1 / 48

Samhandlingsreformen og Øya helsehus

Enhetsleder Birgit Reisch. Samhandlingsreformen og Øya helsehus. Samhandlingsreformen. Ny fremtidig kommunerolle Økt satsing på forebygging En pasientansvarlig person sykepleier Økt spesialisering i spesialisthelsetjenesten IKT og teknologi. Å stå til ansvar på nye måter.

kaiyo
Download Presentation

Samhandlingsreformen og Øya helsehus

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Enhetsleder Birgit Reisch Samhandlingsreformen ogØya helsehus Trondheim kommune

 2. Samhandlingsreformen • Ny fremtidig kommunerolle • Økt satsing på forebygging • En pasientansvarlig person \ sykepleier • Økt spesialisering i spesialisthelsetjenesten • IKT og teknologi Trondheim kommune

 3. Å stå til ansvar på nye måter • Moralsk ansvar brytes mot regnskapsplikt ( helsepersonelloven § 6.Ressursbruk • Helsepersonell skal sørge for at helsehjelpen ikke påfører pasienter, helseinstitusjon, trygden eller andre unødvendig tidstap eller utgift.) Lojalitetskonflikt mellom hensynet til pasienter og systemet • Vil samhandlingsreformen kreve enda større ansvarsbevissthet hos helsepersonalet? Trondheim kommune

 4. Styring av utdanning • Både helsepolitikk og utdanningspolitikk • 1995 – lovforankring av retten og plikten til å forske. • NOKUT – makt bak kravet om å forskningsforsterke kunnskapsgrunnlaget i sykepleierutdanningen. Trondheim kommune

 5. Hovedutfordringen ? • Integrasjon mellom kunnskap, holdninger og ferdigheter. • Integrasjon MÅ først og fremst skje i praksis • Tenkning om utdanning må fokuseres mot betydningen av situert og relasjonell erfaringsoppbygging. Trondheim kommune

 6. Omsorgsmaskulinitet • Vi kommer til å får en enorm rekrutteringsutfordring som ikke må drukne i omstillingspresset som følger av samhandlingsreformen. • MENN I FAGET • Norge 7% • Danmark 4% • Italia 24% Trondheim kommune

 7. Premisser Holdninger til eldre/alderdom Tidsånden Skremmebildet Forventningene Trygghet Rettighetsprespektivet Lovverket Kvalitet Organisering Behandlings-kjeden Duett eller duell Faglighet Kunnskaper Ferdigheter Økonomi Hvordan blir det i fremtiden? Trondheim kommune

 8. 68’erne • De som var studenter i 1968 • Første barnekull av 68’erne • Andre barnekull av 68’erne • Barnebarn av 68’erne …..……. Trondheim kommune

 9. Helsetjenesten i endring • Den faglige utviklingen gjør det mulig og riktig; • Å drive sykehus med færre senger og kortere liggetid • Å tilby dagbehandling og ambulant behandling som alternativ til innleggelse på sykehus • Jo færre senger, jo større press på utskriving • 132 stengte senger på voksenavdelinger på St. Olavs hospital i jula 2008 Trondheim kommune

 10. Hva skjer i sykehusene? • Kontaktflate sykehus og kommune • > 27.000 innlegges hvert år på St.Olav fra Trondheim • Bare 12 % legges inn av fastlegen • 94 % av alle innleggelser på med.avd. er Ø.Hj. • Det er 64 innleggelser per 100 personer over 80 år pr år Trondheim kommune

 11. Årlig er det 3.800 innleggelser av personer 80+ fra Trondheim • Antall re-innleggelser innen 28 dager er 23,5% for pasienter som ikke tidligere har mottatt hjemmetjenester • Antall re-innleggelser for pasienter som hadde hjemmetjenester fra før, er 16,1% • Det er faglig godt dokumentert at dagens innleggelser er nødvendige! • Allikevel; Innleggelses-rater og utskrivningsmuligheter kan påvirkes! Trondheim kommune

 12. Er alt pratet om samhandling egentlig et alibi for å overføre enda flere sykehusoppgaver til kommunene ? Trondheim kommune

 13. Hva skjer i sykehussektoren? 1980; 19.697 senger i somatiske sykehus 2005; 12.948 senger i somatiske sykehus 1989; snitt liggetid 7,5 Dager 2006; snitt liggetid 6,0 2009 snitt liggetid 4,7 Trondheim kommune

 14. Konsekvenser for kommunehelsetjenesten – økt press mht; • Logistikk, ressurser, behandling, rehabilitering og omsorg • Strategier for å klare dette; • Mer ambulant behandling • Mer dagtilbud • Mindre døgntilbud • Krav til kompetanse, dialog og samhandling Trondheim kommune

 15. Samhandlingsreformen • Hva blir utfordringene i kommune Norge for å realisere reformen ? • Hva har Trondheim gjort? Trondheim kommune

 16. Eldreplanen for Trondheim kommune 2007 - 2015 • Bystyret sa enstemmig under sin behandling av planen at den er framtidsrettet og visjonær. ” den tar viktige strategiske grep, og Bystyret mener modellen som tar utgangspunkt i helse- og velferdstrappen”. peker ut en riktig retning for eldreomsorgen i årene framover”. Trondheim kommune

 17. OMSORGSTRAPPEN\ HELSETRAPPEN Helse- og velferds- Sentra ( sykehjem) Helsehus Hjemme- tjenester MESTRING OG LIVSKVALITET Trondheim kommune

 18. OMSORGSTRAPPEN\ HELSETRAPPEN - Helse-og velferds- sentra sykehus - Helsehus Sykehus Sykehus sykehus - Hjemme- tjenester Diagnoser MESTRING OG LIVSKVALITET Trondheim kommune

 19. Hvorfor har Trondheim satset på Helsehus? Trondheim kommune

 20. Trondheimsmodellen • Forbedring av kommunikasjonen mellom ulike tjenestenivå i helsetjenesten og implementering av intermediær behandling i et sykehjem kan medføre bedre helse- og omsorgstjenester for eldre pasienter. Effekter på kort og lang sikt Trondheim kommune

 21. INTERMEDIÆRAVDELINGEN • 20 plasser • samarbeid mellom Trondheim kommune og St.Olavs hospital. • Spleiselag • inntakskriterier • behandlings tilbud • Startet i 2002 Trondheim kommune

 22. Randomisert kontrollert studie ved Søbstad sykehjem • Størrelse: - 130 pasienter, 65 i hver gruppe basert på antall reinnleggelser - 25 % forskjell i antall reinnleggelser med alpha 0.05 og beta 0.20. • Inkludert 142 (72 - 70) • Delphi-teknikk for å lage inklusjonskriterier • Pas. ble meldt til Søbstad hvor kriteriene ble kontrollert av sykepleier • Randomsiering ved Klinisk forskningsenhet, Det med. fak. mens pas. lå på St.Olavs • Alle data basert på systematisk journalgjennomganger på St.Olavs og i Trondheim kommune • Et utall av prosedyrer! Trondheim kommune

 23. ”Baseline characteristics”142 pasienter (Søbstad – St.Olavs) • Antall pasienter 72 - 70 • Alder (mean) 80,6 – 81,3 • Alder (median) 81,5 - 81,0 • Har ektefelle 16 - 15 • ADL 2,24 – 2,05 • Hjertesykdom 22 – 20 • Fraktur/kontusjon 14 – 12 • Infeksjon 13 - 16 • Lungesykdom 5 – 6 Trondheim kommune

 24. Resultater etter 6 måneder BMC Public Health 2007,7:68) Trondheim kommune

 25. Konklusjonene • Færre reinnleggelser • Flere pasienter klarer seg selv ute kommunale tjenester • Laver dødelighet både etter 6 og 12 måneders oppfølging. • Kostnadseffektivt. • ISBN 978-82-471-7314-5 hvis noen ønsker å bestille rapporten Trondheim kommune

 26. ØYA HELSEHUS Trondheim kommune

 27. ØYA HELSEHUS • Trondheim kommune – korttidsavdelinger og forvaltningskontor • En felles enhet fra NTNU og Trondheim kommune – Edda legesenter • En avdeling fra HiST - Avdeling for Sykepleie (ASP) • Et institutt fra NTNU – Institutt for Samfunnsmedisin (ISM) Trondheim kommune

 28. Øya helsehus • Trondheim kommune – korttidsplasser • Helse- og velferdskontor • En felles enhet fra NTNU og Trondheim kommune – Edda legesenter • En avdeling fra Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for Sykepleie (ASP) • Et institutt fra NTNU – Institutt for Samfunnsmedisin (ISM) • Sit kaffe og kiosk • Frisørsalong • Fotklinikk Trondheim kommune

 29. Øya helsehus • Teoretisk kan alle 96 pasientrom ha 2 pasient • 96 pasientrom – budsjett for 116 pasienter • Ca. 110 årsverk og dobbelt så mange ansatte • Høye forventninger til tilbudet fra pasienter, pårørende og sykehus Trondheim kommune

 30. HELSEHUS • Bare korttidsopphold • Rehabilitering • Intermediær • Utredning • Behandling • Avlastning • Bufferplasser ( sykehjemspasienter) Trondheim kommune

 31. Legges vekt på tverrfaglighet • Forsterket behov for legetjenster • Oppgradert med utstyr til behandling • samhandling med alle nivåer i helse- og omsorgtrappen og helsetjenesten forøvrig Trondheim kommune

 32. Årsverk ca. 110 ( ca. 200 personer) • 4 årsverk lege • 4 Fysioterapi • 4 ergoterapi • 0,5 logoped • 0,6 aktivitør • Ca. 45 sykepleiere • Ca. 45 hjelpepleiere\omsorgsarbeider • 5, 3 i Administrasjonen Trondheim kommune

 33. Antall pasienter 01.01.09 115 • Innlagt totalt 640 • LO 174 • Reist hjem 345 • Reinlagt St.Olav 40 • Mors 81 Trondheim kommune

 34. Trondheim kommune

 35. Trondheim kommune

 36. Andre sykehjem/ soner Andre avd HiST HiST Avd for sykepleie "Øya helsehus" St. Olavs hospital Andre avd St. Olavs hosp Andre fakultet NTNU Visjon for helsehusets virksomhet Med fokus på pasientens og samfunnets beste skal Øya helsehus videreutvikle gode og helhetlige omsorgs- og behandlingstilbud på tvers av forvaltningsnivå, utdanningsnivå og profesjoner Trondheim kommune NTNU DMF Trondheim kommune

 37. Trondheim kommune

 38. Ledelse i helsetjenesten • Hvilke faglige og ledelsesmessige utfordringer kommer i kjølevannet av samhandlingsreformen? Trondheim kommune

 39. Ledelsesperspektiv • Hvem har hovedansvaret for å legge til rette slikt at vi holder oss innefor lov og avtaleverk ? • Hvordan sette ansatte i stand til å utøve en kvalitativ god tjeneste? Trondheim kommune

 40. BAKGRUNN • Krav om internkontroll i forhold til lovverket. Helsepersonelloven, pasientrettighetsloven. Kvalitetsforskriften. osv Trondheim kommune

 41. HENSIKTEN / PASIENRELATERT • Høy standard på tjenesteutøvelsen til pasientene, vi ønsker bestepraksis • Unngå unødige innleggelser i sykehus Trondheim kommune

 42. HENSIKTEN / PERSONALRELATERT • Kompetente medarbeidere • Spennende arbeidsplass, ansatte tar ansvar for å utvikle faget • Resertifisering i fht. lovverk / forskrifter medikamenthåndtering hj.pl. og oms.arb. Trondheim kommune

 43. Nye og bedre måter å bruke helsefaglig kompetanse • Mer kompetent helsepersonell inn der det største volumet av • pasienter er. • Økt andel helsepersonell i sykehjemmene og hjemmesykepleien. • En generell oppgradering av kompetansen til de som arbeider • nærmest pasientene. Trondheim kommune

 44. Ledelse • Ledernes viktigste oppgave bør være å skaffe tilveie en trygg og høy kvalitativ pasientbehandling og sykepleie, rekruttere og beholde en førsteklasses arbeidsstyrke, og skape en kultur for eksepsjonell gode prestasjoner og resultater. • Etterspørsel etter sikkerhet og kvalitet på pasientresultater er viktigere enn noen gang. Trondheim kommune

 45. Hva blir utfordringene ? • Gi samhandlingsreformen et innhold . • Klare å fylle det rommet som ”blir ledig” når 2.linjetjenesten reduserer liggetida og sengetallet. • Komme i forkant for de med langsomt funksjonsfall i hjemmet. • Gjøre kommunehelsetjenesten attraktiv for studenter • Helsekommuner ? Trondheim kommune

 46. prioritere arbeidet med elektronisk samhandling i forvaltningen • Dette at 1. og 2. linje tjenesten ikke snakker samme elektroniske språk er et hinder for effektiv samhandling • Vi må bruke vår makt og myndighet til å påvirke utviklingen av tjenesten mot ”beste praksis” Trondheim kommune

 47. LEDERE MÅ • For å håndtere de store utfordringen helsetjenesten står ovenfor kreves dyktige og modige ledere. Trondheim kommune

 48. Uten samhandling og brobygging blir det ikke utvikling ! Takk for oppmerksomheten Trondheim kommune

More Related