1 / 17

Ulaganje u rani razvoj i učenje dece u Srbiji

Ulaganje u rani razvoj i učenje dece u Srbiji. Osnovni zaklju č ci studije. Cilj studije.

tamanna
Download Presentation

Ulaganje u rani razvoj i učenje dece u Srbiji

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Ulaganje u rani razvoj i učenje dece u Srbiji Osnovnizaključci studije

 2. Ciljstudije • Cilj rada je ispitivanje finansijske izvodljivostii različitih modelafinansiranjakakobi se obezbedio univerzalni pristup predškolskom obrazovanju deci u Srbiji u starosnoj grupi od 3 do 5,5 godina.

 3. Strategije i zakoni u Srbiji • U poslednjih 15 godina fokus predškolskog vaspitanja i obrazovanja pomeren na njegovu razvojnu funkciju • Srbija ima strateški i zakonodavni okvir koji podržava dalje širenje obuhvata PO • Nacionalni milenijumski razvojni ciljevi (2006.) • nacrt Nacionalne strategije za razvoj obrazovanja u Srbiji do 2020. • Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, 2009. sa izmenama i dopunama 2011.; • Zakon o predškolskom obrazovanju, 2010.

 4. Obuhvat predškolskim obrazovanjem • Nizak u odnosu na EU - 47-48% za decu 3-5,5 godina • Usluge PO ne koriste oni kojima su najpotrebnije - obuhvat značajno niži među: • romskom decom (8%) • siromašnima (22%) • decom na selu (29%) • decomčijemajkeimajusamoosnovnuškolu (21%) • (MICS4, 2010, roditelji dece od 3 do 5 godina)

 5. Obuhvat PO po nivourazvijenosti opština • Opštine najvišeg nivoa razvijenosti (grupa 1) imaju najveće stope upisa, dok su među najniže razvijenim opštinama i stope daleko niže • (DD20 RZS, Izračunavanja autora)

 6. Obuhvat PO po tipu boravka • Najveći broj dece 3-5,5 godina pohađa celodnevni program, manje od 4 sata u vrtiću provodi svega 3% CELODNEVNI POLUDNEVNI MANJE OD 4 ČASA UKUPNO • (DD20 RZS, Izračunavanja autora) • Porast sveukupnog obuhvata PO, uglavnom vođena rastom celodnevnih programa.

 7. Obuhvat predškolskim obrazovanjem • Obuhvat PO u Srbiji pokazuje rast, ipak važnu ulogu igraju negativne demografske promene • Da bi se postigao cilj Strategije 2020 moraju se preduzeti određene mere PROGNOZA BROJ DECE OD 3 DO 5.5 GODINA Godišnje povećanje u obuhvatu PO neophodnog da se postigne cilj Strategije 2020 BROJ DECE OD 3 DO 5.5 GODINA U PO • (DD20 RZS, Izračunavanja autora)

 8. Razlozi niskog obuhvata • Manjak fizičkog kapaciteta • Neadekvatna teritorijalna pokrivenost i fizički kapaciteti • Broj dece u grupama od 3 i 4 godine često prelazi norme, 7% dece preko kapaciteta • Stavovi roditelja • Roditelji primarno vide PO kaoserviszačuvanjedeceinedovoljnoprepoznajunjegovurazvojnuulogu (59% roditelja, MICS4, 2010) • Pristup PO • Preprekaza pohađanje predškolskog obrazovanja za 39-44% siromašnih, Roma, i dece iz seoskih područja

 9. Izdvajanjaza PO • Trenutni nivo i udeo izdvajanja za obrazovanje je niži nego na nivou OECD zemalja: • Obrazovanje u celini: 4,53% BDP-a prema 5,4% • Predškolsko obrazovanje: 0,43% BDP-a prema 0,5% • Troškove za predškolsko obrazovanje snosi lokalna vlast i roditelji • Lokalne samouprave snose 80% troškova za predškolsko obrazovanje, roditelji 20%

 10. Zaključci I preporuke

 11. Glavni zaključci • Predškolskoobrazovanjeigraveomavažnuulogu u razvojudeteta (čak i kada su u pitanju kraći programi) • Predškolsko obrazovanje je posebno korisno za decu iz osetljivih grupa i siromašnijih regiona, a oni su u manjoj meri obuhvaćeni • Dva glavna razlogazanizakobuhvat: • nedostatak mesta u vrtićima i neadekvatna mreža vrtića • značajan broj roditelja nije dovoljno svestan razvojnog značaja predškolskog obrazovanja • Potreba za širenjem obuhvata prepoznata na zakonskom i strateškom planu, ali je ulaganje u predškolskoobrazovanjei dalje niže nego u drugim zemljama • Finansijska analiza sugeriše da je moguće, čak i u postojećim okolnostima, da se obezbedi obuhvat sve dece predškolskim obrazovanjem (u trajanju od bar 3-4 sata)

 12. Slika dva deteta: da li smo im obezbedili fer šanse? • Bogatiji region, obrazovani roditelji • Podsticajniji porodični uslovi • Pohađanje vrtića koji dodatno podstiču razvoj • Pohađanje bolje opremljenih škola • Bolje pripremljeni za srednje obrazovanje • Siromašniji region, manje obrazovani roditelji • Manje podsticajni porodični uslovi • Ne pohađaju vrtiće • Pohađanje škola koje su slabije opremljene • Slabije pripremljeni za srednje obrazovanje

 13. Preporuke • Predškolsko obrazovanje treba da bude prepoznato kao nacionalni interes i ne bi trebalo da zavisi samo od lokalne zajednice • Povećati ulaganje u predškolsko obrazovanje sa 0.43% BDP na 0.5% BDP, ali obezbediti i veću efikasnost

 14. Preporuke • Omogućiti pohađanje predškolskih programa 3-4 sata dnevno za svu decu 3-5.5 godina starosti • Prvo za decu uzrasta 4-5.5 god., a zatim i za decu 3-4 god. • Zahteva ulaganje od oko 46 mil. EUR (što se može obezbediti)

 15. Preporuke • Da bi se proširili kapaciteti treba koristiti neiskorišćene kapacitete javnih ustanova i partnerstvo sa donatorima i privatnim sektorom • Planiranje kapaciteta treba povezati sa demografskim trendovima

 16. Preporuke • Pomoći roditeljima da bolje razumeju značaj predškolskog obrazovanja za razvoj njihove dece

 17. Hvala na pažnji!

More Related