slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Operačný program Bratislavský kraj 2007 – 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Operačný program Bratislavský kraj 2007 – 2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Operačný program Bratislavský kraj 2007 – 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Operačný program Bratislavský kraj 2007 – 2013 Správa o hodnotení Operačného programu Bratislavský kraj (OPBK) podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Verejné prerokovanie správy o hodnotení OPBK a strategického dokumentu OPBK Bratislava , 10. január 2007.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Operačný program Bratislavský kraj 2007 – 2013


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Operačný program Bratislavský kraj 2007 – 2013

Správa o hodnotení Operačného programu Bratislavský kraj (OPBK) podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Verejné prerokovanie správy o hodnotení OPBK a strategického dokumentu OPBK

Bratislava, 10. január 2007

slide2

Ciele Správy o hodnotení OPBK vychádzajú z určeného rozsahu hodnotenia, ktorý vyžadoval predovšetkým :

 • Popísať dôležité aspekty súčasného stavu životného prostredia(ŽP) a ich pravdepodobný vývoj bez realizácieOPBK
 • Popísať hlavné ciele OPBK a jeho vzťah k iným relevantným strategickým dokumentom
 • Popísať ciele ochrany ŽP, stanovené na medzinárodnej úrovni, na úrovni EÚ alebo Slovenskej republiky, ktoré sú relevantné pre návrh OPBK a spôsob, akým boli tieto ciele zohľadnené pri príprave OPBK
 • Popísať význam OPBK pre integráciu environmentálnych úvah, najmä s ohľadom na podporu trvaloudržateľného rozvoja
 • Komplexne zistiť, opísať a vyhodnotiť predpokladané priame, nepriame a kumulatívne vplyvy a vplyvy cezhraničného charakteru OPBK na ŽP, vrátane vplyvov na zdravie
 • Podrobnejšie rozpracovaťpredpokladané vplyvy navrhovaných aktivít, vyplývajúcich z OPBK na územia európskeho významu, vtáčie územia a súvislú európsku sústavu chránených území
 • Uviesť environmentálne charakteristiky oblastí, ktoré budú pravdepodobne významne ovplyvnené realizáciou OPBK
 • Popísať mieru, v akej OPBK stanovuje rámec pre projekty a iné činnosti, so zreteľom na miesto, povahu, veľkosť a operačné podmienky alebo alokáciou zdrojov
 • Uviesť opatrenia určené na predchádzanie, zmenšovanie a čo najväčšiu kompenzáciu každého významného nepriaznivého vplyvu realizácie OPBKna ŽP
slide3

Proces strategického environmentálneho hodnotenia

 • Správa o hodnotení strategického dokumentu je jedným z najdôležitejších výstupov komplexného procesu, tzv. strategického environmentálneho hodnotenia (SEA).
 • SEA predstavujekomplexné, systematické a transparentné hodnotenie environmentálnych účinkov navrhovaných strategických dokumentov a ich aktualizácií, ktoré má zabezpečiť, aby sa environmentálne aspekty, vrátane zdravia, uplatnili v čo najskoršom štádiu rozhodovacieho procesu.
 • SEA vstupuje do prípravy strategických dokumentov vždy pred konečným rozhodnutím.
 • SEA zabezpečuje účasť všetkých dotknutých subjektov, vrátane samosprávnych orgánov a verejnosti.
 • Proces SEA je upravený právnymi predpismi. Na Slovensku je to zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
slide4

Východiská pre vypracovanie správy o hodnotení OPBK

 • Legislatívny rámec:
 • Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Smernica č. 2001/42/ES o posudzovaní účinkov niektorých plánov a programov na životné prostredie
 • Protokol EHK OSN o strategickom environmentálnom hodnotení (Kyjev, 2003)

Metodický postup:

 • Handbook on SEA for Cohesion Policy 2007-2013, February 2006. Greening Regional Development programmes network, 45 s.
 • Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: On the review of the Sustainable Development Strategy – A platform for action. (Obnovená stratégia EÚ pre trvalo udržateľný rozvoj), COM(2005) 658 final. Brussels. 14. 12. 2005

Spôsob spracovania:

 • Úzka spolupráca s obstarávateľom, spracovateľmi OPBK a ex-ante hodnotenia
 • Konzultácie s dotknutými environmentálnymi orgánmi a organizáciami
slide6
Prehľadná schéma postupu SEA(podľa zákona č. 24/2006 Z. z.)Ďalšie kroky, ktoré budú nasledovať po verejnom prerokovaní správy o OPBK

1. Oznámenie o strategickom dokumente a jeho zverejnenie(pripomienkovanie do 15 dní)

2. Určenie rozsahu hodnotenia a jeho zverejnenie(pripomienkovanie do 10 dní)

8. Zverejnenie schváleného strategického dokumentu (najneskôr do 5 dní od doručenia) a monitorovanie jeho implementácie

3. Vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentua jej zverejnenie(pripomienkovanie do 21 dní od jej zverejnenia)

7. Schválenie strategického dokumentu (obstarávateľ musí uviesť dôvod, ak nezohľadní všetky pripomienky zo záverečného stanoviska)

4. Verejné prerokovanie správy o hodnotení (spolu so strategickým dokumentom) - do uplynutia doby sprístupnenia správy o hodnotení a strateg. dokumentu

6. Vypracovanie záverečného stanoviska (MŽP SR v súčinnosti s orgánom na ochranu zdravia) (do 15 dní)

5. Vypracovanie odborného posudku odborne spôsobilou osobou (do 30 dní)

obsah a z kladn trukt ra spr vy o hodnoten opbk pr loha 4 k z konu 24 2006 z z
Základné údaje o obstarávateľovi

Základné údaje o OPBK

Základné údaje o súčasnom stave životného prostredia (ŽP)

Základné údaje o predpokladaných vplyvoch OPBK na ŽP vrátane vplyvov na zdravie

Navrhované opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na ŽP a zdravie

Dôvody na výber zvažovaných alternatív

Návrh monitorovania environmentálnych vplyvov

Pravdepodobne významné cezhraničné vplyvy

Netechnické zhrnutie poskytnutých informácií

Informácia o ekonomickej náročnosti

Obsah a základná štruktúra správy o hodnotení OPBK(príloha č. 4 k zákonu č. 24/2006 Z. z.)
slide8
Hlavné zistenia týkajúce sa súčasného stavu životného prostredia Bratislavského kraja – hlavné environmentálne problémy a ďalšie problémové oblasti súvisiace s prioritnými osami OPBK:

Nedoriešený systém protipovodňovej ochrany nielen na miestnych tokoch, ale ani na medzinárodnej rieke Dunaj a Morava

Chýbajúce programy starostlivosti o chránené územia vrátane NATURA 2000

Chýbajúce programy záchrany kriticky ohrozených rastlín a živočíchov

Nevyhovujúca infraštruktúra ochrany prírody, nedobudované informačné centrá, náučné chodníky a nedostačujúce informačné a propagačné aktivity v ochrane prírody a krajiny

Nevyhovujúci stav verejnej zelene a nepostačujúca úprava verejných priestranstiev

Absencia vyhovujúcej územno-plánovacej dokumentácie a Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja vo viacerých mestách a obciach

Neuspokojivý stav škôl a školských zariadení a modernizácie ich vnútorného vybavenia potrebný pre skvalitnenie vzdelávania

Nevyhovujúci kvalitatívny stav, nadmerná zaťaženosť a slabá priepustnosť cestných komunikácií

Chátrajúci stav infraštruktúry bývania

Prítomnosť pomerne rozsiahlych plôch opustených priemyselných lokalít

Pomalý a potrebám neodpovedajúci priebeh obnovy objektov kultúrneho dedičstva

Pomalé zavádzanie inovácií a progresívnych technológií v podnikateľskej sfére

Správa o hodnotení Operačného programu Bratislavský kraj

slide9
Hlavné zistenia, v akej miere OPBK stanovuje rámec pre projekty a iné činnosti, na ktoré sa vzťahuje zákon č. 24/2006 Z. z.:

Ostatné priemyselné zariadenia na výrobu elektriny, pary a teplej vody(povinné hodnotenie od 50 MW, zisťovacie konanie od 5 do 50 MW)

Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody(zisťovacie konanie bez limitu)

Projekty rozvoja obcí vrátane – napr. a) bytových budov (zisťovacie konanie od 20 000 m2 podlahovej plochy); b) garáží alebo komplexu garáží (zisťovacie konanie od 100 do 300 stojísk, od 300 stojísk povinné hodnotenie); územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie (zisťovacie konanie bez limitu)

Objekty protipovodňovej ochrany(zisťovacie konanie bez limitu)

Cesty I. a II. triedy a prestavba a rozšírenie jestvujúcej cesty I. a II. triedy spojené so zmenou kategorizácie vrátane(zisťovacie konanie od 5 km do 10 km stavebnej dĺžky, povinné hodnotenie od 10 km stavebnej dĺžky)

Výstavba cestných mostov (na cestách I. a II. triedy) – zisťovacie konanie bez limitu

Tematické parky(zisťovacie konanie – bez limitu)

Priemyselné zariadenia v prípade zavádzania nových technológií(pilotné projekty) – podľa konkretizácie priemyselnej technológie

Správa o hodnotení Operačného programu Bratislavský kraj

slide10
Hlavné zistenia týkajúce sa predpokladaných vplyvov OPBK na ŽP vrátane vplyvov na zdravie (priame, nepriame a kumulatívne vplyvy):

Lokálne môže dôjsť k dočasným negatívnym vplyvom na biodiverzitu, faunu, flóru (napr. pri zvýšení fragmentácie biotopov alebo vytvorením bariérových efektov)

Navrhované aktivity môžu spôsobiť vizuálne vplyvy na obraz krajiny, zmenu využívania krajiny

Najvýznamnejšie vplyvy možno očakávať pri budovaní protipovodňovýchopatrení, kde môže dôjsť k stretu záujmov s ochranou prírody a krajiny

Je predpoklad, že realizovaním OPBK dôjde predovšetkým k významným pozitívnym vplyvom na kvalitu života, životného prostredia a zdravotný stav obyvateľstva

Väčšina negatívnych vplyvov bude skôr dočasná, naopak, pozitívne vplyvy môžeme charakterizovať ako trvalé.

Správa o hodnotení Operačného programu Bratislavský kraj

slide11
Hlavné zistenia týkajúce sa pravdepodobne významných vplyvov na územia európskeho významu, vtáčie územia a súvislú európsku sústavu chránených území, ktoré môžu mať aj charakter cezhraničných environmentálnych vplyvov, vrátane vplyvov na zdravie:

Vzhľadom na polohu regiónu je predpoklad, že pri realizácii vybraných činností môže dôjsť k cezhraničným vplyvom

Týka sa to najmä protipovodňových opatrení (rekonštrukcia ochranných hrádzí a úprava vodných tokov), kde môže dôjsť k potenciálnym vplyvom, ktoré môžu presahovať aj na územie Rakúska a Maďarska. Všetky projekty, ktoré súvisia s protipovodňovými opatreniami, sa budú posudzovať z hľadiska vplyvov na životné prostredie (podľa zákona č. 24/2006 Z. z.)

Možno očakávať, že realizovanými opatreniami najmä v oblasti ochrany prírody a krajiny dôjde k významným pozitívnym vplyvom, ktoré môžu mať aj cezhraničný charakter (napr. pri programoch starostlivosti o chránené územia NATURA 2000, programov záchrany pre kriticky ohrozené rastliny a živočíchy a pod.)

Správa o hodnotení Operačného programu Bratislavský kraj

slide12
Hlavné zistenia týkajúce sa významu OPBK z hľadiska podpory trvalo udržateľného rozvoja – príklad použitého postupu :

Zásadné princípy trvalo udržateľného rozvoja (Zdroj: Sedlačko, 2005)

Princípy (Huba, in: NSTUR v SR, 20011 a Obnovená stratégia EÚ o TUR, 20062)

Kritériá trvalo udržateľného rozvoja (Huba, in: NSTUR v SR, 20001 a Obnovená stratégia EU o TUR, 20062)

Charakteristika a miera vplyvu realizácie OPBK

Opatrenia OPBK podporujúce napĺňanie princípov a kritérií TUR

Princíp medzigeneračnej a vnútrogeneračnej rovnosti

(ktorý v sebe nesie aj potreby ochrany životného prostredia; (napĺňanie princípu vyžaduje, aby súčasná generácia zachovala alebo zvýšila zásoby kapitálu a zachovala otvorené možnosti pre budúce generácie; princíp vnútrogeneračnej rovnosti – spravodlivosti považuje zmiernenie nerovnosti za primárny cieľ rozvoja)

Princíp rešpektovania potrieb a práv budúcich generácií1

Zachovanie možností využívania existujúcich zdrojov aj pre budúce generácie1

Priamy významný pozitívny

1.2, 1.4

Zachovanie rovnakých práv budúcim generáciám1

Priamy veľmi významný pozitívny kumulatívny synergický

1.2, 1.4

Princíp vnútrogeneračnej, medzigeneračnej a globálnej rovnosti práv obyvateľov Zeme1

Zabezpečenie ľudských práv vo všetkých smeroch a systémoch1

Priamy veľmi významný pozitívny kumulatívny synergický

1.1,

Zabezpečenie národnostnej, rasovej a inej rovnosti1

Nepriamy významný pozitívny

1.1, 2.2

Zabezpečenie práv ostatných živých bytostí1

Priamy veľmi významný pozitívny kumulatívny synergický

1.2

Princíp podpory rozvoja ľudských zdrojov1

Zabezpečenie ochrany zdravia ľudí1

Nepriamy významný pozitívny kumulatívny a synergický

1.2, 1.3, 1.4

Zabezpečenie optimálneho rozvoja ľudských zdrojov 1

Nepriamy významný pozitívny synergický

1.1, 1.4

Ekologický princíp1

Zachovanie a podpora biodiverzity, vitality a odolnosti ekosystémov1

Priamy veľmi významný pozitívny kumulatívny synergický

1.2, 1.4

Optimalizácia priestorového usporiadania a funkčného využívania krajiny zabezpečenie jej ÚSES1

Priamy pozitívny veľmi významný kumulatívny a synergický

1.2, 1.4

Zachovanie a podpora život zabezpečujúcich systémov1

Priamy veľmi významný pozitívny kumulatívny synergický

1.2, 1.4

slide13
Hlavné zistenia týkajúce sa cieľov / priorít ochrany ŽP,stanovených na medzinárodnej úrovni, na úrovni EÚ alebo Slovenskej republiky, ktoré sú relevantné pre návrh OPBK a spôsob, akým boli tieto ciele zohľadnené pri príprave OPBK:

Návrh environ. priorít, cieľov a mechanizmov ich implementácie:

Zmena klímy a čistá energia

Príroda a biodiverzita

Kvalita životného prostredia, zdravia a života

Trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov

Komplexná ochrana územia pred povodňami

Trvalo udržateľná doprava

Urbánna obnova, regenerácia územia a revitalizácia pamiatkového fondu

Výchova, vzdelávanie a osveta k trvalo udržateľnému rozvoju

Ekologické inovácie a výskum v oblasti trvalo udržateľného rozvoja

Integrovaný prístup k riadeniu životného prostredia

Správa o hodnotení Operačného programu Bratislavský kraj

slide14

Významné environmentálne oblasti záujmu

(ktoré vyžadujú zásadné strategické dokumenty zamerané na starostlivosť o životné prostredie a zdravie)

Dôležitosť pre opatrenie 1.1 – obnova a rozvoj školskej infraštruktúry – podpora obnovy a rekonštruk

cie

Dôležitosť pre opatrenie 1.1 – obnova a rozvoj školskej infraštruktú

ry – podpora modernizácie vnútorného vybavenie

Dôležitosť pre opatrenie 1.2 – podpora investícií do ochrany ŽP – protipovodňová ochrana

Dôležitosť pre opatrenie 1.2 – podpora investícií do ochrany ŽP – programy starostlivosti o CHÚ a NATURA 2000

Dôležitosť pre opatrenie 1.2 – podpora investícií do ochrany ŽP – infraštruktúra OPaK

(1) Zmena klímy a čistá energia

P

P

(2) Príroda a biodiverzita

P

P

P

(3) Kvalita životného prostredia, zdravia a života

P

P

P

P

P

(4) Trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov

P

P

P

P

(5) Komplexná ochrana územia pred povodňami

P

P

(6) Trvalo udržateľná doprava

P

P

(7) Urbánna obnova, regenerácia územia a revitalizácia pamiatkového fondu

P

P

P

(8) Výchova, vzdelávanie a osveta k trvalo udržateľnému rozvoju

P

P

P

Priemet environ. priorít, cieľov a mechanizmov ich implementácie do jednotlivých opatrení – príklad zo Správy o hodnotení OPBK:

slide15
Aby sa ešte viac posilnili pozitívne účinky opatrení odporúčame:

Zabezpečiť transparentnosť, vrátane prístupu k informáciám, v celom procese vyhlasovania výziev, výberu a prideľovania prostriedkov

Zvýšiť účasť obyvateľstva na príprave projektov a vytvoriť podmienky na dialóg medzi expertami, zástupcami navrhovateľov projektov, samosprávou, MVO a verejnosťou

Pri posudzovaní vplyvov aktivít OPBK ovplyvňujúcich lokality sústavy NATURA 2000 využiť metodickú príručku k ustanoveniam čl. 6 a 7 smernice 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne žijúcich rastlín

Pri rozhodovaní o výbere projektov dôsledne sledovať:

a) princípy udržateľnosti podporovanej aktivity

b) vyváženosť environmentálnych, sociálnych a ekonomických účinkov

c) vyváženosť lokálnych a regionálnych vplyvov projektov s prihliadnutím na cezhraničné vplyvy

Hlavné zistenia týkajúce sa navrhovaných opatrení

slide16
Zosúladiť prístup ochrany prírody, ochrany pred povodňami a ochrany vôd cez integrovaný manažment krajiny

Zvýšenou mierou pôsobiť na vedomie obyvateľov o rizikách povodní a ochrany pred povodňami

ZapájaťMVO a obce do praktickej starostlivosti o osobitne chránené časti prírody a krajiny

Zabezpečiť priaznivý stav osobitne chránených častí prírody a krajiny prostredníctvom zapájania vlastníkov a užívateľov pozemkov aj uplatnením stimulačného opatrenia

Vytvoriť podmienky pre plnenie medzinárodných záväzkov v oblasti starostlivosti o životné prostredie a zdravie na regionálnej úrovni

Aktívne spolupracovať pri vypracovaní programov starostlivosti o chránené územia, najmä chránené vtáčie územia a územia európskeho významu v rámci cezhraničnej spolupráce s partnerskými orgánmi a organizáciami s Rakúska a Maďarska

Pri rekonštrukcii škôl a školských zariadení podporovať využívanie obnoviteľných zdrojov energie a klásť dôraz aj na úpravu a humanizáciu areálov škôl s cieľom ich využitia napr. pre praktickú environmentálnu výchovu

Väčší dôraz klásť na posilnenie trvalo udržateľnej dopravy

Posilňovať a podporovať prístupy ako sú miestna Agenda 21 a iné procesy so širokou účasťou verejnosti

Podporovať ekologické inovácie, ktorých cieľom je výrazný a preukázateľný pokrok v znižovaní negatívneho vplyvu na životné prostredie a účinnejšom využívaní prírodných zdrojov

Závery a odporúčania vyplývajúce zo Správy o hodnotení Operačného programu Bratislavský kraj

slide17
Využiť navrhnutý súbor environmentálnych cieľov, priorít a mechanizmov ich implementácie (pozri tabuľky č. 8, 9 a 10) a kontrolný zoznam princípov a kritérií trvalo udržateľného rozvoja (pozri tabuľku č.12)ako jedno z kritérií pri výbere projektov pre financovanie

Prepracovať súbor navrhovaných ukazovateľov a doplniť ho o vybrané environmentálne ukazovatele a ukazovatele trvalo udržateľného rozvoja(pozri tabuľku č. 6).Táto požiadavka vyplýva zo zákona č. 24/2006 Z. z. a Smernice 2001/42/ES

Väčší dôraz klásť pri návrhu nového súboru ukazovateľov aj na posúdenie kvality, nie iba kvantity (napr. okrem ukazovateľa „Počet odstránených kritických nehodových lokalít“ sledovať aj „Vývoj miery nehodovosti v regióne - zníženie počtu nehôd v %)

Odporúčame využiť aj niektoré zo Spoločných európskych indikátorov (2000), ktoré sa už úspešne overili v stovkách európskych miest

Priebežne sledovať nové schválené strategické rozvojové dokumenty týkajúce sa prioritných osí OPBK a aktualizovať na základe zásadných častí týchto dokumentov doplňujúce kritériá pre výber projektov

Pre účinnejšie monitorovanie napĺňania environmentálnych cieľov a požiadaviek trvalo udržateľného rozvoja odporúčame:

slide18
Odporúčame preformulovať globálny cieľ OPBK tak, aby vystihoval aj environmentálnu a sociálnu dimenziu. Preto navrhujeme jeho nasledujúce nové znenie:

„Výrazne zvýšiť do roku 2013 konkurencieschopnosť a výkonnosť Bratislavského kraja ako centra európskeho významu pri rešpektovaní princípov trvalo udržateľného rozvoja“.

Záverečné odporúčania vyplývajúce zo Správy o hodnotení Operačného programu Bratislavský kraj

slide19
Tím ex-ante hodnotiteľa:

Mária Kozová, PriF UK Bratislava (SEA)

Katarína Pavlíčková, PriF UK Bratislava (SEA)

Danka Kovaľová

Miroslav Šipikal

Štefan Rehák

Martin Obuch

Consulting Associates, s.r.o.

Uránová 2, 821 02 Bratislava

Tel./Fax: 02/5564 2162

Mob.: 0903/262 517 (M. Obuch)

Email: obuch@ca-slovakia.sk

Správa o hodnotení Operačného programu Bratislavský kraj