1 / 12

Gazdaságtudományi ismeretek I. - Közgazdaságtan

Gazdaságtudományi ismeretek I. - Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc. Világgazdasági alapfogalmak, a világgazdaság főbb aktuális folyamatai 19. lecke. Világgazdaságtan.

kaida
Download Presentation

Gazdaságtudományi ismeretek I. - Közgazdaságtan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Gazdaságtudományi ismeretek I. - Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

 2. Világgazdasági alapfogalmak, a világgazdaság főbb aktuális folyamatai 19. lecke

 3. Világgazdaságtan Mint közgazdaságtudomány, a világ gazdaságának általános törvényszerűségeit kutatja. Főbb témakörei: • A globális világ és gazdasága • A gazdasági világrend kérdései • A világgazdaság ciklikus fejlődése • Fejlődéselméletek • Regionális kérdések • Integrációs törekvések • Nemzetközi kereskedelem és munkamegosztás • Nemzetközi pénzügyek • A termelés nemzetközi jellege • Fizetési mérleg • Centrum-periféria viszony

 4. Világgazdaság A gazdasági kapcsolatok olyan világméretű rendszere, amelyben a nemzetközi munkamegosztás alapján sokoldalúan kapcsolódnak össze mind a nemzetgazdaságok makro-, mind az egyének és a transznacionális vállalatok mikroszinten.

 5. Új kulcsszavak A világgazdaság három meghatározó kulcsfogalma: • Globalizáció • Regionalizáció • Integráció

 6. Globalizáció Tágabb értelemben: minden olyan politikai, társadalmi, környezeti és gazdasági tendencia, amely világméretekben zajlik le. Szűkebb értelemben: minőségileg új gazdasági keret, amelyet a világgazdaság legújabb fejlődési tendenciái hívtak életre. Többet jelent, mint nemzetközivé válás. A termelési tényezők és folyamatok világméretű elterjedése a nemzetközi munkamegosztáson keresztül A vállalati pénzügyek, befektetések, K+F, termelési tevékenység, vállalatvezetés, értékesítés, marketing, munkaerő, információáramlás és technológia elterjedése a nemzeti határokon túlra. Olyan kompetitív erők mozgása, melyek hatására a gazdasági és politikai változók a globális normák felé tartanak.

 7. Globalizáció A globalizáció négy területe: Gazdasági globalizáció: meghatározó mutatói az exportált és importált áruk és szolgáltatások aránya a GDP-hez képest, valamint a hazai és világpiaci árak konvergenciája; Pénzügyi globalizáció: külföldről és külföldre irányuló tőkebefektetések és jövedelmek áramlása a GDP arányában; Személyes kapcsolatok globalizációja: külföldről érkezők és külföldre utazók aránya az ország népességéhez viszonyítva. Egy főre eső nemzetközi telefonhívások percei. Külföldi átutalások aránya a GDP-hez képest; Technológiai globalizáció: az internethasználók, hostok és a biztonságos szerverek számának egy főre vetített adatai.

 8. Regionalizáció • Intézményi szinten irányított és szabályozott politikai folyamat eredményeként jön létre: tervezési-statisztikai régiók (OTK) • Meghatározó az intézményi szabályozás és politikai irányítás, a hiearhikus építkezés. • Vertikális integráció. (Nem egyenlő felek alkujakén jön létre.) Bizonyos alávetettséget tételez fel. • Földrajzi térben lejátszódó területi integráció, de bennük az alkotórészek összeszerveződése lényegesen különbözik. • Közigazgatási határok veszik körül közigazgatási egységekből épül fel (bizonyos fokú területi „állandóság” jellemző rá. Megszakított „folyamat”.) • Település → kistérség (járás) megye → régió. • A régió „egységét” a politikai érdek biztosítja. Föderalista, vagy decentralizált államban jön létre. • Alapformája: a közigazgatási régió (Az EU-ban a NUTS II.)

 9. Integráció Egyesülési folyamatot, egy új, minőségileg magasabb rendű és növekvő hatékonyságú organizmus létrejöttét jelenti. Ebből következően olyan további jellegzetességekkel is rendelkezik, mint az egyesülés, beilleszkedés, a részek együttműködése, azok egymásra hatása, összekapcsolódása és működésük összehangolása az új egész által és keretein belül. Közgazdasági értelemben több ország gazdaságának, kereskedelmének különböző szintű tervszerű összekapcsolását értjük alatta. Pl. EU

 10. A világgazdaság főbb folyamatai - 90-es évek - • A KGST felbomlása • A Szovjetunió felbomlása • Közép-kelet-európai rendszerváltás folyamata • Gyorsuló globalizáció • Regionalizmus • Mélyülő és bővülő EU (Maastricht-iSzerződés, 4. bővülés, EMU) • Az Uruguay-i forduló vége és a WTO létrejötte • Ázsiai válság

 11. A világgazdaság főbb folyamatai - XXI. század - • Erősödő globalizáció • A TNC-k (Transznacionális társaság) súlyának és hatalmának növekedése • Globalizáció ellenes mozgalmak • Lassú fejlődés Latin-Amerikában, majd gyorsulás • A WTO Doha fordulója (2001) • „BRIC” (Brazília, Oroszország, India és Kína) – összefoglaló neve • Az EU 5. és 6. bővülése (2004, 2007) • Erőeltolódás • Feltörekvő Kína • Fenntartható fejlődés • Globális válság (2007-)

 12. KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!

More Related