format penulisan n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Format Penulisan PowerPoint Presentation
Download Presentation
Format Penulisan

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Format Penulisan - PowerPoint PPT Presentation


 • 339 Views
 • Uploaded on

Format Penulisan. Terdapat dua jenis iaitu Format A dan Format B. Format A sesuai untuk kajian lapangan yang memerlukan sumber dan maklumat di luar . Cth : Kajian di sekolah atau di tempat kerja . Format B sesuai untuk kajian teks atau kepustakaan .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Format Penulisan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Format Penulisan • Terdapatduajenisiaitu Format A dan Format B. • Format A sesuaiuntukkajianlapangan yang memerlukansumberdanmaklumatdiluar. Cth: Kajiandisekolahatauditempatkerja. • Format B sesuaiuntukkajianteksataukepustakaan. Cth: Kajian novel ataulaporanakhbar.

  2. IsiKandungan format A Bab 1: Pendahuluan latarbelakangkajian penyataanmasalah objektifkajian kepentingankajian skopkajian definisiistilah Bab 2: SorotanLiteratur/Kajian subtajuk A, B atau C

  3. Bab 3: Metodologi rekabentukkajian kaedahkajian lokasikajian populasidanpersampelan instrumenkajian prosedur/tatacarakajian kaedahmenganalisis data Bab 4: HasilKajiandanPerbincangan subtajuk A,B dan C Bab 5: KesimpulandanCadangan

  4. IsiKandungan format B Bab 1: Pendahuluan latarbelakangkajian penyataanmasalah objektifkajian metodologikajian kepentingankajian skopkajian definisiistilah Bab 2: SorotanLiteratur subtajuk A, B atau C

  5. Bab 3: Perbincangan Subtajuk A, B atau C Bab 4: KesimpulandanCadangan

  6. TAJUK Tajukialahidentitipenulisan. Tajuk yang baikmerupakansatupernyataan yang pendek, sempurnadanmudahdifahami. Tajuk yang menggunakanistilah yang betuldapatmembayangkanisipenulisan. Istilahdalamtajukmestiberkaitandenganisidananalisispenulisan. Penggunaantajuk yang tidaksesuaibolehmengagalkanpenulisantesis.

  7. Disarankansetiaptajukditulistidakmelebihi 15 perkataan. • Contoh: • BahasaMelayudiPulauKokos, Australia. • Gangguan Ekspresi Verbal Anak Autistik Tinjauan Neuropsikolinguistik. • Konsep Pemikiran Melayu Nusantara dalam Peribahasa Melayu. • Struktur dan Tatabahasa Teks Berita Surat Khabar Indonesia.

  8. Abstrak • Rumusan yang menyeluruhtentangisilaporankajianakademik. • Abstrak yang dapatmenyampaikanmaklumatjitutentangkandungankajian. • Abstrakpentinguntukpembacasamaadahendakmeneruskanpembacaanmanuskripataupuntidak.

  9. Abstrak yang sempurnamemilikipernyataanmasalah/ persoalankajian, ringkasanmetodologidandapatankajiandenganhipotesis yang diuji. • Abstrakmerupakansatulaporansahaja. • Elakkandaripadamembuatsesuatupenilaian, penambahankomenataucadangankajian lain. • BagiProjekIlmiah BBM 3990, penulisanabstraktidakmelebihi 200 patahperkataan.

  10. LatarBelakangkajian • Dimulakandenganhuraianumum. • Perbincanganditumpukepadapengkhususanbidang yang akandikaji. • Isitertumpupadatajuk. • Isibolehdimulakandengansejarah, kedudukanmuktahirkajianatauisusemasa. • Sebaiknyaisitidakmenyentuhdefinisipadatajuk.

  11. PernyataanMasalah • Asaskepadahaluankajian. • Pernyataanmasalahakanmemberipanduankepadapenyelidikbagimemberipenumpuanpadaanalisisisu yang dikaji. • Perluditulisdenganbahasa yang mudah. • Setiapayatmestimengandungisatumaknadansatumaksudsahaja. • Cara penyampaianpernyataanmasalahakanmempengaruhirekabentukkajiandananalisis.

  12. Sebaiknyaditulismengikuturutan: • Sejarahmasalah/perbincanganlampau • Masalahdalamkajian. • Tujuanmasalahdikaji

  13. Contoh (asasbagipenulisbaru): • TulisanJawisemakinterabaidansedangmengalamizamankemerosotan. • AkhbarjawisepertiUtusanMelayutidakmendapattempatdalampasaran media cetak • Anak-anakmudapadamasakinisemakinbutaakansistemtulisanJawidanbilangannyasemakinbertambahdarisemasakesemasa.

  14. PencapaianmatapelajaranJawidisekolahsemakinkurangmemuaskan. Hal inikeranatelalubanyakpenekanandiberikankepadamatapelajaransainsdanbahasaInggeris, tetapidalamtulisanJawidianaktirikandisekolah. • PelajarUniversititidakdapatmenguasaitulisanJawi. KurangpendedahanpenggunaantulisanJawisamaadadisekolahataudiinstitusipengajiantinggiawamatauswasta.

  15. RamaipelajarUniversitiberkecimpungdanberkeupayaandalammatapelajaran lain tetapitidakmenguasaisepenuhnyasistemtulisanJawiterbarudanterkini. • SistemtulisanJawisekarangtidakmemberipenekanan yang sewajarnyauntukmenjaminkelangsunganwarisanorangMelayu yang amatberharga.

  16. Pernyataanmasalahdipadukandenganpembolehubah yang akandigunadalamkajian. • Penyelidiktidakakanlaridariskopkajiandanpembolehubah. • Teknikpenulisan: penyelidikmengajukansoalanuntukmengawaldanmenghadkankajian. • Cthpembolehubah: Apakahhubunganalatpembelajarandengancarapembelajaran?

  17. 2 bentukpenyampaianpenulisanpernyataanmasalah (sebagaipanduan): • Bentuksoalanmudah. “Apakahperkaitanantara status sosialpelajardenganminatmembaca?” - terdapat 3 pembolehubah, (1) pelajar, (2) status sosial, (3) minatmembaca.

  18. Bentuksoalan am : • Satupernyataan am denganpecahansoalan Kajianmembandingkankomunikasi verbal antarapenuturbahasa Malaysia denganbahasa Indonesia. soalan: 1. Adakahfaktorgeografimembezakankeduabahasa. 2. Sejauhmanakahpemahamankeduapenutur Malaysia dan Indonesia ketikaberkomunikasi?

  19. Objektif • Matlamatkajianpadaobjektif. • Perbincangandandapatankajianberdasarkanobjektif. • Objektifmestimerujukpadapermasalahanataupembolehubah yang dibinapenyelidik. • Sekurang-kurangnya 3 objektifdalamsesuatukajian. • Objektifbermuladenganperkataan, “mengkaji, menyelidik, mencari, meninjau, untukdsb.

  20. KepentinganKajian • Memberipenjelasanpentingnyakajianpenyelidik. • Kepentinganmerujukpadaluarkajianatauselepaskajian, cth; • Kepentingankajianterhadappersepsiluar. • Kajianuntukmemperolehmaklumatbarudsb.

  21. SkopKajian • Penyelidikmenyatakanlingkungankajianmengikut: • Objektif, • Kaedahkajian, • Lokasidansampel. • Tujuanpenulisansupayakajiantidakkeluardarilingkungan

  22. SorotanLiteratur • Jugaditulissorotankajiannamunteknikpenulisankeduatajukberlainan. • Idea, kajian yang relevanharusditerapkandalamperbincangan. • Perbincangankajianlepasperlubersandarkankepadakajian yang penulisbuat. • Perbincanganperluditulissecarateraturdansistematik.

  23. Contohsubtajuk: Kajian: Pemerolehanbahasakanak-kanak. Subtajuk: • Kajianterdahulu • Kajianluarnegara • Kajiandalamnegara

  24. Rujukanasalpentingbagipenulisanbabini. • Penulisperlumeletakkannama, tahun, namakajianpengkajiterdahulu. • Kontroversiatauperbezaanpendapatsarjanaterdahulu, contoh: Bloomfield (1928) dan Miller (1956) berpendapatbahasamanusiaterhasildarievolusiterhadappersekitaran, begitujugadengansarjananeurologi Kolb (1970) bahawaevolusiotakmanusiamenyebabkanmanusiabolehberbahasa. Namunpendapatinidisangkaloleh Chomsky (1968) yang berpendapatotakmanusiaterdapatlanguage acquisition device (LAD) yang dianugerahsecarasemulajadi.

  25. Teknikpenulisan lain: • Teori-teorilepas. • Perbezaanpendapatantarasarjana. • Rekabentukkajianlepas. • Dapatandankeputusankajianlepas.

  26. bahan-bahan yang relevanuntukbab 2; • Tesis • Jurnal/prosiding • Bukuakademik • Nota akademik • Syarahanakademik • Laporanakhbar • Internet

  27. Tidakdigalakkanmenggunakanrujukandari internet terutamadariwikipediaatau blog. • Lamansesawang yang sesuaiuntukrujukanseperti yang berkaitandengankementerian, NGO, e-jurnal, e-book dansbgnya.

  28. Metodologi • Cohen danManion (1996) mentakrifkanmetodologisbgpendekatan yang digunadalampenyelidikanpendidikanbagimengumpul data. • Metodologimerupakansatuprosedur yang sistematikmenggabungkanpenyesuaianpendekatankajiansertaanalisis data yang sealirandenganperaturansendiribagimencapaiobjektifkajian.

  29. Metodologimestisempurnadanpengkajimampumenggunakanmetodologi yang ditulis. • Metodologiadalahtetapancarapengkajimengkajisesuatu. • Pengkajimestipandaimemilihmetodologi yang sesuaiuntukkajian.

  30. Rekabentukkajian • Rekabentukkajianialahsuatupanduantentangpendekatankaedah yang sesuaidigunakanbagisesuatukajian. • Rekabentukkajian yang diambilharusdipatuhi. • Rekabentukkajiandapatmenentukanstrategikaedahsertakesesuaianpemilihansesuatuujianstatistikbagimenganalisis data kajian. • Pembacaakandapatgambarankajianberdasarkankerangka yang dibuat.

  31. Kaedahkajian • Kaedahkajianmerujukkepadacarakitamendapatkanmaklumatbagimencapaisesuatumatlamatkajian. • Pengkajibolehmerujukkaedah yang pernahdigunakanasalkantidakmenirukajianorang lain.

  32. Bolehmenggunakankajianterdahulucontoh: Kajianlakuanbahasapenuturdipusatekonomi. Metodologi: kaedahetnografi. Kaedahpengumpulan data lakuanbahasadalamsifatsemulajadidalamperbualan. Tekniketnografimenggunakanpemerhatianataupemerhatianikut-serta. Istilah lain untukkedua-duateknikiniialah ‘pemerhatianetnografik’ (Cohen 1996).

  33. Kaedahpemerhatianikut-sertamemerhatikeaslianperlakuansesebuahlakuanbahasadalamperbualansehariandalampelbagailatarbelakangsubjek. Sesuaidengansifatlakuanbahasa yang membentukaktivitiperbualanhariansptucapselamat, pujian, nasihatdansbgnya. Analisisdankesimpulankajiandapatdikatakansebagaikeadaanataubentuksebenarsebuahlakuanbahasa (Wolfson, 1989).

  34. Alatkajian • Alatkajiandigunauntukkesesuaiankajian. • Alatkajianperludibincangkanberdasarkankebolehpercayaandankesahan. • Contoh: Kajiantemuramah: perakamsuara. Kajianeksperimen: gambarajah, kertasujian. Kajianpemerhatian/kuantitatif: borangsoalselidik, SPSS

  35. Tatacarakajian • Terbahagikpdduaiaitukajianrintis (1) dankajiansebenar (2). • Kajianrintis – kajianpermulaanbagimengelakmasalahdiluarkajian (cth; subjektidakmemberikerjasama) • Kajiansebenar – setelahpengkajimemperbaikikelemahanalat-alatkajian.

  36. Bibliografidanrujukan • Rujukanbebastanpasekatanasalkanrelevanuntukkajian. • Bolehtirukaedahkajiantetapijangantirugayapenulisan. • Pembacaakanmengandaikanpenulisrajin/ banyakbuatrujukan. • Petikkata-katapenulisasaldengangunaperkataanmenurut, menyatakan, berdasarkan

  37. Petikanayatasal, contoh: “…dalamtransformasigeneratif, hanyafrasakerjamembentukkeseluruhanayat..”(Noam Chomsky, 1968) • PetikandaribahasaInggerisjugabolehdigunakantanpamenterjemahkanpetikantersebut • Sekiranyaadajadualataugambarajah yang diambildaribuku lain, nyatakansumberasaldibawahjadual.

  38. ContohBibliografi NoorAinaDani, 1996. PemindahanBahasadiKalanganPelajarDwibahasa, TesisPh.D, Universiti Putra Malaysia, Malaysia. Abdul HamidMahmood (1990). “PenguasaanBahasa Malaysia Baku diKalanganPelajar-pelajar” dlm. JurnalDewanBahasa 34: 4, hlm. 243-252.