dlouhodob aktiva dle ifrs a s n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dlouhodobá aktiva dle IFRS a ČÚS PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dlouhodobá aktiva dle IFRS a ČÚS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Dlouhodobá aktiva dle IFRS a ČÚS - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Updated on

Dlouhodobá aktiva dle IFRS a ČÚS. David Procházka Katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze www: https://webhosting.vse.cz/prochazd. Obsah. IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení IAS 38 Nehmotná aktiva

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Dlouhodobá aktiva dle IFRS a ČÚS


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dlouhodob aktiva dle ifrs a s

Dlouhodobá aktiva dle IFRS a ČÚS

David Procházka

Katedra finančního účetnictví a auditingu

Fakulta financí a účetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze

www: https://webhosting.vse.cz/prochazd

obsah
Obsah
 • IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení
 • IAS 38 Nehmotná aktiva
 • IAS 36 Snížení hodnoty aktiv
 • IAS 37 Rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky
 • IAS 23 Výpůjční náklady
 • IAS 12 Daně ze zisku
 • IAS 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby
 • Česká účetní legislativa + daňové aspekty komponentního odpisování
1 1 ias 16 definice
1.1 IAS 16 - Definice
 • pozemky, budovy a zařízení
 • účetní hodnota aktiva
 • pořizovací náklady aktiva
 • odpisovatelná částka
 • zbytková hodnota
 • odpis
 • doba použitelnosti
 • zpětně získatelná částka
 • reálná hodnota aktiva
1 2 ias 16 prvotn uzn n a ocen n
1.2 IAS 16 – Prvotní uznání a ocenění
 • nutno splnit dodatečné podmínky pro uznání
 • specifická úprava (náhradní díly, výměny, kontroly)
 • pořizovací náklady aktiva:
  • cena pořízení
  • vedlejší náklady – Příklad 2
  • náklady na demontáž – Příklad 2
 • fakturační podmínky – Příklad 1b
 • aktiva získaná barterovou směnou
1 3 ias 16 ocen n k datu etn z v rky
1.3 IAS 16 – Ocenění k datu účetní závěrky
 • dva modely:
  • model pořizovacích nákladů
  • přeceňovací model
 • přeceňovací model:
  • spolehlivost; dostatečná frekvence; celá třída
  • daňové aspekty
 • snížení hodnoty aktiv dle IAS 36; možná kompenzace ztráty
1 4 ias 16 odpisov n ppe
1.4 IAS 16 – Odpisování PPE

identifikace významných komponent – Příklad 3

samostatné odepisování všech významných komponent – Příklad 4

systematická alokace odpisové základny po dobu použitelnosti – Příklad 5

1 5 ias 16 od tov n aktiv a zve ejn n
1.5 IAS 16 – Odúčtování aktiv a zveřejnění

odúčtování při vyřazení; není ekonomický prospěch

reklasifikace dle IFRS 5

vykázání vyřazení ve výsledovce – Příklad 6

požadavky na zveřejnění

2 1 ias 38 definice
2.1 IAS 38 – Definice

nehmotné aktivum

výzkum

vývoj

aktivní trh

2 2 ias 38 prvotn uzn n a ocen n
2.2 IAS 38 – Prvotní uznání a ocenění
 • kritéria pro uznání nehmotná aktiva:
  • identifikovatelnost; budoucí prospěch, kontrola
 • interně generovaná nehmotná aktiva – dodatečná kritéria:
  • výzkum
  • vývoj
 • některé položky nemohou být nikdy uznána jako nehmotná aktiva
 • složky pořizovacích nákladů
2 3 ias 38 ocen n k datu etn z v rky
2.3 IAS 38 – Ocenění k datu účetní závěrky
 • dva modely:
  • model pořizovacích nákladů
  • přeceňovací model
 • přeceňovací model:
  • aktivní trh; dostatečná frekvence; omezení
  • možné znehodnocení aktiv
  • daňové aspekty
 • snížení hodnoty aktiv dle IAS 36

10

2 4 ias 38 odpisov n nehmotn ch aktiv
2.4 IAS 38 – Odpisování nehmotných aktiv

rozlišení dvou skupin nehmotných aktiv

doba použitelnosti

zbytková hodnota

konec odpisování

11

3 1 ias 36 definice
3.1 IAS 36 – Definice

penězotvorná jednotka

ztráta ze snížení hodnoty

zpětně získatelná částka

hodnota z užívání

reálná hodnota snížená o náklady prodeje

náklady prodeje

12

3 2 ias 36 zp tn z skateln stka
3.2 IAS 36 – Zpětně získatelná částka
 • četnost testování a náznaky snížení hodnoty
 • výpočet hodnoty z užívání:
  • peněžní toky
  • diskontní sazba
 • testování u aktiv přeceňovaných na reálnou hodnotu

13

3 3 ias 36 vyk z n sn en hodnoty aktiva
3.3 IAS 36 – Vykázání snížení hodnoty aktiva
 • ztráta ze snížení hodnoty, když ÚHA > ZZČ
 • ztráta se vykazuje
  • výsledek hospodaření u modelu pořizovacích nákladů – Příklad 7
  • variantně u přeceňovacího modelu – Příklad 9
 • možnost zvrácení původního snížení hodnoty – Příklad 8

14

4 1 ias 37 definice
4.1 IAS 37 – Definice

závazek

rezerva

událost zakládající závazek

smluvní závazek

mimosmluvní závazek

15

4 2 ias 37 uzn n a vyk z n rezerv
4.2 IAS 37 – Uznání a vykázání rezerv
 • uznání při splnění podmínek:
  • existence závazku; pravděpodobnost; ocenění
 • rezervy na provozní ztráty (IAS 37 => IAS 36 => IAS 16)
 • zohlednění faktoru času
 • refundace nákladů spojených s rezervou

16

5 1 ias 23 v p j n n klady
5.1 IAS 23 – Výpůjční náklady

vymezení a identifikace výpůjčních nákladů

rozdíl úrokové náklady vs. výpůjční náklady – Příklad 13 (úvěr 1 mil. Kč; 10 %; 6 let; roční anuita; poplatek 2,5 % z jistiny)

efektivní úroková míra

míra kapitalizace – Příklad 1a

17

6 1 ias 12 dan ze zisku
6.1 IAS 12 – Daně ze zisku
 • definice:
  • odložený daňový závazek
  • odložená daňová pohledávka
  • přechodné rozdíly
  • daňová základna
 • specifické případy:
  • přeceňovací model
  • (ne)vykázání odložené daně při prvotním uznání aktiva či závazku

18

7 1 ias 8 definice
7.1 IAS 8 – Definice

účetní pravidla

změna v účetním odhadu

významný

chyby minulých období

retrospektivní aplikace

retrospektivní přepočet

prospektivní aplikace

19

7 2 ias 8 po adavky na vyk z n
7.2 IAS 8 – Požadavky na vykázání

výběr a změna účetních pravidel

změny v účetním odhadu

opravy chyb minulých období

Příklad 10, Příklad 11, Příklad 12

20

8 1 s obsahov vymezen
8.1 ČÚS – Obsahové vymezení
 • dlouhodobý nehmotný majetek:
  • zřizovací výdaje
  • nehmotné výsledky výzkumu a vývoje a software
  • goodwill
 • dlouhodobý hmotný majetek:
  • pozemky
  • stavby
  • samostatné movité věci a soubory movitých věcí
  • oceňovací rozdíl k nabytému majetku

21

8 2 s ocen n
8.2 ČÚS – Ocenění
 • k okamžiku pořízení:
  • externě pořízený majetek
  • majetek vytvořený vlastní činností
 • k datu účetní závěrky:
  • zákon o účetnictví
  • ČÚS č. 005

22

8 3 s odpisov n
8.3 ČÚS – Odpisování
 • zákon o účetnictví
 • vyhláška pro podnikatele:
  • §56
  • §56a

23

8 4 s rezervy
8.4 ČÚS – Rezervy
 • zákon o účetnictví
 • vyhláška pro podnikatele
 • rezervy dle zvláštních předpisů:
  • rezervy na opravu dlouhodobého hmotného majetku
   • neřešen vztah komponentní odpisování – rezerva
   • povinnost uložit peníze – konsekvence IAS 7
  • ostatní rezervy
   • odbahnění rybníka; sanace pozemků dotčených těžbou
   • do nákladů (nikoliv do pořizovací ceny); IAS 7

24

8 5 s opravy chyb zm ny metody
8.5 ČÚS – Opravy chyb, změny metody
 • ČÚS č. 019:
  • zásady účtování nákladů a výnosů
  • opravy nákladů a výnosů
  • změna účetních metod
 • rozpor ČÚS č. 019 a vyhláška
 • Interpretace NÚR

25

8 6 s da ov aspekty
8.6 ČÚS – Daňové aspekty

návrh novely ZDP nezohledňuje vliv komponentního odpisování => daňové odpisy postaru (jeden majetek dle SKP jeden daňový odpis)

zachován současný stav

26

mezin rodn uzn van etn standardy
Mezinárodně uznávané účetní standardy
 • kurz celoživotního vzdělávání pořádaný Katedrou finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze:
  • Mezinárodní standardy účetního výkaznictví
  • US GAAP
  • implementace v podmínkách českých firem
 • Termín konání: zimní semestr (lze i dílčí témata)
 • Další informace na:

http://kfua.vse.cz/pgs