Samhandlingsreformen
Download
1 / 17

Samhandlingsreformen - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Samhandlingsreformen. Individuell plan som samarbeidsverktøy sett i lys av samhandlingsreformen. Samhandlingsreformen. Skisserer tre hovedutfordringar: - ” pasientenes behov for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Samhandlingsreformen' - pules


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen

Individuell plan som samarbeidsverktøy sett i lys av samhandlingsreformen


Samhandlingsreformen1
Samhandlingsreformen

 • Skisserer tre hovedutfordringar:

  - ” pasientenes behov for koordinerte

  tjenester besvares ikke godt nok

 • ” tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom

 • demografisk utvikling og endring i sykdomsbildet gir utfordringer som vil kunne true samfunnets økonomiske bæreevne ” ( s. 21 )

  Me vil ta for oss fyrste utfordring og sjå på korleis

  bruken av Individuell Plan kan besvare dette


Individuell plan
INDIVIDUELL PLAN

 • Lovgrunnlag:

  - Retten til å få utarbeidd plan:

  1. Sosialtjenesteloven § 4-3 a

  2. Pasientrettigheitsloven § 2-5

 • Plikten til å utarbeide plan:

  1. Sosialtjenesteloven § 4-3 a

  2. Kommunehelsetjenesteloven § 6-2 a

  3. Lov om spesialisthelsetjenesten §2-5

  4. Psykisk helsevernloven § 4-1

  Retten gjeld dei som har behov for langvarige og koordinerte tilbud


Individuell plan v r mal
INDIVIDUELL PLAN – VÅR MAL

Individuell plan

Navn:

Fnr. :

Tlf. :

Pårørande:

Planen er gyldig frå ( periode ):

Evaluering ( dato):

Koordinator:

Oppfølgingsprodesdyre:

Oppbevaring:

Situasjonsbeskrivelse


Forts indivduell plan
Forts. Indivduell plan

Hovedmål:

Ordinær jobb

Få kjærast og familie

Delmål:

Arbeidspraksis

Hindra tilbakefall av psykose

Tiltak i forhold til mål og delmål:

 • Medisinering: Mindre paranoid, forhindra psykose og

  dempa angsten.

 • Arbeidspraksis og handlingsplan for attføring: Auka muligheit for fast jobb og trening i å vere saman med andre/ redusere angsten.

 • Koordinering av tenestene: Sikra at vi jobbar mot samme mål og hjelpa til å endra tiltak etter dei mål pasienten har.

 • Anna:

  Varselsignal: Seponere medisin, uro, ikkje møte til avtaler.Informert samtykke
Informert samtykke dei skal gjennomførast:

 • INFORMERT SAMTYKKE

 • Utarbeiding av individuell plan føreset samarbeid mellom brukar og tenesteytarane.

 • Utveksling av naudsynte opplysningar innad i gruppa legg grunnlaget for utarbeiding av planen. For at nødvendig utveksling av opplysningar skal føregå, må brukar gje sitt samtykke til dette.

 • Informert samtykke: Føreset tilstrekkeleg informasjon om konsekvensane av samtykke.

 • Kan gjelda i høve særskilte opplysningar.

 • Kan gjelda i høve ein eller fleire namngjevne personar.

 • Underteikna gjev sitt samtykke til at:

 • Det vert utarbeidd individuell plan

 • Deltakarane i planarbeidet vert gjevne tilgang

 • På naudsynte teiepliktige opplysningar

 • Deltakarane er:

 • Navn: Tenestestad: Stilling:

 • Eg ynskjer at fylgjande etat/tenestestad ikkje skal delta i planarbeidet:

 • ………………………………………………………………………..

 • Eventuelt andre reservasjonar:

 • ……………………………………………………………………………

 • ……………………………………………………………………………

 • Samtykke gjeld i planperioden som er i tidsrommet frå……..til…….

 • Stad/ dato:…………………………..

 • ……………………………..

 • Underskrift brukar


Brukarhistorie knut
Brukarhistorie - Knut dei skal gjennomførast:

Hovedmål:

Ordinær jobb

Få kjærast og familie

Delmål:

Arbeidspraksis

Hindra tilbakefall av psykose

Tiltak i forhold til mål og delmål:

 • Medisinering: Mindre paranoid, forhindra psykose og

  dempa angsten.

 • Arbeidspraksis og handlingsplan for attføring: Auka muligheit for fast jobb og trening i å vere saman med andre/ redusere angsten.

 • Koordinering av tjenestene: Sikra at vi jobbar mot samme mål og hjelpa til å endra tiltak etter dei mål pasienten har.

 • Anna:

  Varselsignal: Seponere medisin, uro, ikkje møte til avtaler.


Knut sine erfaringar
Knut sine erfaringar: dei skal gjennomførast:

 • Behandlings- og støtteapparat ynskjer å hjelpa meg til å få det slik eg vil. Dvs jobba mot mine mål

 • Opplever meistring ved å nå delmåla og ser at det nyttar

 • Arbeid og praksis er tilrettelagt min psykiske lidelse

 • Fått kollegaer og gjenopptatt kontakt med venner

 • Stoler meir på folk


Brukarhistorie 2 marte
Brukarhistorie 2- Marte dei skal gjennomførast:


Ansvarsgruppe
Ansvarsgruppe dei skal gjennomførast:

 • Marte

 • Mor og far

 • Psykolog

 • Sosialkurator

 • Fysioterapeut

 • Psykitrisk sjukeleiar i kommunen

 • Psykiater

 • Fastlege

 • Helse- og sosialkontor

 • Oasen dagsenter


Tiltak
Tiltak dei skal gjennomførast:

 • Regelmessige konsultasjonar med psykolog, psykiatrisk sjukepleiar, fysioterapeut, psykiater og fastlege.

 • Avtalte avlastningsopphald på Bjørkeli

 • Auka deltaking på Oasen dagsenter

 • Kartlegge funksjonsevne, kjøpe og tilpasse bustad

 • Deltaking i husarbeid/matlaging etter evne

 • Fritidsaktiviteter saman med støttekontakt


Marte sine erfaringar
Marte sine erfaringar: dei skal gjennomførast:

 • Sett og høyrt

 • Gode rammer for samarbeid

 • Hennar plan

 • Opparbeiding av meistring og ferdigheiter skjer trinnvis og målretta

 • Det at tiltak og tenester er nedskrivne gjev oversikt og forutsigbarheit

 • Faste møter gjev kontinuitet

 • Samla hjelpeapparat gjev grunnlag for å retta opp evnt. missforståelsar

 • Tverrfagleg samarbeid gjev fleire muligheiter


Brukarhistorie 3 anne
Brukarhistorie 3- Anne dei skal gjennomførast:


Anne sine erfaringar
Anne sine erfaringar dei skal gjennomførast:

 • Det viktigaste er at alle som er involvert i å hjelpa henne og familien er samla i ansvarsgruppa, og sit rundt samme bord

 • Alle veit kva den andre gjer. Deltakarane i ansvarsgruppa kan drøfta og tilpassa hjelpa til kvarandre

 • Får betre hjelp enn ho ville fått utan IP og AGR-gruppe

 • Målsettingane vore vanskelg å forhalda seg til. For lite konkrete

 • Nødvendig med hyppige og regelmessige møter med koordinator


Oppsummering
Oppsummering: dei skal gjennomførast:

Knut: Oppstykka apparat førte til fleire tilbakefall som medførte institusjons og fengselsopphald og det var skrittet før uførepensjon. No har han 60 % lønn og 40 % trygd.

Marte: Mindre avh av forldra og bur i eiga leiligheit.

Har gjrt store framsteg både mot. fysisk og psykisk helse

Har fått ein betre kvardag.

Anne: Ut frå hennar psykiske tilstand varierer det i kva grad ho nyttar 2 linje-tenester og meir vekt på 1 – linjetenester. Dvs. varierer etter hennar behov.

IP: Kan vere verkemiddel til

 • Gode pasientforløp

 • Heilheitleg, målretta prosess


V re erfaringar
Våre erfaringar dei skal gjennomførast:

 • Må vise vilje til, og prioritere samarbeid

 • Vi opplever at fleire og fleire samarbeidspartar ser nytten av det – i alle fall kjem dei til møtene. Fått gode tilbakemeldingar.

 • For å kome i gang og bruke IP må det gjerast enkelt

 • Me har nytta IP fyrst og fremst som samhandlings- og samarbeidsverkty. Dvs at me ikkje legg stor vekt på å gå i detalj om brukar sin diagnose, kartleggingar og lignende, men gjort det enkelt – for å kunne bruke den! Og me synes absolutt med har eit godt samarbeid og som de har høyrt, gode brukarerfaringar!