Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การจัดการความรู้ กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ PowerPoint Presentation
Download Presentation
การจัดการความรู้ กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์

การจัดการความรู้ กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์

377 Views Download Presentation
Download Presentation

การจัดการความรู้ กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. การจัดการความรู้กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

 2. การจัดการความรู้ • หมายถึง การนำความรู้และประสบการณ์ตรงที่เกิดจากการทำงานของคนในองค์กร มาจัดการให้กลายเป็นความรู้แจ้งเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน

 3. Tacit KnowledgeExplicit Knowledge

 4. KM Model : สคส

 5. KM-Process : กพร.

 6. SECI Modle

 7. SECI Model # 2

 8. TUNA- KM Model

 9. ความไม่เข้าใจ KM • KM ไม่ใช่การเพิ่มภาระงาน • งานที่ยาก ๆ กลายเป็นงานที่ง่าย ๆ • แต่ทำให้งานที่ยุ่ง ๆ กลายเป็นงานที่สบาย ๆ • งานที่ไม่เป็นระเบียบ ให้เป็นระเบียบ • การจัดการงานจากประสบการณ์ ไม่ใช่จากตำรา • เรื่องที่ต้องทำอยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้จัดการ

 10. กรณีศึกษา KM มจพ. : กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ • การจัดการความรู้ข้อมูลสารสนเทศสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย • อาจารย์และเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องรู้ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยในเรื่องอะไรบ้าง • ขณะเดียวกันอาจารย์และเจ้าหน้าที่มักจะสอบถามข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบุคลากรเรื่องอะไร • กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อยู่ที่ไหน และแต่ละหน่วยงานต้องการข้อมูลสารสนเทศเหล่านี้หรือไม่ ใครคือผู้รู้ และมีประสบการณ์มากที่สุด • เมื่อจัดการความรู้แล้ว จะนำไปทำ e-Training เพื่ออบรมอาจารย์และเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ในช่วง 3 ปี เพื่อเป็นเกณฑ์ในการประเมิน

 11. กรณีศึกษา KM มจพ. : กองบริการการศึกษา • การจัดการความรู้ข้อมูลหลักสูตรใน มจพ. • หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมีกี่หลักสูตร หลักสูตรที่ต้องปรับปรุง หลักสูตรใหม่ ใครรับผิดชอบหลักสูตร ?? • ใครคือผู้รู้เกี่ยวกับหลักสูตรแต่ละสาขา ใครคืออาจารย์ประจำหลักสูตร และหลักสูตรตาม TQF ต้องจัดการอย่างไร • การจัดการความรู้หลักสูตร จะนำไปทำระบบฐานข้อมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ง่ายต้องการค้นหาและสะดวกต่อการเข้าถึง

 12. กรณีศึกษา KM สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี • การจัดการความรู้ด้านการวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย • การรวบรวม Best paper ด้านงานวิจัยและบทความวิจัย • การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

 13. KMUTNB • Knowledge • Management • University • Technology • Network • Blended

 14. สำนักงานอธิการบดี / กอง • กองกลาง / ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ • กองแผนงาน • กองบริการการศึกษา /งานรับสมัคร / งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา • กองกิจการนักศึกษา • กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ • กองงานพัสดุ • กองงานวิทยาเขตปราจีนบุรี

 15. โครงการ / ศูนย์ • โครงการกองวิเทศสัมพันธ์ • โครงการไอเอสเต้ • ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา • ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด • ศูนย์บริการเทคโนโลยี มจพ. ปราจีนบุรี • งานจัดสิทธิประโยชน์และเกื้อกูลบุคลากร • งานตรวจสอบภายใน

 16. กรอบการจัดการความรู้ของ KMUTNB • ด้านการบริหารจัดการ • ด้านการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ • ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ • * ด้านทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 17. การประกันคุณภาพกับการจัดการความรู้การประกันคุณภาพกับการจัดการความรู้ • การประกันคุณภาพกับการจัดการความรู้ • การประกันคุณภาพภายใน • มาตรฐานที่ 7 การจัดการความรู้ • แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ • การดำเนินการจัดการความรู้ • ผลสำเร็จการของการจัดการความรู้ • การประกันคุณภาพภายนอก

 18. แผนการจัดการความรู้ • การบ่งชี้ความรู้ • การสร้างและแสวงหาความรู้ • การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ • การประมวลและกลั่นกรองความรู้ • การเข้าถึงความรู้ • การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ • การประเมินผลการเรียนรู้

 19. เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) • คำรับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ.2551 • ตัวบ่งชี้ที่ 21 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ • หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เป็นการตรวจประเมินว่าส่วนราชการมีการเลือก รวบรวม วิเคราะห์จัดการ ปรับปรุงข้อมูลและสารสนเทศและจัดการความรู้อย่างไร

 20. การจัดการความรู้ : กพร. • ADLI • แนวทาง (Approach) • การถ่ายทอดเพื่อนำไปปฏิบัติ(Deployment) • การเรียนรู้ (Learning) • การบูรณาการ (Integration)

 21. การดำเนินการจัดการความรู้เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงการดำเนินการจัดการความรู้เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึง • Weblog KM • Web Portal KM • e-Learning • e-Training KM

 22. AAA KM • Awareness • Plan • Action • Do • Achievement • Check

 23. เว็บที่เกี่ยวข้อง KM-KMUTNB • http://202.28.17.101/prachyanun/blogkedutech • http://202.28.17.101/prachyanun/km/ • http://blog.prachyanun.com • http://202.28.17.101/prachyanun/etraining • http://km.vecict.net • http://202.28.17.101/prachyanun/km1/ • http://gotoknow.org • http://www.kmi.or.th

 24. ศูนย์กลางการจัดการความรู้ KMUTNBhttp://202.28.17.101/prachyanun/blogkedutech

 25. Weblog KM-KMUTNBhttp://blog.prachyanun.com

 26. Blogger KMUTNBhttp://202.28.17.101/prachyanun/km/

 27. KM-Portal : KMUTNBhttp://202.28.17.101/prachyanun/rsskmutnb

 28. e-Traininghttp://202.28.17.101/prachyanun/etraining

 29. e-Learninghttp://202.28.17.101/prachyanun/km1

 30. KM กลุ่มการจัดการความรู้ด้านบริการและงานวิจัยhttp://www.research.kmutnb.ac.th

 31. e-Training KM

 32. Weblog – Gotoknow.org

 33. ประเด็นการจัดการความรู้กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ • กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ก่อนปี พ.ศ.2551 • กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆเมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ • อาจารย์และเจ้าหน้าที่แต่ละส่วนงานจำเป็นต้องรู้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศใดบ้าง • กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ที่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ต้องการรู้

 34. การจัดการความรู้ข้อมูลสารสนเทศ นับแต่ พ.ศ.2551กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ • 1.ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ • 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ • 3. ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ • 4. ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ • 5. ประกาศ ก.พ.อ.

 35. การจัดการความรู้ข้อมูลสารสนเทศ ก่อนปี พ.ศ.2551กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ • 1. ด้านการเรียนการสอน • 2. ด้านการเงินการคลัง • 3. ด้านวิจัย บริการวิชาการ • 4. ด้านวินัย กิจกรรมนักศึกษา และทุนอุดหนุนการศึกษา • 5. ด้านบุคคล • 6 . ด้านอื่นๆ

 36. ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ • กำหนดกรอบข้อมูลสารสนเทศ ก่อนปี พ.ศ.2551 • กำหนดกรอบข้อมูลสารสนเทศ หลังปี พ.ศ.2551 • ชุมชนนักปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จริงทางออนไลน์ • ชุมชนนักปฏิบัติรวบรวมข้อมูลอัปโหลดเข้าสู่ระบบออนไลน์ • ชุมชนนักปฏิบัติรวบรวมผลการจัดการความรู้เป็น e-Training • ข้อมูลสารสนเทศ กจ.เข้าสู่ระบบได้จากทุกที่

 37. วิทยากร