Prawne instrumenty kontroli jst
Download
1 / 53

PRAWNE INSTRUMENTY KONTROLI JST - PowerPoint PPT Presentation


 • 195 Views
 • Uploaded on

PRAWNE INSTRUMENTY KONTROLI JST. W ZAKRESIE LIKWIDACJI PUBLICZNEJ SZKOŁY. Podstawa prawna. ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1592, ze zm.)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PRAWNE INSTRUMENTY KONTROLI JST' - kalin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Prawne instrumenty kontroli jst

PRAWNE INSTRUMENTY KONTROLI JST

W ZAKRESIE LIKWIDACJI PUBLICZNEJ SZKOŁY


Podstawa prawna
Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zm.)

 • ustawa z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym(Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1592, ze zm.)

 • ustawa z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie województwa(Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1590, ze zm.)

 • ustawa z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001r. Nr 79 poz.854 ze zm.)

 • ustawa z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz.2572 ze zm.)

 • ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r.Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi(Dz.U. z 2002r. nr 153, poz. 1270)


Co to jest nadz r
Co to jest nadzór?

NADZÓR

Określone procedury, dające odpowiednim organom państwowym, wyposażonym w stosowne kompetencje, prawo ustalania stanu faktycznego, jak też korygowania działalności organu nadzorowanego.

Trybunał Konstytucyjny - uchwała z 5 X 1994 r., W 1/94 (OTK 1994, nr 2, poz. 47)


Kryterium legalno ci
Kryterium legalności

Nadzór nad działalnością gminną sprawowany jest na podstawie

kryterium zgodności z prawem.

Organy nadzoru nie badają więc aktów prawa pod kątem celowości, rzetelności czy gospodarności.


Organy nadzoru nad dzia alno ci samorz du terytorialnego
Organy nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego

Organy nadzoru

Wojewoda Sąd administracyjny

Pismo inicjatywne Wezwanie

Skarga


Wojewoda
Wojewoda terytorialnego

Wojewoda jest organem nadzoru na podstawie:

 • art.86 ustawy o samorządzie gminnym

 • art.76 ustawa o samorządzie powiatowym

 • art.78 ustawa o samorządzie województwa


Obowi zek przed o enia uchwa w ci gu 7 dni
Obowiązek przedłożenia uchwał terytorialnegow ciągu 7 dni

 • Wójt obowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady gminy w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia (art.90 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym).

 • Starosta zobowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia (art.78 ust.1 ustawy o samorządzie powiatowym)

 • Marszałek województwa przedstawia wojewodzie uchwały sejmiku województwa oraz uchwały zarządu województwa podlegające nadzorowi w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia (art. 81 ustawy o samorządzie województwa)


Wojewoda1
Wojewoda terytorialnego

 • Uchwała organu samorządu terytorialnego sprzeczna z prawem jest nieważna.

 • O nieważności uchwały w całości lub w części wojewoda orzeka w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały.

 • W przypadku nieistotnego naruszenia prawa wojewoda nie stwierdza nieważności uchwały, ograniczając się do wskazania, iż uchwałę wydano z naruszeniem prawa.


Wojewoda2
Wojewoda terytorialnego

Pismo inicjatywne związku zawodowego

Związki zawodowe mogą kierować do wojewody pismo zawierające

wniosek o zbadanie uchwały

– ze wskazaniem zarzutów naruszenia prawa przez organ prowadzący.


Wojewoda3
Wojewoda terytorialnego

Pismo inicjatywne związku zawodowego

Pismo inicjatywne nie jest formalnym elementem procedury nadzorczej.

Posiada ono charakter informacyjny.


Wz r pisma do wojewody
Wzór pisma do wojewody terytorialnego

data …… …

Wojewoda …………………

 • Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w związku z podjęciem przez Radę Gminy … … … uchwały z dnia … … … 2007r. w sprawie … … … - występuje do Wojewody ……………… z wnioskiem o zbadanie legalności procedury podjęcia przedmiotowej uchwały.

 • W szczególności uchwała z dnia … … … 2007r. została wydana z naruszeniem art.19 ust.2 ustawy z dnia 23 maja 1991 o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 nr 79 poz. 854 ze zm.) ze względu na fakt nieprzedstawienia jej Zarządowi Oddziału ZNP w … do zaopiniowania –

  Uzasadnienie


Post powanie s dowo administracyjne
Postępowanie sądowo-administracyjne terytorialnego

Skarga do sądu administracyjnego

wnoszona jest do sądu na podstawie:

art.101 ust.1 - ustawy o samorządzie gminnym

art.87 ust.1- ustawy o samorządzie powiatowym

art.90 ust.1 - ustawy o samorządzie województwa


Post powanie s dowo administracyjne1
Postępowanie sądowo-administracyjne terytorialnego

Etapy postępowania sądowo-administracyjnego:

1. Wezwanie organu do usunięcia naruszenia prawa

2. Skarga do sądu administracyjnego


Post powanie s dowo administracyjne2
Postępowanie sądowo-administracyjne terytorialnego

 • Skarga jest jedną z form gwarancji prawnych realizacji demokratycznego państwa prawa i zasady praworządności.

 • Wątpliwości co do dopuszczalności drogi sądowo-administracyjnej powinny być zawsze rozstrzygane na rzecz ochrony praw obywatelskich i tym samym na rzecz prawa do sądu.

  Uchwała NSA z 6.06.2000r.,OPS 11/00, ONSA nr 2/2001, poz.52


Post powanie s dowo administracyjne3
Postępowanie sądowo-administracyjne terytorialnego

Ustawa nie przewiduje

konkretnego terminu

rozpoczęcia procedury zaskarżania uchwały

w postępowaniu sądowo-administracyjnym.


Post powanie s dowo administracyjne wezwanie
Postępowanie sądowo-administracyjne terytorialnegoWezwanie

Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa można więc skierować do organu samorządu terytorialnego

w każdym czasie.


Post powanie s dowo administracyjne wezwanie1
Postępowanie sądowo-administracyjne terytorialnegoWezwanie

Wezwanie musi co najmniej zawierać:

1. wskazanie podmiotu wzywającego,

2. wskazanie uchwały,

3. konkretne zarzuty naruszenia prawa i podstawę prawną.


Post powanie s dowo administracyjne wezwanie2
Postępowanie sądowo-administracyjne terytorialnegoWezwanie

Wezwanie musi być podpisane w sposób zgodny

z zasadami reprezentacji

określonej w statucie związku.


Post powanie s dowo administracyjne w adze statutowe zwi zku zawodowego
Postępowanie sądowo-administracyjne terytorialnegoWładze statutowe związku zawodowego

Władzami statutowymi związku zawodowego "odpowiednimi" w rozumieniu art.19 ust.2 ustawy o związkach zawodowych są te z nich, które na podstawie przepisu

statutu lub decyzji

właściwych władz związkowych mają uprawnienie do wypowiadania się w imieniu związku zawodowego w tych sprawach.

Uchwała SN z 17.06.1993r., I PZP 2/93 OSNC 1994/1/1


Post powanie s dowo administracyjne wezwanie3
Postępowanie sądowo-administracyjne terytorialnegoWezwanie

W przypadku wniesienia skargi nie poprzedzonej wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa - sąd administracyjny

skargę tę odrzuci.


Wz r wezwania do usuni cia naruszenia
Wzór wezwania do usunięcia naruszenia terytorialnego

data………

Rada Gminy

Wezwanie do usunięcia naruszenia

 • Na podstawie art.101 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w … wzywa Radę Gminy w … do usunięcia naruszeń prawa polegających na podjęciu uchwały z dnia …2008r. Nr …/…/08 w sprawie zamiaru likwidacji/ likwidacji szkoły … w sposób niezgodny z treścią art.19 ust.2 ustawy z dnia 23 maja 1991 o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 nr 79 poz. 854 ze zm.).

 • Wskazana wyżej uchwała nie została przedstawiona Zarządowi Oddziału ZNP w … do zaopiniowania – co stanowi naruszenie art.19 ust.2 ustawy z dnia 23 maja 1991 o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 nr 79 poz. 854 ze zm.).

  Uzasadnienie


Post powanie s dowo administracyjne skarga
Postępowanie sądowo-administracyjne terytorialnegoSkarga

Każdy,

czyj interes prawny lub uprawnienie

zostały naruszone uchwałą

podjętą przez organ samorządu terytorialnego w sprawie z zakresu administracji publicznej,

może zaskarżyć uchwałę

do sądu administracyjnego.


Post powanie s dowo administracyjne skarga1
Postępowanie sądowo-administracyjne terytorialnegoSkarga

Skargę wnosi się po

bezskutecznymwezwaniu

organu do usunięcia naruszenia.


Post powanie s dowo administracyjne skarga2
Postępowanie sądowo-administracyjne terytorialnegoSkarga

Wezwanie jest bezskuteczne gdy:

1. organ samorządu terytorialnego wyraźnie odmówi usunięcia naruszenia,

2. Nie zajmie żadnego stanowiska w kwestii wezwania w terminie przewidzianym w postępowaniu administracyjnym.


Post powanie s dowo administracyjne skarga3
Postępowanie sądowo-administracyjne terytorialnegoSkarga

Skarga powinna spełniać wymogi formalne przewidziane dla pisma w postępowaniu sądowym a więc:

 • zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,

 • oznaczenie rodzaju pisma,

 • osnowę wniosku,

 • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,

 • wymienienie załączników.


Post powanie s dowo administracyjne skarga4
Postępowanie sądowo-administracyjne terytorialnegoSkarga

Ponadto skarga powinna spełniać dodatkowe wymogi:

 • wskazanie zaskarżonej uchwały,

 • oznaczenie organu, którego skarga dotyczy,

 • określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego.


Post powanie s dowo administracyjne terminy
Postępowanie sądowo-administracyjne terytorialnegoTerminy

Skargę wnosi się w terminie trzydziestudni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

Art.53 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi


Post powanie s dowo administracyjne terminy1
Postępowanie sądowo-administracyjne terytorialnegoTerminy

Jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, skargę należy wnieść w terminie sześćdziesięciudni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa.

Art.53 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi


Post powanie s dowo administracyjne4
Postępowanie sądowo-administracyjne terytorialnego

Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

  Organ przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia.

Art. 54 § 1 i 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi


Post powanie s dowo administracyjne naruszenie uprawnienia
Postępowanie sądowo-administracyjne terytorialnegoNaruszenie uprawnienia

Obligatoryjną przesłanką skargi jest

naruszenie

interesu prawnego lub uprawnienia


Post powanie s dowo administracyjne naruszenie uprawnienia1
Postępowanie sądowo-administracyjne terytorialnegoNaruszenie uprawnienia

Naruszenie interesu prawnego to takie naruszenie subiektywnie pojmowanego interesu prawnego, które obiektywnie polega na nieprzestrzeganiu przez organ samorządu terytorialnego norm prawnych powszechnie obowiązujących.

Wyrok NSA 9.06.1995r., IVSA 346/93, OSNA Nr 3/1996r., poz.125


Post powanie s dowo administracyjne interes prawny
Postępowanie sądowo-administracyjne terytorialnegoInteres prawny

Uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym.

Art.50 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi


Post powanie s dowo administracyjne interes prawny1
Postępowanie sądowo-administracyjne terytorialnegoInteres prawny

Posiadanie interesu prawnego oznacza istnienie związku między

prawami skarżącego

(wynikającymi z norm prawa materialnego)

a

zaskarżoną uchwałą


Post powanie s dowo administracyjne interes prawny2
Postępowanie sądowo-administracyjne terytorialnegoInteres prawny

 • O interesie prawnym mówimy wtedy, gdy ma on oparcie w przepisach prawa.

 • Interes prawny ZNP polega na obowiązku reprezentowania nauczycieli i innych pracowników oświaty.


Post powanie s dowo administracyjne interes prawny3
Postępowanie sądowo-administracyjne terytorialnegoInteres prawny

 • Interes prawny polega na ustaleniu przepisu prawa powszechnie obowiązującego, na którego podstawie można skutecznie żądać czynności organu.

  Wyrok NSA z 22.02.1984r., ISA 1748/83

  W przypadku związków zawodowych w omawianej kategorii spraw taką podstawą będzie art.19 ust.2 ustawy o związkach zawodowych


Post powanie s dowo administracyjne interes prawny4
Postępowanie sądowo-administracyjne terytorialnegoInteres prawny

Prawo opiniowania występuje

„w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych”

Dotyczy więc zadań związków zawodowych określonych:

 • w ustawie o związkach zawodowych

 • z postanowień statutu związku zawodowego.


Post powanie s dowo administracyjne zadania zwi zk w zawodowych
Postępowanie sądowo-administracyjne terytorialnego Zadania związków zawodowych

 • Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych.

 • Art.1 ust.1. ustawyo związkach zawodowych


Post powanie s dowo administracyjne zadania zwi zk w zawodowych1
Postępowanie sądowo-administracyjne terytorialnego Zadania związków zawodowych

Celem ZNP jest:

 • obrona godności, praw i interesów członków ZNP,

 • dążenie do powszechnej dostępności do oświaty na wszystkich jej szczeblach oraz zapewnienie warunków organizacyjnych i materialnych do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

  Art.5 Statutu ZNP

 • uczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych dotyczących statusu prawnego pracowników oświaty

 • opiniowanie aktów prawnych dotyczących oświaty

 • opracowanie i przedkładanie właściwym organom samorządowych opinii w sprawach oświaty, warunków pracy i bytu pracowników

  Art.6 Statutu ZNP


Post powanie s dowo administracyjne opiniowanie jako uprawnienie
Postępowanie sądowo-administracyjne terytorialnegoOpiniowanie jako uprawnienie

 • Organy samorządu terytorialnego kierują założenia albo projekty aktów prawnych w zakresie objętym zadaniami związków zawodowychdo odpowiednich władz statutowych związku.

 • Termin przedstawienia opinii nie może być krótszy niż 30 dni. Termin ten może zostać skrócony do 21 dni ze względu na ważny interes publiczny. Skrócenie terminu wymaga szczególnego uzasadnienia.

 • Nieprzedstawienie opinii w wyznaczonym terminie uważa się za rezygnację z prawa jej wyrażenia

 • art.19 ust.2 ustawy o związkach zawodowych


Post powanie s dowo administracyjne naruszenie uprawnienia2
Postępowanie sądowo-administracyjne terytorialnego Naruszenie uprawnienia

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 30 listopada 2007r. (sygn.akt I OSK 1282/07):

 • Proces likwidacji jest całością, na którą składają się uchwały o zamiarze likwidacji oraz o likwidacji.

 • Oba te etapy wymagają zaopiniowania przez związki zawodowe.

  .


Post powanie s dowo administracyjne naruszenie uprawnienia3
Postępowanie sądowo-administracyjne terytorialnego Naruszenie uprawnienia

Nie zasięgnięcie opinii związku zawodowego o projekcie aktu prawnego

stanowi naruszenie prawa

dające podstawę do podjęcia przez organ nadzoru rozstrzygnięcia stwierdzającego jej nieważność.

Wyrok WSA we Wrocławiu z 22.02.2006r., IV SA/Wr 805/04, Dz.Urz.Dolno 2007/4/28

Wyrok NSA w Krakowie z 19.12.1991r., SA/Kr 1512/91, Wokanda 1992/5/21


Post powanie s dowo administracyjne naruszenie uprawnienia4
Postępowanie sądowo-administracyjne terytorialnegoNaruszenie uprawnienia

 • Należy podkreślić, że prawidłowa pod względem prawnym uchwała musi spełniać niezbędne wymagania zarówno w aspekcie materialnymjak i formalnym. Oznacza to, że treść uchwały musi być zgodna z przepisami prawa, a ponadto tryb podjęcia uchwały musi odpowiadać określonym procedurom.

 • W ramach katalogu formalnych warunków podjęcia ważnej uchwały wyróżnić trzeba także konieczność przedłożenia projektu aktu prawnego do zaopiniowania właściwym podmiotom.

  Wyrok WSA we Wrocławiu z 22.02.2006r., IV SA/Wr 805/04, Dz.Urz.Dolno 2007/4/28


Post powanie s dowo administracyjne naruszenie uprawnienia5
Postępowanie sądowo-administracyjne terytorialnego Naruszenie uprawnienia

Podobnie Sąd Najwyższy:

uchylenie się organu samorządu terytorialnego od zasięgnięcia opinii związku zawodowego o założeniach lub o projekcie aktu wykonawczego do ustawy stanowi naruszenie prawa dające podstawę do podjęcia przez organ nadzoru czynności kontrolnych.

Uchwała SN z 17.06.1993r., I PZP 2/93, OSNC 1994/1/1


Post powanie s dowo administracyjne legitymacja procesowa
Postępowanie sądowo-administracyjne terytorialnegoLegitymacja procesowa

 • Przedmiot działalności związkowej szczególnie predestynuje ZNP do współdziałania z samorządem terytorialnym w zakresie spraw dotyczących oświaty a także spraw nauczycielskich.

 • Likwidacja placówek oświatowych dotyka obu tych kategorii spraw. ZNP ma więc prawo opiniowania założeń i projektów aktów prawnych w zakresie objętym swymi zadaniami – czym wypełnia upoważnienie określone w art.19 ustawy o związkach zawodowych.


Post powanie s dowo administracyjne legitymacja procesowa1
Postępowanie sądowo-administracyjne terytorialnegoLegitymacja procesowa

Związek Nauczycielstwa Polskiego jest organizacją związkową współtworzącą Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, który jest organizacją reprezentatywną w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080).


Post powanie s dowo administracyjne legitymacja procesowa2
Postępowanie sądowo-administracyjne terytorialnegoLegitymacja procesowa

Kwestia reprezentatywności ZNP została rozwiązania poprzez upoważnienie wystawione przez OPZZ w dniu 3 stycznia 2008r. dla zarządów oddziałów ZNP do opiniowania założeń i projektów aktów prawnych wydawanych przez organy gmin (sygn.OPZZ/P/22/2008).


Wz r skargi do s du administracyjnego
Wzór skargi do sądu administracyjnego terytorialnego

Wojewódzki Sąd Administracyjnyza pośrednictwem –

Rady Gminy w ..

Strona skarżąca: Zarząd Oddziału ZNP

Organ administracji: Rada Gminy

S k a r g a

Na podstawie art.101 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art. 50§1 w zw. z art.3 § 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 nr 153 poz.1270 ze zm.) Zarząd Oddziału ZNP w – wnosi o:

- stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy z dnia … … 2008r. o sprawie likwidacji … nr … w …… (uchwała nr … /…/08),

- zasądzenie na rzecz skarżącego zwrotu kosztów postępowania.

Zaskarżona uchwałanie została przedstawiona Zarządowi Oddziału ZNP w … do zaopiniowania – co stanowi naruszenie art.19 ust.2 ustawy z dnia 23 maja 1991 o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 nr 79 poz. 854 ze zm.).

Uzasadnienie


Post powanie s dowo administracyjne kasacja
Postępowanie sądowo-administracyjne terytorialnegoKasacja

Od wyroku sądu wojewódzkiego przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, którą może wnieść każdy skarżący opierając na następujących podstawach:

 • naruszenia prawa materialnego, przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie;

 • naruszenia przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.


Post powanie s dowo administracyjne kasacja1
Postępowanie sądowo-administracyjne terytorialnegoKasacja

 • Ograniczeniem przy wnoszeniu skargi kasacyjnej jest tzw. przymus adwokacki.

 • Kasacja wyroku, podobnie jak skarga na decyzję organu składana jest pośrednio, przy udziale sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w 30- dniowym terminie liczonym od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.


Podsumowanie
Podsumowanie terytorialnego

Likwidacja szkół jest zjawiskiem oddziałującym nie tylko w sferze prawnej, ale i społecznej.

W normach prawa administracyjnego zostały przewidziane instrumenty pozwalające na kontrolę działalności organów prowadzących szkoły pod kątem ich zgodności z prawem.


Podsumowanie1
Podsumowanie terytorialnego

Skarga do sądu administracyjnego jest istotnym środkiem ochrony praw przed przekroczeniem władztwa publicznego przekazanego jednostce samorządu terytorialnego poza granice wyznaczone przepisami prawa i ze szkodą dla określonego podmiotu prawa.


Podsumowanie2
Podsumowanie terytorialnego

Wiedza i umiejętność stosowania instrumentów kontroli administracyjnej jest kluczowa w podejmowaniu działań w zakresie kontroli społecznej.


Dziękuję za uwagę terytorialnego


ad