Doména jako znak - PowerPoint PPT Presentation

dom na jako znak n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Doména jako znak PowerPoint Presentation
Download Presentation
Doména jako znak

play fullscreen
1 / 17
Doména jako znak
156 Views
Download Presentation
keala
Download Presentation

Doména jako znak

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Doména jako znak Doc. PhDr. Marie Hádková, Ph.D. KMS MUP

 2. Doménové jméno jako předmět zájmu lingvistů • Etymologie slova a jeho významy v češtině • Teoretická východiska • Návrh kategorizace

 3. Stručný etymologický slovník jazyka českého (1967)

 4. Josef Jungmann – Česko-německý slovník 1835, heslo „doména“ neuvádí. • Příruční slovník jazyka českého (I. díl, 1935-1937):

 5. Slovník spisovného jazyka českého (I. díl, 1989) • Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (1994)

 6. V biologii – třídoménový strom života (archea, bakterie, eukaryota); doména = nadříše; • doména (protein) = část proteinu; • fyzická oblast stejné magnetizace (elektromagnetické polarizace) ve feromagnetiku (feroelektriku); • kognitivní doména = struktura znalostního pozadí lidského jedince (afektivní doména, psychomotorická doména); • doména v kognitivní vědě a v kognitivní lingvistice = source domain (tzv. zdrojová konceptuální doména, z níž vychází metaforické pojmenování); target domain (tzv. cílová konceptuální doména, která umožňuje pochopení metaforického pojmenování): život je pes; pes je život; • internetová doména = je jednoznačné jméno (identifikátor) počítače nebo počítačové sítě, které jsou připojené do internetu.

 7. Korpus syn2010 jako zdroj dat: • Křen, M. – Bartoň, T. – Cvrček, V. – Hnátková, M. – Jelínek, T. – Kocek, J. – Novotná, R. – Petkevič, V. – Procházka, P. – Schmiedtová, V. – Skoumalová, H.: SYN2010: žánrově vyvážený korpus psané češtiny. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2010. Dostupný z WWW: http://www.korpus.cz Obecné odkazy: http://www.korpus.cz 1214 výskytů slova doména:

 8. https://kontext.korpus.cz/run.cgi/view?q=aword%2C%5Blemma%3D%22%28%3Fi%29dom%C3%A9na%22%5D&q=f;fromp=1;corpname=omezeni%2Fsyn2010&refs=%3Dopus.nazev&iquery=dom%C3%A9nahttps://kontext.korpus.cz/run.cgi/view?q=aword%2C%5Blemma%3D%22%28%3Fi%29dom%C3%A9na%22%5D&q=f;fromp=1;corpname=omezeni%2Fsyn2010&refs=%3Dopus.nazev&iquery=dom%C3%A9na

 9. Internetová doména = interakční znak: • určitá, definovatelná a modelovatelná sémiotická jednotka; • třída smyslově vnímatelných signálů poukazujících k určitému objektu, vlastnosti nebo stavu věci; • vyznačuje se umělostí, záměrností a (ne)reflektovanou konvenčností.

 10. Kdo: důvěryhodnost, expertnost, kredibilita a atraktivita. Co: obsah sdělení. Komu: S jakým účinkem: znalost publika(konceptuální doména) Harold Laswell (1948):kdo sděluje – co – komu – jakým kanálem – s jakým účinkem

 11. Domény tzv. druhého řádu (končící „.cz“ • Primárně vizuálně vnímatelné kombinace písmen anglické abecedy, číslic a pomlčky, resp. pomlček, při respektování pravidla, že žádná část doménového jména nesmí končit a ani začínat pomlčkou. • Možnost užívat typicky česká písmena, jimiž míníme ty znaky latinky, které byly v české abecedě v souvislosti s počtem českých fonémů a v závislosti na vývoji českého pravopisu postupně doplněny o diakritická znaménka, není v českém prostředí využívána. Jak ukázaly ankety realizované Serverem o českém internetu Lupa.cz, o využívání diakritiky není v našem prostředí zájem ani v případě emailových adres. Srov. http://www.lupa.cz/clanky/cekaji-nas-adresy-jan-zizkatrocnov-cz/ • Maximální délka 63 znaků.

 12. https://stats.nic.cz/reports/2013/#8

 13. https://stats.nic.cz/reports/2013/#8

 14. Kategorizace doménového jména: např. • zapojení číselného znaku (s /ne/správným tvarem počítaného předmětu), 100boticek.cz, 1001hry.cz • využití pomlčky pujcime-kazdemu.cz • stavba jména (např. komponenty slov vzniknuvších skládáním) videozaznam.cz videokamery.cz kolotoc.cz • užité slovní druhy (sloveso, předložka, …. jejich kombinace, např. sloveso + zájmeno) pujcime-kazdemu.cz zalyzovanim.cz • počet slov (s vyznačením hranice slov/bez vyznačení hranice slov) cyklopark.cz romantickyvecer.cz pujcime-kazdemu.cz

 15. Kategorizace doménového jména: např. • (sou)větný celek (s vyznačením hranice slov/bez vyznačení hranice slov) pujcime-kazdemu.cz mamdite.cz vsecopotrebujete.cz • reflexe stratifikace češtiny (teritoriální a sociální „ukotvenost“) hanacke.cz dobrejspajz.cz krpce.cz

 16. http://www.dobrejspajz.cz

 17. Závěr: Doménové jméno (především tzv. druhého řádu) by bylo vhodné zkoumat z hlediska pragmaticky orientované lingvistiky, protože (podle mého názoru) přináší významné evidence o řečovém chování nositelů češtiny. Děkuji za pozornost. hadkova@mup.cz