Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Overzicht sessie : PowerPoint Presentation
Download Presentation
Overzicht sessie :

Overzicht sessie :

161 Views Download Presentation
Download Presentation

Overzicht sessie :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Overzichtsessie: • Projectoproep • Partners • Doelstellingen • Wat is mediawijsheid? • Modellen • Mediawijsheidmeten in de lerarenopleiding • Outcome van het project: • Good practices • Website – review • Zelfbevragingstool

 2. Projectoproep

 3. Oproep • Oproep vanuit het innovatiefonds voor de lerarenopleiding • Partners: • HUBrussel • Thomas More (Kempen)

 4. Oproep • DOELSTELLINGEN: • algemene doelstelling die uitgaat van de gezamenlijke maatschappelijke opdracht die lerarenopleidingen momenteel hebben: het maken van een mediawijze opleiding en het vormen van mediawijze leerkrachten  lerarenopleidingen handvatten aanreiken om deze algemene doelstelling te bereiken binnen de eigen context

 5. Oproep • DOELSTELLINGEN: • Om deze algemene doelstelling te bereiken, stellen we enkele subdoelen voorop. • Tools ontwerpen waarmee opleidingen zichzelf wat betreft mediawijsheid kunnen doorlichten. • Een vragenlijst ontwerpen waarmee de studenten hun mediawijsheidcompetenties in kaart kunnen brengen. • Praktijkvoorbeelden tonen van mediawijze activiteiten. • Voorbeelden geven van mogelijke workshops mediawijsheid voor studenten en docenten. 5. Aanbevelingen formuleren om lerarenopleidingen mediawijzer te maken.

 6. Wat is mediawijsheid?

 7. Wat is mediawijsheid? • Nood aan een model om een leerlijn voor de lerarenopleiding concreet te kunnen maken. • Vooronderzoek / literatuurstudie: • Conceptnota mediawijsheid (2012) • Cirkelmodel - Zwanenberg en Pardoen (2010) • Raamwerk Mediawijsheid - Van der Hagen et al. (2011) • 10 mediawijsheidscompetenties - Mediawijzer.net (2012)

 8. Wat is mediawijsheid? Conceptnota Mediawijsheid: • Gepubliceerd door de ministers voor Media en voor Onderwijs en Vorming Lieten en Smet (2012, p. 10) • Mediawijsheid wordt in deze tekst omschreven als: “het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes waarmee burgers zicht bewust en kritisch kunnen bewegen in een complexe, veranderende en gemediatiseerde wereld. Het is het vermogen tot een actief en creatief mediagebruik dat gericht is op maatschappelijke participatie”.

 9. Wat is mediawijsheid? Cirkelmodel - Zwanenberg en Pardoen (2010): • Cirkelmodel verdeeld in vier gelijke kwadranten. • Elk kwadrant staat voor een mediawijsheidsaspect: techniek, creativiteit, analyse en reflectie. • Deze aspecten bestrijken samen het gehele veld van mediawijsheid. • De gelijke verdeling van de vier mediawijsheidsaspecten is wat zij de ideale verhouding noemen: een kind is mediawijs als het al die aspecten in gelijke mate beheerst.

 10. Wat is mediawijsheid? • Raamwerk Mediawijsheid - Van der Hagen et al. (2011): • Uitgangspunt: definitie van mediawijsheid volgens de Raad voor Cultuur uit Nederland (2005): [Mediawijsheid is] het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld.

 11. Wat is mediawijsheid? Raamwerk Mediawijsheid - Van der Hagen et al. (2011): • De projectgroep vertaalde deze brede definitie in navolging van internationaal onderzoek naar vier groepen competenties: • Gebruik: Technisch gebruik en het bedienen van media(-apparaten). • Kritisch begrip: Het kritisch analyseren en evalueren van media-inhoud en het eigen mediagedrag en het begrijpen van de rol van media als instituut in de samenleving en het eigen leven. • Communicatie: Actief, creatief en sociaal mediagebruik. • Strategie: Gemaakte keuzes bij het mediagebruik, begrijpen welk medium voor welke functie het meest geschikt is en zelfkennis.

 12. Wat is mediawijsheid? Raamwerk Mediawijsheid - Van der Hagen et al. (2011):

 13. Wat is mediawijsheid? 10 Mediawijsheidscompetenties - Mediawijzer.net (2012): • Eenzelfde vierdelige groepsindeling als het raamwerk mediawijsheid. • Mediawijsheidcompetenties gereduceerd tot slechts 10 competenties. • Het ontbreekt dit model aan indicatoren  minder bruikbaar voor de opleiding dan het raamwerk. • Positief: visueel sterk door de groepen onder te verdelen in kleuren, net als bij het eerste model.

 14. Wat is mediawijsheid?

 15. Wat is mediawijsheid? EIGEN MODEL • Diepgaande analyse van deze verschillende modellen  inspiratie voor het ontwikkelen en inzetten van een competentiemodel mediawijsheid dat de definitie en missie van mediawijsheid, zoals geformuleerd in de conceptnota (Lieten & Smet, 2012), omsluit. • De sterktes van de drie modellen integreerden we in één model.

 16. Wat is mediawijsheid? • Uitwerken eigen competentiemodel: • 4 clusters • 3 niveaus • Competenties • Indicatoren • Doelstellingen • Didactische component – vertaling naar eigen klaspraktijk

 17. Wat is mediawijsheid? • GEBRUIK • Apparaten, software en toepassingen kunnen bedienen/gebruiken • Zich vlot oriënteren binnen mediaomgevingen • Het gebruik van mediatoepassingen en apparaten verwerken in de didactische praktijk

 18. Wat is mediawijsheid? • KRITISCH BEGRIP • Inzicht hebben in de werking en het belang van media in de samenleving • De rol van wetgeving en de overheid bij mediaproductie begrijpen • Kritisch begrip i.v.m. de media vertalen in de didactische praktijk

 19. Wat is mediawijsheid? • COMMUNICATIE • Informatie vinden en verwerken • Mediaboodschappen beschouwen • Mediaboodschappen creëren • Mediaboodschappen delen • Optimaal participeren in sociale netwerken • De mediacommunicatiecompetenties vertalen naar de didactische praktijk

 20. Wat is mediawijsheid? • WIJSHEID • Reflecteren op het eigen mediagebruik • Het eigen mediamenu kennen • Een mediawijze professionele houding verwerven

 21. Wat is mediawijsheid? • Toepassing: welke competententies / indicatoren herken je? • http://vimeo.com/75685864

 22. Wat is mediawijsheid? • Hoe mediawijsheid meten in een lerarenopleiding? • Nulmeting • Docenten – OPO’s • Studenten (zelfevaluatie) • Projectwerking mee opnemen in bevraging?

 23. Wat is mediawijsheid? • Hoe mediawijsheid meten in een lerarenopleiding? • Aanbevelingen: • Vakoverschrijdende projectwerking werkt! • Samenwerking met / loskoppeling van ICT-vaardigheden • Nood aan systematische aanpak

 24. Wat is mediawijsheid? • Aanbevelingen: • Macroniveau: • Basiscompetenties voor de leerkracht + DLR’s van de lerarenopleidingen • = vertrekpunt bij het ontwerp van elke lerarenopleiding. (curriculum; visitatiecommissies…) • Daterend van 01/2008 houden deze uiteraard niet genoeg rekening met de uitdagingen die mediawijsheid vandaag aan het onderwijs stelt.

 25. Wat is mediawijsheid? • Aanbevelingen: • Mesoniveau: • Als het studiegebied en de opleidingen in de diverse hogescholen het verhogen van de mediawijsheidscompetenties bij de afstuderende leerkrachten belangrijk vindt kunnen enkele beleidskeuzes gemaakt worden. • Mediawijs onderwijs kan opgenomen worden bij de taakstellingen van een opleiding. • In de taakverdeling kan per opleiding één persoon aangesteld worden als ‘mediawijsheids-coördinator’. • In het curriculum van de opleiding kan een opleidingsonderdeel of enkele delen van opleidingsonderdelen aan mediawijsheid besteed worden. Op die manier staat er studietijd tegenover en kunnen de mediawijsheidscompetenties daadwerkelijk getoetst worden.

 26. Wat is mediawijsheid? • Aanbevelingen: • Mesoniveau: (vervolg) • Ook een goed materieel beleid is nodig: • Aandacht bij opmaak van de begrotingen • Nood aan strategie die zich over meerdere jaren uitstrekt • Professionaliseringsaanbod dat beantwoordt aan de noden van de afdelingen.

 27. Wat is mediawijsheid? • Aanbevelingen: • Microniveau: Ook de opleidingen zelf moeten zich over een aantal aandachtspunten beraden: • Gebruik van e-portfolio’s – gebruik van andere media • Documenten mediawijzer maken: • Het stageverslag  gebruik van beeld- en audiotaal een plaats geven  in de evaluatiedocumenten zichtbaar. • In stagevademeca: mediawijsheid als een belangrijk criterium opnemen bij kijkwijzers of evaluatiecriteria. • Sjablonen die de studenten gebruiken om hun lesvoorbereidingen te maken: gebruik van media per onderwijsleeractiviteit moet een specifieke plaats krijgen.

 28. Wat is mediawijsheid? • Aanbevelingen: • Bij het opzetten van projecten en uitgebreide activiteitenmoeten de vier clusters bij het aanbieden van media-oefeningen met elkaar verbonden blijven. • Te vaak ligt de focus op enkel het creëren van media of enkel het gebruik van een apparaat of stukje software.

 29. Outcome

 30. OVERZICHT • Good practices • Multimedialeboekenweek – Thomas More (Kempen) • ProjectenHUB • Website – review • Zelfbevragingstool

 31. Multimedialeboekenweek Onder-media-wijzer

 32. ‘multimedialeboekenweek’ • Thomas More Kempen • Campus Turnhout • Campus Vorselaar • 1 BALO (BAchelor Lager Onderwijs) • Vakoverschrijdend: Mediawijsheid– ICT – Nederlands • I.s.m. Geert De Kockere (jeugdauteur)

 33. opstartdag Multimedialeboekenweek

 34. Opstartdag: 3 sessies • Sessie 1: studentenlerenwerken met eeniPad en lerenmonteren met iMovie. • Sessie 2: beeldvorming en manipulatie van de kijker: • Effecten van cameratechnieken • Effecten van montage • ‘Kleuren’ van media • Sessie 3: instructie + uitschrijven scenario voorpromotiefilmpjebijjeugdboek Geert De Kockere

 35. Beeldvorming in reclame– sociale media Multimedialeboekenweek

 36. BEELDVORMING IN RECLAME – SOCIALE MEDIA • Reclametechnieken • Invloed van reclame op (jonge) kinderen • Sociale media (niveau student) • Sociale media (Wat mag in de klas?) • Uitwerkenuitnodigendgroepsprofiel

 37. slotevent Multimedialeboekenweek

 38. Slotevent • Mediawijsheid: waarhebbenstudenten (onbewust) aangewerktdoorheen het project? • Link met de 4 competentieclusters (gebruik, kritischbegrip, communicatie, wijsheid) • Lezing Geert De Kockere: poëzie in de klas en moderne media • Toonmomentuitgewerktefilmpjes + prijsuitreiking

 39. PRaktijkvoorbeeld • 1. http://www.youtube.com/watch?v=dIE95IA4mX4&list=PLVGNwbv_Zb0I3McojoqN6pkV0oUCpVo6o • 2. http://www.youtube.com/watch?v=cB370qEVwsE&list=PLVGNwbv_Zb0I3McojoqN6pkV0oUCpVo6o

 40. BRUSSELPROJECT 3 BALO Onder-media-wijzer

 41. Brusselproject HUB • HUB- 3 Balo • Mediaproject in en over Brussel (eerste editie: Gevaarlijk jong) • Traject: • Impressiedag in Brussel • Muzische stage • Schrijven dynamoproject • Praatcafé • Project in stage • Tentoonstelling MUNTPUNT

 42. IMPRESSIEDAG

 43. IMPRESSIEDAG • Artistieke verhalen in verschillende media over Brussel • Dit jaar: BBOT: geluidenparcours in Anneessens; CinémaPalace BBOT • City Mined: stadsmeubilair gericht op ontmoetingen • Kaaitheater: 2de nacht van de kennis over Brussel

 44. MUZISCHE STAGE

 45. MUZISCHE STAGE • Begeleiding van kunstenaar: expert in één of meerdere media • Choreograaf • Videokunstenaar • Installatiekunstenaar • Beeldend kunstenaar • Drama-docent • Gebruik van verschillende media om verhaal te vertellen over Brussel: cross-overs tussen verschillende media

 46. DYNAMOPROJECTEN

 47. Dynamoprojecten • Canon Cultuurcel • Per school; dynamoproject • 1500 euro: materiaal en kunstenaar • Kennismaking met subsidiekanalen • Leren schrijven van projectvoorstel http://www.cultuurkuur.be