Download
eesti s jaajalugu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Eesti sõjaajalugu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Eesti sõjaajalugu

Eesti sõjaajalugu

326 Views Download Presentation
Download Presentation

Eesti sõjaajalugu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Eesti sõjaajalugu Riigikaitseõpetus Kaido Tiislär Tallinn 2007

 2. Käsitletavad teemad • Sõjaajaloo mõiste • Muistse Eesti sõjandus 13. saj • Eestlased võõras väes 14-19.saj • Rahvusväeosade loomine ja iseseisvuse sünd 1917-1918.a. • Eesti Vabadussõda 1918-1920.a. • Riigikaitse Eesti Vabariigis 1920-1940.a. • Eesti II maailmasõjas • Okupatsiooni aeg Eestis 1940-1991.a.

 3. Sõjaajalugu • ...uurib sõjanduse eri valdkondi, nende toimet ja tagajärgi ühiskonnale minevikus. Sõjaajalugu ei ole seega ainult sõdade ajalugu.

 4. Eesti sõjaajalugu • ... Kuuluvad kõik Eesti pinnal või eestlaste ja teiste siinsete rahvuste esindajate osavõtul toimunud sõjasündmused ning nende mõju ja tagajärjed ühiskonna arengule.

 5. Muistse Eesti sõjandus 13.sajand Muistne vabadusvõitlus 1208.-1227.a. Eestlastel tuleb võidelda sakslaste, rootslaste, taanlaste, venelaste, liivlaste, lätlaste, leedulaste ja eestlastega. Tähtsamad sündmused: • 1208.a.- Saksa ristisõdijad tungivad koos liivlaste ja lätlastega Eestisse • 1210.a.- Ümera lahing • 1217.a.- Madisepäeva lahing • 1219.a.- Taani väed vallutavad Põhja- Eesti, rajatakse Tallinna linnus • 1220.a.- maabub Rootsi vägi • 1223.a.- uus vastuhakulaine • 1224.a.- Tarbatu linnuse langemine, Eesti mandri osa võtab vastu ristiusu • 1227.a.- Saaremaa alistumine, lõpeb muistne vabadusvõitlus

 6. Ristirüütlid

 7. Muistne Eesti võitleja Sõdur oli iga vaba relvakandevõimeline mees. Varustus: • Mõõgad, taprid, odad, vibu, nooled, ling, viskeodad. Sõditi malevana- kutsuti kokku maakaitsevägi.

 8. Eestlased võõrasväes 14.- 19.sajand Orduaeg- Vana-Liivimaa 1343-1345.a. Jüriöö ülestõus Eestlased osalevad võõrvallutajate vägede koosseisus Eesti lähiümbruse sõdades. 1558-1583.a.- Liivi sõda, talurahvaülestõusud Rootsiaeg 1629-1710.a. Veneaeg 1710-1917.a. • Talurahvaülestõusud- Kose- Uuemõisa, Mahtra, Pühajärve sõda

 9. Rahvuslik ärkamisaeg,rahvusväeosad ja iseseisvuse sünd • Rahvuslik ärkamine 19. saj II pool • 1914-1918.a. Esimene maailmasõda • Rahvusväeosade koondamine( A. Tõnisson, J. Laidoner). • 24.02.1918.a.- Eesti Vabariigi iseseisvuse välja kuulutamine

 10. Eesti Vabadussõda 1918-1920.a. • 28.11.1918.a.- algab Vabadussõda • Eesti Töörahva Kommuun • Rahvusvaheline abi • Suurbritannia laevastik Tallinna all dets 1918.a. • Vabatahtlikud- Kuperjanovi, Sakala, Scouts- pataljon; Soome vabatahtlikud • Soomusrongid • Landeswehri sõda • 23.06.1919 Võnnu lahing- Võidupüha • 03.01.1920- vaherahu • 02.02.1920- Tartu rahuleping • J. Laidoner, A. Tõnisson, J. Pitka, V. Puskar, A. Irv, K. Parts,J. Kuperjanov, E. Põdder

 11. Eestlased Vabadussõjas

 12. Johan Laidoner

 13. Riigikaitse Eesti Vabariigis 1920-1940 • Eesti sõjaväe demobiliseerimine • Üldine sõjaväeteenistuse kohustus • Maa-, mere- ja õhuvägi • Kaitseliit, piirivalve

 14. Eestlased II maailmasõjas • Molotov- Ribbentropi pakt 1939.a. • Punaarmee 22. territoriaalkorpus, 8. Eesti laskukorpus • Jalaväerügement 200 • SS- Leegion, ida- ja politseipataljonid, piirikaitserügemendid

 15. Okupatsiooni aeg Eestis 1940-1991 • Okupatsiooniarmee • Rahvusväeosad kuni 1956.a. • Sõjaväebaasid, objektid • Eestlaste osalemine NL sõjalistes konfliktides • Vastupanu NL- metsavendlus