Resenärernas roll i den nya kollektivtrafiklagen Luleå 2013-02-28 - PowerPoint PPT Presentation

resen rernas roll i den nya kollektivtrafiklagen lule 2013 02 28 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Resenärernas roll i den nya kollektivtrafiklagen Luleå 2013-02-28 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Resenärernas roll i den nya kollektivtrafiklagen Luleå 2013-02-28

play fullscreen
1 / 28
Resenärernas roll i den nya kollektivtrafiklagen Luleå 2013-02-28
124 Views
Download Presentation
len-harmon
Download Presentation

Resenärernas roll i den nya kollektivtrafiklagen Luleå 2013-02-28

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Resenärernas roll i den nya kollektivtrafiklagenLuleå 2013-02-28 Kurt Hultgren generalsekr Resenärsforum

 2. Resenärsforum - en ideell förening resenärsperspektivetpå nationell nivåSamverkar med ett trettiotal regionala och lokala resenärsgrupper- ett nätverk med drygt 6000 personer

 3. Resenärsforum – medlem iSveriges KonsumenterEPF European Passengers’ Federationsom samlar33 organisationer i 19 länder

 4. Ny kollektivtrafiklag 1 jan 2012 • Fri etablering • Regional Kollektivtrfikmyndighet länsvis • RKM politiker-RKM förvaltn-operatörer • Trafikförsörjningsplan beslut senast 1 okt • Upphandlad trafik endast när Allmän trafikplikt beslutats

 5. Lagstiftningens syfte • Koll viktig för samhällsutvecklingen • Dynamisk marknad, större valfrihet • Tydligare roller strategi-operativa åtg • Bättre förutsättning styra övergripande • Mål anges nationellt och regionalt • Fler resor med kollektiva färdmedel

 6. Lagen föreskriver samråd • Med RKM i angränsande län • Med övriga berörda myndigheter, organisationer, kollektivtrafikföretag • Med näringsliv och resenärer • Landsting ska samråda med kommuner

 7. Varför samråd? • Medborgarnas möjlighet påverka • Relation mellan RKM oc h intressenterna • Intressenteran är många • Integrera i processen för trafikförsrjningsprogram • Värdeskapande – inte en kostnad

 8. Två sätt att se på samråd • Uppfylla lagens bokstav • Utarbetat förslag på remiss • Eventuella ändringar • Myndigheten beslutar • Levande kontinuerlig process • Process i samförstånd • Beslutet tas för en period

 9. Kollektivtrafiken finns för resenärernas skull Öka kollektivreseandelen !? Resenärerna väljer själva Endast attraktivitet kan locka fler

 10. Resenärernas åtta krav Linjenätet visas på karta med alla linjer Samma hållplatser och terminaler för alla bolag Samlad information alla turer och bolag Resenärsmedverkan - löpande samråd

 11. … resenärernas åtta krav forts… 5. Gemensamt betalsystem (både kredit och “börs”) 6. Periodkort finnas 7. Tillgänglighet såväl nära till som med funktionsnedsättning 8. Alla välkomna även utan mobil, med kontanter

 12. Köra bil är enkelt Åka tåg och buss är svårt • Kombinera • Varje skarv ökar risken och osäkerheten • Resenärens krav är HELA sträckan • Ingen har ansvar för bytesplatserna

 13. Tågresor mest obokade platser • 80 procent av resorna är regionala eller lokala • Planerade resor ska vara lika pålitliga, bokat el obokat • Många resor görs med månadskort (motsv) och är tidsmässigt strikt bundna och kräver god komfort • Stor del av resenärernas tid och ekonomi

 14. Det är bytet som skapar osäkerhet och oro Inväntar anslutningen? Kan jag lita på den information jag fått? Kommer jag hinna trots tunga väskor/ barnvagn/bångstyriga ungar/onda ben…? Fungerar hissen eller rulltrappan? Finns det någon att fråga? Något biljett-trassel?

 15. Internet och mobiler räcker inte! En stor del av befolkningen har inte alla de finesser som krävs. Alla är inte teknikroade. Två tredjedelar av resenärerna har ingen nytta av detta. Och de som redan befinner sig på resa… Kontantlösa köp? Sms-trassel?? Telefonservice dygnet runt

 16. Rättigheten att få betala på vettigt sättKrav att kunna betala med kreditkort på alla länsbolagOrdna inom 6 månader!Tågoperatörerna klarar detta redan

 17. Systemet ska fungera – informationen är bara ETT medel • Information under resan och vid byten • Störningar händer, ska hanteras • Bytena är strategiskt viktiga

 18. Resenärsgruppen ungdomar - en mycket viktig brukarkategori för kollektivtrafiken Den grupp som har störst andel koll-användare Betraktas av många trafikföretag som en plåga Känner sig missaktade, illa bemötta Om de bemöts seriöst, så blir även alla övriga det!

 19. Vad får resenärerna att ge upp? • Opålitlighet • Dålig turtäthet • Dåliga byten • Men också bristande information och att det är så krångligt

 20. Trygghet genom enkelhet i betalningenäven andra bolag, även utom länet Kompatibla kort inkl platsbokn Månadsbiljett plus Respluskort för alla som vill köpa Kreditkort användbart överallt Endagskort i alla städer köpbart

 21. Pålitlighet är ett krav • En tidtabell – inte två parallella • Vilseledande punktlighetsstatistik • Byten som garanteras • Information är ett åtagande • Störningar mäste hanteras på bra sätt (de finns!)

 22. Ersättningsregler • Långväga resor enligt EU 1371/2007 • Regionala resor inga riktiga regler • Bara ensidiga löften • Pendlare helt utan ersättning – dock enstaka good-will-åtgärder

 23. ”Trafikledningen” - vad gör den?? • Någon utsedd person för resenäsperpektivet måste finnas – samråd mellan operatörer hela trafikdygnet • Ansvar för resenärernas pågående resor • Skräckexempel på “tågomsorg”

 24. Desinformation får inte förekomma • SJs “dubbla tidtabeller” – vilseledande (vadå “teknisk ankomsttid”?) • “Tio minuters ytterligare försening?? • “Biljetter gäller inte” • Plötsligt inställd tur utan ersättning och inf

 25. Ersättning i poäng • Betyder bara ‘eventuell 50 procents rabatt’ • Poängen kan inte användas till vad som helst • Poängen upphör gälla efter viss tid • Låtsasersättning!

 26. Dialog med resenärerna • Kan bidra med verkliga erfarenheter • Kan bidra med att påvisa resbehov eller nya lösningar • Eliminerar missförstånd • De verkliga brukarna, de betalar en stor del

 27. Löpande dialog • Inte bara remiss på färdiga planer • Träffas tre-fyra gånger om året • Glöm inte angränsande län • Glöm inte resenärernas behov t/fr fjärrtåg • Glöm inte resenärernas kombinationer med kommersiella operatörer

 28. ResenärsforumSamverkan genom dialog, tack! www.resenarsforum.se