rani razvoj komunikacije i govora n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Rani razvoj komunikacije i govora

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Rani razvoj komunikacije i govora - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Rani razvoj komunikacije i govora. Prof.dr V.Radoman. Prenatalna komunikacija bebe i majke. Tokom poslednja tri meseca intrauterinog ž ivota fetus čuje i reaguje na maj čin glas

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rani razvoj komunikacije i govora' - karli


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
prenatalna komunikacija bebe i majke
Prenatalna komunikacija bebe i majke
 • Tokom poslednja tri meseca intrauterinog života fetus čuje i reaguje na majčin glas

i na otkucaje majčinog srca . Majčine emocije (strah) deluju na uznemirenost fetusa. Ova prenatalna komunikacija ima veliki uticaj na postnatalno učenje (govora),percepciju i emocionalno vezivanje itd.

Istraživanja De Casper-a i saradnika:

Tri dana nakon rodjenja –preferencija majčinog glasa

r ani razvoj senzacija uslov za razvoj komunikacije
Rani razvoj senzacija-uslov za razvoj komunikacije
 • Odojče selektivno reaguje na stimuluse već u prvoj nedelji života. Reaguje na određene auditivne draži, a vizuelno obraća veću pažnju na površine sa prugama ili koncentričnim krugovima ili slike koje podsećaju na ljudski lik negona jednobojne jarko obojene površine.Objekti udaljeni 30 cm. su mutni Od rođenja je osetljivo na dodir i toplotu.
r azvojne karakteristike zna ajne za razvoj komunikacije
Razvojne karakteristike značajne za razvoj komunikacije
 • Beba prati pogledom osobu koja se kreće u četvrtom mesecu života
 • Refleksni osmeh javlja se u 5-6 nedelji. On se javlja i kod slepe dece
 • SOCIJALNI OSMEH u 5 mesecu je značajan podatak o komunikativnoj sposobnosti bebe
 • 8-9 mesec- traži sakrivene predmete
r ani razvojni momenti relevantni za razvoj komunikacije
Rani razvojni momenti relevantni za razvoj komunikacije
 • Krajem prve godine najveći broj dece

p r o g o v a r a zatim počinje da stoji i prohodava

 • Dvogodišnja deca ispoljavaju žalost i uznemirenost ako se jedan roditelj ljuti na drugog
 • Faze razvoja igre (Mildred Parten 1932)

1. Solitarna igra, 2. paralelna igra u kojoj se sopstveno ponašanje povezuje sa ponašanjem drugog, 3. kooperativna igra u 4g.

rane postnatalne komunikacije
Rane postnatalne komunikacije
 • Nakon rodjenja javlja se prvi plačnovorođenčeta kao prva komunikaciona draž za majku na koju ona daje komunikacioni odgovor(komunikacina reakcija).
 • Prvih nedelja beba započinje sa vokalizacijom na koju majka takođe odgovara
 • U petoj nedelji beba emituje refleksni osmeh,a u 3-5 mesecu javlja se socijalni osmeh,oba podspešuju afektivnu komunikaciju
istra ivanja o pla u beba
Istraživanja o plaču beba
 • Plač beba u bolnici smanjivao se na polovinu uz magnetofonske zvuke otkucaja srca
 • Bolbi je ustanovio da od rođenja do 12 nedelje beba prestaje da plače kada čuje ljudski glas, prestanak glasa izaziva plač. Takođe je ustanovio da nešto kasnije ljudski glas izaziva refleks sisanja i babling
majka se spontano uklju uje verbaln o i neverbaln o u komunikaciju sa bebom
Majka se spontano uključuje (verbalno i neverbalno )u komunikaciju sa bebom
 • Reagujući na bebine signale kao što su kijanje , kašljanje,plač, stenjanje, refleksni osmeh,

motoričke radnje,vokalizacija, gukanje...

Majka na njih reaguje imitirajući te zvuke ili radnje, glasno ih tumačeći,postavljajući pitanja i često sama odgovarajući na njih. Ona takođe odgovara osmehom, mrštenjem, pretnjom kažiprstom,upućivanjem značajnih pogleda i mimikom

majka spontano koristi sve ulne modalitete da bi stimulisala komunikaciju
Majka spontano koristi sve čulne modalitete da bi stimulisala komunikaciju
 • Dodirivanjem, maženjem,privijanjem bebe u naručje, pevušenjem,ljuljanjem, pričanjem, pokretanjem bebinih udova majčinom rukom itd.
 • Beba na ove poruke reaguje telom i glasom: vokalizacijom, gukanjem, bablingom, samostalnim pokretima rukama ,nogama i kasnije glavom, zatim socijalnim osmehom, smehom,plačem, upućivanjem značajnih pogleda itd.
 • Neka istraživanja: majčin glas najefikasnije izaziva vokalizaciju (efikasnije nego glas istraž.)
longitudinalno stra ivanje pica i volfa 1946g
Longitudinalno straživanje Špica i Volfa (1946g.)
 • Pokazalo je na uzorku od 145 beba uzrasta od 2-6 meseci,koje su opservirane četiri do pet sati nedeljno,da njih 142 reaguju osmehom na pojavu ljudskog lika i da na ovom uzrastu ništa drugo ne može izazvati ovakvu reakciju , čak ni hrana.
maj inski govor
Majčinski govor
 • Majčinski govor je posebna vrsta govora koji majka upotrebljava u komunikaciji sa bebom. On ima svoje specifične prozodijske, sintaksičke i druge karakteristike kao i pozitivnu afektivnu obojenost. Prozodijske karakteristike su korišćenje viših tonova,specijalna intonacija i ritamska šema, a sintaksičke-upotreba množine i trećeg lica.Prisutno je i često ponavljanje reči i rečenica. Često je prisutno i tepanje.
maj inske igre
Majčinske igre
 • Glasovne igre, pevanje,tapšanje, ritmičko razmrdavanje bebinih delova tela i ljubljenje po telu,imitativne igre uz korišćenje igračaka ili bez njih koje majke spontano same kreiraju
 • Popularne igre karakteristične za određenu kulturu . Primeri iz naše kulture su: “Taši taši tanana”, ”Motala motala svilicu” “Igra skrivanja-otkrivanja” itd.
beba kao po ilja o c namernih poruka
Beba kao pošiljaoc namernih poruka
 • Posle šestog meseca namerni pokreti koje proizvodi beba imaju za cilj da privuku pažnju majke ili okoline generalno
 • Namerno glasanje, babling , upućivanje značajnih pogleda (“dodaj mi flašicu”)
 • Između 8 i 10 meseca započinju komunikaciju rukama, pokazivanjem i sl.
psiholo ka funkcija rane komunikacije
Psihološka funkcija rane komunikacije
 • Ima ogroman značaj za uspostavljanje pozitivne afektivne veze između majke i bebe,utičući na dalji pozitivan emocionalni razvoj i emocionalno sazrevanje deteta
 • Ima takođe veliki uticaj na kognitivni, socijalni i jezički razvoj deteta
me usobno emocionalno vezivanje
Međusobno emocionalno vezivanje
 • Bolbi: privrženost (attachment)
 • Teoretičari socijalnog učenja: psihička zavisnost ili psihička vezanost
 • Bitna odlika ovog odnosa jeste interakcija

(komunikacija)u dijadi majka-dete, koja dovodi do obostranog emocionalnog vezivanja.

socijalizacija
Socijalizacija
 • Dete uči poželjna ponašanja na primer: higijenske navike, navike u vezi ishrane a kasnije usvaja određene društvene norme i pravila ponašanja, zabrane isl.
 • Socijalizacija započinje kroz komunikaciju majke i deteta kasnije deteta i oca , a zatim i šire porodične sredine (braća, sestre, babe, dede, tetke itd.)
 • Kasnije na socijalizaciju deluju društvene institucije kao što je vrtić i školska sredina
 • Veliku ulogu tokom socijalizacije ima učenje (modelovanje, uslovljavanje itd.), važno učenje komunikativnih pravila
 • Usvajanje društvenih moralnih normi i moralno prosuđivanje nastaju razvojno kasnije i deo su procesa socijalizacije
dete tako e uti e na roditelje i roditeljstvo
Dete takođe utiče na roditelje i roditeljstvo
 • Odrasli socijalizuju dete ali i dete socijalizuje odrasle (Harijet Rejngold)
 • “Dete svojom bespomoćnošću,plačem , osmehom uči roditelje čime želi da se pokrije, kakvo mleko voli da pije, u kakvoj vodi voli da se kupa. Jednom rečju od odraslih ljudi, od bračnog para dete prekonoć stvara roditelje” (Smiljanić 1979)
lingvisti ka faza
Lingvistička faza
 • Pojava prve reči predstavlja prekretnicu u razvoju komunikacije koja postaje verbalna
 • Uz verbalnu komunikaciju i dalje paralelno teče neverbalna ali se postepeno smanjuje
 • Prva reč se javlja većinom između 9-14m.
 • Prva reč u pravom smislu, mora imati značenje ali je ono prošireno i višeznačno (semantički aspekt)
 • Obično izražava neku emocionalnu ili fiziološku potrebu i predstavlja komunikacionu draž za okolinu (majku). Prva reč je obično upućena majci
razvoj govora
Razvoj govora
 • Beba postepeno uvećava rečnik da bi po nekim istraživačkim nalazima (Harley 1996) u 18-om mesecu dostigla fond od oko 50 reči
 • Stručnjaci često period od 18-24 meseca nazivaju periodom eksplozije rečnika, kada se oformljuje fond koji dostiže od 200-300 reči
 • Sa psihološke tačke je bitna činjenica o postojanju motivacije bebe da uči govor
psiholo ke razvojne teorije o nastanku govora
Psihološke razvojne teorije o nastanku govora
 • Nativističke: većina razvojnih psihologa baziranastanak govora na urođenoj biološkoj sposobnosti i kritičkom periodu
 • Empirističke: bihejvioristi proučavaju razne oblike sticanja i učenja govora, imitacijom, modelovanjem,potkrepljenjem ili klasičnim uslovljavanjem.
 • Obe teorije u ekstremnom vidu su na principu ili-ili ali umerene implicitno ne isključuju onaj drugi faktor.