1 / 6

Proporce lidské postavy

Proporce lidské postavy. Kánon lidské postavy. Obr.1. Ideální lidská postava je sedm a půl až osm hlav vysoká a dvě hlavy široká. Celková délka paže od ramene až k prstům je 3,5 hlavy. Ruka je stejně dlouhá jako tvář. Lokty jsou na stejné rovině jako pas, mírně nad pupkem.

melvyn
Download Presentation

Proporce lidské postavy

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Proporce lidské postavy Kánon lidské postavy

  2. Obr.1

  3. Ideální lidská postava je sedm a půl až osm hlav vysoká a dvě hlavy široká. • Celková délka paže od ramene až k prstům je 3,5 hlavy. • Ruka je stejně dlouhá jako tvář. • Lokty jsou na stejné rovině jako pas, mírně nad pupkem. • Celková délka nohou od stehen až k prstům je 4 hlavy.

  4. 2 Obr.3 Obr.2

  5. Obr.4

  6. Použité zdroje : • PARRAMÓN, José María. Jak nakreslit lidské tělo. Čes. vyd. 1. Překlad Magdalena Pechová. Praha: Svojtka a Vašut, 1995, 112 s. Jak na to (Svojtka a Vašut). ISBN 80-718-0022-8. • Obr. 1 http://commons.wikimedia.org/wiki/File: Leonardo_da_Vinci- _Vitruvian_Man.JPG?uselang=cs • Obr. 2 , 3, 4 - archiv autorky

More Related