slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Partnerid 1. Ülikoolid – Tallinna Tehnikaülikool ja Tartu ülikool ;

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Partnerid 1. Ülikoolid – Tallinna Tehnikaülikool ja Tartu ülikool ; - PowerPoint PPT Presentation


 • 175 Views
 • Uploaded on

Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli biomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika magistri taseme ühisõppekava arendamine tööturuvajadustest lähtuvalt 01/10/2009 - 30/09/2012 Programm : Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine alammeede KÕRGKOOLIDE JA ETTEVÕTETE KOOSTÖÖ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Partnerid 1. Ülikoolid – Tallinna Tehnikaülikool ja Tartu ülikool ;' - lexi


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
TallinnaTehnikaülikoolija Tartu Ülikoolibiomeditsiinitehnikajameditsiinifüüsikamagistritasemeühisõppekavaarendaminetööturuvajadustestlähtuvalt

01/10/2009 - 30/09/2012

Programm: Kõrgkoolidekoostööjainnovatsiooniarendaminealammeede KÕRGKOOLIDE JA ETTEVÕTETE KOOSTÖÖ

Kalju Meigas

slide2

Projekti üldeesmärk tööandjate ja rahvusvaheliste partneritega koostöö tõhustamise, õppe interdistsiplinaarsuse suurendamise ja ressursside koondamise kaudu ülikoolide suutlikkuse tugevdamine.

Õppekvaliteeditõstmineläbirahvusvahelisejasiseriikliku (ettevõtetega) koostöö:

• TTÜ magistrandidparendavadakadeemilisijapraktilisiteadmisiningoskusimeditsiinijafüüsikagaseotudõppeaineteraames (Tartu Ülikoolituumik-kompetentsid);

• TÜ magistrandidparendavadomateadmisi, oskusiningkompetentsetehnika- jainseneriteadustegaseotudõppeaineteraames (TTÜ tuumik-kompetentsid).

• tõhustatudjatoimivadkoostöösidemedtööandjatejaettevõteteganingharuliiduga (EestiBiomeditsiinitehnikajaMeditsiinifüüsikaÜhinguga).

• ülikoolidemateriaalseteressurssidekokkuhoidjaintellektuaalseteressurssidekoondaminemagistritasemeldubleerivateainetepakkumisevähendamises.

slide3

Partnerid

 • 1. Ülikoolid – TallinnaTehnikaülikoolja Tartu ülikool;
 • 2. Haiglad (suurimadtööandjad) – SA Põhja-EestiRegionaalhaigla, AS Ida-TallinnaKeskhaigla, SA Tartu ÜlikooliKliinikum;
 • 3. Meditsiinitehnikaettevõtted - AB Medical Teeninduse OÜ, Ldiamon AS, Girf OÜ, Meditsiinigrupp AS, Hansa Medical OÜ, Siemens AS, HumalElektroonia OÜ, Müomeetria OÜ; Tensiotrace OÜ;
 • EestiBiomeditsiinitehnikajaMeditsiinifüüsikaÜhing.
slide5

Ülevaade projekti tegevustest ja saavutatud tulemused

Tegevus 1: Õppekava struktuuri ja eesmärkide analüüs

Töötativäljaühisõppekavamoodulmahuga 52,5 EAP-d, kuhukuuluvadjärgmisedained: Optoelektroonikajaintegraaloptika; Mikrolaine- jaoptilinetehnika; Elektromagnetväljadja –lained; Meditsiiniskasutatavadkiirgused; Elussüsteemid; Meditsiinitehnoloogiakorraldusjameditsiinieetika; Biomehaanikaalusedjabiomaterjalid; Praktika.

Kombineeritud kursused: Digitaalnesignaali- japilditöötlusmeditsiinis (TTÜ) + Meditsiinilisesignaalijakujutisetöötlus (TÜ); Piltdiagnostikafüüsikalisedalused (TTÜ) + Sissejuhatusmeditsiinilissepiltdiagnostikasse (TÜ); Kiirgusbioloogiajakiiritusravialused (TÜ) + Kiirgusebioloogilinemõju (TTÜ);

Analüüsitulemusenaleiti, et VÕTA süsteemirakendamisekskasutatakse TTÜ ja TÜ poolseidvastavaidmäärusijaprotseduurireegleid.

slide6

Ülevaade projekti tegevustest ja saavutatud tulemused

 • Tegevus 2: Väljundipõhiselt eesmärgistatud õppekava ja sellega seotud täiendusõppemoodulite koostamine
 • Valmisettevõtetejatööandjatetäiendkoolitusvajaduseanalüüsijaühisõppemooduliraamesuuendatudõppeaineteraamesomandatavateoskustejakompetentsidepõhjalvõrdlevanalüüs.
 • Valmistäiendkursusteplaan, selle raames toimus:
 • 2010.a. 5 täiendõppekursust, kokku 84 osalejaga
 • 2011.a. 10 täiendõppekursust, kokku 161 osalejaga
 • 2012.a. 4 täiendõppekursust, kokku 68 osalejaga
 • KOKKU korraldati 19 täiendõppekursust, millelosales 313 inimest. Lubatud koolitatavate arv ületati (200).
slide7

Ülevaade projekti tegevustest ja saavutatud tulemused

 • Tegevus 2: Väljundipõhiselt eesmärgistatud õppekava ja sellega seotud täiendusõppemoodulite koostamine
 • E-õpetpakkuvateksaineteksvalitijärgmisedõppeained:
 • LOFY.01.058 Elussüsteemid, 4 EAP;
 • LOFY.01.048 Meditsiinitehnoloogiakorraldus, 4 EAP;
 • LOFY.01.051 Biomehaanikaalusedjabiomaterjalid, 4 EAP;
 • LOFY.01.055 Kiirgusbioloogiajakiiritusravialused, 4 EAP (kombineeritud TTÜ kursusega DBR0050 Kiirguse biol. mõju);
 • DBB0070 Optoelektroonikajaintegraaloptika, 6 EAP;
 • DBR0080 Elektromagnetväljadja –lained, 5 EAP;
 • DBR0030 Digitaalnesignaali- japilditöötlusmeditsiinis, 5 EAP (kombineeritud TÜ kursusega LOFY.01.057 Med. sign. jakujut. töötl.);
 • DBR0250 Bioelektromagnetism, 5 EAP (kombineeritud TÜ kursusega).
slide8

Ülevaade projekti tegevustest ja saavutatud tulemused

 • Tegevus 3: Praktika ettevõtetes
 • Tegevusekäigusanalüüsiti TTÜ ja TÜ biomeditsiinitehnikajameditsiinifüüsikamagistritasemeõppekavadepraktikakorraldusejaläbiviimisehetkeolukorda. Tulemusenavalmispraktikaplaan.
 • Praktikatläbitijärgmistesettevõtetes: Põhja-EestiRegionaalhaigla, TÜ Kliinikum, Ida-TallinnaKeskhaigla, Lääne-TallinnaKeskhaigla, TallinnaTehnikaülikool, Diamedica AS, Kuressaarehaigla, jaQuattromed HTI Laborid OÜ.
 • 2010 läbisidettevõtetespraktikat 8 üliõpilast;
 • 2011 läbisidettevõtetespraktikat 15 üliõpilast;
 • 2012 läbisidettevõtetespraktikat 8 üliõpilast;
 • KOKKU läbisidettevõtetespraktikat 31 üliõpilast. Lubatud osalejate arv täideti (30).
slide9

Ülevaade projekti tegevustest ja saavutatud tulemused

Tegevus 5: Uutel või kaasajastatud õppekavadel täiendusõppe pakkumine

Tegevusekäigusvalmistatiettejaviidiläbi 20 täiendusõppekursust(lubasime 20) Tartu ÜlikoolisjaTallinnaTehnikaülikoolissihtgrupiettevõtetetöötajatelejaülikoolideõppejõududele, osales 313 koolitatavat. Lubatud osalejate arv ületati (200).

1.Praktilisemeditsiinieetikaküsimusimeditsiinifüüsikasja –tehnikas (TÜ, 19 ja 26.11.10);

2.Meditsiinikiiritusvõimalikuohuallikana I (TÜ, 27.11.10);

3.Meditsiiniseadmetootmisejakäitamisenõuded (TÜ, 12 ja 19.11.2010);

4.Tervishoiuökonoomika (TÜ, 12 ja 19.11.2010);

5.Nukleaarmeditsiinialused (TTÜ, 16.10.09-21.05.10);

6.Lihas-skeletisüsteemibiomehaanikaalusedjahinnanguteandmineinimesetasakaalujaliikumisehäiretekorral (TÜ, 18.04.2011);

7.Bioelectromagnetism (TTÜ, 6-7.05.2011);

8.Elektrilistemeditsiiniseadmeteelektriohutus (TTÜ, 13.05.2011);

slide10

Ülevaade projekti tegevustest ja saavutatud tulemused

Tegevus 5: Uutel või kaasajastatud õppekavadel täiendusõppe pakkumine

9.Skeletilihasterehabilitatsiooniprotseduurideefektiivsusehindamine (TÜ, 6.06.2011);

10.Kvaliteediohjedigitaalradioloogias (TÜ, 17.06.2011);

11.Tervishoiuorganisatsioon, juhtiminejaplaneerimine (TÜ, 23.- 30.09.2011);

12.Tervishoiuökonoomikast (TÜ, 23.- 30.09.2011);

13.Elektrilistemeditsiiniseadmeteelektriohutus (TTÜ, 21.10.2011);

14.Modern Medical Technology Management Strategies (TTÜ, 18.-19.11.2011);

15.Meditsiinikiiritusvõimalikuohuallikana II (TÜ, 19.11.2011);

16."Biooptika" (TTÜ 30.03.2012);

17."Biooptika" (TTÜ 04.05.2012);

18."Radiation Safety and Dosimetry in Medical Applications" (TTÜ, 11-12.05.12);

19.Elektrilistemeditsiiniseadmeteelektriohutus (TTÜ, 25.05.2012);

20."Meditsiinikiiritusvõimalikuohuallikana III"(TÜ, 09.06.2012).

slide11

Ülevaade projekti tegevustest ja saavutatud tulemused

Tegevus 6: Välisõppejõu kaasamine TTÜ ja TÜ ühisõppemooduli piloteerimisse

Kokku viidi läbi 3 välisõppejõu intensiivkursust aastatel 2011 ja 2012. Kõik toimusid TTÜ ruumides ja keeleks oli inglise keel.

Professor JaakkoMalmivuointensiivkursus“Bioelectromagnetism”toimus 6-7.05.2011 ning Dr. Heikki Teriö intensiivkursus“Modern Medical Technology Management Strategies” 18.-19.11.2011. Mõlemadkursusedolidjälgitavadinternetisreaalajasningneidolivõimalikläbida ka e-õppevormis. Kokkuosaleskursustel 123 koolitatavat TTÜ-st, TÜ-st, ettevõtetest, KaunaseTehnikaülikoolistjaRiiaTehnikaülikoolist.

Kolmas kursus toimus 11.-12.05.2012 „Radiation Safety and Dosimetry in Medical Applications“ . LektoriteksSoomekiirguskaitsekeskusetöötajadAnttiKosunen (PhD), WendlaPaile (PhD) jaMaaretLehtinen (MSc) ningAnttiServomaa (PhD). Vastavaltprojektilejatoetudeseelnevalekogemuseleviidiläbi ka e-õpeehkkursusolidjälgitav kainternetisreaalajas. Osaleskokku 58 koolitatavat TTÜ-st, TÜ-st, ettevõtetest, KaunaseTehnikaülikoolistjaRiiaTehnikaülikoolist. Kokku osales intensiivkursustel seega 181 koolitatavat ja planeeritud osalejate arv (90) ületati tunduvalt.

slide12

Ülevaade projekti tegevustest ja saavutatud tulemused

Tegevus 7: Õppetöö rahvusvahelise mõõtme tugevdamine uutele või kaasajastatud õppekavadele ja nendega seotud täiendusõppe õppekavadele välisüliõpilaste kaasamise kaudu

Kokku viidi läbi 3 välisõppejõu intensiivkursust aastatel 2011 ja 2012. Kõik toimusid TTÜ ruumides ja keeleks oli inglise keel.

2011 aastal osales kahel kursusel kokku 77 välistudengit Kaunase Tehnikaülikoolist ja Riia Tehnikaülikoolist. 2012 aasta kursusel osales 24 välistudengit Kaunase Tehnikaülikoolist ja Riia Tehnikaülikoolist. Kokku osales seega kolmel kursusel 101 välistudengit ning planeeritud arv (40) ületati tunduvalt.

Projektis oli planeeritud ka uudse õppemeetodina e-eksami läbiviimine. See toimus 2011 aastal toimunud mõlema kursuse korral. Mõlemad õppejõud olid küsimused ette valmistanud oma serveris ning kokkulepitud ajal peale serveri avamist oli ettenähtud aeg 3 tundi. Tulemused saadeti TTÜ-sse ja vastava aine õppejõud pani välja hinded, need saadeti koduülikoolidesse ning arvestati seal. Eksami tegi 77 välistudengit, planeeritud osalejate arv (20) ületati.

slide13

Ülevaade projekti tegevustest ja saavutatud tulemused

 • Tegevus 8: Õppe ja teaduskirjanduse hankimine, õppematerjalide uuendamine ja trükkimine
 • Projektiperioodi vältel uuendati/tõlgiti/täiendati õppematerjale 47 EAP ulatuses järgmistes õppeainetes:
 • Meditsiinis kasutatavad kiirgused
 • Meditsiinitehnoloogia korraldus
 • Kiirgusbioloogia ja kiiritusravi alused
 • Optoelektroonika ja integraaloptika
 • Elektromagnetväljad ja lained
 • Pildidiagnostika füüsikalised alused
 • Biomehaanika
 • Elussüsteemid
 • Digitaalne pilditöötlus
 • Mikrolaine ja optiline tehnika
slide14

Ülevaade projekti tegevustest ja saavutatud tulemused

Tegevus 8: Õppe ja teaduskirjanduse hankimine, õppematerjalide uuendamine ja trükkimine

Trükivalmis konspekte töötati välja ja trükiti 5:

Biomehaanika (2011) Arved Vain, Katrin Tuude

Digitaalne pilditöötlus (2011) Rain Ferentes

Elussüsteemid (2012) Jüri Vedru, Jaan Pruulmann

Mikrolaine ja optiline tehnika (2012) Kristjan Pilt, Kalju Meigas

Elektromagnetväljad ja lained (2012) Ivo Fridolin

Töötati välja internetipõhine inglise-eesti-inglise meditsiinifüüsika terminoloogia-sõnastik mis on leitav aadressilt http://yhisope.cb.ttu.ee/tegevused/terminoloogiasonastik

Osteti kokku 2x28 ühikut raamatuid ja standardeid selliselt, et mõlemad ülikoolid said sama komplekti.

slide15

Ülevaade projekti tegevustest ja saavutatud tulemused

Tegevus 10: Koostöösidemete arendamine partnerite esindajatega

On läbi viidud TTÜ ja TÜ biomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika magistri õppekavade analüüs koostöös tööandjate, ettevõtete ja haruliidu esindajatega. Analüüsil kasutatud ekspertideks on olnud tööandjate, ettevõtete ja haruliidu esindajad.

Toimunud on 32 töökoosolekut-seminari, osadel on osalenud ka ettevõtete esindajad.

2009-2010 toimus aruteluseminare 6;

2011 aasta jooksul toimus kokku 12 töökoosolekut-seminari, 3 nendest Tartus ja 9 Tallinnas;

2012 toimus kokku 14 aruteluseminari, 5 nendest Tartus ja 9 Tallinnas.

Partneritega on kohtutud ka seminaride, praktikumide, täiendõppekursuste, välisõppejõu kursuste ja õppetöö käigus.

Partnerite esindajad on osalenud täiendkursuste lektoritena.

slide16

Ülevaade projekti tegevustest ja saavutatud tulemused

Tegevus 10: Koostöösidemete arendamine partnerite esindajatega

2011-12 aasta jooksul toimus 4 õppereisi-seminari kus õppejõud tutvusid ja omandasid kogemusi partnerettevõteteks olevates Põhja Eesti Regionaalhaiglas ja Tartu Ülikooli Kliinikumis. Üritustel osales kokku 22 õppejõudu.

2010 detsembris toimus õppevisiit Rootsi, Karolinska Ülikooli haiglasse, et tutvuda sealse meditsiinitehnika alase töökorraldusega ning luua head koostöövõimalused edaspidiseks. Visiidist võttis osa 16 inimest sh. projektimeeskonna esindajad, õppejõud, partnerite esindajad, tudengid.

Ettevõtluskogemusega inimesed ehk praktikud olid kaasatud ühisõppemooduli piloteerimisse ja osalesid ühisõppemooduli kursuste ettevalmistamisel ja läbiviimisel

Praktikud juhendasid ettevõtetes üliõpilaste praktikaid. Praktikakohtade pakkumine partnerite juures loob tugeva sideme tudengite ja tulevaste tööandjate vahel ning see aitab tugevdada õppekava.

slide17

Ülevaade projekti tegevustest ja saavutatud tulemused

 • Tegevus 11: Projekti raames loodud e-kursuste arendamine ja hindamine
 • Projekti käigus loodi e-kursused järgmistele õppeainetele:
 • DBB0070 Optoelektroonika ja integraaloptika (6 EAP), TTÜ;
 • DBR0080 Elektromagnetväljad ja –lained (5 EAP), TTÜ;
 • LOFY.01.058 Elussüsteemid (4 EAP), TÜ;
 • LOFY.01.051 Biomehaanika alused ja biomaterjalid (4 EAP), TÜ;
 • LOFY.01.048 Meditsiinitehnoloogia korraldus (4 EAP), TÜ;
 • DBR0250 Bioelektromagnetism (5 EAP), TTÜ+TÜ.
 • DBR0030 Digitaalne signaali ja pilditöötlus (5 EAP), TTÜ+TÜ
 • Lisaks toimusid e- kursustena 3 välisõppejõu kursust.
 • Projekti raames loodud e-kursuste testimiseks moodustati meeskond, kuhu kuulusid TÜ ja TTÜ õppejõud, üliõpilased ja haridustehnoloogid, kokku 10 testijat. Vastavalt testgrupi ettepanekutele on plaanis kursuste sisu korrigeerida.
slide18

Ülevaade projekti tegevustest ja saavutatud tulemused

Tegevus 12 - Ülikooliseaduses või rakenduskõrgkooli seaduses sätestatud tingimustele vastava ühisõppekava koostöölepingu ettevalmistamine

Kokku on toimunud 6 suuremat arenduskoosolekut kahe ülikooli vahel kus on osalenud mõlema poole õppeosakonnad ja 10 ülikoolide sisest ettevalmistavat meeskonnasisest koosolekut.

Käesoleval hetkel on koostööleping kooskõlastatud TTÜ-s ja esitatud TÜ-sse kus toimub kooskõlastamine.

Vastavalt koostööleppele on ühisõppekava juhtivaks partneriks TTÜ ja vastuvõtt 20 õppekoale toimuks seal.

Ühisõppekava keeleks on eesti keel ja esmane rakendamine on planeeritud akadeemiliseks aastaks 2013/2014.

Ühisõppekava eelised:

Kahe ülikooli võtmekompetentside ühildamine.

Õppekava kõrgem maine ja turunduslikud eelised – ühisõppekava läbimisel saadakse 2 tippülikooli diplom.

slide19

Ülevaade projekti tegevustest ja saavutatud tulemused

Tegevus 14: TTÜ ja TÜ ühisõppekava ettevalmistamiseks interdistsiplinaarse ühisõppemooduli piloteerimine ja hindamine

Ühisõppemooduli piloteerimine toimus kogu projektiperioodi vältel planeeritud korras, toimus 11 loengukursust (kõiki kursusi loeti 2 korda) + praktika, kogumahus 53 EAP-d. Kursustel osales kokku 217 tudengit TTÜ-st ja TÜ-st, praktika läbis 31 tudengit.

TTÜ ja TÜ biomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika magistritaseme ühisõppemooduli piloteerimisel kaasati 2010 sügissemestril, 2011 sügis-ja kevadsemestril ning 2012 kevadsemestril praktikuid ettevõtetest kes osalesid kursuste lugemisel, täiendusõppes ja juhendasid praktikal olevaid tudengeid.

slide20

Ülevaade projekti tegevustest ja saavutatud tulemused

 • Tegevus 15: Projekti juhtimine, administreerimine ja sisehindamine
 • Projekti juhtimine ja administreerimine on toimunud kogu projektiperioodi vältel plaanipäraselt, aruanded on esitatud õigeaegselt ja tulemused vastavad planeeritule.
 • Juhtimismeeskond on olnud kogu projekti vältel sama - projekti juht Kalju Meigas, TÜ poolne juht Kalle Kepler ja projekti administraator Jana Holmar.
 • Tegevus 16: Projekti sisekommunikatsioon ja teavitustöö
 • Projektil on pidevalt toiminud ja regulaarselt uuendatav koduleht http://yhisope.cb.ttu.ee/
 • Projekti käiku ja tulemusi on tutvustatud ka rahvusvahelistel konverentsidel.
 • K. Kepler. „Medical physics education and qualification in Estonia“. In: Medical Physics in the Baltic States. Kaunas: Kaunas Technologija, 2010 (1), pp. 17 – 20.
 • K. Kepler, K. Meigas and J. Holmar. „Joint biomedical engineering and medical physics master’s curriculum project in Estonia“, IFMBE Proceedings (2012), 39, pp. 1691-1693.
 • K. Kepler, T. Tomberg. „Inglise-Eestimeditsiinifüüsikaseletavsõnastik“, EestiArst (2012), 91 (4), lk 214.