ppekavaarenduse euroopa dimensioon n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Õppekavaarenduse Euroopa dimensioon PowerPoint Presentation
Download Presentation
Õppekavaarenduse Euroopa dimensioon

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Õppekavaarenduse Euroopa dimensioon - PowerPoint PPT Presentation


 • 194 Views
 • Uploaded on

Õppekavaarenduse Euroopa dimensioon. Olav Aarna Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutuse (Kutsekoja) juhataja. ETTEKANDE KAVA. Mida mõista Euroopa dimensioonina õppekavaarenduses? Milline on õppekavaarenduse seos kvalifikatsioonisüsteemiga? Milline võiks olla Eesti kvalifikatsioonisüsteem?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Õppekavaarenduse Euroopa dimensioon' - lamar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ppekavaarenduse euroopa dimensioon

Õppekavaarenduse Euroopa dimensioon

Olav Aarna

Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutuse (Kutsekoja) juhataja

ettekande kava
ETTEKANDE KAVA
 • Mida mõista Euroopa dimensioonina õppekavaarenduses?
 • Milline on õppekavaarenduse seos kvalifikatsioonisüsteemiga?
 • Milline võiks olla Eesti kvalifikatsioonisüsteem?
 • Mida peaks Eesti üldhariduse (riiklike) õppekavade arendamisel Euroopast arvestama?
euroopa dimensioon 1
EUROOPA DIMENSIOON (1)
 • Euroopa Liit ei saa meid hariduse vallas millekski kohustada (Maastricht’i leping)
 • Keskseks on Lissaboni strateegia (2000):
  • Jätkusuutlikkus ja konkurentsivõime regioonina
  • Inimeste elukvaliteet
 • Euroopa Liidu prioriteet on muutuda kõigekonkurentsivõimelisemaks ja dünaamilisemaks teadmistelpõhinevaks majanduseks maailmas, mida iseloomustab jätkuv majanduskasv, uute ja parematetöökohtade loomine ning suurem sotsiaalne sidusus
euroopa dimensioon 2
EUROOPA DIMENSIOON (2)
 • Lissaboni strateegia olulise osana nähakse ette:
  • Euroopa ühtse haridusruumi väljaarendamine
  • elukestva õppe süsteemi(de) kujundamine
 • Toimib avatud koordinatsiooni meetod:
  • Olulisemad hariduspoliitilised lahendused arutatakse ulatuslike konsultatsioonide käigus läbi
  • Võetakse vastu EP ja ELN soovitustena
 • Kas sellel on midagi tegemist üldhariduse õppekavaarendusega?
 • On küll!
euroopa htne haridusruum
EUROOPA ÜHTNE HARIDUSRUUM
 • Elukestva õppe memorandum (2000)
 • Bologna (1999) ja Kopenhageni (2002) protsess
 • Euroopa elukestva õppe ruum (2002):
  • parandada haridussüsteemi kvaliteeti ja efektiivsust
  • tagada õpivõimaluste kättesaadavus kõigile
  • avada EL haridussüsteem kogu maailmale
 • Põhipädevused (8 tk!) elukestvaks õppeks (2005)
 • Hariduse kvaliteedi mõõdikud (16 tk!) (2006)
 • Euroopa kvalifikatsiooniraamistik (8 taset!) (2008)
elukestva ppe baas
ELUKESTVA ÕPPE BAAS
 • Elukestva õppe baas on tugevas alus- japõhihariduses
 • Elukestva õppe süsteemi põhiväärtuseks on võrdväärsed haridusvõimalused (equity)
 • Tõenduspõhine (evidence based) hariduspoliitika ja –praktika
 • 21. sajandi kool (EP ja ELN soovitus 2009?)
 • No More Failures (OECD 10 soovitust võrdväärsete haridusvõimaluste realiseerimiseks)
 • ...
eesti kvalifikatsioonis steem
EESTI KVALIFIKATSIOONISÜSTEEM
 • Arendatakse välja kompetentsipõhine riiklik kvalifikatsioonisüsteem, mis on läbipaistev ja võrreldav teiste Euroopa riikide vastavate süsteemidega

Tark ja tegus rahvas

 • Mida mõista kompetentsipõhise riikliku kvalifikatsioonisüsteemi all?
 • Kas üldhariduse õppekavaarendusel on midagi tegemist kvalifikatsioonisüsteemiga?
hiskond ja hariduss steem 1
ÜHISKOND JA HARIDUSSÜSTEEM (1)
 • Haridussüsteem on ühiskonna alamsüsteem tema hariduslike (inimese arengu toetamisega seotud) vajaduste rahuldamiseks

Ühiskond

 • Kvalifikatsioonisüsteem on ühiskonna ja haridussüsteemi piirpind ehk liides

Haridus-

süsteem

hiskond ja hariduss steem 2
ÜHISKOND JA HARIDUSSÜSTEEM (2)

KS2

KS1

HS2

HS1

KS3

HS3

KSn

HSn

HSi, KSi – i-nda riigi (regiooni, valdkonna) haridus- ja

kvalifikatsioonisüsteem

k valifikatsiooni s steem kui liides 1
KVALIFIKATSIOONISÜSTEEM KUI LIIDES (1)

Ühiskond

(avalik, äri-

ja mitte-

tulundus-

sektor)‏

Haridus-

süsteem

(formaalne,

mitte-

formaalne,

informaalne

õpe)

Kvali-

fikat-

siooni-

süs-

teem

kvalifikatsioonis steemi funktsioonid
KVALIFIKATSIOONISÜSTEEMI FUNKTSIOONID
 • Ühiskonna hariduslike eesmärkide ja ootuste (ühiskonna soovitud haridusliku seisundi) analüüs
 • Ühiskonna hariduslike eesmärkide ja ootuste tõlkimine haridusstandardite keelde
 • Inimeste haridusliku seisundi (õpitulemuste) hindamine (võrdlemine haridusstandardiga)
 • Inimeste haridusliku seisundi (õpitulemuste) vastavushindamine (kvalifitseerimine, tunnustamine)
 • Ühiskonna haridusliku seisundi analüüsimine
k valifikatsiooni s steem kui liides 2
KVALIFIKATSIOONISÜSTEEM KUI LIIDES (2)

Ühiskonna hariduslikud

eesmärgid ja ootused

Kvalifikatsiooni-

süsteem

Haridusstandardid

Oodatavad

õpitulemused

Kvalifikatsioonid

Õpitulemused

Ühiskonna hariduslik

seisund

Inimese hariduslik

seisund

hiskonna hariduslikud eesm rgid ja ootused
ÜHISKONNA HARIDUSLIKUD EESMÄRGID JA OOTUSED
 • Ühiskonna hariduslikud eesmärgid ja ootused sõnastatakse strateegiates ja arengukavades
 • Ootused ühiskonna hariduslikule seisundile:
  • Kvalitatiivsed:
   • Põhiväärtused
   • Milliseid kompetentse vajatakse?
   • ...
  • Kvantitatiivsed:
   • Milline peaks olema keskmine haridustase?
   • Kui palju millist kompetentsi vajatakse?
   • ...
haridusstandardid
HARIDUSSTANDARDID
 • Haridusstandard kirjeldab ühiskonna hariduslikke eesmärke ja ootusi mingis valdkonnas
 • Kvalifikatsioonistandardid – oodatavad õpitulemused teataval õppetasemel või –astmel, kutsevaldkonnas, ...
 • Protsessistandardid – nõuded õpikeskkonnale, õppekorraldusele, ...
 • Oodatavad õpitulemused esitatakse valdkonna kompetentsistandardi ja/või riikliku õppekavana
 • Kutsestandard on kompetentsistandard, kirjeldades kutsealal oodatavaid kompetentse
inimese hariduslik seisund
INIMESE HARIDUSLIK SEISUND
 • Kuidas kirjeldadainimese hariduslikku seisundit?
 • Inimese hariduslik profiil – inimese teadmised, oskused, vilumused, väärtushinnangud ja käitumisnormid, mida ta kasutab suhtlemisel ümbrusega (EV haridusseadus)
 • Õpitulemused – mida inimene teab, millest aru saab ja mida teha oskab (EQF seletuskiri)
 • Kompetentsus – inimese teadmised, oskused ning iseseisvuse ja vastutuse ulatus (EV kutseseadus)
 • Kvalifikatsioon – tunnustatud kompetentsus
inimese haridusprofiil
INIMESE HARIDUSPROFIIL

teadmised

käitumisnormid

oskused

väärtushinnangud

vilumused

kvalifikatsioonis steemi osad
KVALIFIKATSIOONISÜSTEEMI OSAD
 • Kvalifikatsiooniuuringute süsteem:
  • Haridusstandardite loomise süsteem (incl RÕK!)
  • Ühiskonna haridusliku seisundi analüüsi süsteem
  • ...
 • Inimese haridusliku seisundi (õpitulemuste) hindamise, vastavushindamise ja tunnustamise (sh rahvusvahelise tunnustamise) süsteem
 • Tugisüsteem:
  • Kvalifikatsiooniregistri haldamise süsteem
  • Kvaliteeditagamise süsteem
  • ...
kvalifikatsiooniraamistik
KVALIFIKATSIOONIRAAMISTIK
 • Tänane kutsete raamistik 5-tasemeline (I-III – oskustöölised, IV-V – “valgekraed”)
 • Euroopa kvalifikatsiooniraamistik(EQF) (EP ja ELN soovitus 14.02.2008):
  • 8 kompetentsipõhist (teadmised, oskused, pädevus (iseseisvuse ja vastutuse ulatus)) taset
  • 2010. a rahvuslikud raamistikud siduda EQF-ga
  • 2012. a diplomi- ja tunnistuse lisadel märge EQF taseme kohta
 • Milline on Eesti kvalifikatsiooniraamistik?
p hip devused kompetentsid
PÕHIPÄDEVUSED (-KOMPETENTSID)
 • Põhikompetentse vajavad kõik inimesed, et tagada eneseteostus ja areng, kodanikuaktiivsus, sotsiaalne kaasatus ning tööhõive:
  • emakeeleoskus
  • võõrkeeleoskus (6 taset!)
  • matemaatikapädevus ja teadmised teaduse ja tehnoloogia alustest
  • infotehnoloogiline pädevus
  • õppimisoskus
  • sotsiaalne ja kodanikupädevus
  • algatusvõime ja ettevõtlikkus
  • kultuuriteadlikkus ja –pädevus
 • Kuidas suvalist kompetentsi tasemeti kirjeldada?
infotehnoloogiline kompetents
INFOTEHNOLOOGILINE KOMPETENTS

IT spetsialist

IT spetsialist

Tipp-

juht

Kesktaseme

juht

Oskustööline

Tavakodanik

elukestva ppe m tteviis
ELUKESTVA ÕPPE MÕTTEVIIS
 • Haridussüsteemi mõiste laienemine (formaalne, mitteformaalne ja informaalne õpe)
 • Konstruktivistlik õpikäsitlus
 • Kompetentsipõhine lähenemine oodatavate õpitulemuste sõnastamisele ja õpitulemuste hindamisele ning tunnustamisele
 • Rõhuasetuse nihkumine õppe eesmärkidele ja õpitulemustele
 • Varasema õpi- ja töökogemuse arvestamine
 • Terviklik kvaliteedikäsitus (tegevuskultuur!)
j reldused
JÄRELDUSED
 • Eestis tuleb luua terviklik kompetentsipõhine kvalifikatsioonisüsteem, sh haridusstandardite loomise süsteem
 • Põhiväärtusteks võiksid ühiskonnas ja koolis saada:
  • Võrdväärsed haridusvõimalused (ühtluskoolimõiste!)
  • Innovatsioonikultuur
  • Põhikompetentside tasakaalustatud areng
 • Eesti üldhariduskooli areng on toimunud üldiselt õiges suunas!
 • Meie olukord on suurepärane, kuid mitte lootusetu!
slide23

Suur tänu!

Kvalifikatsioonisüsteem kui liides