teabesuhtlus riigi ja omavalitsusasutustega
Download
Skip this Video
Download Presentation
Teabesuhtlus riigi- ja omavalitsusasutustega

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Teabesuhtlus riigi- ja omavalitsusasutustega - PowerPoint PPT Presentation


 • 172 Views
 • Uploaded on

Teabesuhtlus riigi- ja omavalitsusasutustega. Info hankimise ja töötlemisega tegeleb Eestis Statistikaamet www.stat.ee

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Teabesuhtlus riigi- ja omavalitsusasutustega' - junius


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Info hankimise ja töötlemisega tegeleb Eestis Statistikaametwww.stat.ee
 • Statistikaameti põhiülesandekson pakkudausaldusväärsetjaobjektiivsetinfoteenustEestikeskkonna, rahvastiku, sotsiaalvaldkonnajamajanduseolukorraningtrendidekohta.
riiklikud registrid
Riiklikud registrid
 • Rahvastiku ja majanduse kohta kogutud andmed kantakse riiklikesse registritesse, milledeks on:
 • Maaregister e. maakataster – maatoimingud
 • Hooneregister – kinnisvaraga seonduvad toimingud
 • Äriregister – äriettevõtete, asutuste toimingud
 • Autoregister e. ARK - mootorsõidukitega tehtavad toimingud
 • Rahvastikuregister – rahvastikuga seotud toimingud
slide4
Ametnike suhtlemist kodanikega reguleerib avaliku teabe seadus.
 • Teabenõue, mis tähendab mingi konkreetse küsimuse esitamist ametiasutusele, millele on viimane kohustatud reageerima ja vastama 5 tööpäeva jooksul.
 • E-riik – riigiasutuste ja õigusaktide süsteem internetis, mis võimaldab kiiremat ja mitmekesisemat suhtlemist riigiametnike, aga ka ametnike ja kodanike vahel.
 • Inimesel on kohustus teavitada oma andmete muutumisest.
mis on delikaatsed isikuandmed
Mis on delikaatsed isikuandmed?
 • Delikaatseteks isikuandmeteks on inimese tervist puudutavad andmed, varanduslikku seisu, tema perekondlikku suhteid puudutavad andmed, seksuaalset orientatsiooni puudutavad andmed.
 • Isiku privaatsust tagab isikuandmete seadus.
teabe igused
Teabeõigused
 • § 26. Õigus informatsiooni privaatsusele
 • § 43. Igaühel on õigus tema poolt või temale posti, telegraafi, telefoni või muul üldkasutataval teel edastatavate sõnumite saladusele.
 • § 44.Igaühel on õigus vabalt saada üldiseks kasutamiseks levitatavat informatsiooni.
 • Kõik riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende ametiisikud on kohustatud seaduses sätestatud korras andma Eesti kodanikule tema nõudel informatsiooni oma tegevuse kohta, välja arvatud andmed, mille väljaandmine on seadusega keelatud, ja eranditult asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud andmed.
 • Eesti kodanikul on õigus seaduses sätestatud korras tutvuda tema kohta riigiasutustes ja kohalikes omavalitsustes ning riigi ja kohalike omavalitsuste arhiivides hoitavate andmetega.
andmekaitse inspektsioon
Andmekaitse Inspektsioon
 • Avalik teave – teave, mis on loodud avalikke ülesandeid täites, so. avaliku sektori teave
 • Avalikku teavet saab:
 • asutuse võrgulehe kaudu
 • keskse teabevärava www.eesti.ee
 • Riigiasutus, mis tegeleb andmekaitse küsimustega on Andmekaitse Inspektsioon. www.aki.ee
 • Andmekaitse Inspektsioon tegeleb isikuandmete kaitse küsimustega ning avaliku teabe seaduse täitmise kontrollimisega.
risaladus riigisaladus
Ärisaladus, riigisaladus
 • Ettevõte võib osa teabest kuulutada ärisaladuseks.
 • Riigiasutused võivad kuulutada osa teabest ametiasutuseks kasutamiseks.
 • Riigisaladuste hulka kuuluvad andmed, mis puudutavad riigi sõjalist potentsiaali, vägede paiknemist, relvastust, riigireservi ning raha ja väärtpaberite emissiooni.
 • Riigisaladuseks tohib dokumenti kuulutada kuni 50-ks aastaks.
millist teavet ei tohi varjata
Millist teavet ei tohi varjata?
 • Teavet, mis puudutab katastroofe ja loodusõnnetusi, keskkonda, tervishoidu, haridust ja demograafilist olukorda ei tohi salastada.
 • Varjata pole lubatud kuritegevuse ja inimõiguste rikkumise statistikat samuti salastada riigi- ja kohaliku omavalitsuse teenistujate palku ja ametisoodustusi.