihanÖzkan, GüngörÇamsarı, NurDilekBakan, Ayşe Yeter, DenizBilici, SerpilBaşgüden,Emeltas

YedikuleGöğüsHastalıklarıveGöğüsCerrahisiEğitimAraştırmaHastanesi,Istanbul

kriptojenik organize pn moni kop
Kriptojenik Organize Pnömoni (KOP)
 • 1980’lerin başında Davidson veEplertarafındantanımlanmıştır.
 • Nedenibilinmeyen, distal havayollarındagranulasyondokusuilekarakterizehastalıktır.
 • Özelliklealveollervekısmenbronşiolerlümende organize pnömonitablosu
 • Idiopatikbronşiolitisobliterans organize pnömoni
organize pn moni op
Organize Pnömoni (OP)
 • Enfeksiyonlar:

Bakteriler-klamidya, legionella, mycoplasma, streptokoklar

Virusler- HIV, CMV, Influenza, Herpes V

Mantarlar-Cryptococneoformans, P jirovei

 • Ilaçlar: ASA, Amiodaron, Bleomisin, Karbamazepin, Fenitoin, Metotreksat
 • Kollajenvaskulerhastalıklar: R artrit, Sjögren S, Wegener
 • Akciğernakli, kemikiliğinakli
 • İdiyopatikisekriptojenik organize pnömoni (KOP)
materyal ve method
MATERYAL VE METHOD
 • Kliniğimizdeekim 2006-ocak 2014 tarihleriarasındatakipedilen, bronkoskopiktransbronşiyalbiyopsiya da açıkakciğerbiyopsisiiletanıkonulan 11 KOP olgusuretrospektifolarakincelendi.
 • Organize pnömoniyapabilecekbilinenbaşkahastalığıolanlarçalışmadışıbırakıldı.
 • Hastanekayıtlarındandemografiközellikleri, sigarakullanımdurumları, semptomları, solunumfonksiyontestleri (SFT), radyolojikbulguları, tedavilerivetedaviyeyanıtlarıbelirlendi.
sonu lar
SONUÇLAR
 • Ortalamayaş 50±9.4 yıl (aralık 36-69 yıl) ve 6 hasta kadındı.
 • Sigarakullanan 1
 • Bırakmış 2
 • Pasifmaruziyet 6 hastada
 • 3 Hastadakomorbidite (Astım, vertigo, OSAS)
sonu lar1
SONUÇLAR
 • Sıkgörülensemptomlar

Öksürük(n=11), Ortalamasüre 54±30 gün

Dispne (n=6)

Halsizlik (n=4)

Ateş (n=3)

Balgamçıkartma (n=3)

Sırtağrısı (n=3)

sonu lar2
SONUÇLAR
 • Lökositsayısı 9060±1890/mm3
 • Hemoglobin 12.6±2.1gr/dl
 • Trombosit320363±107576/mm3
 • Sedimentasyon46.2±43.8mm/saat
 • CRP 7.4±6.3 mg/l
 • Solunumfonksiyontestleri(8 hasta)
 • Restriktif (5 hasta)
 • Obstruktif (1 hasta)
 • Normal (2 hasta)
 • DLCO azalmış (4 hasta)
slide8

Konsolidasyon (6)

 • Konsolidasyon+buzlucamdan (2)
 • Konsolidasyon+nodul (2)
 • Kitle (1)
 • BT de 1 segment (4)
 • 1’den fazla segment (7)
sonu lar3
SONUÇLAR
 • Bronkoskopi

5’inde bronkoalveolerlavaj, 3 hastadamakrofaj 2 hastadalenfositartışı

 • Bronşiyallavajkültürlerindeüreme(-)
 • Hepatitbelirteçlerinegatifti
 • Kollajenvaskulerbelirteçlerinden 1 hasta ANA (+) romatolojikdeğerlendirmesindepatolojisaptanmadı.
sonu lar4
SONUÇLAR
 • KOP tanısı
  • Açıkakciğerbiyopsisi(6) (%63.6)
  • Transbronşiyalbiyopsi(4)
  • 1 HastayaTBB iletanıkonulamadığıiçin AAB yapıldıvetanısıkesinleşti.
sonu lar5
SONUÇLAR
 • Ortalamatakipsüresi36.1±30.6 ay (aralık3-85 ay )
 • Tedavi
  • Oral steroid (9), 6’sında tam düzelme
  • Steroid alan 1 hastadasteoiddozudüşüncenüks, 8mg metilprednizolondevam
  • Tedaviyi red eden 1hastada spontantam düzelme(21.ay)
  • 1 Hasta klaritromisinve inhale kortikosteroid-uzunetkili beta mimetikkombinasyonuile1 ay içindekısmiregresyongösterdi. Ancakdahasonraradyolojikprogresyonsaptandı. Hastanınaradaklaritromisintedavisinetekrarbaşlandive 1. aydakısmiregresyonizlendi.
tarti ma
TARTIŞMA
 • 50-60y, kadınerkekeşitsıklıkta
 • Subakut
 • Ateş, öksürük, halsizlik, kilo kaybı, dispne
 • Tanısemptombaşlangıcından 6-10hf sonra
 • Bizimçalışmamızdabenzerşekildeyaş50±9.4 yıl
 • Tanı 4-12 hafta
 • Hastalarınyaşortalamaları, semptomvesüreleriliteratürlebenzer

KıvançT, et al. Solunum 2011;13:114

OymakS,et al. Respiration 2003;72:254

DrakopanagiotakisF,et al. Chest 2011;139:893

tarti ma1
TARTIŞMA
 • FOB-BAL’da “mixed-patern” lenfositteartış (%20-40), nötrofil (%10), eozinofil
 • FOB-BAL ilediğerhastalıklarındışlanması
 • SedveCRP’deyükselme
tarti ma2
TARTIŞMA
 • KOP’daBT’de multiple, periferal, gezici, bilateral yamatarzıalveoleropasiteler, buzlu cam dansiteleri, konsolidasyon, soliterpulmonernodül
 • Çalışmada 3 hastadagezicikonsolidasyonlar
 • SFT normal, restriktif, obstruktif (sigaraiçenlerde)
 • DLCO’dadüşme

Lee JW. AJR 2010;195:916

Cottin V. SeminRespirCrit Care Med 2005;33:462

tarti ma3
TARTIŞMA
 • Tanı: Klinik-radyolojikvebiopsidekitipikpatolojikbulgular
 • Diğernedenlerinekarteedilmesi
tarti ma4
TARTIŞMA
 • Tedavi: Spontanregresyon, steroid, klaritromisin, eritromisin, siklofosfamid
 • Tedavidesteroideyanıtiyi
 • Nüks %37.8
 • Prognozgenellikleiyi
 • 5 Yıllıksağkalım %73

Lohr RH. Arch Intern Med 1997;157:1323

ATS/ERS IIP statement AJRCCM 2013;188:733

Patnak V. Ann Am ThoracSoc 2014;11:87

Cordier JF. EurRespir J 2006;28:422

tarti ma5
TARTIŞMA
 • Patnakve ark. klaritromisinileklinik-radyolojikyanıtalmışlar

PatnakV. Ann Am ThoracSoc 2014;11:87

Cordier JF. EurRespir J 2006;28:422

tarti ma6
TARTIŞMA
 • Kısıtlılklar
 • Retrospektif
 • Hasta sayısıaz
 • Takipsüresi ?
 • Ileriaraştırmalar, dernekçatısıaltındaprospektifçalışmalar…