Download
eesti rahvuslik koosseis n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Eesti rahvuslik koosseis PowerPoint Presentation
Download Presentation
Eesti rahvuslik koosseis

Eesti rahvuslik koosseis

553 Views Download Presentation
Download Presentation

Eesti rahvuslik koosseis

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Eesti rahvuslik koosseis

  2. Kodanikud ja välismaalased • Kodanik on isik, kellel on Eesti kodakondsus • Kodakondsus on püsiv õiguslik seos isiku ja riigi vahel, mis annab kodanikule kodakondsusega seotud õigused ja kohustused. • Välismaalane on isik, kes ei ole Eesti kodanik.

  3. Passid

  4. Elamisload Allikas: Kodakondsus- ja migratsiooniamet

  5. TV H 1 lk 10 • Eesti rahvastik (2009) – 1 340 341 • Välismaalased (2009) – 216 345 • Määratlemata kodakondsusega – 110 248 • Vene Föderatsiooni kodanikud – 96 616 • Muude riikide kodanikud – 9 445

  6. Ajaloolised rahvusvähemused vanausulised • Venelased – Peipsi ääres ja riigi idapiiril • Rootslased – Loode-Eesti rannik ja väikesaared • Sakslased ja juudid – linnades kivirist Vormsil

  7. Allikas: Statistikaamet

  8. Lingid • http://www.mig.ee/ • http://www.starover.ee/est/index.html • http://www.ist-world.org/ProjectDetails.aspx?ProjectId=09df4c6088a5457eb8dddbe318c6fa40 • http://www.aiboland.ee/ • http://www.erm.ee/vanast/pysi/pages/rootsi.html