1 / 26

Hoe bereik je minima?

Hoe bereik je minima?. Martijn Schut Adviseur Stimulansz. Bereik minima. Sluit aan op Life Events (scheiding, zelfstandig wonen, werkloosheid, etc.). Biedt je hulp laagdrempelig aan…. Keuze. Breed laagdrempelig loket of Anonieme entree. Doelgroepen. Langdurige minima

lael
Download Presentation

Hoe bereik je minima?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Hoe bereik je minima? Martijn Schut Adviseur Stimulansz

 2. Bereik minima • Sluit aan op Life Events (scheiding, zelfstandig wonen, werkloosheid, etc.)

 3. Biedt je hulp laagdrempelig aan…

 4. Keuze Breed laagdrempelig loket of Anonieme entree

 5. Doelgroepen • Langdurige minima • Niet- en onderverzekerden • Werkenden in loondienst • Zelfstandig ondernemers • Mensen met schulden • - Overlevingsschulden • - Overbestedingschulden • - Aanpassingsschulden • - Compensatieschulden • Onverantwoord financieel gedrag (bijstand in natura) • Kinderen en jongeren (ouders) • Chronisch zieken en gehandicapten • Ouderen • Allochtonen (niet-westerse)…

 6. Kanalen Afdeling Bbz Werkgever UWV Afd. debiteuren Achter-de-voordeur Verzorgingshuis Ouderenadviseur GGD Kerk Sociaal raadslieden Buurthuis Moskee School Sportvereniging Thuiszorg Huisbezoek WMO Formulierenbrigade Energiebedrijf Voedselbank Sociale dienst Werkplein Cliëntenraad Juridisch loket Buurtwerk AMW Achterstandswijk Afd. schuldhulp Verslavingszorg SW-bedrijf Aldi Woningcorporatie Kredietbank

 7. 15-20% minima is • zelfstandig ondernemer • 34% tuinders en boeren rond minimum • Ruim 95% agrarische bedrijven • gerund met gezinsleden Kleine zelfstandigen

 8. Kanalen voor zelfstandigen • Kamer van Koophandel (startersset, Kamerkrant, etc.) • Brief wethouder • Ondernemersvereniging • Diaconie • Afdeling Bbz en economsche zaken • Internet (www.rotterdam.nl/ondernemen) • Ondernemersklankbord • Andere tips • Vermijd termen als bijstand en sociale zaken • Info over de wijze waarop het inkomen • en vermogen worden vastgesteld • Financieel beheer • Draagkrachtperiode verlengen

 9. Kanalen • Internet: Berekenuwrecht.nl, Loket Schuldhulpverlening, etc.) • Formulierenbrigade • Budgetwinkel • Voorlichting aan/door intermediairen • Voorlichting nuggers tijdens ouderavond • Bestandskoppeling • Spreekuur bij voedselbank • Folder ‘zonder tekst’ Rotterdam

 10. Kanalen

 11. Bereik minima • Koppelverkoop • Anoniem meldpunt (Roermond, Delft) • Uitkeringskapper SVB in Utrecht • Kaartje Kredietbank Groningen • Scheurkalender met besparingstips • Inkomenskaart

 12. Kerken Bron: Armoede in Nederland 2010 ~ Kerk in Actie

 13. Migrantenkerken …kenmerken zich door laagdrempeligheid en flexibiliteit. Soms zijn er formele besluitvormingsprocedures, maar de desbetreffende organen (diaconie, werkgroep, commissie, de pastor) zijn in hoge mate gemandateerd om naar gelang de nood die aan de orde is beslissingen te nemen. • ‘De meeste kerken hebben geen contacten met de burgerlijke gemeente. Bron: Armoede in Nederland 2010 ~ Kerk in Actie

 14. Moskeeën • …Armoedebestrijding maakt een wezenlijk deel uit van de Islam. De Zakaat, de armenbelasting vormt één van de vijf zuilen, verplichtingen van de Islam waar je als goede moslim aan moet voldoen. Onder armen wordt verstaan: mensen die er niet zeker van zijn dat ze de volgende dag te eten zullen hebben. • Rijke mensen die niemand kennen die arm is, kunnen het geld ook aan de moskee geven die er een bestemming voor zoekt. Islamgeleerden moeten dan beslissen wat ermee gebeurt. • Zeventig dagen na de Ramadan is het Offerfeest, het grote feest waarbij iedere moslim die er geld voor heeft een schaap of ander dier slacht. Van het vlees is een derde deel bestemd voor de armen. • In de Koran worden een achttal doelgroepen onderscheiden die zorg behoeven. Armen zijn één groep hieruit en dit kunnen ook niet-moslims zijn. Verder gaat het om de behoeftigen, wezen, weduwen, ouderen zonder inkomsten, de reiziger zonder proviand, mensen die hun schulden niet kunnen afbetalen en mensen die zich inzetten voor de islam. Bron: Armoede in Nederland 2010 ~ Kerk in Actie

 15. Plattelandskerken • Veel informele en kleinschalige hulp • … kunnen beter netwerken gebruiken. Dat kan ertoe bijdragen dat binnen de kerk als geheel (pastores, ouderlingen, degenen die bezoekwerk doen) men erop let of er materiële noden zijn, deze signaleert en bespreekt met de diaconie of de PCI. Dit is op zich niet iets dat extra tijd kost, mits men op dit punt toegerust is. Het vereist primair dat men zich hiervan bewust wil zijn. • Het tweede, en dat zal meer aandacht en tijd vergen, is de bereidheid om in netwerken te participeren, met andere kerken, de burgerlijke gemeenten en andere organisaties. Bron: Armoede in Nederland 2010 ~ Kerk in Actie

 16. Bereik minima • Cursus geld en opvoeden voor allochtone ouders (Nibud) • Financiële quickscan bijstandsgerechtigden • Voorlichting en sketches tijdens Holifeest (Surinaamse Ouderen) • Interventie armoede en gezondheid van kinderen • Brief aan wanbetalers zorgpremie • Casemanager+ in Vianen • Arnhemse campagne ‘Wijzer met geld’ • www.weektegenarmoede.nl

 17. Bereik minima • Gemeente Terneuzen promoot minimabeleid via tandartsen • Nieuw Nabuurschap: GGZ-klanten helpen elkaar met financiën • Soap om niet-gebruik van voorzieningen tegen te gaan in Etten-Leur • Thuiszorgorganisaties op zoek naar armoede

 18. Bereik minima

 19. Werkgevers • Signaleren • Ondersteunen • Doorverwijzen • MVO • Eigen belang • Jeugdsportfonds • Fonds Urgente Noden • Delta Lloyd Groep Foundation • Schuldhulpverleningsaanbod werkgevers (Spijkenisse) • Werkplekken • …

 20. Voorbeelden • Jeugdsportfonds • Fonds Urgente Noden • Delta Lloyd Groep Foundation • Schuldhulpverleningsaanbod werkgevers (Spijkenisse) • Werkplekken • …

More Related