slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prioritní osa 2 Výzva 2.3 Lidské zdroje ve Výzkumu a vývoji Mgr. Filip Týc PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prioritní osa 2 Výzva 2.3 Lidské zdroje ve Výzkumu a vývoji Mgr. Filip Týc

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 8
kibo-dudley

Prioritní osa 2 Výzva 2.3 Lidské zdroje ve Výzkumu a vývoji Mgr. Filip Týc - PowerPoint PPT Presentation

114 Views
Download Presentation
Prioritní osa 2 Výzva 2.3 Lidské zdroje ve Výzkumu a vývoji Mgr. Filip Týc
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Prioritní osa 2 Výzva 2.3 Lidské zdroje ve Výzkumu a vývoji Mgr. Filip Týc Odbor programů výzkumu a vývoje

  2. Lidské zdroje ve VaV 2 2. 3. Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Hranice projektu: 1–20 mil. Kč Celková alokace pro výzvu: 1,1 mld. Kč Pravidla rozpočtu viz Příručku pro žadatele Cíl oblasti: zkvalitnění personálního zabezpečení výzkumu a vývoje včetně zlepšení odborné přípravy a podmínek pracovníků a využití vhodných motivačních a propagačních nástrojů

  3. Oprávnění předkladatelé 3 Vysoké školy (zákon č. 111/1998 Sb.) Veřejné výzkumné instituce (zákon č.341/2005 Sb.) Subjekty splňující definici Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (prohlášení) Sídlo: celá ČR

  4. Cílové skupiny 4 akademičtí a ostatní pracovníci vysokých škol zabývající se VaV pracovníci výzkumných a vývojových institucí studenti vysokých škol zájemci o vědecko-výzkumnou práci zejména z řad žáků, studentů a pedagogických pracovníků základních, středních a vyšších odborných škol Mimo Prahu

  5. Podporované aktivity 5 Další odborné vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje Další vzdělávání pracovníků VaV v oblasti řízení VaV, v oblasti popularizace a komunikace, šíření výsledků VaV do praxe, v problematice transferu technologií a v osvojování si znalostí o ochraně, ohodnocování a správě duševního vlastnictví pracovníků z oblasti VaV

  6. Podporované aktivity 6 Podpora vytváření kvalitních týmů výzkumu a vývoje a jejich dalšího rozvoje Příprava zapojení jedinců i týmů do mezinárodních sítí a projektů v oblasti výzkumu a vývoje Podpora intersektorální mobility, zejména mobility mezi VaV institucemi a soukromým a veřejným sektorem

  7. Podporované aktivity 7 Podpora systematické práce se studenty a žáky v oblasti VaV

  8. Specifická kritéria • Nastavení systémových mechanismů pro zkvalitnění personálního zabezpečení V a V • Využitelnost a přínos výstupů projektu pro rozvoj lidských zdrojů ve V a V • Inovativnost řešení • Komplexnost a míra dopadu projektů