Ulaganje u rani razvoj i učenje dece u Srbiji - PowerPoint PPT Presentation

ulaganje u rani razvoj i u enje dece u srbiji n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ulaganje u rani razvoj i učenje dece u Srbiji PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ulaganje u rani razvoj i učenje dece u Srbiji

play fullscreen
1 / 17
Ulaganje u rani razvoj i učenje dece u Srbiji
120 Views
Download Presentation
tamanna
Download Presentation

Ulaganje u rani razvoj i učenje dece u Srbiji

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ulaganje u rani razvoj i učenje dece u Srbiji Osnovnizaključci studije

 2. Ciljstudije • Cilj rada je ispitivanje finansijske izvodljivostii različitih modelafinansiranjakakobi se obezbedio univerzalni pristup predškolskom obrazovanju deci u Srbiji u starosnoj grupi od 3 do 5,5 godina.

 3. Strategije i zakoni u Srbiji • U poslednjih 15 godina fokus predškolskog vaspitanja i obrazovanja pomeren na njegovu razvojnu funkciju • Srbija ima strateški i zakonodavni okvir koji podržava dalje širenje obuhvata PO • Nacionalni milenijumski razvojni ciljevi (2006.) • nacrt Nacionalne strategije za razvoj obrazovanja u Srbiji do 2020. • Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, 2009. sa izmenama i dopunama 2011.; • Zakon o predškolskom obrazovanju, 2010.

 4. Obuhvat predškolskim obrazovanjem • Nizak u odnosu na EU - 47-48% za decu 3-5,5 godina • Usluge PO ne koriste oni kojima su najpotrebnije - obuhvat značajno niži među: • romskom decom (8%) • siromašnima (22%) • decom na selu (29%) • decomčijemajkeimajusamoosnovnuškolu (21%) • (MICS4, 2010, roditelji dece od 3 do 5 godina)

 5. Obuhvat PO po nivourazvijenosti opština • Opštine najvišeg nivoa razvijenosti (grupa 1) imaju najveće stope upisa, dok su među najniže razvijenim opštinama i stope daleko niže • (DD20 RZS, Izračunavanja autora)

 6. Obuhvat PO po tipu boravka • Najveći broj dece 3-5,5 godina pohađa celodnevni program, manje od 4 sata u vrtiću provodi svega 3% CELODNEVNI POLUDNEVNI MANJE OD 4 ČASA UKUPNO • (DD20 RZS, Izračunavanja autora) • Porast sveukupnog obuhvata PO, uglavnom vođena rastom celodnevnih programa.

 7. Obuhvat predškolskim obrazovanjem • Obuhvat PO u Srbiji pokazuje rast, ipak važnu ulogu igraju negativne demografske promene • Da bi se postigao cilj Strategije 2020 moraju se preduzeti određene mere PROGNOZA BROJ DECE OD 3 DO 5.5 GODINA Godišnje povećanje u obuhvatu PO neophodnog da se postigne cilj Strategije 2020 BROJ DECE OD 3 DO 5.5 GODINA U PO • (DD20 RZS, Izračunavanja autora)

 8. Razlozi niskog obuhvata • Manjak fizičkog kapaciteta • Neadekvatna teritorijalna pokrivenost i fizički kapaciteti • Broj dece u grupama od 3 i 4 godine često prelazi norme, 7% dece preko kapaciteta • Stavovi roditelja • Roditelji primarno vide PO kaoserviszačuvanjedeceinedovoljnoprepoznajunjegovurazvojnuulogu (59% roditelja, MICS4, 2010) • Pristup PO • Preprekaza pohađanje predškolskog obrazovanja za 39-44% siromašnih, Roma, i dece iz seoskih područja

 9. Izdvajanjaza PO • Trenutni nivo i udeo izdvajanja za obrazovanje je niži nego na nivou OECD zemalja: • Obrazovanje u celini: 4,53% BDP-a prema 5,4% • Predškolsko obrazovanje: 0,43% BDP-a prema 0,5% • Troškove za predškolsko obrazovanje snosi lokalna vlast i roditelji • Lokalne samouprave snose 80% troškova za predškolsko obrazovanje, roditelji 20%

 10. Zaključci I preporuke

 11. Glavni zaključci • Predškolskoobrazovanjeigraveomavažnuulogu u razvojudeteta (čak i kada su u pitanju kraći programi) • Predškolsko obrazovanje je posebno korisno za decu iz osetljivih grupa i siromašnijih regiona, a oni su u manjoj meri obuhvaćeni • Dva glavna razlogazanizakobuhvat: • nedostatak mesta u vrtićima i neadekvatna mreža vrtića • značajan broj roditelja nije dovoljno svestan razvojnog značaja predškolskog obrazovanja • Potreba za širenjem obuhvata prepoznata na zakonskom i strateškom planu, ali je ulaganje u predškolskoobrazovanjei dalje niže nego u drugim zemljama • Finansijska analiza sugeriše da je moguće, čak i u postojećim okolnostima, da se obezbedi obuhvat sve dece predškolskim obrazovanjem (u trajanju od bar 3-4 sata)

 12. Slika dva deteta: da li smo im obezbedili fer šanse? • Bogatiji region, obrazovani roditelji • Podsticajniji porodični uslovi • Pohađanje vrtića koji dodatno podstiču razvoj • Pohađanje bolje opremljenih škola • Bolje pripremljeni za srednje obrazovanje • Siromašniji region, manje obrazovani roditelji • Manje podsticajni porodični uslovi • Ne pohađaju vrtiće • Pohađanje škola koje su slabije opremljene • Slabije pripremljeni za srednje obrazovanje

 13. Preporuke • Predškolsko obrazovanje treba da bude prepoznato kao nacionalni interes i ne bi trebalo da zavisi samo od lokalne zajednice • Povećati ulaganje u predškolsko obrazovanje sa 0.43% BDP na 0.5% BDP, ali obezbediti i veću efikasnost

 14. Preporuke • Omogućiti pohađanje predškolskih programa 3-4 sata dnevno za svu decu 3-5.5 godina starosti • Prvo za decu uzrasta 4-5.5 god., a zatim i za decu 3-4 god. • Zahteva ulaganje od oko 46 mil. EUR (što se može obezbediti)

 15. Preporuke • Da bi se proširili kapaciteti treba koristiti neiskorišćene kapacitete javnih ustanova i partnerstvo sa donatorima i privatnim sektorom • Planiranje kapaciteta treba povezati sa demografskim trendovima

 16. Preporuke • Pomoći roditeljima da bolje razumeju značaj predškolskog obrazovanja za razvoj njihove dece

 17. Hvala na pažnji!